Návrh uznesenia - B8-0558/2018Návrh uznesenia
B8-0558/2018

  NÁVRH UZNESENIA o balíku pre jednotný trh

  5.12.2018 - (2018/2903(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia Komisie
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Andreas Schwab v mene skupiny PPE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0557/2018

  Postup : 2018/2903(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0558/2018
  Predkladané texty :
  B8-0558/2018
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8-0558/2018

  Uznesenie Európskeho parlamentu o balíku pre jednotný trh

  (2018/2903(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2015 s názvom Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky (COM(2015)0550),

  –  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 28. októbra 2015 s názvom Správa o integrácii jednotného trhu a konkurencieschopnosti v EÚ a jej členských štátoch (SWD(2015)0203),

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. mája 2015 s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe (COM(2015)0192),

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu – dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – spoločne za nový rast (COM(2011)0206),

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2012 s názvom Akt o jednotnom trhu II – Spoločne za nový rast (COM(2012)0573),

  –  so zreteľom na správu Maria Montiho pre predsedu Komisie z 9. mája 2010 s názvom Nová stratégia pre jednotný trh  v službách európskeho hospodárstva a európskej spoločnosti,

  –  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015[1],

  –  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2014, ktorej vypracovanie zadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa s názvom Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti jednotného trhu,

  –  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2016, ktorej vypracovanie zadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa s názvom Stratégia dokončenia jednotného trhu: bonus v hodnote bilión eur,

  –  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o necolných prekážkach obchodu na jednotnom trhu[2] na základe správy Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa;

  –  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o stratégii pre jednotný trh,[3] na základe správy Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa;

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. mája 2017 o preskúmaní vykonávania stratégie digitálneho jednotného trhu v polovici trvania – Prepojený digitálny jednotný trh pre všetkých (COM (2017)0228),

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. novembra 2018 s názvom Jednotný trh vo svete, ktorý sa mení. Jedinečná výhoda, ktorá si vyžaduje obnovenie politického záväzku(COM (2018)0772),

  –  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže jednotný trh bol a stále je základom hospodárskeho úspechu Európy, základným kameňom európskej integrácie a motorom rastu a zamestnanosti;

  B.  keďže potenciál jednotného trhu sa nevyužíva v plnom rozsahu;

  C.  keďže podľa vlastného výskumu Parlamentu dosahuje očakávaný prínos z dobudovania jednotného trhu hodnotu 1 bilión EUR;

  D.  keďže je potrebný strategický prístup a keďže reakcia na existujúce výzvy by mala mať rovnako politickú ako technickú povahu;

  1.  víta celkové ciele v oznámení Komisie o jednotnom trhu vo svete, ktorý sa mení, len niekoľko mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 a v deň 25. výročia jednotného trhu;

  2.  zdôrazňuje, že hoci nejde iba o samotný hospodársky aspekt, dobre fungujúci jednotný trh je jedným zo základov Európskej únie a prehĺbenie jednotného trhu by sa preto malo dostať späť na popredné miesto politickej agendy, pretože je prostriedkom zabezpečenia slobody, príležitostí a prosperity pre Európu a je prínosom pre viac ako 500 miliónov Európanov a viac ako 21 miliónov MSP;

  3.  zdôrazňuje naliehavú potrebu odstrániť z jednotného trhu zostávajúce prekážky s cieľom dosiahnuť konkrétne a rýchle výsledky v oblasti rastu, inovácií, vytvárania pracovných miest, výberu pre spotrebiteľov a nových obchodných modelov;

  4.  je presvedčený, že hlbšia integrácia si vyžaduje väčšiu politickú odvahu a angažovanosť ako pred 25 rokmi a väčšie úsilie o preklenutie priepasti medzi „slovami a skutkami“;

  5.  je presvedčený, že v záujme dosiahnutia hlbšej integrácie majú zásadný význam rovnaké podmienky s rovnakými pravidlami pre všetkých aktérov vo všetkých členských štátoch;

  6.  konštatuje, že len 7 % MSP ponúka tovar a služby online zákazníkom v iných členských štátoch a len 15 % spotrebiteľov túto možnosť využíva a poukazuje na to, že prostredníctvom dokončenia jednotného digitálneho trhu by sa mohlo získať viac ako 415 miliárd EUR a že by sa mohlo vytvoriť veľa pracovných miest, ak by EÚ využila svoj plný potenciál v tejto oblasti;

  7.  nalieha na ukončenie zastaraného oddelenia digitálneho jednotného trhu od jednotného trhu, pretože digitálne riešenia sú nevyhnutnou súčasťou moderného hospodárstva a produktov a služieb, ktoré poskytuje, a každý aspekt jednotného trhu by mal byť vhodný aj pre digitálne prostredie;

  8.  je presvedčený, že v záujme ochrany a prehĺbenia jednotného trhu je nevyhnutné dôrazne chrániť štyri slobody, konkrétne voľný pohyb osôb, služieb, výrobkov a kapitálu, a to fyzicky aj online, a zdôrazňuje, že všetci aktéri EÚ musia dodržiavať spoločne dohodnuté pravidlá;

  9.  poukazuje na to, že v nových právnych predpisoch by sa mali dôsledne odrážať ambície v oblasti integrácie trhu, potreba znižovať regulačné a administratívne prekážky a potreba nadčasovosti;

  10.  pripomína, že jedno harmonizované pravidlo na úrovni EÚ znižuje administratívnu záťaž vo všetkých členských štátoch, keďže nahrádza 28 odlišných pravidiel na jednotnom trhu; zdôrazňuje, že rovnako ako EÚ odoláva protekcionizmu mimo svojich hraníc, mala by byť odolná aj voči fragmentácii v rámci členských štátov;

  11.  poukazuje na to, že jednotný trh sa stále výraznejšie ocitá pod tlakom vnútroštátnych predpisov, ktoré sú v rozpore s právom Únie, najmä pravidiel na vnútroštátnej úrovni, ktoré majú vplyv na voľný pohyb tovaru a služieb (napríklad tzv. gold-plating);

  12.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby pravidlá fungovali v praxi: občania a podniky môžu využívať výhody jednotného trhu len vtedy, ak pravidlá, ktoré boli spoločne odsúhlasené, skutočne fungujú v praxi;

  13.  vyzýva Komisiu, aby lepšie využívala existujúce nástroje na prijímanie opatrení proti vnútroštátnym pravidlám, ktoré oslabujú jednotný trh;

  14.  uznáva, že štruktúra riadenia jednotného trhu sa musí jasne posilniť s cieľom zabezpečiť účinné mechanizmy monitorovania a odhaľovať nedostatočnú transpozíciu právnych predpisov v oblasti jednotného trhu alebo ich neprimerané vykonávanie a uplatňovanie, čím sa zabezpečí, že ak to bude potrebné, budú uplatnia sa postupy v prípade nesplnenia povinnosti;

  15.  dôrazne podporuje výzvu Komisie adresovanú Európskej rade, aby uskutočnila dôkladnú diskusiu na úrovni hláv štátov alebo predsedov vlád krajín venovanú jednotnému trhu vo všetkých jej rozmeroch s cieľom určiť spoločné priority pre opatrenia a vhodné mechanizmy, ktoré by zodpovedali tak potrebnému obnovenému politickému záväzku smerom k jednotnému trhu;

  16.  naliehavo vyzýva budúcu Komisiu, aby vzhľadom na nadchádzajúce politické obdobie 2019 – 2024 naplánovala ambiciózne opatrenia pre jednotný trh a včas predkladala legislatívne návrhy s cieľom dať obom spoluzákonodarcom dostatok času na ich preskúmanie, prípadne ich prijatie;

  17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

  Posledná úprava: 10. decembra 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia