Procedură : 2018/2903(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0558/2018

Texte depuse :

B8-0558/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0511

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 396kWORD 52k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.569v01-00
 
B8-0558/2018

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la pachetul privind piața unică (2018/2903(RSP))


Andreas Schwab în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la pachetul privind piața unică (2018/2903(RSP))  
B8‑0558/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 octombrie 2015 intitulată „Ameliorarea pieței unice: mai multe oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi” (COM(2015)0550),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 28 octombrie 2015 intitulat „Raport privind integrarea pieței unice și competitivitatea în UE și în statele sale membre” (SWD(2015)0203),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 mai 2015 intitulată „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa” (COM(2015)0192),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 aprilie 2011 intitulată „Actul privind piața unică – Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii – «Împreună pentru o nouă creștere»” (COM(2011)0206),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 octombrie 2012 intitulată „Actul privind piața unică II – Împreună pentru o nouă creștere” (COM(2012)0573),

–  având în vedere raportul din 9 mai 2010, elaborat de Mario Monti și adresat Președintelui Comisiei, „O nouă strategie pentru piața unică – În serviciul economiei și societății din Europa”,

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2015 referitoare la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2015(1),

–  având în vedere studiul său din septembrie 2014, comandat de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, intitulat „Costurile non-Europei pe piața unică”,

–  având în vedere studiul său din ianuarie 2016, comandat de Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, intitulat „O strategie pentru finalizarea pieței unice: bonusul de o mie de miliarde de euro”,

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 mai 2016 referitoare la barierele netarifare de pe piața unică(2), bazată pe un raport al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor,

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 mai 2016 referitoare la Strategia privind piața unică(3), bazată pe un raport al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 mai 2017 intitulată „Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piața unică digitală – O piață unică digitală conectată pentru toți” (COM(2017)0228),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2018 intitulată „Piața unică într-o lume în schimbare – Un atu unic ce necesită un angajament politic reînnoit” (COM(2018)0772),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât piața unică a fost și rămâne baza succesului economic al Europei, piatra de temelie a integrării europene și un motor al creșterii economice și al creării de locuri de muncă;

B.  întrucât piața unică nu își exploatează pe deplin potențialul;

C.  întrucât, conform propriilor cercetări ale Parlamentului, beneficiile estimate ale finalizării pieței unice se ridică la 1 mie de miliarde EUR;

D.  întrucât se impune o abordare strategică și întrucât răspunsul la problemele întâmpinate ar trebui să fie deopotrivă de natură politică și tehnică,

1.  salută obiectivele generale ale Comunicării Comisiei privind piața unică într-o lume în schimbare, publicată cu doar câteva luni înainte de alegerile europene din 2019, cu ocazia celei de a 25-a aniversări a pieței unice;

2.  accentuează că, deși elementul economic în sine nu poate fi suficient, o piață unică funcțională reprezintă unul dintre fundamentele esențiale ale Uniunii Europene, iar aprofundarea pieței unice ar trebui, prin urmare, să fie readusă în prim-planul agendei politice, deoarece asigură libertate, șanse și prosperitate pentru Europa și aduce beneficii unui număr de peste 500 de milioane de europeni și de peste 21 de milioane de IMM-uri;

3.  subliniază necesitatea urgentă de a elimina barierele rămase pe piața unică, pentru obținerea de rezultate concrete și rapide în materie de creștere economică, inovare, creare de locuri de muncă, opțiuni pentru consumatori și noi modele economice;

4.  consideră că o integrare mai profundă necesită mai mult curaj și angajament politic decât acum 25 de ani, precum și eforturi mai mari pentru a elimina diferența dintre vorbe și fapte;

5.  este, de asemenea, convins de importanța unor condiții de concurență echitabile, având la bază aceleași norme pentru toți actorii din toate statele membre;

6.  observă că doar 7 % dintre IMM-uri oferă online bunuri și servicii clienților din alte state membre și numai 15 % dintre consumatori profită de această posibilitate și atrage atenția că, prin finalizarea pieței unice digitale, s-ar putea obține venituri de peste 415 miliarde EUR și ar putea fi create multe locuri de muncă dacă UE și-ar valorifica întregul potențial în domeniu;

7.  îndeamnă la abandonarea distincției depășite între piața unică „digitală” și piața unică „offline”, deoarece soluțiile digitale reprezintă o parte indispensabilă a economiei moderne, precum și a produselor și a serviciilor pe care le furnizează, fiecare aspect al pieței unice trebuind să fie pregătit pentru digitalizare;

8.  consideră că, pentru a apăra și a aprofunda piața unică, este esențial să se apere cu fermitate cele patru libertăți, și anume libera circulație a persoanelor, a serviciilor, a bunurilor și a capitalurilor, atât fizică, cât și online, și subliniază necesitatea ca toți actorii UE să acționeze în conformitate cu norme stabilite de comun acord;

9.  evidențiază că noua legislație ar trebui să reflecte în mod consecvent ambiția de integrare a pieței, necesitatea de a reduce barierele administrative și de reglementare și nevoia de a rezista de-a lungul timpului;

10.  reamintește că o normă armonizată la nivelul UE reduce sarcinile administrative în toate statele membre, deoarece aceasta înlocuiește 28 de norme divergente de pe piața unică; atrage atenția că Uniunea ar trebui să se opună fragmentării în cadrul frontierelor sale în același mod în care se opune protecționismului în afara UE;

11.  subliniază că piața unică se află din ce în ce mai mult sub presiunea normelor naționale care contravin legislației UE, în special a normelor la nivel național care au un impact asupra liberei circulații a bunurilor și serviciilor (de exemplu, prin suprareglementare);

12.  subliniază că este important să se asigure că normele aduc beneficii concrete: cetățenii și întreprinderile pot beneficia de numeroasele avantaje ale pieței unice doar dacă normele stabilite de comun acord funcționează efectiv;

13.  îndeamnă Comisia să utilizeze mai bine instrumentele existente pentru a lua măsuri împotriva normelor naționale care pun în discuție piața unică;

14.  recunoaște că structura de guvernare a pieței unice trebuie în mod clar să fie consolidată pentru a garanta mecanisme eficiente de monitorizare și pentru a detecta transpunerea necorespunzătoare a legislației privind piața unică sau implementarea și aplicarea neadecvate, asigurându-se astfel că procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor sunt aplicate atunci când este necesar;

15.  sprijină ferm invitația Comisiei adresată Consiliului European de a organiza o discuție aprofundată la nivelul șefilor de stat sau de guvern cu privire la piața unică în toate dimensiunile sale, în vederea identificării priorităților comune pentru acțiuni și pentru mecanisme adecvate care să sprijine reînnoirea atât de necesară a angajamentului politic față de piața unică;

16.  îndeamnă viitoarea Comisie ca, pentru următorul mandat 2019-2024, să adopte un calendar ambițios al acțiunilor legate de piața unică și să prezinte prompt propuneri legislative, astfel încât ambii colegiuitori să aibă suficient timp pentru a le examina și, dacă este cazul, a le adopta;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

 

(1)

JO C 316, 30.8.2016, p. 98.

(2)

JO C 76, 28.2.2018, p. 105.

(3)

JO C 76, 28.2.2018, p. 112.

Ultima actualizare: 10 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate