Päätöslauselmaesitys - B8-0559/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0559/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS sisämarkkinapaketista

5.12.2018 - (2018/2903(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Nicola Danti S&D-ryhmän puolesta

Menettely : 2018/2903(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0559/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0559/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0559/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma sisämarkkinapaketista

(2018/2903(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 28. lokakuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Sisämarkkinoiden päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille” (COM(2015)0550),

–  ottaa huomioon 28. lokakuuta 2015 annetun sisämarkkinoiden yhdentymistä ja kilpailukykyä koskevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Report on single market integration and competitiveness in the EU and its Member States” (SWD(2015)0203),

–  ottaa huomioon 6. toukokuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle” (COM(2015)0192),

–  ottaa huomioon 19. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista[1],

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi – ’Yhdessä uuteen kasvuun’” (COM(2011)0206),

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Yhdessä uuteen kasvuun” (COM(2012)0573),

–  ottaa huomioon Mario Montin komission puheenjohtajalle laatiman, 9. toukokuuta 2010 julkaistun kertomuksen ”Uusi sisämarkkinastrategia Euroopan talouden ja yhteiskunnan hyväksi”,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden hallinnoinnista eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa[2],

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämän, syyskuussa 2014 julkaistun tutkimuksen Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksista sisämarkkinoilla ”The Cost of Non-Europe in the Single Market”,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämän, tammikuussa 2016 julkaistun tutkimuksen sisämarkkinoiden loppuunsaattamisen hyödyistä ”A strategy for completing the Single Market: the trillion euro bonus”,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön pohjalta toukokuussa 2016 antamansa päätöslauselman sisämarkkinastrategiasta[3],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että sisämarkkinat ovat olleet ja ovat edelleen Euroopan taloudellista menestystä, kasvua ja työllisyyttä edistävä tekijä ja yksi Euroopan yhdentymisen ja Euroopan sosiaalisen markkinatalouden kulmakivistä; toteaa, että tätä on korostettu edelleen viimeaikaisissa neuvotteluissa Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta EU:sta;

B.  toteaa, että parlamentin omien tutkimusten mukaan sisämarkkinoiden loppuunsaattamisesta arvioidaan koituvan biljoonan euron hyödyt;

C.  katsoo, että sisämarkkinoita ei voida tarkastella puhtaasti taloudellisin perustein, vaan niitä on pidettävä osana laajempaa oikeudellista kehystä, jossa kansalaisille, työntekijöille, kuluttajille, yrittäjille ja yrityksille myönnetään erityisiä oikeuksia;

D.  katsoo, että tarvitaan strategista, kokonaisvaltaista ja kattavaa lähestymistapaa; katsoo, että kohdattuihin haasteisiin on löydettävä sekä poliittiset että tekniset ratkaisut;

1.  on tyytyväinen yleisiin tavoitteisiin komission tiedonannossa ”Sisämarkkinat muuttuvassa maailmassa – Ainutkertainen voimavara, joka edellyttää uutta poliittista sitoutumista”, joka julkaistiin muutamia kuukausia ennen eurovaaleja ja kun sisämarkkinoiden perustamisesta on kulunut 25 vuotta;

2.  on vakuuttunut, että hyvin toimivat sisämarkkinat ovat yksi Euroopan unionin pilareista ja ratkaisevan tärkeitä EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen mallin säilyttämisessä ja EU:n kilpailukyvyn vahvistamisessa kasvun, innovoinnin ja työpaikkojen luomisen osalta;

3.  toteaa kuitenkin, että sisämarkkinat ovat näiden myönteisten näkökohtien lisäksi tuoneet mukanaan myös kielteisiä vaikutuksia ja että ne ovat nyt tienhaarassa; katsoo, että sisämarkkinoiden syvempi yhdentyminen edellyttää enemmän poliittista rohkeutta ja sitoutumista kuin 25 vuotta sitten, koska maailmanlaajuinen toimintaympäristö on kaiken kaikkiaan monimutkaisempi, ja korostaa, että niiden valmiiksi saattamiseksi ja tehokkuuden lisäämiseksi tarvitaan lisätoimia; korostaa, että sisämarkkinoiden syventäminen olisi näin ollen tuotava takaisin poliittisen asialistan kärkeen;

4.  korostaa, että sisämarkkinoilla taloudellisia näkökohtia on täydennettävä laajentamalla sosiaalisten sääntöjen rakennetta, työntekijöiden oikeuksia, kuluttajansuojaa, ympäristölainsäädäntöä ja yhteistä finanssipolitiikkaa;

5.  katsoo, että jotta vahvistettaisiin ja syvennettäisiin sisämarkkinoita ja helpotettaisiin yhteistyötä EU:n tasolla ja jäsenvaltioiden kesken, on ehdottomasti puolustettava voimakkaasti neljää vapautta eli henkilöiden, palvelujen, tuotteiden ja pääoman vapaata liikkuvuutta sekä fyysisesti että verkossa;

6.  kehottaa luopumaan vanhentuneesta jaosta ”digitaalisiin” ja ”verkon ulkopuolisiin” sisämarkkinoihin, koska digitaaliset ratkaisut ovat välttämätön osa modernia taloutta ja sisämarkkinoiden kaikkien osien olisi oltava digitaalisesti tarkoitukseen sopivia;

7.  panee merkille, että ainoastaan kahdeksan prosenttia pk-yrityksistä tarjoaa tuotteita ja palveluja verkossa ja että ainoastaan 15 prosenttia kuluttajista hyödyntää tätä mahdollisuutta; toteaa lisäksi, että digitaalisten sisämarkkinoiden loppuun saattaminen voisi johtaa merkittävään talouskasvuun ja monien työpaikkojen luomiseen, jos niiden koko potentiaali otettaisiin käyttöön; korostaa, että nämä tiedot osoittavat selvästi, että on kiireellisesti jatkettava työtä, jotta digitaalinen ympäristö saadaan täysin kansalaisten ja yritysten saataville ja jotta voidaan parantaa kuluttajien luottamusta digitaaliseen ulottuvuuteen;

8.  pyytää komissiota jatkamaan työtä digitaalisten sisämarkkinoiden valmiiksi saattamiseksi kunnianhimoisten ehdotusten avulla, jotta voidaan luoda nykyaikaiset ja tehokkaat yhteiset säännöt, joilla suojellaan kuluttajia, autetaan julkishallintoa, parannetaan eurooppalaisten yritysten ja pk-yritysten kilpailukykyä ja luodaan oikeudenmukaista kilpailua;

9.  painottaa, että on poistettava sisämarkkinoiden jäljellä olevat perusteettomat esteet, jotta voidaan saada aikaan konkreettisia ja nopeita tuloksia kasvun, innovoinnin, uusien työpaikkojen luomisen, kuluttajien lisääntyneen valinnanvaran sekä uusien liiketoimintamallien muodossa; on vakuuttunut siitä, että avainasemassa ovat tasapuoliset toimintaedellytykset ja että vertailtavissa oleviin toimijoihin sovelletaan yhdenvertaisia sääntöjä kaikissa jäsenvaltioissa;

10.  toteaa, että perusteettomat ja suhteettomat kansalliset toimenpiteet sekä koordinoimattomat toimenpiteet voisivat vaarantaa sisämarkkinoiden yhtenäisyyden ja tehokkuuden; muistuttaa kuitenkin, että tietyt toimenpiteet voivat olla oikeutettuja ja välttämättömiä yleisen edun mukaisten tavoitteiden turvaamiseksi, muun muassa työntekijöiden suojelemiseksi, kestävyyden varmistamiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi;

11.  pyytää komissiota käyttämään olemassa olevia välineitä sisämarkkinat kyseenalaistaviin perusteettomiin kansallisiin sääntöihin ja toteaa, että sisämarkkinoiden hallintoinfrastruktuuria olisi vahvistettava, jotta voidaan varmistaa hyvät seurantamekanismit ja havaita sisämarkkinalainsäädännön virheellinen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä tai sen virheellinen soveltaminen;

12.  painottaa, että on tärkeää varmistaa, että säännöt johtavat käytännön tuloksiin, sillä kansalaiset ja yritykset voivat saada sisämarkkinoiden tarjoamat monet hyödyt vain, jos yhteisesti sovitut säännöt todella toimivat käytännössä ja tuottavat konkreettista lisäarvoa; muistuttaa, että uusien sääntöjen käyttöönoton pitäisi olla kansalaisten etujen mukaista;

13.  antaa vahvan tukensa komission Eurooppa-neuvostolle osoittamalle kehotukselle käydä perusteellisia keskusteluja valtion- tai hallitusten päämiesten tasolla sisämarkkinoiden kaikista ulottuvuuksista, jotta voitaisiin määritellä konkreettisen toiminnan yhteiset painopisteet sekä asianmukaiset mekanismit, jotka vastaavat sisämarkkinoita koskevan uuden poliittisen sitoumuksen suuresti kaivattua uudistamista;

14.  kehottaa seuraavaa komissiota suunnittelemaan tulevaa poliittista toimikautta 2019–2024 silmällä pitäen kunnianhimoisia sisämarkkinatoimia ja esittämään oikea-aikaisempia lainsäädäntöehdotuksia, jotta molemmilla lainsäätäjillä olisi riittävästi aikaa niiden tarkasteluun ja hyväksymiseen; pitää valitettavana, että komissio on ehdottanut joitakin keskeisiä lainsäädäntöehdotuksia kaudelle 2014–2019 vasta äskettäin, jolloin niiden tarkastelu ja hyväksyminen on lainsäätäjien kannalta melko vaikeaa; pitää valitettavana, että neuvosto ei ole onnistunut sopimaan yhteisestä kannasta useisiin keskeisiin lainsäädäntöehdotuksiin ja että tietyt aloitteet on jäädytetty vuosiksi, mikä tekee lainsäädäntöprosessista tehotonta; muistuttaa komissiota ja neuvostoa niiden vastuusta erityisesti suhteessa EU:n kansalaisiin, yrityksiin ja paikallisviranomaisiin;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö