Postup : 2018/2903(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0560/2018

Předložené texty :

B8-0560/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 264kWORD 52k
5.12.2018
PE631.571v01-00
 
B8-0560/2018

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o jednotném trhu v měnícím se světě  (2018/2903(RSP))


Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o jednotném trhu v měnícím se světě  (2018/2903(RSP))  
B8‑0560/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. listopadu 2018 nazvané „Jednotný trh v měnícím se světě – Jedinečná výhoda si žádá nový politický závazek“ (COM(2018)0772),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. října 2015 nazvané „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“ (COM(2015)0550),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 28. října 2015 nazvaný „Zpráva o integraci a konkurenceschopnosti jednotného trhu v EU a jejích členských státech“ (SWD(2015)0203),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. května 2015 nazvané „Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě“ (COM(2015)0192),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry: „Společně pro nový růst“ “ (COM(2011)0206),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. října 2012 nazvané „Akt o jednotném trhu II – Společně pro nový růst“ (COM(2012)0573),

–  s ohledem na svou studii ze září 2014 nazvanou „Náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu na jednotném trhu“, jejíž vypracování zadal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na svou studii z ledna 2016 nazvanou „Strategie pro dokončení jednotného trhu: bonus ve výši 1 bilion EUR“, jejíž vypracování zadal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2015 o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2016 o cestě k lepší regulaci jednotného trhu(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2016 o strategii pro jednotný trh(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2016 o necelních překážkách na jednotném trhu(4),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že jednotný trh významným a pozitivním způsobem přispívá k ekonomikám členských států Evropské unie, neboť slouží jako hybná síla růstu a zaměstnanosti a podporuje investice do domácích ekonomik;

B.  vzhledem k tomu, že jednotný trh plně nevyužívá svůj potenciál, jelikož přetrvávají překážky pro investice a přeshraniční obchod; vzhledem k tomu, že příčinou těchto necelních překážek je často protekcionismus a mohou být velice nepřiměřené, pokud jde o jejich uvedený účel;

C.  vzhledem k tomu, že podle vlastního výzkumu Parlamentu by očekávané hospodářské zisky z dokončení jednotného trhu mohly přesáhnout 1 bilion EUR, pokud jde o společný růst HDP v celé Unii, a to včetně významných zisků v odvětví služeb;

D.  vzhledem k tomu, že je potřeba strategický přístup, a vzhledem k tomu, že odpověď na existující výzvy by měla být jak politické, tak technické povahy;

E.  vzhledem k tomu, že v celé EU pouze 18 % evropských podniků nabízí zboží a služby online a pouze 33 % spotřebitelů nakupuje online;

1.  vítá jasné politické poselství a obecné cíle sdělení Komise o jednotném trhu v měnícím se světě;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že pro mnohé je „dokončení jednotného trhu“ pouhým sloganem, a nikoli důležitou politickou prioritou;

3.  klade důraz na závazek skupiny ECR k projektu jednotného trhu a podporuje upřímnou snahu Komise posunout diskusi v této oblasti kupředu; stěžuje si na protekcionistické přístupy uplatňované v jiných evropských orgánech, které jen poškozují jejich složky;

4.  zejména je přesvědčen, že nezavedení smysluplné reformy určené k dokončení jednotného trhu v oblasti služeb odráží neochotu některých poslanců Evropského parlamentu a členských států upřímně spolupracovat na uskutečnění volného pohybu služeb;

5.  zdůrazňuje, že je naléhavě nutné odstranit z jednotného trhu zbývající překážky a dosáhnout tak hmatatelných a rychlých výsledků, pokud jde o růst, inovace, tvorbu pracovních míst, výběr spotřebitelů a nové obchodní modely;

6.  zdůrazňuje, že stávající a nové právní předpisy musí být vhodné pro daný účel, musí být přiměřené a musí vytvářet přizpůsobivý a flexibilní rámec, který umožní čelit výzvám globální, dynamické ekonomiky schopné podporovat obchodní růst a inovace, pomáhat ke zlepšení konkurenceschopnosti a produktivity a zajišťovat ochranu pracovníků;

7.  je znepokojen praxí některých členských států, které se snaží „vyvážet“ své vlastní vnitrostátní právní předpisy a vnucovat je prostřednictvím unijního práva jiným členským státům; považuje tento postup nikoli za „proevropský“, nýbrž za protekcionismus pod jiným názvem, a domnívá se, že nesplňuje potřebu přizpůsobivého a flexibilního rámce vhodného pro evropský jednotný trh;

8.  domnívá se, že strategie pro jednotný digitální trh dosud neuskutečnila zásadní změnu potřebnou k přizpůsobení evropských právních předpisů příležitostem, které může digitální ekonomice přístup zaměřený na podporu inovací a podnikání přinést;

9.  vyjadřuje politování nad nedostatečným politickým řízením strategie pro jednotný digitální trh a nedostatkem celkové soudržnosti mnohých iniciativ v rámci této strategie; dále lituje toho, že spolunormotvůrci často pracují izolovaně a přijímají právní předpisy, které jsou v rozporu s jinými předpisy nebo se s nimi překrývají; pochybuje, že přijaté právní předpisy přizpůsobí jednotný trh digitálnímu věku, a vyjadřuje politování nad tím, že nejsou využívány možnosti modernizovat právo Unie, například zavedením elektronického označování;

10.  je přesvědčen, že příští Komise by měla přezkoumat výsledky strategie pro jednotný digitální trh a přehodnotit zastaralé oddělování „digitálního“ jednotného trhu od „offline“ jednotného trhu, jelikož digitální řešení jsou nedílnou součástí moderní ekonomiky;

11.  upozorňuje na to, že jednotný trh se dostává pod rostoucí tlak vnitrostátních pravidel, která jsou v rozporu s právem EU a cíli jednotného trhu, zejména pravidel na úrovni jednotlivých členských států, která ovlivňují volný pohyb zboží a služeb (například prostřednictvím gold-platingu);

12.  naléhavě vybízí Komisi, aby za pomoci stávajících nástrojů lépe zasáhla proti vnitrostátním pravidlům, která ohrožují jednotný trh; v této souvislosti je přesvědčen, že Komise by měla během prvních dvou let svého příštího funkčního období předložit souhrnný režim řízení o nesplnění povinnosti založený na informacích získaných z posouzení proporcionality a dalších analýz, které provádí;

13.  domnívá se, že ukončení legislativních prací na návrhu na oznamování z balíčku o službách z roku 2017 by rovněž podpořilo snahu Komise zlepšit vymáhání právních předpisů;

14.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby právní předpisy splňovaly svůj účel, neboť občané a podniky se mohou těšit mnohým výhodám jednotného trhu pouze tehdy, pokud jsou společně dohodnutá pravidla proveditelná v praxi a vymahatelná;

15.  důrazně podporuje Komisi v její výzvě Radě, aby věnovala důkladnou diskusi na úrovni hlav států nebo předsedů vlád stanovení společných priorit činnosti a konkrétních činností; domnívá se, že zapojení členských států hned od začátku je zásadní pro zajištění podpory navrhovaných unijních politik ze strany veřejnosti;

16.  vybízí příští Komisi, aby včas vypracovala ambiciózní plán činností v oblasti jednotného trhu a předložila legislativní návrhy, aby měli oba spolunormotvůrci a vnitrostátní parlamenty dostatek času na jejich kontrolu, revizi a přijetí;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 98.

(2)

Úř. věst. C 58, 15.2.2018, s. 48.

(3)

Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 112.

(4)

Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 105.

Poslední aktualizace: 10. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí