Postup : 2018/2903(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0559/2018

Předložené texty :

B8-0559/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 269kWORD 52k
5.12.2018
PE631.570v01-00
 
B8-0559/2018

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o balíčku v oblasti jednotného trhu (2018/2903(RSP))


Nicola Danti za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o balíčku v oblasti jednotného trhu (2018/2903(RSP))  
B8-0559/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. října 2015 nazvané „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“ (COM(2015)0550),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 28. října 2015 nazvaný „Zpráva o integraci a konkurenceschopnosti jednotného trhu v EU a jejích členských státech“ (SWD(2015)0203),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. května 2015 nazvané „Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě“ (COM(2015)0192),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 o směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu(1),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu – dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry: „společně pro nový růst“ (COM(2011)0206),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. října 2012 nazvané „Akt o jednotném trhu II – Společně pro nový růst“ (COM(2012)0573),

–  s ohledem na zprávu ze dne 9. května 2010, kterou předložil Mario Monti předsedovi Komise, nazvanou „Nová strategie pro jednotný trh  Ve službách evropského hospodářství a společnosti“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2015 o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015(2),

–  s ohledem na studii ze září 2014 nazvanou „Náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu v oblasti jednotného trhu“, jejíž vypracování zadal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na studii z ledna 2016, jejíž vypracování zadal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, nazvanou „Strategie pro dokončení jednotného trhu“ bonus ve výši 1 bilion eur“,

–  s ohledem na své usnesení z května 2016 o strategii pro jednotný trh(3), na základě zprávy Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že jednotný trh představoval a nadále může představovat faktor přispívající k hospodářskému úspěchu Evropy, k růstu a tvorbě pracovních míst, a že je jedním z klíčových prvků evropské integrace a evropské sociálně tržní ekonomiky; vzhledem k tomu, že tato skutečnost byla dále zdůrazněna během nedávných jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že podle vlastního průzkumu Parlamentu představuje očekávaný výtěžek z dokončení jednotného trhu 1 bilion EUR;

C.  vzhledem k tomu, že na jednotný trh nelze nahlížet čistě ekonomicky, ale je třeba jej vnímat jako součást širšího právního rámce, který zaručuje konkrétní práva občanům, pracovníkům, spotřebitelům, podnikatelům a podnikům;

D.  vzhledem k tomu, že je zapotřebí strategický, holistický a komplexní přístup; vzhledem k tomu, že reakce na existující výzvy by měly být jak politické, tak technické povahy;

1.  vítá obecné cíle sdělení Komise „Jednotný trh v měnícím se světě – jedinečná výhoda si žádá nový politický závazek“, které bylo vydáno jen několik měsíců před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 a k 25. výročí jednotného trhu;

2.  je přesvědčen, že dobře fungující jednotný trh je jedním z pilířů Evropské unie a že má zásadní význam pro zachování evropského hospodářského, sociálního a kulturního modelu a pro posílení konkurenceschopnosti Unie, pokud jde o růst, inovace a vytváření pracovních míst;

3.  uznává však, že vedle těchto kladných aspektů přinesl jednotný trh také negativní dopady a že se nyní ocitl na křižovatce; je přesvědčen, že hlubší integrace jednotného trhu vyžaduje vzhledem ke komplikovanějším celosvětovým souvislostem více politické odvahy a větší závazek než před 25 lety, a zdůrazňuje, že je zapotřebí větší úsilí s cílem jej dokončit a zvýšit jeho účinnost; zdůrazňuje proto, že by prohlubování jednotného trhu mělo být zařazeno zpět na první místo politické agendy;

4.  zdůrazňuje, že ekonomická hlediska musí v jednotném trhu doplnit širší struktura sociálních pravidel, pracovních práv, ochrany spotřebitelů, právních předpisů v oblasti životního prostředí a společné fiskální politiky;

5.  domnívá se, že pro posílení a prohloubení jednotného trhu a s cílem usnadnit budoucí spolupráci na úrovni EU i mezi členskými státy je klíčové důrazně obhajovat čtyři svobody, tj. volný pohyb osob, služeb, výrobků a kapitálu, a to jak fyzicky, tak online;

6.  naléhavě vyzývá, aby se zrušilo zastaralé oddělování jednotného „digitálního“ trhu a jednotného trhu „offline“ vzhledem k tomu, že digitální řešení jsou nezbytnou součástí moderního hospodářství a že by požadavkům na digitalizaci měl být přizpůsoben každý aspekt jednotného trhu;

7.  konstatuje, že v dnešní době poskytuje on-line zboží a služby pouze 8 % malých a středních podniků a že tuto možnost využívá pouze 15 % spotřebitelů; dodává, že by dokončení jednotného digitálního trhu mohlo vést k podstatnému hospodářskému růstu a k tvorbě mnoha pracovních míst, pokud by se uvolnil jeho plný potenciál; zdůrazňuje, že tyto údaje jasně dokazují, že je naléhavě nutné pokračovat v práci s cílem plně zpřístupnit digitální oblast občanům a podnikům a zvýšit důvěru spotřebitelů k digitální dimenzi;

8.  žádá Komisi, aby na dokončení jednotného digitálního trhu nadále pracovala prostřednictvím ambiciózních návrhů, s cílem zavést moderní a účinná společná pravidla a tak chránit spotřebitele, pomáhat veřejné správě, posilovat konkurenceschopnost evropských podniků a malých a středních podniků a zajišťovat spravedlivou hospodářskou soutěž;

9.  zdůrazňuje, že je nutné odstranit z jednotného trhu neopodstatněné přetrvávající překážky a dosáhnout tak hmatatelných a rychlých výsledků, pokud jde o růst, inovace, tvorbu pracovních míst, nabídky pro spotřebitele a nové obchodní modely; je také přesvědčen, že jsou zásadní rovné podmínky se stejnými pravidly pro srovnatelné aktéry ve všech členských státech;

10.  uznává, že neopodstatněná a nepřiměřená vnitrostátní opatření a také nekoordinovaná opatření mohou ohrozit jednotu a účinnost jednotného trhu; připomíná však, že některá opatření mohou být legitimní a nezbytná pro ochranu cílů veřejného zájmu, mimo jiné pro ochranu pracovníků, zajištění udržitelnosti a ochranu spotřebitelů;

11.  žádá Komisi, aby využívala stávající nástroje k zajištění opatření proti neopodstatněným vnitrostátním pravidlům, která představují výzvu pro jednotný trh, a uznává, že by se měla posílit správní infrastruktura jednotného trhu s cílem zajistit dobrý monitorovací mechanismus a odhalovat nesprávné provedení nebo uplatňování právních předpisů pro jednotný trh;

12.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby pravidla přinášela praktické výsledky; občané a podniky mohou řadu výhod jednotného trhu využívat pouze tehdy, pokud společně dohodnutá pravidla skutečně fungují v praxi a přinášejí konkrétní přidanou hodnotu; připomíná, že hlavním cílem zavádění nových pravidel by měl být prospěch občanů;

13.  důrazně podporuje výzvu Komise směrem k Evropské radě, aby byla jednotnému trhu ve všech jeho dimenzích věnována hlubší diskuse na úrovni hlav států a vlád, s cílem určit společné priority pro konkrétní opatření a vhodné mechanismy, které by odpovídaly tolik potřebnému obnovení politického závazku v oblasti jednotného trhu;

14.  naléhavě vyzývá příští Komisi, aby s ohledem na nadcházející funkční období 2019–2024 ambiciózně plánovala opatření týkající se jednotného trhu a aby včas předkládala návrhy právních předpisů a poskytla tak oběma spolunormotvůrcům dostatek času na jejich přezkum a, případně, na jejich přijetí; vyjadřuje politování nad tím, že některé z klíčových legislativních návrhů na období 2014–2019 předložila Komise teprve nedávno a že je z toho důvodu značně obtížné, aby je spolunormotvůrci přezkoumali a přijali; vyjadřuje politování nad tím, že se Radě nepodařilo dosáhnout dohody o společném postoji k několika zásadním legislativním návrhům, přičemž některé iniciativy jsou zablokovány mnoho let a legislativní proces je tudíž neúčinný; připomíná Komisi a Radě jejich povinnosti, zvláště vůči občanům EU, podnikům a místním orgánům;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. C 11, 12.1.2018, s. 55.

(2)

Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 98.

(3)

Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 112.

Poslední aktualizace: 10. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí