Procedure : 2018/2903(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0560/2018

Indgivne tekster :

B8-0560/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 171kWORD 52k
5.12.2018
PE631.571v01-00
 
B8-0560/2018

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om pakken om det indre marked  (2018/2903(RSP))


Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om pakken om det indre marked  (2018/2903(RSP))  
B8‑0560/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. november 2018 med titlen "Det indre marked i en verden i forandring Et unikt aktiv med behov for fornyet politisk engagement" (COM (2018) 0772),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2015 med titlen "Årlig vækstundersøgelse 2019: flere muligheder for borgerne og virksomhederne (COM(2015)0550),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 28. oktober 2015 med titlen "Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States" (Rapport om integrationen på det indre marked og konkurrenceevnen i EU og dets medlemsstater) (SWD(2015)0203),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. maj 2015 med titlen "En strategi for et digitalt indre marked" (COM(2015)0192),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 med titlen "Akten for det indre marked – Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid – Sammen om fornyet vækst" (COM(2011)0206),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2012 med titlen "Akten for det indre marked II – Sammen om fornyet vækst" (COM(2012)0573),

–  der henviser til sin undersøgelse fra september 2014 bestilt af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om omkostningerne ved fravær af EU-tiltag ("The cost of non-Europe in the single market"),

–  der henviser til sin undersøgelse af januar 2016 bestilt af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om en strategi for det indre marked ("A strategy for completing the single market: the trillion euro bonus"),

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2015 om styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015,(1)

–  der henviser til sin beslutning af 12. april 2016 med titlen "Fremskridt i retning af bedre regulering af det indre marked"(2),

–  der henviser til sin beslutning af 26. maj 2016 om strategien for det indre marked(3),

–  der henviser til sin beslutning af 26. maj 2016 om ikke-toldmæssige hindringer i det indre marked(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det indre marked har ydet et betydeligt positivt bidrag til økonomierne i Den Europæiske Unions medlemsstater som drivkraft for vækst og beskæftigelse og til støtte for investeringer i de nationale økonomier;

B.  der henviser til, at potentialet ved det indre marked fortsat ikke udnyttes fuldt ud, da der stadig er hindringer for investeringer og handel på tværs af grænserne; der henviser til, at disse ikke-toldmæssige hindringer ofte er motiveret af protektionisme og kan være meget uforholdsmæssige i forhold til deres erklærede formål;

C.  der henviser til, at de forventede økonomiske gevinster ved gennemførelsen af det indre marked ifølge Parlamentets egen forskning kan overstige 1 billioner EUR i øget BNP kollektivt i hele Unionen, herunder betydelige gevinster i servicesektoren;

D.  der henviser til, at der er behov for en strategisk tilgang, og til, at reaktionen på de givne udfordringer bør være i lige grad af såvel politisk som af teknisk art;

E.  der henviser til, at kun 18 % af de europæiske virksomheder i EU tilbyder varer og tjenesteydelser online, og at kun 33 % af forbrugerne handler online;

1.  glæder sig over det stærke politiske budskab og de overordnede målsætninger i Kommissionens meddelelse om det indre marked i en verden i forandring;

2.  beklager, at "fuldførelsen af det indre marked" for mange blot er en floskel og ikke en politisk prioritet, der tages alvorligt;

3.  understreger ECR-Gruppens engagement i projektet vedrørende det indre marked og bakker op om Kommissionens ligefremme forsøg på at komme videre med debatten på dette område; begræder de protektionistiske metoder, der anvendes andre steder i EU-institutionerne, og som kun er til skade for deres vælgere;

4.  navnlig mener, at den manglende gennemførelse af en meningsfuld reform af det indre marked for tjenesteydelser afspejler nogle parlamentsmedlemmers manglende vilje til at indgå i et oprigtigt samarbejde om at virkeliggøre fri udveksling af tjenesteydelser;

5.  understreger det presserende behov for at fjerne de resterende hindringer i det indre marked med henblik på at opnå konkrete og hurtige resultater i form af vækst, innovation, jobskabelse, forbrugervalgmuligheder og nye forretningsmodeller;

6.  understreger, at eksisterende og ny lovgivning skal være formålstjenlig, stå i forhold til målet og udgøre tilpasningsvenlige og fleksible rammer, der kan imødegå udfordringerne ved en global og dynamisk økonomi, som kan støtte virksomhedernes vækst og innovation, bidrage til at forbedre konkurrenceevnen og produktiviteten og sikre beskyttelsen af arbejdstagerne;

7.  er bekymret over, at nogle medlemsstater forsøger at "eksportere" deres egen nationale regelsæt ved at trække den ned over hovedet på andre medlemsstater via EU-retten; anser ikke denne praksis for pro-europæisk, men som protektionisme under et andet navn, og mener, at den ikke opfylder behovet for tilpasningsvenlige og fleksible rammer, der er egnet til EU's indre marked;

8.  mener, at strategien for det digitale indre marked endnu ikke har ført til den trinvise ændring, der er nødvendig for at skræddersy EU's regulering til de muligheder, som en innovationsfremmende og iværksætterorienteret tilgang til den digitale økonomi vil kunne afstedkomme;

9.  beklager manglen på politisk lederskab i forbindelse med strategien for det digitale indre marked og manglen på overordnet sammenhæng i strategiens mange initiativer; beklager endvidere, at medlovgiverne ofte har arbejdet for vandtætte skodder og har vedtaget love og regler, der kolliderer med eller overlapper hinanden; tvivler på, at den vedtagne lovgivning vil gøre det indre marked egnet til den digitale tidsalder, og beklager, at mulighederne for at modernisere EU-retten, såsom ved indførelse af e-mærkning, bliver forspildt;

10.  mener, at den næste Kommission bør gennemgå resultaterne af strategien for det digitale indre marked og tage den forældede adskillelse af det "digitale" indre marked fra det indre marked "offline" op til revision, da digitale løsninger er en uundværlig del af den moderne økonomi;

11.  påpeger, at det indre marked i stigende grad er under pres fra nationale regler, der er i strid med EU-retten og målene for det indre marked, navnlig regler på nationalt plan der påvirker den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser (f.eks. gennem overregulering);

12.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre bedre brug af eksisterende instrumenter til at gribe ind over for nationale regler, der spænder ben for det indre marked; mener i denne forbindelse, at Kommissionen bør forelægge en omfattende ordning for overtrædelsesprocedurer inden for de første to år af Kommissionens næste mandatperiode baseret på de oplysninger, der tilgår fra de proportionalitetsvurderinger og andre analyser, som den har foretaget;

13.  mener, at afslutningen af lovgivningsarbejdet vedrørende forslaget om meddelelser fra 2017-servicepakken også vil støtte Kommissionens bestræbelser på at forbedre håndhævelsen;

14.  understreger, at det er vigtigt at sikre, at lovgivningen opfylder sit formål: Borgere og virksomheder kan kun nyde godt af de mange fordele ved det indre marked, hvis de regler, der vedtages i fællesskab, er praktiske og kan håndhæves;

15.  bakker kraftigt op om Kommissionens opfordring til Rådet om at strukturere en indgående drøftelse på stats- og regeringschefniveau, der skal indkredse fælles prioriteter og specifikke foranstaltninger; mener, at inddragelsen af medlemsstaterne fra begyndelsen er afgørende for at sikre folkelig støtte til foreslåede EU-politikker;

16.  opfordrer indtrængende den næste Kommission til i ambitiøst leje og rettidigt at planlægge foranstaltninger vedrørende det indre marked med henblik på at give både medlovgivere og nationale parlamenter tilstrækkelig tid til at gennemse, revidere og vedtage dem;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT C 316 af 30.8.2016, s. 98.

(2)

EUT C 58 af 15.2.2018, s. 48.

(3)

EUT C 76 af 28.2.2018, s. 112.

(4)

EUT C 76 af 28.2.2018, s. 105.

Seneste opdatering: 10. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik