Procedūra : 2018/2903(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0559/2018

Pateikti tekstai :

B8-0559/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 483kWORD 51k
5.12.2018
PE631.570v01-00
 
B8-0559/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl bendrosios rinkos teisės aktų rinkinio (2018/2903(RSP))


Nicola Danti S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl bendrosios rinkos teisės aktų rinkinio (2018/2903(RSP))  
B8-0559/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 28 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos tobulinimas: daugiau galimybių piliečiams ir įmonėms“ (COM(2015) 0550),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 28 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Bendrosios rinkos integracijos ir konkurencingumo ES ir jos valstybėse narėse ataskaita“ (SWD(2015)0203),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 6 d. Komisijos komunikatą „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ (COM(2015) 0192),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl kuriamo Bendrosios skaitmeninės rinkos akto(1),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. „Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ (COM(2011) 0206),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 3 d. Komisijos komunikatą „II bendrosios rinkos aktas. Drauge už naująjį augimą“ (COM(2012) 0573),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 9 d. Mario Monti ataskaitą Europos Komisijos pirmininkui A New Strategy for the Single Market – At the Service of Europe’s Economy and Society („Nauja bendrosios rinkos strategija, tarnausianti Europos ekonomikai ir visuomenei“),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. rugsėjo mėn. tyrimą The cost of non-Europe in the single market („Europos masto veiksmų bendrosios rinkos srityje nebuvimo kaina“), kurį užsakė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio mėn. tyrimą A strategy for completing the single market: the trillion euro bonus („Strategija, skirta baigti kurti bendrąją rinką: trilijono eurų premija“), kurį užsakė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. sausio 2 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos strategijos(3), kurioje remiamasi Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi bendroji rinka buvo veiksnys, nulėmęs Europos ekonomikos sėkmę, augimą ir darbo vietų kūrimą, bei galėtų juo likti, taip pat kadangi tai vienas iš Europos integracijos ir Europos socialinės rinkos ekonomikos kertinių akmenų; kadangi tai buvo dar kartą pabrėžta per neseniai vykusias derybas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES;

B.  kadangi, remiantis paties Parlamento moksliniais tyrimais, numatoma nauda baigus kurti bendrąją rinką sieks 1 trln. EUR;

C.  kadangi į bendrąją rinką negali būti žvelgiama vien iš ekonominės pusės, priešingai, turi būti laikoma, kad ji remiasi platesniu teisiniu pagrindu, kuriuo vadovaujantis suteikiamos ypatingos teisės piliečiams, darbuotojams, vartotojams, verslininkams ir įmonėms;

D.  kadangi būtina vadovautis strateginiu, holistiniu ir visapusišku požiūriu; kadangi atsakas į patiriamus iššūkius turi būti tiek politinio, tiek techninio pobūdžio;

1.  palankiai vertina bendrus tikslus, išdėstytus Komisijos komunikate „Bendroji rinka kintančiame pasaulyje. Unikali vertybė, kuriai reikia atnaujintų politinių įsipareigojimų“, kuris buvo paskelbtas likus keletui mėnesių iki 2019 m. Europos Parlamento rinkimų ir 25-ųjų bendrosios rinkos metinių;

2.  yra įsitikinęs, kad gerai veikianti bendroji rinka yra vienas iš Europos Sąjungos ramsčių ir kad ji nepaprastai svarbi ES ekonominiam, socialiniam ir kultūriniam modeliui išsaugoti bei Sąjungos konkurencingumui augimo, inovacijų ir darbo vietų kūrimo aspektais sustiprinti;

3.  tačiau pripažįsta, kad be šių teigiamų aspektų bendroji rinka turėjo ir neigiamo poveikio, todėl šiuo metu yra atsidūrusi kryžkelėje; tiki, kad gilesnė integracija į bendrąją rinką reikalauja didesnės politinės drąsos ir atsidavimo nei prieš 25 metus – tai lemia sudėtingesnis pasaulinis kontekstas apskritai – ir pabrėžia, kad būtina dėti daugiau pastangų norint baigti ją kurti ir užtikrinti didesnį jos veiksmingumą; todėl pabrėžia, kad bendrosios rinkos gilinimas turėtų būti grąžintas į politinės darbotvarkės prioritetų sąrašą;

4.  atkreipia ypatingą dėmesį į tai, kad bendrojoje rinkoje ekonominius sumetimus turi papildyti platesnė socialinių normų, darbuotojų teisių, vartotojų apsaugos, aplinkos apsaugos teisės aktų ir bendros fiskalinės politikos sistema;

5.  mano, kad, norint stiprinti ir gilinti bendrąją rinką bei skatinti tolesnį bendradarbiavimą ES lygmeniu bei tarp valstybių narių, nepaprastai svarbu tvirtai ginti keturias laisves, t. y. laisvą asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimą – tiek fizinį, tiek internetu;

6.  ragina atsisakyti pasenusio bendrosios skaitmeninės rinkos ir tradicinės bendrosios rinkos atskyrimo, nes skaitmeniniai sprendimai yra neatsiejama šiuolaikinės ekonomikos dalis, tad kiekvienas bendrosios rinkos elementas turėtų būti skaitmeniniu požiūriu pritaikytas;

7.  pažymi, kad šiandien tik 8 proc. MVĮ siūlo prekes ir paslaugas internetu ir tik 15 proc. vartotojų naudojasi šia galimybe; priduria, kad, baigus kurti bendrąją skaitmeninę rinką, galėtų būti užtikrintas didelis ekonominis augimas ir sukurta daug darbo vietų, jei būtų išlaisvintas visas jos potencialas; akcentuoja, jog šie duomenys aiškiai parodo būtinybę nedelsiant tęsti darbą, kad skaitmeninė sfera būtų visapusiškai prieinama piliečiams ir įmonėms bei pagerėtų vartotojų pasitikėjimas skaitmenine sritimi;

8.  prašo Komisijos tęsti darbą, siekiant baigti kurti bendrąją skaitmeninę rinką, ir pateikti plataus užmojo pasiūlymų, kad būtų nustatytos šiuolaikiškos ir veiksmingos bendros taisyklės vartotojams apsaugoti, viešojo administravimo institucijoms padėti, Europos įmonių ir MVĮ konkurencingumui stiprinti bei sąžiningai konkurencijai užtikrinti;

9.  pabrėžia, kad būtina šalinti likusias nepagrįstas kliūtis bendrojoje rinkoje, siekiant greitų apčiuopiamų rezultatų augimo, inovacijų, darbo vietų kūrimo, vartotojų pasirinkimo ir naujų verslo modelių srityse; taip pat yra įsitikinęs, kad svarbiausia yra vienodos sąlygos, įskaitant vienodas taisykles panašiems subjektams visose valstybėse narėse;

10.  pripažįsta, kad nepagrįstos ir neproporcingos nacionalinės priemonės bei nekoordinuojamos priemonės gali kelti grėsmę bendrosios rinkos darnai ir veiksmingumui; tačiau primena, kad kai kurios priemonės gali būti teisėtos ir būtinos su viešuoju interesu susijusiems tikslams apsaugoti, inter alia, darbuotojams apsaugoti, tvarumui užtikrinti ir vartotojams apsaugoti;

11.  prašo Komisijos panaudoti esamas priemones, kad būtų imtasi veiksmų nepagrįstų nacionalinių taisyklių, kuriomis metamas iššūkis bendrajai rinkai, atžvilgiu, ir pripažįsta, jog turėtų būti stiprinama bendrosios rinkos valdymo infrastruktūra, kad būtų užtikrintas geri stebėsenos mechanizmai ir nustatyti neteisingo bendrosios rinkos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ar taikymo atvejai;

12.  pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad taikant taisykles būtų užtikrinti praktiški rezultatai: piliečiai ir įmonės gali naudotis daugybe bendrosios rinkos privalumų tik kai taisyklės, dėl kurių bendrai susitarta, faktiškai veikia vietoje ir duoda konkrečios pridėtinės vertės; primena, kad pagrindinis naujų taisyklių įvedimo tikslas turėtų būti nauda piliečiams;

13.  tvirtai palaiko Komisijos raginimą Europos Vadovų Tarybai imtis nuodugnios bendrajai rinkai, įskaitant visus jos aspektus, skirtos diskusijos valstybių ir vyriausybių vadovų lygmeniu, siekiant įvardyti bendrus konkrečių veiksmų prioritetus ir tinkamus mechanizmus, kurie atitiktų itin aktualią būtinybę atnaujinti politinį įsipareigojimą bendrosios rinkos atžvilgiu;

14.  artėjant 2019–2024 m. kadencijai, ragina būsimąją Komisiją užtikrinti, kad bendrosios rinkos veiksmų planavimas būtų plataus užmojo, ir labiau laiku teikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kad abi teisėkūros institucijos turėtų pakankamai laiko juos išnagrinėti bei, kai tinkama, priimti; apgailestauja, kad kai kuriuos itin svarbius 2014–2019 m. kadencijos pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų Komisija pateikė tik neseniai, taigi teisėkūros institucijoms buvo gana sunku juos išnagrinėti ir priimti; apgailestauja, kad Tarybai nepavyko pasiekti bendros pozicijos dėl keleto labai svarbių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, o kai kurios iniciatyvos blokuojamos metų metus ir dėl to teisėkūros procesas tampa neveiksmingas; primena Komisijai ir Tarybai jų atsakomybę, ypač ES piliečių, įmonių ir vietos valdžios institucijų atžvilgiu;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

OL C 11, 2018 1 12, p. 55.

(2)

OL C 316, 2016 8 30, p. 98.

(3)

OL C 76, 2018 2 28, p. 112.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika