Menetlus : 2018/2903(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0558/2018

Esitatud tekstid :

B8-0558/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0511

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 168kWORD 52k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.569v01-00
 
B8-0558/2018

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ühtse turu paketi kohta (2018/2903(RSP))


Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ühtse turu paketi kohta (2018/2903(RSP))  
B8‑0558/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 28. oktoobri 2015. aasta teatist „Ühtse turu täiustamine: rohkem võimalusi inimestele ja ettevõtetele“ (COM(2015)0550),

–  võttes arvesse komisjoni talituste 28. oktoobri 2015. aasta töödokumenti „Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States“ („Aruanne ühtse turu integratsiooni ja konkurentsivõime kohta ELis ja selle liikmesriikides“) (SWD(2015)0203),

–  võttes arvesse komisjoni 6. mai 2015. aasta teatist „Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia“ (COM(2015)0192),

–  võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist „Ühtse turu akt. Kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks „Üheskoos uue majanduskasvu eest““ (COM(2011)0206),

–  võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2012. aasta teatist „Ühtse turu akt II „Üheskoos uue majanduskasvu eest““ (COM(2012)0573),

–  võttes arvesse Mario Monti 9. mai 2010. aasta aruannet Euroopa Komisjoni presidendile „Ühtse turu uus strateegia. Euroopa majanduse ja ühiskonna teenistuses“,

–  võttes arvesse oma 11. märtsi 2015. aasta resolutsiooni ühtse turu juhtimise kohta Euroopa 2015. aasta poolaasta raames(1),

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellimusel 2014. aasta septembris valminud uuringut „Ühtse turu Euroopa mõõtme puudumise hind“,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellimusel 2016. aasta jaanuaris valminud uuringut „A strategy for completing the Single Market: „the trillion euro bonus““ (Ühtse turu strateegia lõpuleviimine: triljoni euro suurune tulu),

–  võttes arvesse oma 26. mai 2016. aasta resolutsiooni mittetariifsete tõkete kohta ühtsel turul(2), mis põhines siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni aruandel,

–  võttes arvesse oma 26. mai 2016. aasta resolutsiooni ühtse turu strateegia kohta(3), mis põhineb siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni aruandel,

–  võttes arvesse komisjoni 10. mai 2017. aasta teatist digitaalse ühtse turu strateegia rakendamise vahekokkuvõtte kohta „Ühendatud digitaalne ühtne turg kõigile“ (COM(2017)0228),

–  võttes arvesse komisjoni 22. novembri 2018. aasta teatist „Ühtne turg muutuvas maailmas: ainulaadne väärtus, mis vajab poliitilise tahte kinnitamist“ (COM(2018)0772),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et ühtne turg on olnud ja on jätkuvalt Euroopa majandusliku edu alus, Euroopa integratsiooni alustala ning majanduskasvu ja töökohtade tõukejõud;

B.  arvestades, et ühtse turu kogu potentsiaali ei kasutata ära;

C.  arvestades, et parlamendi enda uuringu kohaselt on ühtse turu lõpuleviimisest saadav tulu 1 triljon eurot;

D.  arvestades, et vaja on strateegilist lähenemisviisi ning tekkivate probleemide lahendamiseks on tervis nii poliitilisi kui ka tehnilisi lahendusi;

1.  kiidab vaid mõni kuu enne 2019. aasta Euroopa valimisi ja ühtse turu 25. aastapäeval heaks komisjoni teatise „Ühtne turg muutuvas maailmas“ üldised eesmärgid;

2.  rõhutab, et kuigi majanduslikust elemendist üksi ei piisa, on hästi toimiv ühtne turg Euroopa Liidu üks alustalasid ja seetõttu tuleks ühtse turu süvendamine seada taas poliitilises päevakorras esikohale, sest sellega tagatakse Euroopa jaoks vabadus, võimalused ja heaolu ning see toob kasu rohkem kui 500 miljonile eurooplasele ja rohkem kui 21 miljonile VKEle;

3.  rõhutab tungivat vajadust kõrvaldada ühtselt turult seni püsivad tõkked, et saavutada kiiresti nähtavaid tulemusi majanduskasvu, innovatsiooni, töökohtade loomise, tarbijate valikuvõimaluste ja uute ärimudelite valdkonnas;

4.  usub, et sügavama integratsiooni jaoks on vaja rohkem poliitilist teotahet ja suuremat pühendumist kui 25 aastat tagasi ning suuremaid jõupingutusi, et kõrvaldada lõhe lubaduste ja tulemuste vahel;

5.  usub, et suurema integratsiooni saavutamiseks on oluline võrdsete võimaluste olemasolu ning samade eeskirjade kehtimine kõikidele osalejatele kõigis liikmesriikides;

6.  märgib, et ainult 7 % VKEdest pakuvad veebipõhiselt kaupu ja teenuseid teistest liikmesriikidest pärit tarbijatele ja ainult 15 % tarbijatest kasutavad seda võimalust ära, ning juhib tähelepanu sellele, et digitaalse ühtse turu lõpuleviimise kaudu oleks võimalik saada rohkem kui 415 miljardit eurot tulu ja luua palju töökohti, kui EL kasutaks selles valdkonnas ära oma kogu potentsiaali;

7.  nõuab, et lõpetataks digitaalse ühtse turu ja veebivälise ühtse turu aegunud eraldamine, sest digitaalsed lahendused on asendamatu osa tänapäeva majandusest ja selles pakutavatest toodetest ja teenustest ning iga ühtse turu osa peaks olema digitaalselt otstarbekas;

8.  usub, et ühtse turu kaitsmiseks ja süvendamiseks on vaja kindlalt kaitsta nelja vabadust, st inimeste, teenuste, toodete ja kapitali vaba liikumist nii füüsiliselt kui ka veebipõhiselt, ning rõhutab, et kõik ELi osalejad peavad järgima ühiselt kokkulepitud eeskirju;

9.  juhib tähelepanu sellele, et uutes õigusaktides tuleks järjepidevalt kajastada turu integreerimise eesmärki, vajadust vähendada regulatiivseid ja haldustõkkeid ning vajadust olla tulevikukindel;

10.  tuletab meelde, et üks ühtlustatud eeskiri Euroopa tasandil vähendab halduskoormust kõigis liikmesriikides, sest sellega asendatakse 28 ühtset turgu käsitlevat lahknevat eeskirja; rõhutab, et just nüüd, kui EL võitleb protektsionismi vastu väljaspool ELi, peaksime me võitlema killustatuse vastu ELi piires;

11.  juhib tähelepanu sellele, et üha enam satub ühtne turg surve alla riiklike eeskirjade tõttu, mis on vastuolus ELi õigusega, eelkõige riikliku tasandi eeskirjade tõttu, mis mõjutavad kaupade ja teenuste vaba liikumist (nt ülereguleerimise kaudu);

12.  rõhutab vajadust tagada, et eeskirjad oleksid praktikas tulemuslikud, sest kodanikud ja ettevõtjad saavad ühtse turu paljusid hüvesid kasutada ainult siis, kui ühiselt kokku lepitud eeskirjad praktikas töötavad;

13.  nõuab, et komisjon kasutaks paremini ära olemasolevaid vahendeid selleks, et võtta meetmeid riiklike eeskirjade vastu, mis on vastuolus ühtse turuga;

14.  märgib, et ühtse turu juhtimise struktuuri tuleb tingimata tugevdada, et tagada tõhusad järelevalvemehhanismid ja tuvastada ühtset turgu käsitlevate õigusaktide ebapiisav ülevõtmine või nende ebapiisav rakendamine ja kohaldamine, tagades sellega, et vajaduse korral kohaldatakse rikkumismenetlusi;

15.  toetab jõuliselt komisjoni üleskutset Euroopa Ülemkogule pidada ühtse turu kõigi mõõtmete kohta riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil põhjalik arutelu, et määrata kindlaks ühised tegevusprioriteedid ja asjakohased mehhanismid, mis sobiksid väga vajaliku uuendatud poliitilise pühendumusega ühtsele turule;

16.  nõuab, et uut poliitilist perioodi (2019–2024) silmas pidades kavandaks järgmine komisjon ühtse turu meetmeid sihikindlalt ja esitaks seadusandlikud ettepanekud piisavalt aegsasti, et anda mõlemale kaasseadusandjale piisavalt aega nende läbivaatamiseks ja vajaduse korral vastuvõtmiseks;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT C 316, 30.8.2016, lk 98.

(2)

ELT C 76, 28.2.2018, lk 105.

(3)

ELT C 76, 28.2.2018, lk 112.

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika