Procedura : 2018/2903(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0560/2018

Teksty złożone :

B8-0560/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 330kWORD 52k
5.12.2018
PE631.571v01-00
 
B8-0560/2018

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku  (2018/2903(RSP))


Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pakietu dotyczącego jednolitego rynku  (2018/2903(RSP))  
B8‑0560/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 listopada 2018 r. pt. „Jednolity rynek w zmieniającym się świecie. Wyjątkowy atut wymagający nowego politycznego zobowiązania” (COM(2018)0772),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 października 2015 r. pt. „Usprawnianie jednolitego rynku: więcej możliwości dla obywateli i przedsiębiorstw” (COM(2015)0550),

–  uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 28 października 2015 r. pt. „Sprawozdanie w sprawie integracji jednolitego rynku i konkurencyjności w UE i jej państwach członkowskich” (SWD(2015)0203),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 maja 2015 r. pt. „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” (COM(2015)0192),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 kwietnia 2011 r. pt. „Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. »Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego«” (COM(2011)0206),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 października 2012 r. pt. „Akt o jednolitym rynku II. Razem na rzecz nowego wzrostu gospodarczego” (COM(2012)0573),

–  uwzględniając zlecone przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów badanie z września 2014 r. pt. „„Koszt braku działań na poziomie europejskim na jednolitym rynku”,

–  uwzględniając zlecone przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów badanie ze stycznia 2016 r. pt. „Strategia na rzecz pełnego urzeczywistnienia jednolitego rynku – premia w wysokości biliona euro”,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2015(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie dążenia do poprawy regulacji jednolitego rynku(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie strategii jednolitego rynku(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 maja 2016 r. w sprawie barier pozataryfowych na jednolitym rynku(4),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że jednolity rynek wniósł znaczący i pozytywny wkład w rozwój gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej, działając jako siła napędowa wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz wspierając inwestycje w gospodarki krajowe;

B.  mając na uwadze, że jednolity rynek nie wykorzystuje w pełni swego potencjału, gdyż nadal istnieją bariery dla inwestycji i handlu transgranicznego; mając na uwadze, że bariery pozataryfowe często są wynikiem protekcjonizmu i mogą być wysoce niewspółmierne do ich deklarowanego celu;

C.  mając na uwadze, że według badań własnych Parlamentu przewidywane zyski gospodarcze z pełnego urzeczywistnienia jednolitego rynku mogłyby wynieść ponad bilion euro w postaci zwiększonego PKB w całej Unii, w tym w postaci znacznych zysków w sektorze usług;

D.  mając na uwadze, że potrzebne jest podejście strategiczne, a odpowiedź na istniejące wyzwania powinna mieć charakter równie polityczny, co techniczny;

E.  mając na uwadze, że jedynie 18 % unijnych przedsiębiorstw oferuje towary i usługi przez internet i tylko 33 % konsumentów dokonuje zakupów przez internet;

1.  z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane przesłanie polityczne i ogólne cele komunikatu Komisji w sprawie jednolitego rynku w zmieniającym się świecie;

2.  wyraża ubolewanie, że dla wielu osób „pełne urzeczywistnienie jednolitego rynku” jest jedynie hasłem, a nie poważnym priorytetem politycznym;

3.  podkreśla zaangażowanie grupy ECR w projekt jednolitego rynku i wyraża poparcie dla szczerych starań Komisji, aby osiągnąć postępy w debacie na ten temat; ubolewa nad protekcjonistycznym podejściem innych instytucji europejskich, które tylko działa na niekorzyść podmiotów je tworzących;

4.  uważa w szczególności, że niepowodzenie w przeprowadzeniu znaczącej reformy w celu pełnego urzeczywistnienia jednolitego rynku usług jest odzwierciedleniem niechęci niektórych parlamentarzystów i państw członkowskich do szczerej współpracy w osiąganiu swobody świadczenia usług;

5.  podkreśla pilną potrzebę usunięcia barier nadal istniejących na jednolitym rynku w celu osiągnięcia wymiernych i szybkich wyników w zakresie wzrostu, innowacji, tworzenia miejsc pracy, możliwości wyboru dla konsumentów i nowych modeli biznesowych;

6.  podkreśla, że istniejące i przyszłe przepisy muszą być odpowiednie do przewidzianego celu i proporcjonalne oraz stanowić elastyczne i możliwe do dostosowania ramy pozwalające sprostać wyzwaniom globalnej i dynamicznej gospodarki, która jest w stanie wspierać rozwój przedsiębiorstw i innowacje, pomagać zwiększyć konkurencyjność i produktywność oraz zapewnić ochronę pracownikom;

7.  wyraża zaniepokojenie działaniami niektórych państw członkowskich, które starają się „wyeksportować” swoje przepisy krajowe i narzucić je innym państwom członkowskim za pośrednictwem prawa unijnego; uważa, że praktyki te nie są „proeuropejskie”, ale stanowią ukryty protekcjonizm oraz że nie zaspokajają one potrzeby elastycznych i możliwych do dostosowania ram odpowiednich dla jednolitego europejskiego rynku;

8.  uważa, że strategia na rzecz jednolitego rynku cyfrowego nie zaowocowała jeszcze radykalną zmianą, potrzebną, aby dostosować unijne przepisy do możliwości, które może przynieść promujące innowacje i przedsiębiorczość podejście do gospodarki cyfrowej;

9.  ubolewa nad brakiem politycznego przywództwa w strategii na rzecz jednolitego rynku cyfrowego oraz nad brakiem ogólnej spójności wielu inicjatyw tej strategii; ubolewa też, że współprawodawcy niejednokrotnie skupili się wyłącznie na wyodrębnionych zagadnieniach i przyjęli przepisy niezgodne z innymi przepisami lub nakładające się na nie; wyraża wątpliwość, czy przyjęte przepisy dostosują jednolity rynek do epoki cyfrowej, oraz ubolewa, że nie wykorzystuje się możliwości modernizacji unijnego prawa, np. przez wprowadzenie oznakowania elektronicznego;

10.  uważa, że przyszła Komisja powinna przeprowadzić przegląd strategii na rzecz jednolitego rynku cyfrowego i na nowo przyjrzeć się przestarzałemu podziałowi jednolitego rynku na „cyfrowy” i „offline”, jako że rozwiązania cyfrowe są niezbędną częścią współczesnej gospodarki;

11.  podkreśla coraz większą presję na jednolity rynek, jaką wywierają przepisy krajowe niezgodne z unijnym prawem i celami jednolitego rynku, zwłaszcza przepisy krajowe mające wpływ na swobodny przepływ towarów i usług (na przykład przez nadmiernie rygorystyczne ich wdrażanie);

12.  wzywa Komisję, by lepiej wykorzystywała istniejące instrumenty do przeciwdziałania przepisom krajowym stanowiącym zagrożenie dla jednolitego rynku; uważa, że w ciągu dwóch pierwszych lat następnej kadencji Komisja powinna przedstawić kompleksowy system postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, z wykorzystaniem informacji wynikających z ocen proporcjonalności i innych przeprowadzonych przez nią analiz;

13.  uważa, że wnioski z prac ustawodawczych dotyczących wniosku w sprawie powiadomień, będącego częścią pakietu z 2017 r. dotyczącego usług, również mogłyby wesprzeć wysiłki Komisji mające na celu poprawę egzekwowania przepisów;

14.  podkreśla, że należy zapewnić zgodność przepisów z ich celem: obywatele i przedsiębiorstwa mogą korzystać z licznych zalet jednolitego rynku tylko wówczas, gdy wspólnie uzgodnione przepisy są praktyczne i możliwe do wyegzekwowania;

15.  zdecydowanie popiera wystosowany przez Komisję apel do Rady, aby przeprowadzić dogłębną dyskusję na szczeblu szefów państw lub rządów w celu określenia wspólnych priorytetów i konkretnych działań; uważa, że aby zapewnić powszechne poparcie dla proponowanych polityk Unii, niezbędne jest zaangażowanie państw członkowskich od samego początku;

16.  wzywa przyszłą Komisję do przygotowania ambitnego planu działań w sprawie jednolitego rynku i do przedstawienia w odpowiednim czasie wniosków ustawodawczych, aby dać zarówno współprawodawcom, jak i parlamentom narodowym wystarczająco dużo czasu na ich analizę, korektę i przyjęcie;

17.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. C 316 z 30.8.2016, s. 98.

(2)

Dz.U. C 58 z 15.2.2018, s. 48.

(3)

Dz.U. C 76 z 28.2.2018, s. 112.

(4)

Dz.U. C 76 z 28.2.2018, s. 105.

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności