Procedure : 2018/2903(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0559/2018

Ingediende teksten :

B8-0559/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 170kWORD 46k
5.12.2018
PE631.570v01-00
 
B8-0559/2018

naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over het pakket eengemaakte markt (2018/2903(RSP))


Nicola Danti namens de S&D-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over het pakket eengemaakte markt (2018/2903(RSP))  
B8‑0559/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien de mededeling van de Commissie van 28 oktober 2015 getiteld "De eengemaakte markt verbeteren: meer mogelijkheden voor mensen en ondernemingen" (COM(2015) 550 final),

–  gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 28 oktober 2015 getiteld "Verslag over de integratie van de eengemaakte markt en het concurrentievermogen in de EU en haar lidstaten" (SWD(2015) 203 final),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 6 mei 2015 getiteld "Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa" (COM(2015)0192 final),

–  gezien zijn resolutie van 19 januari 2016 getiteld "Naar een akte voor een digitale interne markt"(1),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 13 april 2011 getiteld "Akte voor de interne markt: Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen "Samen werk maken van een nieuwe groei" " (COM(2011) 206 definitief),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2012 getiteld "Akte voor de interne markt II – Samen voor nieuwe groei" (COM(2012) 573 final),

–  gezien het verslag van 9 mei 2010 dat Mario Monti op verzoek van de voorzitter van de Europese Commissie heeft opgesteld, getiteld "Een nieuwe strategie voor de eengemaakte markt – ten dienste van de Europese economie en samenleving",

–  gezien zijn resolutie van 11 maart 2015 over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015(2),

–  gezien zijn studie van september 2014, uitgevoerd in opdracht van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, getiteld "The Cost of Non-Europe in the Single Market",

–  gezien zijn studie van januari 2016, uitgevoerd in opdracht van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, getiteld "A strategy for completing the Single Market: the trillion euro bonus",

–  gezien zijn resolutie van mei 2016 over de strategie voor de interne markt(3), op basis van een verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de eengemaakte markt een factor is en kan blijven die bijdraagt aan het economische succes van Europa, groei en banen, en een van de hoekstenen is van de Europese integratie en de Europese sociale markteconomie; overwegende dat dit verder naar voren is gekomen tijdens de recente onderhandelingen over de terugtrekking van het VK uit de EU;

B.  overwegende dat de bij voltooiing van de eengemaakte markt te verwachten baten volgens eigen onderzoek van het Parlement wel 1 biljoen EUR kunnen belopen;

C.  overwegende dat de eengemaakte markt niet enkel vanuit economisch oogpunt kan worden beschouwd, maar moet worden gezien als onderdeel van een breder wetgevingskader waaraan burgers, werknemers, consumenten, ondernemers en bedrijven specifieke rechten ontlenen;

D.  overwegende dat een strategische, holistische en alomvattende benadering nodig is; overwegende dat de respons op de uitdagingen zowel van politieke als van technische aard moet zijn;

1.  is verheugd over de algemene doelstellingen van de mededeling van de Commissie getiteld "De eengemaakte markt in een veranderende wereld – Een unieke troef die hernieuwde politieke betrokkenheid nodig heeft", die enkele maanden voor de Europese verkiezingen van 2019 en nu de eengemaakte markt 25 jaar bestaat, is gepubliceerd;

2.  is ervan overtuigd dat een goed functionerende eengemaakte markt een van de pijlers van de Europese Unie vormt, en van het allergrootste belang is om het economische, sociale en culturele model van de EU in stand te houden en om het concurrentievermogen van de Unie op het vlak van groei, innovatie en werkgelegenheid te versterken;

3.  ziet echter in dat de eengemaakte markt naast deze positieve aspecten ook negatieve effecten teweeg heeft gebracht, en nu op een tweesprong staat; is van mening dat verdergaande integratie van de eengemaakte markt vanwege een in het algemeen complexere mondiale context meer politieke moed en toewijding vereist dan 25 jaar geleden, en beklemtoont dat meer inspanningen nodig zijn om de interne markt te voltooien en de doeltreffendheid ervan te vergroten; benadrukt derhalve dat het verdiepen van de eengemaakte markt weer bovenaan de politieke agenda moet worden geplaatst;

4.  benadrukt dat in de eengemaakte markt economische overwegingen moeten worden aangevuld met een bredere structuur van sociale regelgeving, rechten van werknemers, consumentenbescherming, milieuwetgeving en gemeenschappelijk begrotingsbeleid;

5.  is van mening dat het voor de versterking en verdieping van de eengemaakte markt en het faciliteren van verdere samenwerking op niveau van de EU en tussen lidstaten van cruciaal belang is de vier vrijheden krachtig te beschermen, namelijk het vrije verkeer van personen, diensten, producten en kapitaal, zowel fysiek als online;

6.  dringt erop aan het achterhaalde onderscheid tussen "offline" en "digitale" eengemaakte markt niet langer te hanteren, aangezien digitale oplossingen onvermijdelijk deel uitmaken van de moderne economie, en aangezien alle delen van de eengemaakte markt op het digitale tijdperk afgestemd moeten zijn;

7.  merkt op dat vandaag slechts 8 % van de kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) online goederen en diensten aanbiedt en slechts 15 % van de consumenten deze mogelijkheid benut; voegt hieraan toe dat de voltooiing van de digitale eengemaakte markt tot aanzienlijke economische groei kan leiden en ertoe kan leiden dat veel banen worden gecreëerd als het potentieel ervan ten volle zou worden benut; beklemtoont dat uit deze gegevens duidelijk blijkt dat er dringend verdere inspanningen nodig zijn om het digitale domein volledig toegankelijk te maken voor burgers en ondernemingen en om het consumentenvertrouwen in de digitale dimensie te vergroten;

8.  vraagt de Commissie om met ambitieuze voorstellen te blijven werken aan de voltooiing van de digitale eengemaakte markt, met het oog op het vaststellen van moderne en doeltreffende gemeenschappelijke regels om consumenten te beschermen, overheden te helpen, het concurrentievermogen van Europese ondernemingen en kmo's te verbeteren en voor eerlijke mededinging te zorgen;

9.  onderstreept dat het nodig is de ongerechtvaardigde resterende belemmeringen van de eengemaakte markt weg te nemen zodat tastbare en snelle resultaten kunnen worden behaald waar het gaat om groei, innovatie, banenschepping, consumentenkeuze en nieuwe bedrijfsmodellen; is er ook van overtuigd dat een gelijk speelveld van essentieel belang is, met gelijke regels voor vergelijkbare spelers in alle lidstaten;

10.  ziet in dat ongerechtvaardigde en onevenredige nationale maatregelen, evenals ongecoördineerde maatregelen de eenheid en doeltreffendheid van de eengemaakte markt kunnen bedreigen; herinnert er echter aan dat bepaalde maatregelen legitiem en noodzakelijk kunnen zijn om doelstellingen van algemeen belang te beschermen, zoals het beschermen van werknemers, het waarborgen van duurzaamheid en het beschermen van consumenten;

11.  vraagt de Commissie om bestaande instrumenten te gebruiken om op te treden tegen ongerechtvaardigde nationale regels die tornen aan de eengemaakte markt, en erkent dat de bestuursinfrastructuur van de eengemaakte markt moet worden versterkt om goede monitoringmechanismen te garanderen en om de onjuiste omzetting of toepassing van de wetgeving inzake de eengemaakte markt op te sporen;

12.  benadrukt dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat regels tot praktische resultaten leiden: burgers en bedrijven kunnen alleen profijt trekken van de vele voordelen die de eengemaakte markt te bieden heeft als de gezamenlijk overeengekomen regels ook echt werken in de praktijk en concrete toegevoegde waarde opleveren; herinnert eraan dat het belangrijkste doel van het invoeren van nieuwe regels moet zijn dat burgers er profijt van hebben;

13.  sluit zich volmondig aan bij het verzoek van de Commissie aan de Europese Raad om op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders een diepgaande discussie te wijden aan de eengemaakte markt in al haar dimensies, met het oog op de vaststelling van gemeenschappelijke prioriteiten voor concrete acties en passende mechanismen die aansluiten bij de broodnodige hernieuwing van politieke betrokkenheid ten aanzien van de eengemaakte markt;

14.  dringt er bij de volgende Commissie op aan om in het licht van de volgende politieke zittingsperiode 2019-2024 bij het plannen van acties voor de eengemaakte markt ambitieus te zijn en wetgevingsvoorstellen tijdiger voor te leggen, teneinde de medewetgevers voldoende tijd te geven om deze te bestuderen en in voorkomend geval goed te keuren; betreurt dat sommige van de belangrijke wetgevingsvoorstellen van de zittingsperiode 2014-2019 pas onlangs door de Commissie zijn ingediend, waardoor het onderzoek en de goedkeuring ervan door de medewetgevers tamelijk moeilijk worden gemaakt; betreurt dat de Raad geen overeenstemming heeft kunnen bereiken over een gezamenlijk standpunt inzake verscheidene belangrijke wetgevingsvoorstellen, en dat bepaalde initiatieven jarenlang zijn geblokkeerd, waardoor het wetgevingsproces ondoeltreffend is geworden; herinnert de Commissie en de Raad aan hun verantwoordelijkheden, met name ten aanzien van de burgers, ondernemingen en lokale autoriteiten van de EU;

15.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1)

PB C 11 van 12.1.2018, blz. 55.

(2)

PB C 316 van 30.8.2016, blz. 98.

(3)

PB C 76 van 28.2.2018, blz. 112.

Laatst bijgewerkt op: 10 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid