Procedure : 2018/2903(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0560/2018

Ingediende teksten :

B8-0560/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 167kWORD 46k
5.12.2018
PE631.571v01-00
 
B8-0560/2018

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over het pakket eengemaakte markt  (2018/2903(RSP))


Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton namens de ECR-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over het pakket eengemaakte markt  (2018/2903(RSP))  
B8‑0560/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien de mededeling van de Commissie van 22 november 2018 getiteld "De eengemaakte markt in een veranderende wereld – Een unieke troef die hernieuwde politieke betrokkenheid nodig heeft" (COM(2018)0772),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 28 oktober 2015 getiteld "De eengemaakte markt verbeteren: meer mogelijkheden voor mensen en ondernemingen" (COM(2015)0550),

–  gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 28 oktober 2015 getiteld "Verslag over de integratie van de eengemaakte markt en het concurrentievermogen in de EU en haar lidstaten" (SWD(2015) 203 final),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 6 mei 2015 getiteld "Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa" (COM(2015) 192 final),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 13 april 2011 getiteld "Akte voor de interne markt – Twaalf hefbomen voor het stimuleren van de groei en het versterken van het vertrouwen"(COM(2011)0206),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2012 getiteld "Akte voor de interne markt II – Samen voor nieuwe groei" (COM(2012)0573),

–  gezien zijn studie van september 2014, uitgevoerd in opdracht van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, getiteld "The Cost of Non-Europe in the Single Market",

–  gezien zijn studie van januari 2016, uitgevoerd in opdracht van de Commissie interne markt en consumentenbescherming, getiteld "A Strategy for Completing the Single Market: the Trillion Euro Bonus",

–  gezien zijn resolutie van 11 maart 2015 over de governance van de interne markt binnen het Europees semester 2015(1),

–  gezien zijn resolutie van 12 april 2016 getiteld "Naar een verbeterde regelgeving inzake de interne markt"(2),

–  gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over de strategie voor de interne markt(3),

–  gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over non-tarifaire belemmeringen in de interne markt(4),

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de interne markt een aanzienlijke positieve bijdrage heeft geleverd aan de economieën van de lidstaten van de Europese Unie, als motor van groei en werkgelegenheid, en als stuwende kracht achter investeringen in de binnenlandse economieën;

B.  overwegende dat het potentieel van de interne markt niet volledig wordt benut doordat er nog altijd sprake is van belemmeringen voor investeringen en grensoverschrijdende handel; overwegende dat deze non-tarifaire belemmeringen vaak ingegeven worden door protectionisme en niet zelden helemaal niet in verhouding staan tot het beoogde doel;

C.  overwegende dat eigen onderzoek van het Parlement laat zien dat voltooiing van de interne markt naar verwachting tot een toename van het bbp met ten minste 1 biljoen EUR in de hele Unie zal leiden, en dat met name in de dienstensector nog enorme winst kan worden geboekt;

D.  overwegende dat een strategische benadering nodig is en dat de respons op de uitdagingen zowel van politieke als technische aard moet zijn;

E.  overwegende dat slechts 18 % van de bedrijven in de EU goederen en diensten online aanbieden en slechts 33 % van de consumenten online aankopen doen;

1.  is verheugd over de krachtige politieke boodschap en de algemene doelstellingen van de mededeling van de Commissie over de eengemaakte markt in een veranderende wereld;

2.  vindt het jammer dat "voltooiing van de interne markt" voor velen slechts een soundbite is en geen daadwerkelijke politieke prioriteit;

3.  onderstreept dat de ECR-Fractie toegewijd is aan het project van de interne markt en ondersteunt de oprechte pogingen van de Commissie om in het debat daarover vooruitgang te boeken; bekritiseert de protectionistische benaderingen die door anderen in de Europese instellingen worden gevolgd en wijst erop dat deze uiteindelijk slechts negatief zullen uitpakken voor hun kiezers;

  is in het bijzonder van oordeel dat het niet doorvoeren van betekenisvolle hervormingen met het oog op het voltooien van de interne markt voor diensten de onwil van een aantal parlementsleden en lidstaten weerspiegelt om oprecht samen te werken om vrijheid van dienstverrichting tot stand te brengen;

5.  onderstreept dat de resterende belemmeringen in de eengemaakte markt zo spoedig mogelijk moeten worden weggewerkt om snel tastbare resultaten te kunnen behalen inzake groei, innovatie, nieuwe banen, keuze voor de consument en nieuwe bedrijfsmodellen;

6.  onderstreept dat bestaande én nieuwe wetgeving "fit-for-purpose" en evenredig moet zijn, alsook een aanpasbaar en flexibel kader moet vormen dat i) aansluit bij de uitdagingen van een mondiale, dynamische economie, ii) de voorwaarden schept voor groei en innovatie op het niveau van bedrijven, iii) bijdraagt tot een groter concurrentievermogen en een hogere productiviteit, en iv) de bescherming van werknemers waarborgt;

7.  vindt het zorgwekkend dat sommige lidstaten proberen hun eigen, nationale regelgeving te "exporteren" en via het EU-recht aan de andere lidstaten op te leggen; is van oordeel dat dit niet "pro-Europees" is, maar veeleer neerkomt op protectionisme in een andere verpakking en vindt dat dit niet aansluit bij de behoefte aan een aanpasbaar en flexibel kader dat geschikt is voor de Europese interne markt;

8.  is van mening dat de strategie voor de digitale interne markt nog niet voor dé doorbraak heeft gezorgd die nodig is om de Europese regelgeving klaar te stomen voor de kansen die een innovatievriendelijke en pro-ondernemerschapsbenadering voor de digitale economie kan inhouden;

9.  betreurt het gebrek aan politiek leiderschap daar waar het de strategie voor de digitale interne markt betreft, alsook het gebrek aan algemene samenhang tussen het grote aantal initiatieven van de strategie; vindt het daarnaast jammer dat de medewetgevers vaak in een soort "vacuüm" hebben gewerkt en wetgeving hebben vastgesteld die haaks staat op andere wetgeving, of deze overlapt; betwijfelt of de vastgestelde wetgeving de interne markt klaarstoomt voor het digitale tijdperk en betreurt het dat kansen om het recht van de Unie te moderniseren, bijvoorbeeld middels de introductie van e-labelling, worden gemist;

10.  is van oordeel dat de volgende Commissie de resultaten van de strategie voor de digitale interne markt tegen het licht moet houden en het achterhaalde onderscheid tussen de digitale interne markt enerzijds en de offline-interne markt anderzijds moet heroverwegen, aangezien digitale oplossingen een onlosmakelijk onderdeel van de moderne economie vormen;

11.  geeft aan dat de interne markt meer en meer onder druk komt te staan van nationale regels die botsen met het EU-recht en de doelstellingen van de interne markt, in het bijzonder nationale regels met gevolgen voor het vrije verkeer van goederen en diensten (bijvoorbeeld middels "gold-plating");

12.  dringt er bij de Commissie op aan beter gebruik te maken van de bestaande instrumenten om op te treden tegen nationale regelgeving die de eengemaakte markt ondermijnen; is in dit verband van oordeel dat de Commissie in de eerste twee jaar van haar nieuwe mandaatsperiode een alomvattend pakket inbreukprocedures moet presenteren en zich daarbij moet laten leiden door de informatie die verzameld is in het kader van de evenredigheidsbeoordelingen en van andere analyses die zij heeft uitgevoerd;

13.  is van oordeel dat de afronding van het wetgevingswerk met betrekking tot het voorstel inzake kennisgevingen (onderdeel van het dienstenpakket 2017) ook positief zal uitwerken op de inspanningen van de Commissie om de handhaving te verbeteren;

14.  beklemtoont dat het belangrijk is dat wetgeving bijdraagt tot het beoogde doel; burgers en bedrijven kunnen alleen profijt trekken van de vele voordelen die de eengemaakte markt te bieden heeft als de gezamenlijk overeengekomen regels ook echt werken in de praktijk en handhaafbaar zijn;

15.  sluit zich volmondig aan bij de uitnodiging van de Commissie aan de Raad om op het niveau van de staatshoofden en regeringsleiders een diepgaande discussie te houden om gemeenschappelijke prioriteiten en specifieke acties in kaart te brengen; is van oordeel dat het belangrijk is dat de lidstaten hier vanaf het begin bij worden betrokken om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor voorstellen voor Uniebeleid;

16.  verzoekt de volgende Commissie met klem bij het plannen van acties voor de interne markt ambitieus te zijn en wetgevingsvoorstellen tijdig voor te leggen om zowel de medewetgevers, als de nationale parlementen voldoende tijd te geven om deze te bestuderen, te herzien en vast te stellen;

17.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1)

PB C 316 van 30.8.2016, blz. 98.

(2)

PB C 58 van 15.2.2018, blz. 48.

(3)

PB C 76 van 28.2.2018, blz. 112.

(4)

PB C 76 van 28.2.2018, blz. 105.

Laatst bijgewerkt op: 10 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid