Návrh uznesenia - B8-0559/2018Návrh uznesenia
B8-0559/2018

  NÁVRH UZNESENIA o balíku pre jednotný trh

  5.12.2018 - (2018/2903(RSP))

  predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Nicola Danti v mene skupiny S&D

  Postup : 2018/2903(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0559/2018
  Predkladané texty :
  B8-0559/2018
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8-0559/2018

  Uznesenie Európskeho parlamentu o balíku pre jednotný trh

  (2018/2903(RSP))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2015 s názvom Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky (COM(2015)0550),

  –  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 28. októbra 2015 s názvom Správa o integrácii jednotného trhu a konkurencieschopnosti v EÚ a jej členských štátoch (SWD(2015)0203),

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. mája 2015 s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe (COM(2015)0192),

  –  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu[1],

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu – dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – spoločne za nový rast (COM(2011)0206),

  –  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2012 s názvom Akt o jednotnom trhu II – Spoločne za nový rast (COM(2012)0573),

  –  so zreteľom na správu Maria Montiho pre predsedu Komisie z 9. mája 2010 s názvom Nová stratégia pre jednotný trh  v službách európskeho hospodárstva a európskej spoločnosti,

  –  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015[2],

  –  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2014, ktorej vypracovanie zadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, s názvom Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti jednotného trhu,

  –  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2016, ktorej vypracovanie zadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, s názvom Stratégia dokončenia jednotného trhu: bonus v hodnote bilión eur,

  –  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o stratégii pre jednotný trh[3], na základe správy Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

  –  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže jednotný trh bol a aj naďalej by mohol byť faktorom prispievajúcim k hospodárskemu úspechu Európy, rastu a tvorbe pracovných miest a je jedným zo základných kameňov európskej integrácie a európskeho sociálneho trhového hospodárstva; keďže táto skutočnosť bola ešte viac zdôraznená počas nedávnych rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ;

  B.  keďže podľa vlastného výskumu Parlamentu dosahuje očakávaný prínos z dobudovania jednotného trhu hodnotu 1 bilión EUR;

  C.  keďže jednotný trh nemožno posudzovať z čisto ekonomického hľadiska, ale treba ho vnímať ako súčasť širšieho právneho rámca, ktorý poskytuje osobitné práva občanom, pracovníkom, spotrebiteľom, podnikateľom a podnikom;

  D.  keďže je potrebný strategický, celostný a komplexný prístup; keďže reakcia na existujúce výzvy by mala mať rovnako politickú ako technickú povahu;

  1.  víta celkové ciele uvedené v oznámení Komisie s názvom Jednotný trh vo svete, ktorý sa mení. Jedinečná výhoda, ktorá si vyžaduje obnovenie politického záväzku, ktoré bolo predložené len niekoľko mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 a v deň 25. výročia jednotného trhu;

  2.  je presvedčený o tom, že dobre fungujúci jednotný trh je jedným z pilierov Európskej únie a má zásadný význam pre zachovanie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych modelov EÚ a pre posilnenie konkurencieschopnosti Únie z hľadiska rastu, inovácií a tvorby pracovných miest;

  3.  uznáva však, že jednotný trh priniesol okrem týchto pozitívnych aspektov aj negatívne účinky a v súčasnosti sa nachádza na rázcestí; domnieva sa, že hlbšia integrácia jednotného trhu si vyžaduje väčšiu politickú odvahu a väčšie odhodlanie ako pred 25 rokmi, lebo celkový globálny kontext je dnes oveľa komplexnejší, a zdôrazňuje, že na dobudovanie jednotného trhu a zvýšenie jeho účinnosti treba vyvinúť väčšie úsilie; zdôrazňuje preto, že prehĺbenie jednotného trhu by sa malo opäť dostať na popredné miesto politického programu;

  4.  zdôrazňuje, že na jednotnom trhu musí hospodárske hľadisko dopĺňať širšia štruktúra sociálnych pravidiel, práv pracovníkov, ochrany spotrebiteľa, právnych predpisov v oblasti životného prostredia a spoločných fiškálnych politík;

  5.  je presvedčený, že v záujme posilnenia a prehĺbenia jednotného trhu a umožnenia ďalšej spolupráce na úrovni EÚ a medzi členskými štátmi je nevyhnutné dôrazne chrániť štyri slobody, konkrétne voľný pohyb osôb, služieb, výrobkov a kapitálu, a to fyzicky aj online;

  6.  nalieha na ukončenie zastaraného oddelenia digitálneho jednotného trhu od jednotného trhu, pretože digitálne riešenia sú nevyhnutnou súčasťou moderného hospodárstva a produktov a služieb, ktoré poskytuje, a každý aspekt jednotného trhu by mal byť vhodný aj pre digitálne prostredie;

  7.  konštatuje, že len 8 % MSP v súčasnosti ponúka tovar a služby online a len 15 % spotrebiteľov túto možnosť využíva; dodáva, že dobudovanie jednotného digitálneho trhu by mohlo priniesť podstatný hospodársky rast a tvorbu veľkého počtu pracovných miest, ak by sa naplno využil jeho potenciál; zdôrazňuje, že tieto údaje jasne poukazujú na naliehavú potrebu plne sprístupniť digitálnu sféru občanom a podnikom, aby sa zlepšila dôvera spotrebiteľov v digitálny rozmer;

  8.  žiada Komisiu, aby pokračovala v práci na dokončení jednotného digitálneho trhu a predložila ambiciózne návrhy s cieľom vytvoriť moderné a účinné spoločné pravidlá, ktoré zabezpečia ochranu spotrebiteľa, pomôžu verejným správam, posilnia konkurencieschopnosť európskych podnikov a MSP a vytvoria spravodlivú hospodársku súťaž;

  9.  zdôrazňuje potrebu odstrániť z jednotného trhu zostávajúce prekážky s cieľom dosiahnuť konkrétne a rýchle výsledky v oblasti rastu, inovácií, vytvárania pracovných miest, výberu pre spotrebiteľov a nových obchodných modelov; je tiež presvedčený, že zásadný význam majú rovnaké podmienky a rovnaké pravidlá pre porovnateľných aktérov vo všetkých členských štátoch;

  10.  uznáva, že neopodstatnené a neprimerané vnútroštátne opatrenia, ako aj nekoordinované opatrenia by mohli ohroziť celistvosť a účinnosť jednotného trhu; pripomína však, že niektoré opatrenia môžu byť legitímne a potrebné na ochranu cieľov verejného záujmu, okrem iného na ochranu pracovníkov, zabezpečenie udržateľnosti a ochranu spotrebiteľov;

  11.  žiada Komisiu, aby využila existujúce nástroje na prijatie opatrení proti neodôvodneným vnútroštátnym pravidlám, ktoré ohrozujú jednotný trh, a uznáva, že by sa mala posilniť infraštruktúra riadenia jednotného trhu, aby sa zabezpečili dobré monitorovacie mechanizmy a odhalili prípady nesprávnej transpozície alebo nesprávneho uplatňovania právnych predpisov týkajúcich sa jednotného trhu;

  12.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby pravidlá priniesli praktické výsledky: občania a podniky môžu využívať výhody jednotného trhu len vtedy, ak pravidlá, ktoré boli spoločne odsúhlasené, skutočne fungujú v praxi a prinášajú konkrétnu pridanú hodnotu; pripomína, že hlavným cieľom zavedenia nových pravidiel by mal byť prínos pre občanov;

  13.  dôrazne podporuje výzvu Komisie adresovanú Európskej rade, aby uskutočnila dôkladnú diskusiu na úrovni hláv štátov alebo predsedov vlád krajín venovanú jednotnému trhu vo všetkých jeho rozmeroch s cieľom určiť spoločné priority pre konkrétne opatrenia a vhodné mechanizmy, ktoré by zodpovedali tak potrebnému obnoveniu politického záväzku týkajúcemu sa jednotného trhu;

  14.  naliehavo vyzýva budúcu Komisiu, aby vzhľadom na nadchádzajúce politické obdobie 2019 – 2024 naplánovala ambiciózne opatrenia pre jednotný trh a včas predkladala legislatívne návrhy s cieľom dať obom spoluzákonodarcom dostatok času na ich preskúmanie, prípadne ich prijatie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré z najdôležitejších legislatívnych návrhov obdobia 2014 – 2019 Komisia navrhla len nedávno, a preto je pre spoluzákonodarcov ťažké preskúmať a prijať ich; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rade sa nepodarilo dohodnúť na spoločnej pozícii k viacerým zásadne dôležitým legislatívnym návrhom, pričom niektoré iniciatívy sú blokované už niekoľko rokov, v dôsledku čoho je legislatívny proces neúčinný; pripomína Komisii a Rade ich povinnosti, najmä voči občanom EÚ, podnikom a miestnym orgánom;

  15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

  Posledná úprava: 10. decembra 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia