Procedure : 2018/2903(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0559/2018

Indgivne tekster :

B8-0559/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 175kWORD 46k
5.12.2018
PE631.570v01-00
 
B8-0559/2018

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om pakken om det indre marked (2018/2903(RSP))


Nicola Danti for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om pakken om det indre marked (2018/2903(RSP))  
B8‑0559/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2015 om opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne (COM(2015)0550),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 28. oktober 2015 med titlen "Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States" (Rapport om integrationen på det indre marked og konkurrenceevnen i EU og dets medlemsstater) (SWD(2015)0203),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. maj 2015 med titlen "En strategi for et digitalt indre marked" (COM(2015)0192),

–  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2016 med titlen "På vej mod en akt for det digitale indre marked"(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 med titlen "Akten for det indre marked – Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid – Sammen om fornyet vækst" (COM(2011)0206),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2012 med titlen "Akten for det indre marked II – Sammen om fornyet vækst" (COM(2012)0573),

–  der henviser til rapporten af 9. maj 2010 fra Mario Monti til formanden for Kommissionen om "en ny strategi for det indre marked  til gavn for Europas økonomi og samfund",

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2015 om styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015(2),

–  der henviser til sin undersøgelse fra september 2014 bestilt af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om omkostningerne ved fravær af EU-tiltag ("The cost of non-Europe in the single market"),

–  der henviser til sin undersøgelse af januar 2016 bestilt af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om en strategi for det indre marked ("A strategy for completing the single market: the trillion euro bonus"),

–  der henviser til sin beslutning af maj 2016 om strategien for det indre marked(3) på grundlag af en betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det indre marked har været og kan forblive en faktor, der bidrager til Europas økonomiske succes, vækst og beskæftigelse og er en af hjørnestenene i den europæiske integration og den europæiske sociale markedsøkonomi; der henviser til, at dette er blevet fremhævet yderligere under de seneste forhandlinger om den britiske udtræden af EU;

B.  der henviser til, at den forventede gevinst ved at fuldføre det indre marked ifølge Parlamentets egne undersøgelser beløber sig til 1 trillion EUR;

C.  der henviser til, at det indre marked ikke snævert skal betragtes i ren økonomisk optik, men skal ses som forankret i bredere juridiske rammer, der giver specifikke rettigheder til borgere, arbejdstagere, forbrugere, iværksættere og virksomheder;

D.  der henviser til, at der er behov for en strategisk, holistisk og omfattende tilgang; der henviser til, at reaktionen på de givne udfordringer bør være i lige grad af såvel politisk som af teknisk art;

1.  glæder sig over de overordnede målsætninger i Kommissionens meddelelse om det indre marked i en verden under forandring ("The Single Market in a changing world - A unique asset in need of renewed political commitment"), der er fremlagt blot måneder før valget til Europa-Parlamentet i 2019 og i anledning af 25-året for det indre marked;

2.  er af den overbevisning, at et velfungerende indre marked er en af EU3s bærende søjler og er af altovervejende betydning for evnen til at bevare EU's økonomiske, sociale og kulturelle model og for at styrke EU's konkurrenceevne for så vidt angår vækst, innovation og jobskabelse;

3.  erkender imidlertid, at det indre marked også har haft negative virkninger ud over disse positive aspekter og nu befinder sig ved en skillevej; mener, at en mere dybdegående integration af det indre marked kræver mere politisk mod og engagement end for 25 år siden på grund af en generelt mere kompleks global kontekst, og understreger, at der er behov for en større indsats for at fuldende det og øge dets effektivitet; understreger derfor, at uddybningen af det indre marked atter bør sættest øverst på den politiske dagsorden;

4.  understreger, at økonomiske hensyn i det indre marked skal suppleres af en bredere struktur af sociale bestemmelser, arbejdstagerrettigheder, forbrugerbeskyttelse, miljølovgivning og fælles finanspolitik;

5.  mener, at det for at styrke og uddybe det indre marked og lette yderligere samarbejde på EU-plan og mellem medlemsstaterne er afgørende at værne kraftigt om de fire friheder: den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser, varer og kapital både fysisk og online;

6.  opfordrer indtrængende til, at den forældede skelnen mellem det "digitale indre marked" og det indre marked "offline" ophører, da digitale løsninger er en uundværlig del af den moderne økonomi, og alle dele af det indre marked bør være digitalt tilpasset;

7.  bemærker, at kun 8 % af SMV'erne i dag tilbyder varer og tjenesteydelser online, og at kun 15 % af forbrugerne gør brug af denne mulighed; tilføjer, at fuldførelsen af det digitale indre marked kan frembringe betydelig økonomisk vækst og skabe mange arbejdspladser, hvis dets fulde potentiale frigøres; fremhæver, at disse data klart viser det presserende behov for fortsat at arbejde for at gøre den digitale sfære fuldt tilgængelig for borgere og virksomheder og for at forbedre forbrugernes tillid til den digitale dimension;

8.  anmoder Kommissionen om fortsat at arbejde hen imod fuldførelsen af det digitale indre marked med ambitiøse forslag med henblik på at etablere moderne og effektive fælles regler for at beskytte forbrugerne, hjælpe de offentlige forvaltninger, styrke de europæiske virksomheders og SMV'ers konkurrenceevne og skabe fair konkurrence;

9.  understreger behovet for at fjerne de resterende hindringer i det indre marked med henblik på at opnå konkrete og hurtige resultater i form af vækst, innovation, jobskabelse, forbrugervalgmuligheder og nye forretningsmodeller; er også overbevist om, at det er afgørende, at der består lige vilkår med ensartede regler for ensartede aktører i alle medlemsstater;

10.  erkender, at uberettigede og uforholdsmæssige nationale foranstaltninger samt ukoordinerede foranstaltninger kan bringe det indre markeds enhed og effektivitet i fare; minder imidlertid om, at visse foranstaltninger kan være legitime og nødvendige for at beskytte mål af samfundsmæssig interesse, bl.a. for at beskytte arbejdstagerne, sikre bæredygtighed og beskytte forbrugerne;

11.  anmoder Kommissionen om at anvende de eksisterende instrumenter til at gribe ind over for uberettigede nationale regler, der udfordrer det indre marked, og anerkender, at infrastrukturen for forvaltning af det indre marked bør styrkes for at sikre gode overvågningsmekanismer og afdække ukorrekt gennemførelse eller anvendelse i national ret af lovgivningen om det indre marked;

12.  understreger betydningen af at sikre, at reglerne giver praktiske resultater: Borgere og virksomheder kan kun nyde godt af de mange fordele ved det indre marked, hvis de regler, der vedtages i fællesskab, fungerer i praksis og tilfører konkret merværdi; minder om, at hovedformålet med at indføre nye regler bør være at gavne borgerne;

13.  bakker kraftigt op om Kommissionens opfordring til Det Europæiske Råd om at organisere en indgående drøftelse på stats- og regeringschefniveau om det indre marked i alle dets dimensioner med henblik på at fastlægge fælles prioriteter for konkrete tiltag og hensigtsmæssige mekanismer, der modsvarer det stærkt tiltrængte fornyede politiske engagement i det indre marked;

14.  opfordrer indtrængende den næste Kommission til i lyset af den kommende politiske mandatperiode 2019-2024 at udarbejde en ambitiøs plan for tiltag vedrørende det indre marked på mere rettidig vis, således at begge lovgivere har tilstrækkelig tid til at undersøge og, hvor de finder det hensigtsmæssigt, vedtage dem; beklager, at nogle af de vigtigste lovforslag i valgperioden 2014-2019 først for nylig er blevet fremsat af Kommissionen, hvilket gør det temmelig vanskeligt for medlovgiverne at granske og vedtage dem; beklager dybt, at Rådet ikke har formået at nå til enighed om en fælles holdning til flere centrale lovforslag, således at visse initiativer har været blokeret i årevis, hvilket har gjort lovgivningsprocessen ineffektiv; minder Kommissionen og Rådet om deres ansvar, navnlig over for EU's borgere, virksomheder og lokale myndigheder;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT C 11 af 12.12.2018, s. 55.

(2)

EUT C 316 af 30.8.2016, s. 98.

(3)

EUT C 76 af 28.2.2018, s. 112.

Seneste opdatering: 10. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik