Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0558/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0558/2018

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl bendrosios rinkos dokumentų rinkinio

  5.12.2018 - (2018/2903(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Andreas Schwab PPE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0557/2018

  Procedūra : 2018/2903(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0558/2018
  Pateikti tekstai :
  B8-0558/2018
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B8-0558/2018

  Europos Parlamento rezoliucija dėl bendrosios rinkos teisės aktų rinkinio

  (2018/2903(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 28 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos tobulinimas: daugiau galimybių piliečiams ir įmonėms“ (COM(2015)0550),

  –  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 28 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Bendrosios rinkos integracijos ir konkurencingumo ES ir jos valstybėse narėse ataskaita“ (SWD(2015)0203),

  –  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 6 d. Komisijos komunikatą „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ (COM(2015) 0192),

  –  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ (COM(2011)0206),

  –  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 3 d. Komisijos komunikatą „II bendrosios rinkos aktas. Drauge už naująjį augimą“ (COM(2012)0573),

  –  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 9 d. Mario Monti ataskaitą Europos Komisijos pirmininkui „Nauja bendrosios rinkos strategija, tarnausianti Europos ekonomikai ir visuomenei“ ( angl. A New Strategy for the Single Market – At the Service of Europe’s Economy and Society),

  –  atsižvelgdamas į savo 2015 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą[1],

  –  atsižvelgdamas į savo 2014 m. rugsėjo mėn. tyrimą „Europos masto veiksmų bendrosios rinkos srityje nebuvimo kaina“ (angl. The cost of non-Europe in the single market), kurį užsakė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas,

  –  atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio mėn. tyrimą „Strategija, skirta baigti kurti bendrąją rinką: trilijono eurų premija“ ( angl. A strategy for completing the single market: the trillion euro bonus), kurį užsakė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas,

  –  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gegužės 26 d. rezoliuciją dėl netarifinių kliūčių bendrojoje rinkoje[2], kurioje remiamasi Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimu,

  –  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gegužės 26 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos strategijos,[3]kurioje remiamasi Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimu,

  –  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 10 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos įgyvendinimo laikotarpio vidurio peržiūra. Sujungta bendroji skaitmeninė rinka visiems“ (COM(2017)0228),

  –  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikatą „Bendroji rinka kintančiame pasaulyje. Unikali vertybė, kuriai reikia atnaujintų politinių įsipareigojimų“ (COM(2018)0772),

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi bendroji rinka buvo ir tebėra Europos ekonominės sėkmės pagrindas, Europos integracijos pagrindas ir ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo variklis;

  B.  kadangi bendroji rinka neišnaudoja savo galimybių;

  C.  kadangi, remiantis paties Parlamento moksliniais tyrimais, numatoma nauda baigus kurti bendrąją rinką sieks 1 trln. EUR;

  D.  kadangi būtina vadovautis strateginiu požiūriu ir kadangi atsakas į patiriamus iššūkius turi būti tiek politinio, tiek techninio pobūdžio;

  1.  palankiai vertina bendrus Komisijos komunikato dėl bendrosios rinkos pokyčius besikeičiančiame pasaulyje tikslus likus vos keliems mėnesiams iki 2019 m. Europos Parlamento rinkimų ir 25-ųjų bendrosios rinkos metinių;

  2.  pabrėžia, kad vien ekonominio elemento gali nepakakti, tačiau gerai veikianti bendroji rinka yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos pagrindų, todėl bendrosios rinkos stiprinimas turėtų būti vėl įtrauktas į politinę darbotvarkę, nes ja užtikrinama laisvė, galimybės ir klestėjimas Europoje ir suteikiama naudos daugiau kaip 500 mln. europiečių ir daugiau kaip 21 mln. MVĮ;

  3.  pabrėžia, kad būtina skubiai šalinti likusias kliūtis bendrojoje rinkoje, siekiant greitų apčiuopiamų rezultatų augimo, inovacijų, darbo vietų kūrimo, vartotojų pasirinkimo ir naujų verslo modelių srityse;

  4.  mano, kad gilesnei integracijai reikia daugiau politinės drąsos ir atsidavimo nei to reikėjo prieš 25 metus ir daugiau pastangų siekiant panaikinti atotrūkį tarp kalbų ir rezultatų;

  5.  yra įsitikinęs, kad siekiant didesnės integracijos labai svarbu sudaryti vienodas veiklos sąlygas, visoms valstybėms narėms taikant tas pačias taisykles;

  6.  pažymi, kad, tik 7 proc. MVĮ klientams siūlo prekes ir paslaugas internetu kitose valstybėse narėse ir tik 15 proc. vartotojų naudojasi šia galimybe, ir atkreipia dėmesį, kad sukūrus bendrąją skaitmeninę rinką būtų galima uždirbti daugiau kaip 415 mlrd. EUR ir sukurti daug darbo vietų, jei ES šioje srityje visapusiškai išnaudotų savo potencialą;

  7.  primygtinai ragina sustabdyti pasenusį bendrosios skaitmeninės rinkos atskyrimą nuo „ne internetu veikiančios“ bendrosios rinkos, nes skaitmeniniai sprendimai yra neatsiejama šiuolaikinės ekonomikos ir jos teikiamų produktų bei paslaugų dalis ir kiekvienas bendrosios rinkos aspektas turėtų būti tinkamas skaitmeniniu požiūriu;

  8.  mano, kad siekiant apsaugoti ir stiprinti bendrąją rinką, būtina tvirtai ginti keturias laisves, t. y. laisvą asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimą tiek fiziškai, tiek internete, ir pabrėžia, kad visi ES subjektai turi laikytis bendrai sutartų taisyklių;

  9.  atkreipia dėmesį į tai, kad nauji teisės aktai turėtų nuosekliai atspindėti rinkos integracijos užmojus, poreikį mažinti reglamentavimo ir administracines kliūtis, taip pat tai, kad jie turi būti aktualūs ateityje;

  10.  primena, kad viena suderinta taisyklė ES lygmeniu mažina administracinę naštą visose valstybėse narėse, nes ja pakeičiamos 28 skirtingos bendrosios rinkos taisyklės; pabrėžia, kad ES turėtų priešintis susiskaidymui savo teritorijoje taip, kaip ji priešinasi protekcionizmui už ES ribų;

  11.  pažymi, kad bendroji rinka patiria vis didesnį spaudimą dėl nacionalinių taisyklių, kurios prieštarauja ES teisei, ypač dėl nacionalinio lygmens taisyklių, kurios veikia laisvą prekių ir paslaugų judėjimą (pvz., pasinaudojant pertekliniu reglamentavimu);

  12.  pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad taisyklės turėtų praktinės naudos: piliečiams ir įmonėms bendroji rinka gali būti naudinga tik tuo atveju, jei bendrai sutartos taisyklės iš tikrųjų veikia praktiškai;

  13.  primygtinai ragina Komisiją geriau panaudoti esamas priemones, kad būtų galima imtis veiksmų prieš nacionalines taisykles, kenkiančias bendrajai rinkai;

  14.  pripažįsta, kad bendrosios rinkos valdymo struktūra aiškiai turėtų būti sustiprinta siekiant užtikrinti veiksmingus stebėsenos mechanizmus ir nustatyti netinkamą bendrosios rinkos teisės aktų perkėlimą arba netinkamą įgyvendinimą ir taikymą, taip užtikrinant, kad prireikus būtų taikomos pažeidimo nagrinėjimo procedūros;

  15.  tvirtai remia Komisijos raginimą Europos Vadovų Tarybai valstybių ir vyriausybių vadovų lygmeniu išsamiai aptarti visus bendrosios rinkos aspektus, siekiant nustatyti bendrus veiksmų prioritetus ir tinkamus mechanizmus, kurie atitiktų labai reikalingą atnaujintą politinį įsipareigojimą bendrajai rinkai;

  16.  artėjant 2019–2024 m. kadencijai, primygtinai ragina būsimąją Komisiją užtikrinti, kad bendrosios rinkos veiksmų planavimas būtų plataus užmojo, ir laiku pateikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kad abi teisėkūros institucijos turėtų pakankamai laiko juos išnagrinėti ir, kai tinka, priimti;

  17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

  Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 10 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika