Menetlus : 2018/2903(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0560/2018

Esitatud tekstid :

B8-0560/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 169kWORD 52k
5.12.2018
PE631.571v01-00
 
B8-0560/2018

komisjoni avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ühtse turu paketi kohta  (2018/2903(RSP))


Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ühtse turu paketi kohta  (2018/2903(RSP))  
B8‑0560/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 22. novembri 2018. aasta teatist „Ühtne turg muutuvas maailmas: ainulaadne väärtus, mis vajab poliitilise tahte kinnitamist“ (COM(2018)0772),

–  võttes arvesse komisjoni 28. oktoobri 2015. aasta teatist „Ühtse turu täiustamine: rohkem võimalusi inimestele ja ettevõtetele“ (COM(2015)0550),

–  võttes arvesse komisjoni talituste 28. oktoobri 2015. aasta töödokumenti „Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States“ („Aruanne ühtse turu integratsiooni ja konkurentsivõime kohta ELis ja selle liikmesriikides“) (SWD(2015)0203),

–  võttes arvesse komisjoni 6. mai 2015. aasta teatist „Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia“ (COM(2015)0192),

–  võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist „Ühtse turu akt. Kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks „Üheskoos uue majanduskasvu eest““ (COM(2011)0206),

–  võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2012. aasta teatist „Ühtse turu akt II „Üheskoos uue majanduskasvu eest“ (COM(2012)0573),

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellimusel 2014. aasta septembris valminud uuringut „Ühtse turu Euroopa mõõtme puudumise hind“,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellimusel 2016. aasta jaanuaris valminud uuringut ühtse turu lõpuleviimise strateegia kohta „A strategy for completing the Single Market: the trillion euro bonus“ (Ühtse turu strateegia lõpuleviimine: triljoni euro suurune tulu),

–  võttes arvesse oma 11. märtsi 2015. aasta resolutsiooni ühtse turu juhtimise kohta Euroopa 2015. aasta poolaasta raames(1),

–  võttes arvesse oma 12. aprilli 2016. aasta resolutsiooni ühtse turu tulevase parema reguleerimise kohta(2),

–  võttes arvesse oma 26. mai 2016. aasta resolutsiooni ühtse turu strateegia kohta(3),

–  võttes arvesse oma 26. mai 2016. aasta resolutsiooni mittetariifsete tõkete kohta ühtsel turul(4),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et ühtne turg on andnud märkimisväärse positiivse panuse Euroopa Liidu liikmesriikide majandusharudele, toimides majanduskasvu ja töökohtade käimapaneva jõuna ning toetades investeerimist sisemajandusse;

B.  arvestades, et ühtse turu puhul ei kasutata täiel määral ära selle potentsiaali, sest jätkuvalt eksisteerivad tõkked investeeringute ja piiriülese kaubanduse jaoks; arvestades, et nende mittetariifsete tõkete ajendiks on tihti protektsionism ja need võivad oma väidetava eesmärgi suhtes olla väga ebaproportsionaalsed;

C.  arvestades, et Euroopa Parlamendi enda uuringu kohaselt võib ühtse turu lõpuleviimisest saadav majanduslik tulu kogu liidus kokku olla rohkem kui 1 triljoni euro suurune SKP kasv, sh märkimisväärne tulu teenuste sektoris;

D.  arvestades, et on vaja strateegilist lähenemisviisi ning tekkivate probleemide lahendamiseks on vaja nii poliitilisi kui ka tehnilisi lahendusi;

E.  arvestades, et kogu ELis pakuvad ainult 18 % Euroopa ettevõtetest kaupu ja teenuseid veebipõhiselt ja ainult 33 % tarbijatest ostlevad veebis;

1.  kiidab heaks komisjoni teatise „Ühtne turg muutuvas maailmas“ tugeva poliitilise sõnumi ja üldised eesmärgid;

2.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et paljude jaoks on ühtse turu lõpuleviimine vaid mõistujutt ja mitte tõsine poliitiline prioriteet;

3.  rõhutab fraktsiooni ECR pühendumust ühtse turu projektile ja toetab komisjoni otsekohest katset sel teemal arutelu edasi viia; avaldab kahetsust mujal Euroopa institutsioonides järgitavate protektsionistlike lähenemisviiside pärast, mis ainult kahjustavad nende valijate huve;

4.  usub eelkõige, et suutmatus kehtestada mõistlikku reformi teenuste ühtse turu lõpuleviimiseks kajastab mõnede parlamendiliikmete ja liikmesriikide soovimatust teha lojaalset koostööd teenuste pakkumise vabaduse elluviimiseks;

5.  rõhutab tungivat vajadust kõrvaldada ühtselt turult järelejäänud tõkked, et saavutada kiiresti nähtavaid tulemusi majanduskasvu, innovatsiooni, töökohtade loomise, tarbijate valikuvõimaluste ja uute ärimudelite valdkonnas;

6.  rõhutab, et kehtivad ja uued õigusaktid peavad olema eesmärgi jaoks sobivad, proportsionaalsed ja moodustama kohandatava ja paindliku raamistiku, et vastata üleilmse, dünaamilise majanduse probleemidele, millega on võimalik toetada ettevõtluse kasvu ja innovatsiooni, aidata parandada konkurentsivõimet ja produktiivsust ning tagada töötajate kaitse;

7.  tunneb muret mõnede liikmesriikide tava pärast, kes soovivad n-ö eksportida oma riigisiseseid õigusakte ja suruda neid ELi õiguse kaudu peale teistele liikmesriikidele; on seisukohal, et see tava ei ole euroopameelne, vaid pigem varjatud protektsionism, ja leiab, et see ei vasta vajadusele kohandatava ja paindliku raamistiku järele, mis oleks sobilik Euroopa ühtse turu jaoks;

8.  on seisukohal, et digitaalse ühtse turu strateegia ei ole veel saavutanud astmelist edasiminekut, mis on vajalik selleks, et kohandada Euroopa eeskirju võimalustele, mida võib pakkuda innovatsioonimeelne ja ettevõtlust pooldav lähenemisviis digitaalmajanduse suunas;

9.  peab kahetsusväärseks digitaalse ühtse turu strateegia puhul poliitilise juhtimise puudumist ja strateegia mitmete algatuste vahel üldise sidususe puudumist; peab täiendavalt kahetsusväärseks seda, et kaasseadusandjad on tihti töötanud nn kapslis ja võtnud vastu õigusakte, mis on konfliktis või kattuvad uute õigusaktidega; kahtleb, kas vastu võetud õigusaktid muudavad ühtse turu digitaalajastu jaoks sobivaks, ja peab kahetsusväärseks seda, et kasutamata jäetakse võimalused liidu õiguse ajakohastamiseks, näiteks võttes kasutusele e-märgistuse;

10.  usub, et järgmine komisjon peaks vaatama läbi digitaalse ühtse turu strateegia tulemused ja vaatama taas üle digitaalse ühtse turu ja veebivälise ühtse turu aegunud eraldamise, sest digitaalsed lahendused on tänapäeva majanduse asendamatu osa;

11.  juhib tähelepanu sellele, et ühtne turg satub üha enam surve alla riiklike eeskirjade tõttu, mis on vastuolus ELi õiguse ja ühtse turu eesmärkidega, eelkõige riikliku tasandi eeskirjade tõttu, mis mõjutavad kaupade ja teenuste vaba liikumist (nt ülereguleerimise kaudu);

12.  nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks paremini ära olemasolevaid vahendeid, et võtta meetmeid ühtse turu nõuetega vastuolus olevate riiklike eeskirjade suhtes; on sellega seoses veendunud, et komisjon peaks järgmise komisjoni mandaadi esimese kahe aasta jooksul esitama rikkumismenetlusi käsitleva tervikliku korra, tuginedes proportsionaalsuse hindamisel ja muudest komisjoni tehtud analüüsidest saadud teabele;

13.  on seisukohal, et seadusandliku töö lõpetamine seoses ettepanekuga, mis käsitleb 2017. aasta teenuste paketi kohaseid teavitusi, toetaks samuti komisjoni pingutusi jõustamise parandamisel;

14.  rõhutab, et oluline on tagada, et õigusaktid täidavad oma eesmärki: kodanikud ja ettevõtjad saavad ühtsest turust palju kasu ainult siis, kui ühiselt kokku lepitud eeskirjad on praktilised ja jõustatavad;

15.  toetab tugevalt komisjoni üleskutset nõukogule korraldada riigipeade või valitsusjuhtide tasandil põhjalik arutelu, et tuvastada ühised prioriteedid ja konkreetsed tegevused; leiab, et liikmesriikide kaasamine juba algusest peale on oluline selleks, et tagada kavandatud liidu poliitikale üldsuse poolehoid;

16.  nõuab tungivalt, et järgmine komisjon kavandaks ühtse turu meetmeid edasipüüdlikult ja esitaks seadusandlikke ettepanekuid õigel ajal, et anda nii kaasseadusandjatele kui ka riikide parlamentidele piisavalt aega nende uurimiseks, läbivaatamiseks ja vastuvõtmiseks;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT C 316, 30.8.2016, lk 98.

(2)

ELT C 58, 15.2.2018, lk 48.

(3)

ELT C 76, 28.2.2018, lk 112.

(4)

ELT C 76, 28.2.2018, lk 105.

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika