Procedure : 2018/2903(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0558/2018

Ingediende teksten :

B8-0558/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0511

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 170kWORD 52k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.569v01-00
 
B8-0558/2018

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over het pakket eengemaakte markt (2018/2903(RSP))


Andreas Schwab namens de PPE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over het pakket eengemaakte markt (2018/2903(RSP))  
B8‑0558/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien de mededeling van de Commissie van 28 oktober 2015 getiteld "De eengemaakte markt verbeteren: meer mogelijkheden voor mensen en ondernemingen (COM(2015) 550 final),

–  gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 28 oktober 2015 getiteld "Verslag over de integratie van de eengemaakte markt en het concurrentievermogen in de EU en haar lidstaten" (SWD(2015) 203 final),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 6 mei 2015 getiteld "Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa" (COM(2015) 192 final),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 13 april 2011 getiteld "Akte voor de interne markt: Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen "Samen werk maken van een nieuwe groei" " (COM(2011) 206 definitief),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2012 getiteld "Akte voor de interne markt II – Samen voor nieuwe groei" (COM(2012) 573 final),

–  gezien het verslag van 9 mei 2010 dat Mario Monti op verzoek van de voorzitter van de Europese Commissie heeft opgesteld, getiteld "Een nieuwe strategie voor de eengemaakte markt – ten dienste van de Europese economie en samenleving",

–  gezien zijn resolutie van 11 maart 2015 over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015(1),

–  gezien zijn studie van september 2014, uitgevoerd in opdracht van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, getiteld "The Cost of Non-Europe in the Single Market",

–  gezien zijn studie van januari 2016, uitgevoerd in opdracht van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, getiteld "A strategy for completing the Single Market: the trillion euro bonus",

–  gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over non-tarifaire belemmeringen in de interne markt(2), op basis van een verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming,

–  gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over de strategie voor de interne markt(3), op basis van een verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming,

–  gezien de mededeling van de Commissie van 10 mei 2017 over de tussentijdse evaluatie van de uitvoering van de strategie voor de digitale interne markt – Een connectieve digitale interne markt (COM(2017) 228 final),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 22 november 2018 getiteld "De eengemaakte markt in een veranderende wereld – Een unieke troef die hernieuwde politieke betrokkenheid nodig heeft" (COM(2018) 772 final),

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de eengemaakte markt de basis is en blijft voor het economische succes van Europa, de hoeksteen van de Europese integratie en een motor voor groei en werkgelegenheid;

B.  overwegende dat het potentieel van de eengemaakte markt niet volledig wordt benut;

C.  overwegende dat de bij voltooiing van de eengemaakte markt te verwachten baten volgens eigen onderzoek van het Parlement wel 1 biljoen EUR kunnen belopen;

D.  overwegende dat een strategische benadering nodig is en dat de respons op de uitdagingen zowel van politieke als technische aard moet zijn;

1.  is verheugd over de algemene doelstellingen van de mededeling van de Commissie over de eengemaakte markt in een veranderende wereld, op slechts enkele maanden voor de Europese verkiezingen van 2019 en nu de eengemaakte markt 25 jaar bestaat;

2.  benadrukt dat een goed functionerende eengemaakte markt, hoewel het economische aspect op zich niet volstaat, toch tot de wezenlijke fundamenten van de Europese Unie behoort en dat de verdieping van de eengemaakte markt weer boven aan de politieke agenda moet worden geplaatst, aangezien zij zorgt voor vrijheid, kansen en welvaart in Europa en ten goede komt aan meer dan 500 miljoen Europeanen en meer dan 21 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen;

3.  onderstreept dat de resterende belemmeringen in de eengemaakte markt zo spoedig mogelijk moeten worden weggewerkt om snel tastbare resultaten te kunnen behalen inzake groei, innovatie, nieuwe banen, keuze voor de consument en nieuwe bedrijfsmodellen;

4.  is van mening dat verdere integratie meer politieke moed en wil vereist dan 25 jaar geleden en dat meer moeite moet worden gedaan om de kloof tussen retoriek en resultaat te dichten;

5.  is ervan overtuigd dat een gelijk speelveld van essentieel belang is om verdere integratie tot stand te brengen, met dezelfde regels voor alle spelers in alle lidstaten;

6.  merkt op dat slechts 7 % van de kleine en middelgrote ondernemingen online goederen en diensten aanbiedt aan afnemers in andere lidstaten en dat slechts 15 % van de consumenten deze mogelijkheid benut, en wijst erop dat de voltooiing van de digitale eengemaakte markt meer dan 415 miljard EUR kan opleveren en dat veel banen kunnen worden gecreëerd als de EU haar potentieel op dit gebied ten volle zou benutten;

7.  dringt erop aan het achterhaalde onderscheid tussen "offline" en "digitale" eengemaakte markt niet langer te hanteren, aangezien digitale oplossingen onvermijdelijk deel uitmaken van de moderne economie en van de aangeboden producten en diensten, en aangezien elk aspect van de eengemaakte markt op het digitale tijdperk afgestemd moet zijn;

8.  is van mening dat het voor de bescherming en verdieping van de eengemaakte markt van cruciaal belang is de vier vrijheden krachtig te beschermen, namelijk het vrije verkeer van personen, diensten, producten en kapitaal, zowel fysiek als online, en benadrukt dat alle actoren zich in de EU moeten houden aan gezamenlijk overeengekomen regels;

9.  wijst erop dat de ambitie van marktintegratie en de noodzaak om regelgevende en administratieve belemmeringen weg te werken en toekomstbestendig te zijn, consequent weerspiegeld moeten worden in nieuwe wetgeving;

10.  herinnert eraan dat een op het niveau van de Unie geharmoniseerde regel de administratieve lasten in alle lidstaten beperkt, aangezien deze in de plaats komt van 28 uiteenlopende regels op de eengemaakte markt; benadrukt dat de EU verzet moet bieden tegen fragmentatie binnen haar eigen grenzen, net zoals zij zich verzet tegen protectionisme buiten de Unie;

11.  wijst erop dat de eengemaakte markt steeds meer onder druk komt te staan van nationale regels die indruisen tegen het recht van de EU, in het bijzonder nationale regels die van invloed zijn op het vrije verkeer van goederen en diensten (bijvoorbeeld door overregulering);

12.  benadrukt dat het belangrijk is dat regelgeving concrete resultaten oplevert: burgers en bedrijven kunnen alleen profijt trekken van de vele voordelen die de eengemaakte markt te bieden heeft als de gezamenlijk overeengekomen regels ook echt werken in de praktijk;

13.  dringt er bij de Commissie op aan beter gebruik te maken van de bestaande instrumenten om op te treden tegen nationale regelgeving die de eengemaakte markt ondermijnt;

14.  onderkent dat de governancestructuur voor de eengemaakte markt duidelijk moet worden versterkt met het oog op doeltreffende toezichtsmechanismen en de opsporing van ontoereikende omzetting of ontoereikende toepassing en uitvoering van wetgeving inzake de eengemaakte markt, zodat waar nodig inbreukprocedures worden toegepast;

15.  sluit zich volmondig aan bij het verzoek van de Commissie aan de Europese Raad om op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders een diepgaande discussie te wijden aan de eengemaakte markt in al haar dimensies, met het oog op de vaststelling van gemeenschappelijke actieprioriteiten en passende mechanismen die aansluiten bij de broodnodige hernieuwde politieke betrokkenheid ten aanzien van de eengemaakte markt;

16.  dringt er bij de volgende Commissie op aan om in het licht van de volgende politieke zittingsperiode 2019-2024 bij het plannen van acties voor de eengemaakte markt ambitieus te zijn en tijdig wetgevingsvoorstellen voor te leggen, zodat de medewetgevers voldoende tijd hebben om deze te bestuderen en in voorkomend geval goed te keuren;

17.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

 

(1)

PB C 316 van 30.8.2016, blz. 98.

(2)

PB C 76 van 28.2.2018, blz. 105.

(3)

PB C 76 van 28.2.2018, blz. 112.

Laatst bijgewerkt op: 10 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid