Menettely : 2018/2903(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0560/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0560/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 171kWORD 52k
5.12.2018
PE631.571v01-00
 
B8-0560/2018

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


sisämarkkinapaketista  (2018/2903(RSP))


Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma sisämarkkinapaketista  (2018/2903(RSP))  
B8‑0560/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 22. marraskuuta 2018 annetun komission tiedonannon ”Sisämarkkinat muuttuvassa maailmassa – Ainutkertainen voimavara, joka edellyttää uutta poliittista sitoutumista” (COM(2018)0772),

–  ottaa huomioon 28. lokakuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Sisämarkkinoiden päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille” (COM(2015)0550),

–  ottaa huomioon 28. lokakuuta 2015 annetun sisämarkkinoiden yhdentymistä ja kilpailukykyä koskevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States” (SWD(2015)0203),

–  ottaa huomioon 6. toukokuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle” (COM(2015)0192),

–  ottaa huomioon 13. huhtikuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi – ’Yhdessä uuteen kasvuun’” (COM(2011)0206),

–  ottaa huomioon 3. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Toinen sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Yhdessä uuteen kasvuun” (COM(2012)0573),

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämän syyskuussa 2014 julkaistun tutkimuksen Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksista sisämarkkinoilla ”The Cost of Non-Europe in the Single Market”,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämän tammikuussa 2016 julkaistun tutkimuksen sisämarkkinoiden loppuunsaattamisen hyödyistä ”A strategy for completing the Single Market: the trillion euro bonus”,

–  ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden hallinnoinnista eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa(1),

–  ottaa huomioon 12. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä”(2),

–  ottaa huomioon 26. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman sisämarkkinastrategiasta(3),

–  ottaa huomioon 26. toukokuuta 2016 antamansa päätöslauselman tullien ulkopuolisista esteistä sisämarkkinoilla(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että sisämarkkinoilla on ollut merkittävä myönteinen vaikutus Euroopan unionin jäsenvaltioiden talouteen, sillä ne ovat synnyttäneet kasvua ja työpaikkoja ja tukeneet investointeja kotimaan talouteen;

B.  toteaa, että sisämarkkinoiden potentiaalia ei saada täysin hyödynnettyä, koska investoinneille ja rajat ylittävälle kaupalle on yhä esteitä; toteaa, että nämä tullien ulkopuoliset kaupan esteet johtuvat usein protektionismista ja voivat olla täysin suhteettomia ilmoitettuun tarkoitukseensa nähden;

C.  toteaa, että parlamentin omien tutkimusten mukaan sisämarkkinoiden loppuun saattamisesta on odotettavissa taloudellista hyötyä bruttokansantuotteen kasvuna yli biljoonan euron arvosta eri puolilla unionia, muun muassa merkittävää kasvua palvelusektorilla;

D.  katsoo, että tarvitaan strategista lähestymistapaa ja että kohdattuihin haasteisiin on löydettävä sekä poliittiset että tekniset ratkaisut;

E.  toteaa, että unionissa vain 18 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä myy tavaroita ja palveluja verkossa ja vain 33 prosenttia kuluttajista tekee ostoksia verkossa;

1.  on tyytyväinen vahvaan poliittiseen viestiin ja yleisiin tavoitteisiin komission tiedonannossa ”Sisämarkkinat muuttuvassa maailmassa”;

2.  pitää valitettavana, että monille ”sisämarkkinoiden loppuun saattaminen” on vain iskulause eikä vakavasti otettava poliittinen prioriteetti;

3.  painottaa ECR-ryhmän sitoutumista sisämarkkinahankkeeseen ja tukee komission rehellistä pyrkimystä viedä asiaa koskevaa keskustelua eteenpäin; pitää valitettavina muiden eurooppalaisten toimielinten protektionistisia lähestymistapoja, jotka haittaavat vain niiden omia äänestäjiä;

4.  uskoo erityisesti sen, ettei mielekästä uudistusta palvelujen sisämarkkinoiden loppuun saattamiseksi ole kyetty toteuttamaan, johtuvan joidenkin parlamentin jäsenten ja jäsenvaltioiden haluttomuudesta vilpittömään yhteistyöhön palvelujen tarjoamisen vapauden toteuttamiseksi;

5.  painottaa, että sisämarkkinoiden jäljellä olevat esteet on viipymättä poistettava, jotta voidaan saada aikaan konkreettisia ja nopeita tuloksia kasvun, innovoinnin, uusien työpaikkojen luomisen, kuluttajien lisääntyneen valinnanvaran sekä uusien liiketoimintamallien muodossa;

6.  korostaa, että nykyisen ja uuden lainsäädännön on oltava tarkoituksenmukaista ja oikeasuhteista ja tarjottava mukautuva ja joustava kehys globaalin ja dynaamisen talouden haasteisiin vastaamiselle, jotta voidaan tukea yritysten kasvua ja innovointia, auttaa parantamaan kilpailukykyä ja tuottavuutta ja varmistaa työntekijöiden suojelu;

7.  on huolissaan joidenkin jäsenvaltioiden tavasta pyrkiä ”viemään” omaa kotimaista sääntelyään ja tekemään siitä EU:n lainsäädännön välityksellä sitovaa myös muille jäsenvaltioille; katsoo, että tällainen käytäntö ei ole ”EU-mielistä” vaan pikemminkin naamioitua protektionismia, ja katsoo, ettei se tarjoa tarvittavaa, unionin sisämarkkinoille soveltuvaa mukautuvaa ja joustavaa kehystä;

8.  katsoo, että digitaalisten sisämarkkinoiden strategia ei ole vielä tuottanut tarvittavaa suunnanmuutosta, jonka ansiosta EU:n sääntely mukautettaisiin mahdollisuuksiin, joita innovoinnin ja yrittäjyyden tukeminen digitaalitaloudessa voi tuoda mukanaan;

9.  pitää valitettavana, että digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa vaivaa poliittisen johtajuuden puute ja sen monia aloitteita yhtenäisyyden puute; pitää lisäksi valitettavana, että unionin lainsäätäjät ovat usein työskennelleet ”tyhjiössä” ja antaneet lainsäädäntöä, joka on ristiriidassa tai päällekkäistä muun lainsäädännön kanssa; epäilee annetun lainsäädännön kykyä sopeuttaa sisämarkkinat digitaaliaikaan ja pitää valitettavana, ettei tilaisuuksia modernisoida unionin lainsäädäntöä, esimerkiksi ottamalla käyttöön sähköiset merkinnät, käytetä hyväksi;

10.  katsoo, että seuraavan komission olisi tarkasteltava digitaalisten sisämarkkinoiden strategian tuloksia ja arvioitava uudelleen vanhentunutta jakoa ”digitaalisiin” ja ”verkon ulkopuolisiin” sisämarkkinoihin, koska digitaaliset ratkaisut ovat välttämätön osa modernia taloutta;

11.  huomauttaa, että sisämarkkinoille aiheuttavat kasvavaa painetta unionin oikeuden ja sisämarkkinoiden tavoitteiden vastaiset kansalliset säännöt ja eritoten säännöt, jotka vaikuttavat tavaroiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen (esimerkiksi ylisääntely);

12.  kehottaa komissiota hyödyntämään paremmin olemassa olevia välineitä ja ryhtymään toimiin sisämarkkinoiden vastaisten kansallisten sääntöjen suhteen; katsoo tältä osin, että komission olisi seuraavan komission toimikauden kahden ensimmäisen vuoden kuluessa esitettävä kattavaa rikkomusmenettelyjen järjestelmää ja perustettava se komission suorittamista suhteellisuusarvioinneista ja muista analyyseista saatuihin tietoihin;

13.  katsoo, että komission pyrkimyksiä parantaa noudattamisen valvontaa tukisi myös vuoden 2017 nk. palvelupakettiin sisältyvää ilmoituksista annettua ehdotusta koskevan lainsäädäntötyön saattaminen päätökseen;

14.  painottaa, että on tärkeää varmistaa lainsäädännön täyttävän tarkoituksensa: kansalaiset ja yritykset saavat sisämarkkinoiden tarjoamat monet hyödyt vain, jos yhteisesti sovitut säännöt ovat käytännössä sovellettavissa ja valvottavissa;

15.  antaa täyden tukensa komission neuvostolle esittämälle kehotukselle järjestää valtion- ja hallitusten päämiesten tasolla perinpohjainen keskustelu, jossa yksilöitäisiin yhteiset prioriteetit ja täsmälliset toimet; pitää jäsenvaltioiden osallistumista alusta lähtien keskeisen tärkeänä, jotta ehdotetuille unionin toimille saadaan kansalaisten tuki;

16.  kehottaa painokkaasti seuraavaa komissiota suunnittelemaan kunnianhimoisia sisämarkkinatoimia ja esittämään hyvissä ajoin lainsäädäntöehdotuksia, jotta sekä unionin molemmilla lainsäätäjillä että kansallisilla parlamenteilla olisi riittävästi aikaa tarkastella ja tarkistaa niitä ja hyväksyä ne;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL C 316, 30.8.2016, s. 98.

(2)

EUVL C 58, 15.2.2018, s. 48.

(3)

EUVL C 76, 28.2.2018, s. 112.

(4)

EUVL C 76, 28.2.2018, s. 105.

Päivitetty viimeksi: 10. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö