Процедура : 2018/2903(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0560/2018

Внесени текстове :

B8-0560/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 475kWORD 53k
5.12.2018
PE631.571v01-00
 
B8-0560/2018

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно пакета за единния пазар  (2018/2903(RSP))


Анелен Ван Босойт, Даниел Далтон от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно пакета за единния пазар  (2018/2903(RSP))  
B8‑0560/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 ноември 2018 г., озаглавено „Единният пазар в един променящ се свят – Уникален актив, нуждаещ се от възобновен политически ангажимент“ (COM(2018)0772),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2015 г., озаглавено „Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията“ (COM(2015)0550),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 28 октомври 2015 г., озаглавен „Доклад относно интеграцията на единния пазар и конкурентоспособността в ЕС и неговите държави членки“ (SWD(2015)0203),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието „Заедно за нов тип икономически растеж“ (COM(2011)0206),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г., озаглавено „Акт за единния пазар II – Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

–  като взе предвид проучването от септември 2014 г., възложено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, озаглавено „Цената на „отказа от Европа“ в областта на единния пазар“,

–  като взе предвид проучването от януари 2016 г., възложено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, озаглавено „Стратегия за завършване на изграждането на единния пазар: бонусът от един трилион евро“,

–  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2015 г. относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2015 г.(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно „Към подобрено регулиране на единния пазар“(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно стратегията за единния пазар(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно нетарифните бариери в рамките на единния пазар(4),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че единният пазар има съществен положителен принос за икономиките на държавите – членки от Европейския съюз, действайки като двигател за растеж и работни места и подкрепяйки инвестициите в националните икономики;

Б.  като има предвид, че единният пазар не използва пълноценно потенциала си, тъй като все още има пречки пред инвестициите и трансграничната търговия; като има предвид, че нетарифните бариери често се дължат на протекционизъм и могат да имат изключително непропорционален ефект спрямо обявената им цел;

В.  като има предвид, че според изследванията на Парламента очакваната икономическа печалба от завършване на изграждането на единния пазар може да надхвърли един трилион евро под формата на по-висок БВП общо в целия Съюз, включително значителни печалби в сектора на услугите;

Г.  като има предвид, че е необходим стратегически подход и че отговорът на предизвикателствата, пред които сме изправени, следва да има колкото политически, толкова и технически характер;

Д.  като има предвид, че в ЕС само 18% от европейските предприятия предлагат стоки и услуги онлайн и само 33% от потребителите пазаруват онлайн;

1.  приветства силното политическо послание и общите цели на съобщението на Комисията относно единния пазар в един променящ се свят;

2.  изразява съжаление поради факта, че за мнозина „завършване на изграждането на единния пазар“ е просто фраза, а не сериозен политически приоритет;

3.  подчертава ангажимента на групата ECR към проекта за единен пазар и подкрепя искрените опити на Комисията да даде тласък на разискванията в тази област; изразява съжаление относно протекционистичния подход, следван в други европейски институции, който е единствено в ущърб на избирателите;

4.  счита по-специално, че неуспехът по отношение на извършването на смислена реформа с цел завършване на изграждането на единния пазар на услуги отразява нежеланието на някои парламентарни членове и някои държави членки да сътрудничат искрено с цел реализиране на свободата на предоставяне на услуги;

5.  подчертава неотложната необходимост от премахване на оставащите пречки пред единния пазар с цел постигане на реални и бързи резултати по отношение на растежа, иновациите, създаването на работни места, избора на потребителите и новите стопански модели;

6.  подчертава, че съществуващото и новото законодателство трябва да бъде целесъобразно, пропорционално и да създава адаптивна и гъвкава рамка за справяне с предизвикателствата на една динамична глобална икономика – рамка, която може да подкрепя стопанския растеж и иновациите, да спомага за подобряване на конкурентоспособността и производителността и да гарантира защитата на работниците;

7.  изразява загриженост във връзка с практиката на някои държави членки, които се опитват да „изнасят“ своите собствени национални регулации и да ги налагат на другите държави членки посредством правото на ЕС; счита, че тази практика не е проевропейска, а представлява протекционизъм под друго име, и счита, че това не отговаря на необходимостта от адаптивна и гъвкава рамка, подходяща за европейския единен пазар;

8.  счита, че стратегията за цифровия единен пазар все още не е постигнала радикалната промяна, необходима за приспособяване на европейските регулации към възможностите, които може да даде един благоприятстващ иновациите и предприемачеството подход към цифровата икономика;

9.  изразява съжаление във връзка с липсата на политическо лидерство във връзка със стратегията за цифровия единен пазар и липсата на цялостна съгласуваност между множеството нейни инициативи; изразява съжаление и поради факта, че съзаконодателите често работят некоординирано и са приели законодателство, което съдържа противоречия или се припокрива с други законодателни актове; изразява съмнение, че приетото законодателство ще подготви единния пазар за цифровата ера, и съжалява за пропуснатите възможности за осъвременяване на правото на Съюза, като например въвеждането на електронно етикетиране;

10.  счита, че следващата Комисия следва да направи преглед на резултатите от стратегията за цифровия единен пазар и да преосмисли остарялото разделяне на „цифровия“ единен пазар от единния „офлайн“ пазар, тъй като цифровите решения са неизменна част от съвременната икономика;

11.  посочва, че единният пазар е поставян под все по-голям натиск от национални правила, които противоречат на правото на ЕС и на целите на единния пазар, по-специално правила на национално равнище, които засягат свободното движение на стоки и услуги (например чрез свръхрегулиране);

12.  настоятелно призовава Комисията да използва по-добре съществуващите инструменти, за да предприема действия срещу национални правила, които застрашават единния пазар; във връзка с това счита, че Комисията следва да представи всеобхватен режим за процедури за установяване на неизпълнение през първите две години от мандата на следващата Комисия, като се основава на информацията, получена от оценките за пропорционалност, и на други извършени от нея анализи;

13.  счита, че приключването на законодателната работа по предложението относно уведомленията от пакета за услугите от 2017 г. също ще бъде в подкрепа на усилията на Комисията за подобряване на правоприлагането;

14.  подчертава, че е важно да се гарантира, че законодателството е подходящо за предназначението си: гражданите и предприятията могат да се възползват от множеството предимства на единния пазар само ако съвместно приеманите правила са целесъобразни и приложими;

15.  подкрепя категорично поканата на Комисията към Съвета за специално задълбочено разискване на равнище държавни глави или правителствени ръководители с цел установяване на общи приоритети и конкретни действия; счита, че участието на държавите членки от самото начало е от съществено значение, за да се гарантира обществена подкрепа за предложените политики на Съюза;

16.  настоятелно призовава следващата Комисия да изготви амбициозен план за действие за единния пазар и да представи своевременно законодателни предложения, за да даде достатъчно време на двамата съзаконодатели и на националните парламенти за внимателно разглеждане, преработване и приемане;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 98.

(2)

ОВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 48.

(3)

ОВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 112.

(4)

ОВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 105.

Последно осъвременяване: 10 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност