Förfarande : 2018/2903(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0558/2018

Ingivna texter :

B8-0558/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Antagna texter :

P8_TA(2018)0511

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 251kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0557/2018
5.12.2018
PE631.569v01-00
 
B8-0558/2018

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om inremarknadspaketet (2018/2903(RSP))


Andreas Schwab för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om inremarknadspaketet (2018/2903(RSP))  
B8‑0558/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 oktober 2015 Att förbättra den inre marknaden – bättre möjligheter för individer och företag (COM(2015)0550),

–  med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 28 oktober 2015 Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States (SWD(2015)0203),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 maj 2015 En strategi för en inre digital marknad i Europa (COM(2015)0192),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2011 Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt (COM(2011)0206),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 oktober 2012 Inremarknadsakt II – Tillsammans för ny tillväxt (COM(2012)0573),

–  med beaktande av rapporten av den 9 maj 2010 från Mario Monti till kommissionens ordförande En ny strategi för den inre marknaden – i ekonomins och samhällets tjänst för Europa,

–  med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2015 om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2015(1),

–  med beaktande av sin studie från september 2014, beställd av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, The Cost of Non-Europe in the Single Market,

–  med beaktande av sin resolution från januari 2016, beställd av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, A strategy for completing the single market: the trillion euro bonus,

–  med beaktande av sin resolution av den 26 maj 2016 om icke-tariffära hinder på den inre marknaden(2), som baseras på ett betänkande från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,

–  med beaktande av sin resolution av den 26 maj 2016 om strategin för den inre marknaden(3), som baseras på ett betänkande från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 maj 2017 om halvtidsöversynen av genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden – En ansluten digital inre marknad för alla (COM(2017)0228),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 november 2018 Den inre marknaden i en värld som förändras – En unik tillgång som kräver ett nytt politiskt åtagande (COM(2018)0772),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den inre marknaden har varit och är fortfarande grunden för Europas ekonomiska framgång, hörnstenen i europeisk integration och en motor för tillväxt och sysselsättning.

B.  Potentialen i den inre marknaden utnyttjas inte till fullo.

C.  Enligt parlamentets egna utredningar kan den förväntade vinsten vid fullbordandet av den inre marknaden uppgå till en biljon euro.

D.  Det behövs ett strategiskt förhållningssätt, och svarsåtgärderna på utmaningarna bör vara lika mycket politiska som tekniska.

1.  Europaparlamentet välkomnar de allmänna målen i kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras, bara månader före EU-valet 2019 och på den inre marknadens 25-årsjubileum.

2.  Europaparlamentet betonar att även om det ekonomiska inslaget inte räcker till i sig självt, så är en välfungerande inre marknad en av de nödvändiga grunderna för Europeiska unionen, och att en fördjupad inre marknad därför åter bör sättas högst på den politiska agendan, då den säkerställer frihet, möjligheter och välstånd för Europa och ger förmåner till mer än 500 miljoner européer och över 21 miljoner små och medelstora företag.

3.  Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att undanröja kvarstående hinder för den inre marknaden för att uppnå påtagliga och snabba resultat i fråga om tillväxt, innovation, jobbskapande, konsumenternas valmöjligheter och nya företagsmodeller.

4.  Europaparlamentet anser att mer djupgående integration kräver ett större politiskt mod och åtagande än för 25 år sedan och större insatser för att minska avståndet mellan att säga något och att åstadkomma det.

5.  Europaparlamentet är övertygat om att nyckeln till en mer djupgående integration är lika villkor för alla, med samma regler för alla aktörer i alla medlemsstater.

6.  Europaparlamentet noterar att endast 7 % av de små och medelstora företagen erbjuder varor och tjänster på internet till kunder i andra medlemsstater och att endast 15 % av kunderna använder sig av denna möjlighet, och påpekar att slutförandet av den digitala inre marknaden skulle kunna leda till en vinst på 415 miljarder euro och många nya arbetstillfällen, om EU utnyttjade sin fulla potential på detta område.

7.  Europaparlamentet uppmanar enträget till ett avskaffande av den gammalmodiga åtskillnaden mellan den ”digitala” inre marknaden och den inre marknaden ”offline”, eftersom digitala lösningar är en ofrånkomlig del av den moderna ekonomin och de produkter och tjänster den tillhandahåller, och eftersom varje aspekt av den inre marknaden bör vara digitalt rustad.

8.  Europaparlamentet anser att man, för att försvara och fördjupa den inre marknaden, kraftfullt måste försvara de fyra friheterna, nämligen den fria rörligheten för personer, tjänster, varor och kapital, såväl fysiskt som på internet, och betonar att alla EU-aktörer bör spela efter gemensamt överenskomna regler.

9.  Europaparlamentet påpekar att ny lagstiftning hela tiden bör återspegla ambitionen för marknadsintegration, behovet av att minska rättsliga och administrativa hinder och behovet av framtidssäkring.

10.  Europaparlamentet påminner om att en harmoniserad regel på EU-nivå minskar den administrativa bördan i alla medlemsstater, då den ersätter 28 skilda regler på den inre marknaden. Parlamentet betonar att EU bör motsatta sig inte bara protektionismen utanför EU, utan också fragmentering inom sina egna gränser.

11.  Europaparlamentet påpekar att den inre marknaden hamnar under allt större press från nationella regler som går emot EU-rätten, i synnerhet regler på nationell nivå som påverkar den fria rörligheten för varor och tjänster (till exempel genom överreglering).

12.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt att säkerställa att regler åstadkommer något i praktiken: medborgare och företag kan bara åtnjuta den inre marknadens många fördelar om de regler som överenskommits gemensamt faktiskt fungerar i praktiken.

13.  Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att bättre utnyttja befintliga instrument för att vidta åtgärder mot nationella regler som går emot den inre marknaden.

14.  Europaparlamentet erkänner att den inre marknadens styrningsstruktur tydligt behöver förstärkas i syfte att säkerställa ändamålsenliga övervakningsmekanismer och upptäcka otillräckligt införlivande av lagstiftningen om den inre marknaden eller otillräckligt genomförande och tillämpning, och på så sätta säkerställa att överträdelseförfaranden tillämpas där det är nödvändigt.

15.  Europaparlamentet stöder kraftfullt kommissionens uppmaning till Europeiska rådet att ägna en djupgående diskussion på stats- och regeringschefsnivå åt den inre marknaden ur alla dess aspekter, i syfte att identifiera gemensamma åtgärdsprioriteringar och lämpliga mekanismer som kan åtfölja det välbehövliga förnyade politiska åtagandet för den inre marknaden.

16.  Europaparlamentet uppmanar enträget nästa kommission att med sikte på den kommande mandatperioden 2019–2024 ambitiöst planera åtgärder för den inre marknaden och lägga fram lagstiftningsförslag i god tid så att båda medlagstiftarna får tillräckligt med tid att utreda och, i lämpliga fall, anta dem.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

 

(1)

EUT C 316, 30.8.2016, s. 98.

(2)

EUT C 76, 28.2.2018, s. 105.

(3)

EUT C 76, 28.2.2018, s. 112.

Senaste uppdatering: 10 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy