Πρόταση ψηφίσματος - B8-0559/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0559/2018

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά

  5.12.2018 - 2018/2903

  εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Nicola Danti εξ ονόματος της Ομάδας S&D

  Διαδικασία : 2018/2903(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0559/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0559/2018
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8‑0559/2018

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά

  (2018/2903(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550),

  –  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» (Έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της) (SWD(2015)0203),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά»[1],

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά – Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – “Μαζί για μια νέα ανάπτυξη”» (COM(2011)0206),

  –  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ενιαία αγορά – Πράξη ΙΙ – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

  –  έχοντας υπόψη την έκθεση της 9ης Μαΐου του Mario Monti προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, με τίτλο «Μια νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά – Στην υπηρεσία της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώπης»,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015[2],

  –  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά), που εκπονήθηκε κατ’ ανάθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

  –  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «A strategy for completing the Single Market: “the trillion euro bonus”» (Στρατηγική για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς: το μπόνους του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ), που εκπονήθηκε κατ’ ανάθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

  –  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, του Μαΐου 2016, σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά[3], με βάση έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά υπήρξε και θα μπορούσε να παραμείνει παράγοντας που συμβάλλει στην οικονομική επιτυχία, την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη, και αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ευρωπαϊκής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει καταδειχτεί περαιτέρω κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Κοινοβουλίου, το προσδοκώμενο κέρδος από την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ανέρχεται σε ένα τρισεκατομμύριο ευρώ·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν μπορεί να θεωρείται από καθαρά οικονομική σκοπιά, αλλά πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μέρος ενός ευρύτερου νομικού πλαισίου που παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα στους πολίτες, στους εργαζομένους, στους καταναλωτές, στους επιχειρηματίες και στις επιχειρήσεις·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια στρατηγική, ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται θα πρέπει να είναι τόσο πολιτικού όσο και τεχνικού χαρακτήρα·

  1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τους γενικούς στόχους της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Η ενιαία αγορά σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο –ένα μοναδικό πλεονέκτημα που χρήζει ανανεωμένης πολιτικής δέσμευσης», η οποία δημοσιεύθηκε λίγους μήνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 και για την 25ή επέτειο της ενιαίας αγοράς·

  2.  είναι πεπεισμένο ότι μια ενιαία αγορά που λειτουργεί εύρυθμα είναι ένας από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει κεφαλαιώδη σημασία για τη διατήρηση του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού μοντέλου της ΕΕ και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης όσον αφορά την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

  3.  αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η ενιαία αγορά έχει δείξει, πέραν των θετικών αυτών πτυχών, και αρνητικές συνέπειες, και βρίσκεται τώρα σε σταυροδρόμι· πιστεύει ότι η βαθύτερη ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς απαιτεί περισσότερο πολιτικό θάρρος και δέσμευση από ό, τι πριν από 25 χρόνια, λόγω του γενικότερα πιο σύνθετου παγκόσμιου πλαισίου, και τονίζει ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για την ολοκλήρωσή της και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της· τονίζει, επομένως, ότι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να επανέλθει στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας·

  4.  τονίζει ότι στην ενιαία αγορά οι οικονομικές θεωρήσεις πρέπει να συμπληρωθούν από ένα ευρύτερο πλέγμα κοινωνικών κανόνων, δικαιωμάτων των εργαζομένων, προστασίας των καταναλωτών, περιβαλλοντικής νομοθεσίας και κοινών δημοσιονομικών πολιτικών·

  5.  πιστεύει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί και να εμβαθυνθεί η ενιαία αγορά, καθώς και για να διευκολυνθεί η περαιτέρω συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και μεταξύ των κρατών μελών, είναι ζωτικής σημασίας η ισχυρή προάσπιση των τεσσάρων ελευθεριών της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, υπηρεσιών, προϊόντων και κεφαλαίων, τόσο φυσικά όσο και επιγραμμικά·

  6.  ζητεί να σταματήσει ο παρωχημένος διαχωρισμός της «ψηφιακής» ενιαίας αγοράς από την «απογραμμική» ενιαία αγορά, καθώς οι ψηφιακές λύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης οικονομίας, και κάθε γωνιά της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να είναι ψηφιακά επαρκής·

  7.  επισημαίνει ότι σήμερα μόνο το 8 % των ΜΜΕ προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες στο διαδίκτυο και μόνο το 15 % των καταναλωτών κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας· προσθέτει ότι με την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτευχθεί σημαντική οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας, αν αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό της· τονίζει ότι τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν σαφώς την επείγουσα ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια να καταστεί ο ψηφιακός τομέας πλήρως προσβάσιμος σε πολίτες και επιχειρήσεις και να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ψηφιακή διάσταση·

  8.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς με φιλόδοξες προτάσεις, με στόχο τη θέσπιση σύγχρονων και αποτελεσματικών κοινών κανόνων για την προστασία των καταναλωτών, τη στήριξη των δημόσιων διοικήσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ και τη δημιουργία θεμιτού ανταγωνισμού·

  9.  υπογραμμίζει την ανάγκη εξάλειψης των εναπομενόντων αδικαιολόγητων φραγμών από την ενιαία αγορά, με σκοπό την επίτευξη απτών και γρήγορων αποτελεσμάτων από άποψη ανάπτυξης, καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας, επιλογών των καταναλωτών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων· εκφράζει επίσης την πεποίθηση ότι είναι καθοριστικό να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, με ίσους κανόνες για συγκρίσιμους παίκτες σε όλα τα κράτη μέλη·

  10.  αναγνωρίζει ότι αδικαιολόγητα και δυσανάλογα εθνικά μέτρα, όπως επίσης μέτρα χωρίς συντονισμό, θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ενότητα και την αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι ορισμένα μέτρα μπορεί να είναι θεμιτά και αναγκαία για την προστασία στόχων δημόσιου συμφέροντος, μεταξύ άλλων για την προστασία των εργαζομένων, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και για την προστασία των καταναλωτών·

  11.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα μέσα για να αναλάβει δράση κατά των αδικαιολόγητων εθνικών κανόνων που προκαλούν προβλήματα στην ενιαία αγορά, και αναγνωρίζει ότι η υποδομή διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να διασφαλιστούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί παρακολούθησης και να εντοπίζεται η εσφαλμένη μεταφορά ή εφαρμογή της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά·

  12.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πως οι κανόνες αποφέρουν πρακτικά αποτελέσματα: οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να απολαύσουν τα πολλά πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς μόνο εάν οι κανόνες που έχουν συμφωνηθεί από κοινού λειτουργούν στην πράξη και αποφέρουν απτή προστιθέμενη αξία· υπενθυμίζει ότι κύριος στόχος της θέσπισης νέων κανόνων θα πρέπει να είναι το να ωφεληθούν οι πολίτες·

  13.  υποστηρίζει σθεναρά την έκκληση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αφιερώσει μια σε βάθος συζήτηση, σε επίπεδο κρατών ή κυβερνήσεων, στην ενιαία αγορά σε όλες τις διαστάσεις της, προκειμένου να προσδιοριστούν κοινές προτεραιότητες συγκεκριμένης δράσης και κατάλληλοι μηχανισμοί που θα ανταποκρίνονται στην ανάγκη ανανέωσης της πολιτικής δέσμευσης για την ενιαία αγορά·

  14.  καλεί την προσεχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει της προσεχούς πολιτικής θητείας 2019-2024, να καταρτίσει φιλόδοξα σχέδια δράσης για την ενιαία αγορά και να υποβάλλει τις νομοθετικές προτάσεις πιο έγκαιρα, προκειμένου να δίνεται στους δύο συννομοθέτες επαρκής χρόνος για να τις εξετάσουν και κατά περίπτωση να τις εγκρίνουν· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι ορισμένες από τις βασικές νομοθετικές προτάσεις για την περίοδο 2014-2019 προτάθηκαν από την Επιτροπή μόλις πρόσφατα, γεγονός που μάλλον δυσχεραίνει την εξέταση και την έγκρισή τους από τους συννομοθέτες· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν κατόρθωσε να καταλήξει σε κοινή θέση σε πολλές βασικές νομοθετικές προτάσεις, μάλιστα δε ορισμένες πρωτοβουλίες έχουν τελματωθεί εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναποτελεσματική η νομοθετική διαδικασία· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο την ευθύνη τους, ιδίως έναντι των πολιτών της ΕΕ, των επιχειρήσεων και των τοπικών αρχών·

  15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου