Διαδικασία : 2018/2903(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0560/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0560/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 485kWORD 48k
5.12.2018
PE631.571v01-00
 
B8-0560/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά  (2018/2903(RSP))


Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ενιαία αγορά  (2018/2903(RSP))  
B8-0560/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Η ενιαία αγορά σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο — ένα μοναδικό πλεονέκτημα που χρήζει ανανεωμένης πολιτικής δέσμευσης» (COM(2018)0772),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Αναβάθμιση της ενιαίας αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» [Έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της] (SWD(2015)0203),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά – Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – “Μαζί για μια νέα ανάπτυξη”» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ενιαία αγορά – Πράξη ΙΙ – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2014 με τίτλο «The Cost of Non-Europe in the Single Market» [Το κόστος της μη Ευρώπης στην ενιαία αγορά], που εκπονήθηκε κατ’ ανάθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «A strategy for completing the Single Market: “the trillion euro bonus”» [Στρατηγική για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς: το μπόνους του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ], που εκπονήθηκε κατ’ ανάθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2015(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας για την ενιαία αγορά(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τους μη δασμολογικούς φραγμούς στην Ενιαία Αγορά(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά συνέβαλε σημαντικά στις οικονομίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας ως μοχλός μεγέθυνσης και απασχόλησης και στηρίζοντας τις επενδύσεις στις εγχώριες οικονομίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν φραγμοί στις επενδύσεις και στο διασυνοριακό εμπόριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω μη δασμολογικοί φραγμοί συχνά υποκινούνται από τον προστατευτισμό και μπορεί να είναι εξαιρετικά δυσανάλογοι σε σχέση με τον δεδηλωμένο στόχο τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του ίδιου του Κοινοβουλίου, τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη από την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς θα μπορούσαν να υπερβούν το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ ως αύξηση του ΑΕΠ συλλογικά σε ολόκληρη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κερδών στον τομέα των υπηρεσιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται στρατηγική προσέγγιση και ότι η απόκριση στις προκλήσεις θα πρέπει να είναι τόσο πολιτικού όσο και τεχνικού χαρακτήρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλη την ΕΕ μόνο το 18 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προσφέρει επιγραμμικά εμπορεύματα και υπηρεσίες και μόνο το 33 % των καταναλωτών κάνει επιγραμμικές αγορές·

1.  χαιρετίζει το δυνατό πολιτικό μήνυμα και τους γενικούς στόχους της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την ενιαία αγορά σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο·

2.  θεωρεί λυπηρό το ότι για πολλούς η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς είναι απλώς ένα σύνθημα και όχι μια σοβαρή πολιτική προτεραιότητα·

3.  υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ομάδας ECR υπέρ του σχεδίου της ενιαίας αγοράς και υποστηρίζει την ειλικρινή προσπάθεια της Επιτροπής να κάνει τη συζήτηση σε αυτό το θέμα να προχωρήσει παραπέρα· θεωρεί λυπηρές τις προστατευτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προσεγγίσεις που μόνο ζημιά κάνουν στους ψηφοφόρους τους·

4.  εκτιμά ειδικότερα πως η αδυναμία θέσπισης ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών απηχεί την απροθυμία ορισμένων βουλευτών και ορισμένων κρατών μελών να συνεργαστούν ειλικρινά για να υλοποιηθεί η ελευθερία παροχής υπηρεσιών·

5.  υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εξαλειφθούν από την ενιαία αγορά οι εναπομείναντες φραγμοί προκειμένου να επιτευχθούν απτά και γρήγορα αποτελέσματα από άποψη μεγέθυνσης, καινοτομίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας, επιλογών για τους καταναλωτές και νέων επιχειρηματικών μοντέλων·

6.  τονίζει ότι η υφιστάμενη και η νέα νομοθεσία πρέπει να είναι κατάλληλες και αναλογικές και να αποτελούν ένα ευπροσάρμοστο και ευέλικτο πλαίσιο, ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις μιας παγκόσμιας, δυναμικής οικονομίας και να μπορούν να στηρίξουν την μεγέθυνση και την καινοτομία των επιχειρήσεων, να συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας και να διασφαλίσουν την προστασία των εργαζομένων·

7.  ανησυχεί με την πρακτική ορισμένων κρατών μελών που επιδιώκουν να «εξάγουν» τις δικές τους εγχώριες κανονιστικές ρυθμίσεις και να τις επιβάλουν στα άλλα κράτη μέλη μέσω του ενωσιακού δικαίου· εκτιμά πως η πρακτική αυτή δεν είναι «φιλοευρωπαϊκή» αλλά συνιστά προστατευτισμό με άλλο όνομα, και εκτιμά πως δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη να έχουμε ένα ευπροσάρμοστο και ευέλικτο πλαίσιο, κατάλληλο για την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά·

8.  εκτιμά πως η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά (DSM) δεν έχει ακόμη αποδώσει την αλλαγή κλίμακας που απαιτείται ώστε να προσαρμόσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία στις ευκαιρίες που μια φιλοκαινοτόμος και φιλοεπιχειρηματική αντίληψη απέναντι στην ψηφιακή οικονομία μπορεί να φέρει·

9.  θεωρεί λυπηρή την απουσία πολιτικής ηγεσίας στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά (DSM) και την απουσία συνολικής συνοχής μεταξύ των πολυάριθμων πρωτοβουλιών της εν λόγω στρατηγικής· θεωρεί περαιτέρω λυπηρό το ότι οι συννομοθέτες έχουν συχνά εργαστεί σε « στεγανά » και έχουν εγκρίνει νομοθετήματα που αλληλοσυγκρούονται ή αλληλεπικαλύπτονται· αμφιβάλλει κατά πόσο η νομοθεσία που έχει εγκριθεί θα κάνει την ενιαία αγορά κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή και θεωρεί λυπηρό το ότι χάνονται ευκαιρίες εκσυγχρονισμού του ενωσιακού δικαίου, όπως η καθιέρωση της ηλεκτρονικής επισήμανσης·

10.  εκτιμά πως η επόμενη Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τα αποτελέσματα της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά (DSM) και να επανεξετάσει τον παρωχημένο διαχωρισμό μεταξύ « ψηφιακής » ενιαίας αγοράς και « απογραμμικής » (offline) ενιαίας αγοράς, δεδομένου ότι οι ψηφιακές λύσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης οικονομίας·

11.  επισημαίνει ότι, διαρκώς περισσότερο, η ενιαία αγορά υφίσταται πίεση λόγω εθνικών κανόνων που αντιβαίνουν στη νομοθεσία της ΕΕ και τους στόχους της ενιαίας αγοράς, ιδίως κανόνων σε εθνικό επίπεδο που επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών (για παράδειγμα μέσω κανονιστικού υπερθεματισμού)·

12.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει καλύτερα τα υφιστάμενα μέσα για την ανάληψη δράσης κατά των εθνικών κανόνων που θέτουν σε αμφισβήτηση την ενιαία αγορά· εκτιμά επ’ αυτού πως η Επιτροπή θα πρέπει, εντός των πρώτων δυο ετών της επόμενης θητείας της, να προτείνει ένα ολοκληρωμένο καθεστώς διαδικασιών επί παραβάσει, παίρνοντας ως βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από αξιολογήσεις αναλογικότητας και άλλες αναλύσεις που αυτή έχει πραγματοποιήσει·

13.  εκτιμά πως η ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου για την πρόταση περί κοινοποιήσεων, από τη Δέσμη Μέτρων του 2017 για τις Υπηρεσίες, θα στήριζε τις προσπάθειες της Επιτροπής για βελτίωση της Επιτροπής για βελτίωση της υποχρεωτικής εφαρμογής·

14.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να μπορέσει να γίνει αποτελεσματική η νομοθεσία: πολίτες και επιχειρήσεις μόνο να κερδίσουν έχουν από τα πολλά πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς εάν οι από κοινού συμφωνημένοι κανόνες γίνουν πρακτικοί και υποχρεωτικοί·

15.  υποστηρίζει θερμά την έκκληση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο να αφιερώσει αυτό το τελευταίο μια εμπεριστατωμένη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων για τον προσδιορισμό κοινών προτεραιοτήτων και συγκεκριμένων ενεργειών· εκτιμά πως η εξ αρχής εμπλοκή των κρατών μελών έχει σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί η λαϊκή υποστήριξη προς τις προτεινόμενες ενωσιακές πολιτικές·

16.  καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει με φιλόδοξη διάθεση τις ενέργειες στον τομέα της ενιαίας αγοράς και να υποβάλει εγκαίρως νομοθετικές προτάσεις, ώστε να δώσει τόσο στους συννομοθέτες όσο και στα εθνικά κοινοβούλια επαρκή χρόνο για να εξετάσουν, να αναθεωρήσουν και να εγκρίνουν·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 98.

(2)

ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 48.

(3)

ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 112.

(4)

ΕΕ C 76 της 28.2.2018, σ. 105.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου