Procedūra : 2018/2903(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0560/2018

Pateikti tekstai :

B8-0560/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 405kWORD 51k
5.12.2018
PE631.571v01-00
 
B8-0560/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl bendrosios rinkos teisės aktų rinkinio (2018/2903(RSP))


Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl bendrosios rinkos teisės aktų rinkinio (2018/2903(RSP))  
B8-0560/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 22 d. Komisijos komunikatą „Bendroji rinka kintančiame pasaulyje. Unikali vertybė, kuriai reikia atnaujintų politinių įsipareigojimų“ (COM(2018) 0772),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 28 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos tobulinimas: daugiau galimybių piliečiams ir įmonėms“ (COM(2015) 0550),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 28 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Bendrosios rinkos integracijos ir konkurencingumo ES ir jos valstybėse narėse ataskaita“ (SWD(2015)0203),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės 6 d. Komisijos komunikatą „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“ (COM(2015) 0192),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Bendrosios rinkos aktas. Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. „Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“ (COM(2011) 0206),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 3 d. Komisijos komunikatą „II bendrosios rinkos aktas. Drauge už naująjį augimą“ (COM(2012) 0573),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. rugsėjo mėn. tyrimą The cost of non-Europe in the single market („Europos masto veiksmų bendrosios rinkos srityje nebuvimo kaina“), kurį užsakė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. sausio mėn. tyrimą A strategy for completing the single market: the trillion euro bonus („Strategija, skirta baigti kurti bendrąją rinką: trilijono eurų premija“), kurį užsakė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos valdymo įgyvendinant 2015 m. Europos semestrą(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. balandžio 12 d. rezoliuciją „Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas“(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gegužės 26 d. rezoliuciją dėl bendrosios rinkos strategijos(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. gegužės 26 d. rezoliuciją dėl netarifinių kliūčių bendrojoje rinkoje(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi bendroji rinka, kaip augimo ir darbo vietų kūrimo varomoji jėga bei investicijų į vidaus ekonomiką ramstis, svariai ir teigiamai prisidėjo prie Europos Sąjungos valstybių narių ekonomikos skatinimo;

B.  kadangi, toliau susiduriant su kliūtimis investicijų ir tarpvalstybinės prekybos srityse, bendroji rinka nevisapusiškai išnaudoja savo potencialą; kadangi šias netarifines kliūtis neretai lemia protekcionizmas ir jos gali būti labai neproporcingos lyginant su pateikiama jų paskirtimi;

C.  kadangi, remiantis paties Parlamento moksliniais tyrimais, numatoma ekonominė nauda baigus kurti bendrąją rinką galėtų viršyti 1 trln. EUR, nes išaugtų bendras visos Sąjungos BVP, įskaitant nemažą naudą paslaugų sektoriuje;

D.  kadangi būtina vadovautis strateginiu požiūriu ir kadangi atsakas į patiriamus iššūkius turi būti tiek politinio, tiek techninio pobūdžio;

E.  kadangi visoje ES tik 18 proc. Europos įmonių prekes ir paslaugas siūlo internetu ir tik 33 proc. vartotojų apsiperka internetu;

1.  teigiamai vertina Komisijos komunikato dėl bendrosios rinkos kintančiame pasaulyje ryžtingą politinę žinią ir bendrus tikslus;

2.  apgailestauja, kad baigimas kurti bendrąją rinką daugeliui tėra skambi frazė, o ne rimtas politinis prioritetas;

3.  akcentuoja ECR frakcijos įsipareigojimą bendrosios rinkos projektui ir palaiko nuoširdų Komisijos mėginimą paskatinti diskusiją šioje srityje; apgailestauja dėl protekcionistinio požiūrio, kurio laikomasi kitur ES institucijose ir dėl kurio jų rinkėjai tik nukenčia;

4.  visų pirma yra įsitikinęs, jog nesugebėjimas įvykdyti prasmingos reformos, kad būtų baigta kurti bendroji paslaugų rinka, atspindi kai kurių Parlamento narių ir valstybių narių nenorą nuoširdžiai bendradarbiauti siekiant įgyvendinti laisvę teikti paslaugas;

5.  pabrėžia, kad būtina skubiai šalinti likusias kliūtis bendrojoje rinkoje, siekiant greitų apčiuopiamų rezultatų augimo, inovacijų, darbo vietų kūrimo, vartotojų pasirinkimo ir naujų verslo modelių srityse;

6.  pabrėžia, kad esami ir nauji teisės aktai turi atitikit paskirtį, būti proporcingi, taip pat kad tai turi būti prisitaikanti ir lanksti sistema, kuria naudojantis būtų galima atremti dinamiškos pasaulinės ekonomikos iššūkius bei paremti įmonių ir inovacijų augimą, padėti gerinti konkurencingumą ir produktyvumą bei užtikrinti darbuotojų apsaugą;

7.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad kai kurios valstybės narės siekia „eksportuoti“ savo vidaus teisės aktus ir primesti juos kitoms valstybės narėms naudodamosi ES teise; mano, kad ši praktika nėra proeuropietiška ir kad tai tik kita protekcionizmo išraiška, taip pat mano, kad ji nesuderinama su būtinybe vadovautis prisitaikančia ir lanksčia sistema, tinkama Europos bendrajai rinkai;

8.  mano, jog įgyvendinant bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją dar neįgyvendintas radikalus pokytis, būtinas Europos reglamentavimui prie galimybių, kurias gali atverti inovacijoms ir verslui palankus požiūris į skaitmeninę ekonomiką, pritaikyti;

9.  apgailestauja, kad stokojama politinės lyderystės bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos klausimu ir kad daugeliui pagal strategiją numatytų iniciatyvų apskritai stinga nuoseklumo; taip pat apgailestauja, kad teisėkūros institucijos neretai dirba izoliuotai ir yra priėmusios teisės aktų, kurie kertasi su kitais teisės aktais arba juos atkartoja; abejoja, ar priimtais teisės aktais bus užtikrinta, kad bendroji rinka bus parengta skaitmeniniam amžiui, ir apgailestauja, kad nepasinaudota progomis modernizuoti Sąjungos teisę, pvz., pradedant taikyti e. ženklinimą;

10.  mano, kad būsimoji Komisija turėtų peržiūrėti bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją ir persvarstyti pasenusį bendrosios skaitmeninės rinkos ir tradicinės bendrosios rinkos atskyrimą, nes skaitmeniniai sprendimai yra neatsiejama šiuolaikinės ekonomikos dalis;

11.  pažymi, kad bendroji rinka patiria vis didesnį spaudimą dėl nacionalinių taisyklių, kurios prieštarauja ES teisei ir bendrosios rinkos tikslams, ypač dėl nacionalinio lygmens taisyklių, kurios veikia laisvą prekių ir paslaugų judėjimą (pvz., pasinaudojant pertekliniu reglamentavimu);

12.  primygtinai ragina Komisiją geriau naudotis esamomis priemonėmis siekiant imtis veiksmų prieš nacionalines taisykles, kuris tampa iššūkiu bendrajai rinkai; šiuo požiūriu mano, kad per pirmus dvejus ateinančios Komisijos kadencijos metus Komisija turėtų pristatyti išsamią pažeidimo nagrinėjimo procedūrų tvarką, remdamasi informacija, gauta atlikus proporcingumo vertinimus ir kitas jos parengtas analizes;

13.  mano, kad, baigus teisėkūros darbą, susijusį su pasiūlymu dėl pranešimų iš 2017 m. paslaugų teisės aktų rinkinio, taip pat bus prisidėta prie Komisijos pastangų gerinti vykdymo užtikrinimą;

14.  pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad teisės aktai atitiktų paskirtį: piliečiai ir įmonės gali naudotis daugybe bendrosios rinkos privalumų tik jei taisyklės, dėl kurių bendrai susitarta, yra praktiškos ir įgyvendinamos;

15.  tvirtai remia Komisijos raginimą Tarybai imtis diskusijos valstybių ir vyriausybių vadovų lygmeniu, siekiant įvardyti bendrus prioritetus ir konkrečius veiksmus; mano, kad nepaprastai svarbus valstybių narių dalyvavimas nuo pat pradžių, siekiant užtikrinti žmonių paramą siūlomai Sąjungos politikai;

16.  ragina būsimąją Komisiją užtikrinti, kad bendrosios rinkos veiksmų planavimas būtų plataus užmojo, ir laiku teikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kad abi teisėkūros institucijos ir nacionaliniai parlamentai turėtų pakankamai laiko juos patikrinti, peržiūrėti ir priimti;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

OL C 316, 2016 8 30, p. 98.

(2)

OL C 58, 2018 2 15, p. 48.

(3)

OL C 76, 2018 2 28, p. 112.

(4)

OL C 76, 2018 2 28, p. 105.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika