Procedura : 2018/2903(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0558/2018

Teksty złożone :

B8-0558/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0511

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 337kWORD 52k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.569v01-00
 
B8-0558/2018

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku (2018/2903(RSP))


Andreas Schwab w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku (2018/2903(RSP))  
B8‑0558/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 października 2015 r. pt. „Usprawnianie jednolitego rynku: więcej możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw” (COM(2015)0550),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 28 października 2015 r. zatytułowany „Sprawozdanie z integracji jednolitego rynku i konkurencyjności UE i państw członkowskich” (SWD(2015)0203),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 maja 2015 r. pt. „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” (COM(2015)0192),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. pt. „Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. »Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego«” (COM(2011)0206),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 października 2012 r. pt. „Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego” (COM(2012)0573),

–  uwzględniając sprawozdanie z dnia 9 maja 2010 r. przygotowane przez Maria Montiego na wniosek przewodniczącego Komisji Europejskiej, pt. „Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku  W służbie gospodarki i społeczeństwa Europy”,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015(1),

–  uwzględniając swoje badanie z września 2014 r. zlecone przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów pt. „Koszt braku działań na poziomie europejskim na jednolitym rynku”,

–  uwzględniając swoje badanie ze stycznia 2016 r. zlecone przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, pt. „Strategia na rzecz pełnego urzeczywistnienia jednolitego rynku: premia w wysokości biliona euro”,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie barier pozataryfowych na jednolitym rynku(2), przygotowaną na podstawie sprawozdania Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie strategii jednolitego rynku(3), przygotowaną na podstawie sprawozdania Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 maja 2017 r. zatytułowany „Przegląd śródokresowy realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego – Połączony jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich” (COM(2017)0228),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 listopada 2018 r. zatytułowany „Jednolity rynek w zmieniającym się świecie – Wyjątkowy atut wymagający nowego politycznego zobowiązania” (COM(2018)0772),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że jednolity rynek był i pozostaje podstawą sukcesu gospodarczego Europy, fundamentem europejskiej integracji oraz motorem wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

B.  mając na uwadze, że jednolity rynek nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału;

C.  mając na uwadze, że według badań własnych Parlamentu przewidywane zyski z pełnego urzeczywistnienia jednolitego rynku wynoszą 1 bln EUR;

D.  mając na uwadze, że potrzebne jest strategiczne podejście, a odpowiedź na istniejące wyzwania powinna mieć charakter równie polityczny, co techniczny;

1.  przyjmuje z zadowoleniem ogólne cele określone w komunikacie Komisji w sprawie jednolitego rynku w zmieniającym się świecie, na kilka miesięcy przed wyborami europejskimi 2019 r. i w 25. rocznicę utworzenia jednolitego rynku;

2.  podkreśla, że choć sam element gospodarczy nie może być wystarczający, dobrze funkcjonujący jednolity rynek jest jednym z głównych fundamentów Unii Europejskiej, a zatem należy przywrócić pogłębieniu jednolitego rynku priorytet w programie politycznym, ponieważ zapewnia on Europie wolność, szanse i dobrobyt oraz przynosi korzyści ponad 500 milionom Europejczyków i ponad 21 milionom MŚP;

3.  podkreśla pilną potrzebę eliminacji barier nadal istniejących na jednolitym rynku w celu osiągnięcia wymiernych i szybkich wyników w zakresie wzrostu, innowacji, tworzenia miejsc pracy, możliwości wyboru dla konsumentów i nowych modeli biznesowych;

4.  uważa, że głębsza integracja wymaga obecnie większej odwagi i determinacji politycznej niż 25 lat temu oraz większych niż kiedykolwiek wcześniej wysiłków, aby zlikwidować rozdźwięk między retoryką a osiąganiem wyników;

5.  jest przekonany, że dla osiągnięcia głębszej integracji podstawowe znaczenie mają równe warunki działania, z tymi samymi zasadami dla wszystkich podmiotów we wszystkich państwach członkowskich;

6.  zauważa, że tylko 7 % MŚP oferuje towary i usługi przez internet klientom z innych państw członkowskich, a jedynie 15 % konsumentów korzysta z tej możliwości, i zwraca uwagę, że dzięki ukończeniu jednolitego rynku cyfrowego można by uzyskać ponad 415 mld EUR i stworzyć wiele miejsc pracy, gdyby UE wykorzystała w pełni swój potencjał w tej dziedzinie;

7.  wzywa do odejścia od przestarzałego podziału na jednolity rynek „cyfrowy” i jednolity rynek „offline”, ponieważ rozwiązania cyfrowe są nieodzowną częścią nowoczesnej gospodarki oraz oferowanych przez nią produktów i usług, a każdy aspekt jednolitego rynku powinien być dopasowany do technologii cyfrowych;

8.  uważa, że aby bronić jednolitego rynku i pogłębiać go, należy bezwzględnie bronić czterech swobód, a mianowicie swobody przepływu osób, usług, produktów i kapitału, zarówno w świecie fizycznym, jak i w internecie, i podkreśla też, że wszystkie podmioty w UE muszą działać zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami;

9.  zwraca uwagę, że nowe prawodawstwo powinno konsekwentnie odzwierciedlać ambicje integracji rynkowej, potrzebę ograniczenia barier regulacyjnych i administracyjnych oraz potrzebę dostosowania do przyszłych wyzwań;

10.  przypomina, że jeden zharmonizowany przepis na szczeblu UE zmniejsza obciążenia administracyjne we wszystkich państwach członkowskich, ponieważ zastępuje 28 rozbieżnych przepisów na jednolitym rynku; podkreśla, że Unia powinna przeciwstawiać się rozdrobnieniu w obrębie własnych granic, tak jak przeciwstawia się protekcjonizmowi na zewnątrz;

11.  zwraca uwagę, że jednolity rynek jest w coraz większym stopniu poddawany presji przepisów krajowych sprzecznych z prawem Unii, w szczególności przepisów na szczeblu krajowym, które mają wpływ na swobodny przepływ towarów i usług (np. przez nadmiernie rygorystyczne wdrażanie);

12.  podkreśla, że należy zapewnić, by przepisy dawały praktyczne rezultaty: obywatele i przedsiębiorstwa mogą czerpać wiele korzyści z jednolitego rynku tylko wtedy, gdy wspólnie uzgodnione przepisy rzeczywiście funkcjonują w praktyce;

13.  wzywa Komisję, by lepiej wykorzystała istniejące instrumenty do przeciwdziałania krajowym przepisom podważającym jednolity rynek;

14.  przyznaje, że wyraźnie należy wzmocnić strukturę zarządzania jednolitym rynkiem, tak aby zapewnić skuteczne mechanizmy monitorowania i wykrywania nieodpowiedniej transpozycji prawodawstwa dotyczącego jednolitego rynku lub niewłaściwego wdrażania i stosowania, zapewniając tym samym w razie konieczności wszczynanie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego;

15.  zdecydowanie popiera skierowany do Rady Europejskiej apel Komisji o poświęcenie jednolitemu rynkowi we wszystkich jego wymiarach dogłębnej dyskusji na szczeblu szefów państw lub rządów, by określić wspólne priorytety działań i odpowiednie mechanizmy odpowiadające tak bardzo potrzebnemu ponownemu zobowiązaniu politycznemu na rzecz jednolitego rynku;

16.  nalega, aby kolejna Komisja w nadchodzącej kadencji politycznej 2019–2024 ambitnie zaplanowała działania dotyczące jednolitego rynku i przedstawiała wnioski ustawodawcze w odpowiednim czasie, tak aby obaj współprawodawcy mieli wystarczająco dużo czasu na ich zbadanie i, w stosownych przypadkach, przyjęcie;

17.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

(1)

Dz.U. C 316 z 30.8.2016, s. 98.

(2)

Dz.U. C 76 z 28.2.2018, s. 105.

(3)

Dz.U. C 76 z 28.2.2018, s. 112.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności