Förslag till resolution - B8-0559/2018Förslag till resolution
B8-0559/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om inremarknadspaketet

5.12.2018 - (2018/2903(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Nicola Danti för S&D-gruppen

Förfarande : 2018/2903(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0559/2018
Ingivna texter :
B8-0559/2018
Debatter :
Antagna texter :

B8-0559/2018

Europaparlamentets resolution om inremarknadspaketet

(2018/2903(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 oktober 2015 Att förbättra den inre marknaden – bättre möjligheter för individer och företag (COM(2015)0550),

–  med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 28 oktober 2015 Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States (SWD(2015)0203),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 maj 2015 En strategi för en inre digital marknad i Europa (COM(2015)0192),

–  med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2016 Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden[1],

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2011 Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden: Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt (COM(2011)0206),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 oktober 2012 Inremarknadsakt II – Tillsammans för ny tillväxt (COM(2012)0573),

–  med beaktande av Mario Montis rapport av den 9 maj 2010 till kommissionens ordförande En ny strategi för den inre marknaden – i ekonomins och samhällets tjänst för Europa,

–  med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2015 om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2015[2],

–  med beaktande av sin studie från september 2014, beställd av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, The Cost of Non-Europe in the Single Market,

–  med beaktande av sin resolution från januari 2016, beställd av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, A strategy for completing the single market: the trillion euro bonus,

–  med beaktande av sin resolution av maj 2016 om strategin för den inre marknaden[3], som baseras på ett betänkande från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den inre marknaden har varit och kan förbli en bidragande faktor till Europas framgång, tillväxt och sysselsättning. Den är en av hörnstenarna i den europeiska integrationen och den europeiska sociala marknadsekonomin. Detta har blivit allt tydligare genom de aktuella förhandlingarna om Förenade kungadömets utträde från EU.

B.  Enligt parlamentets egna utredningar kan den förväntade vinsten vid fullbordandet av den inre marknaden uppgå till en biljon euro.

C.  Den inre marknaden kan inte endast betraktas ur ett rent ekonomiskt perspektiv, utan måste ses som ett mer omfattande rättsligt ramverk som ger specifika rättigheter till medborgare, arbetstagare, konsumenter, entreprenörer och näringsidkare.

D.  Det behövs ett strategiskt, holistiskt och omfattande förhållningssätt. Det behövs politiska såväl som tekniska svar på utmaningarna.

1.  Europaparlamentet välkomnar de allmänna målen i kommissionens meddelande Den inre marknaden i en värld som förändras – En unik tillgång som kräver ett nytt politiskt åtagande, några månader före valet till Europaparlamentet 2019 och på den inre marknadens 25-årsjubileum.

2.  Europaparlamentet är övertygat om att en välfungerande inre marknad är en av den Europeiska unionens pelare och av avgörande betydelse för att EU:s ekonomiska, sociala och kulturella modell ska kunna bevaras och unionens konkurrenskraft stärkas i fråga om tillväxt, innovation och sysselsättning.

3.  Europaparlamentet är dock medvetet om att utöver dessa positiva aspekter har den inre marknaden även medfört negativa konsekvenser, och står nu inför ett vägval. Parlamentet tror att en djupare integration av den inre marknaden kräver mer politiskt mod och engagemang än för 25 år sedan, eftersom de globala förutsättningarna är mer komplexa, och betonar att större ansträngningar krävs för att slutföra den och öka dess effektivitet. Parlamentet betonar därför att en fördjupad inre marknad åter bör stå högst upp på den politiska agendan.

4.  Europaparlamentet understryker att på den inre marknaden måste ekonomiska överväganden kompletteras av en bredare struktur med sociala regler, rättigheter för arbetstagare, konsumentskydd, miljölagstiftning och gemensam skattepolitik.

5.  Europaparlamentet anser att man, för att stärka och fördjupa den inre marknaden och främja fortsatt samarbete på EU-nivå och mellan medlemsstaterna, måste försvara de fyra friheterna med kraft, nämligen fri rörlighet för personer, tjänster, produkter och kapital både fysiskt och online.

6.  Europaparlamentet betonar starkt att den omoderna åtskillnaden mellan den digitala inre marknaden och den inre marknaden måste upphöra, eftersom digitala lösningar är en oumbärlig del av den moderna ekonomin, och varje del av den inre marknaden bör vara digitalt anpassad.

7.  Europaparlamentet konstaterar att endast 8 % av små och medelstora företag erbjuder varor och tjänster online och endast 15 % av konsumenterna använder dessa tjänster. Parlamentet tillägger att en fullbordad inre marknad som når sin fulla potential skulle kunna främja den ekonomiska tillväxten avsevärt och leda till ökad sysselsättning. Parlamentet betonar att dessa uppgifter tydligt visar på ett akut behov av att fortsätta arbeta för att den digitala sfären ska bli fullt tillgänglig för medborgare och företag samt för att öka konsumenternas förtroende för den digitala dimensionen.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta arbeta för att fullborda den digitala inre marknaden med ambitiösa förslag i syfte att utforma moderna och effektiva gemensamma regler som skyddar konsumenter, hjälper myndigheter, ökar europeiska små och medelstora företags konkurrenskraft och skapar rättvis konkurrens.

9.  Europaparlamentet betonar behovet av att undanröja kvarstående omotiverade hinder för den inre marknaden för att uppnå påtagliga och snabba resultat i fråga om tillväxt, innovation, jobbskapande, valmöjligheter för konsumenterna och nya företagsmodeller. Parlamentet är övertygat om att lika villkor för alla, med samma regler för alla aktörer i alla medlemsstater, är nyckeln till att kunna göra detta.

10.  Europaparlamentet är medvetet om att omotiverade och oproportionerliga nationella åtgärder samt ej samordnade åtgärder skulle kunna äventyra den inre marknadens sammanhållning och effektivitet. Parlamentet påminner dock om att vissa åtgärder kan vara motiverade och nödvändiga för att skydda mål av allmänt intresse, bland annat för att skydda arbetstagares rättigheter, säkerställa hållbarhet eller skydda konsumenter.

11.  Europaparlamentet ber kommissionen att använda befintliga instrument för att vidta åtgärder mot omotiverade nationella regler som försvårar den inre marknaden, och konstaterar att styrningen av den inre marknaden bör stärkas för att säkerställa goda övervakningsmekanismer och identifiera ett felaktigt införlivande eller en felaktig tillämpning av den inre marknadens lagstiftning.

12.  Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa att reglerna ger praktiska resultat: medborgare och företag kan bara få del av den inre marknadens många fördelar om de regler som överenskommits gemensamt faktiskt fungerar i praktiken och ger ett konkret mervärde. Parlamentet påminner om att det huvudsakliga syftet med att införa nya regler är att gynna medborgarna.

13.  Europaparlamentet står helt bakom kommissionens uppmaning till Europeiska rådet att hålla en djupgående diskussion mellan stats- och regeringschefer eller på regeringsnivå om den inre marknaden och alla dess aspekter, i syfte att identifiera gemensamma prioriteringar för konkreta åtgärder och lämpliga mekanismer som står i proportion till ett mycket välbehövlig förnyat politiskt åtagande för den inre marknaden.

14.  Europaparlamentet uppmanar enträget nästa kommission att, med sikte på den nya mandatperioden 2019–2024, planera ambitiösa åtgärder för den inre marknaden och att lägga fram lagstiftningsförslag tidigare så att medlagstiftarna får tillräckligt med tid att både granska och, när så är lämpligt, anta dem. Parlamentet beklagar att kommissionen först nu har lagt fram vissa viktiga lagstiftningsförslag för mandatperioden 2014–2019, vilket försvårar medlagstiftarnas granskning och antagande av dessa. Parlamentet beklagar dessutom att rådet inte har lyckats enas om en gemensam ställning i flera viktiga lagstiftningsförslag, vilket har blockerat vissa initiativ i flera år och gjort lagstiftningsprocessen verkningslös. Parlamentet påminner kommissionen och rådet om deras ansvar, särskilt gentemot europeiska medborgare, företag och lokala myndigheter.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

Senaste uppdatering: 10 december 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy