Postup : 2018/2903(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0560/2018

Predkladané texty :

B8-0560/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 176kWORD 45k
5.12.2018
PE631.571v01-00
 
B8-0560/2018

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o balíku pre jednotný trh (2018/2903(RSP))


Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o balíku pre jednotný trh  (2018/2903(RSP))  
B8-0560/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. novembra 2018 s názvom Jednotný trh vo svete, ktorý sa mení. Jedinečná výhoda, ktorá si vyžaduje obnovenie politického záväzku(COM (2018)0772),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2015 s názvom Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky (COM(2015)0550),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 28. októbra 2015 s názvom Správa o integrácii jednotného trhu a konkurencieschopnosti v EÚ a jej členských štátoch (SWD(2015)0203),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. mája 2015 s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe (COM(2015)0192),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu – dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – spoločne za nový rast (COM(2011)0206),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2012 s názvom Akt o jednotnom trhu II – Spoločne za nový rast (COM(2012)0573),

–  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2014, ktorej vypracovanie zadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa s názvom Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti jednotného trhu,

–  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2016, ktorej vypracovanie zadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa s názvom Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti jednotného trhu, bonus v hodnote bilión eur,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. apríla 2016 o ceste k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o stratégii jednotného trhu(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 26. mája 2016 o necolných prekážkach obchodu na jednotnom trhu(4),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže jednotný trh výrazne prospieva ekonomikám členských štátov Európskej únie, pôsobí ako hybná sila rastu a zamestnanosti a podporuje investície do domácich ekonomík;

B.  keďže kvôli pretrvávajúcim prekážkam pre investície a cezhraničný obchod jednotný trh nedokáže naplno využiť svoj potenciál; keďže tieto necolné prekážky sú často motivované protekcionizmom a môžu byť vzhľadom na svoj stanovený účel veľmi neprimerané;

C.  keďže podľa vlastného výskumu Parlamentu by predpokladané hospodárske zisky z dokončenia jednotného trhu mohli prekročiť 1 biliónov EUR vzhľadom na zvýšený HDP v celej Únii vrátane výrazných prínosov v sektore služieb;

D.  keďže je potrebný strategický prístup a keďže reakcia na existujúce výzvy by mala mať rovnako politickú ako technickú povahu;

E.  keďže v EÚ len 18 % európskych podnikov ponúka tovar a služby online a len 33 % spotrebiteľov nakupuje online;

1.  víta silné politické posolstvo a celkové ciele oznámenia Komisie o jednotnom trhu vo svete, ktorý sa mení;

2.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že pre mnohých je dokončenie jednotného trhu len frázou a nie skutočnou politickou prioritou;

3.  zdôrazňuje záväzok skupiny ECR voči projektu jednotného trhu a podporuje úprimnú snahu Komisie posunúť diskusiu v tejto oblasti vpred; vyjadruje poľutovanie nad protekcionistickými prístupmi z iných európskych inštitúcií, ktoré len škodia ich voličom;

4.  domnieva sa najmä, že neschopnosť prijať zmysluplnú reformu na dobudovanie jednotného trhu so službami odráža neochotu niektorých poslancov a členských štátov úprimne spolupracovať v záujme realizácie slobody poskytovať služby;

5.  zdôrazňuje naliehavú potrebu odstrániť z jednotného trhu zostávajúce prekážky s cieľom dosiahnuť konkrétne a rýchle výsledky v oblasti rastu, inovácií, vytvárania pracovných miest, výberu pre spotrebiteľov a nových obchodných modelov;

6.  zdôrazňuje, že už platné a budúce právne predpisy musia byť vhodné na daný účel, primerané a musia predstavovať adaptabilný a pružný rámec na riešenie výziev spojených s globálnym a dynamickým hospodárstvom, ktoré dokáže podporovať rast a inovácie v podnikoch, pomôcť zlepšiť konkurencieschopnosť a produktivitu a zabezpečiť ochranu pracovníkov;

7.  vyjadruje znepokojenie nad praxou niektorých členských štátov, ktoré sa snažia o „export“ vlastných vnútroštátnych právnych predpisov, a presadzujú ich voči iným členským štátom prostredníctvom práva Únie; domnieva sa, že tento postup nie je „proeurópsky“, ale iba pod iným menom zakrýva protekcionizmus a domnieva sa, že nezohľadňuje potrebu adaptabilného a flexibilného rámca vhodného pre jednotný európsky trh;

8.  domnieva sa, že stratégia digitálneho jednotného trhu ešte nepriniesla potrebné zmeny spočívajúce v prispôsobení európskej regulácie príležitostiam, ktoré môže priniesť inovatívny a podnikateľský prístup k digitálnemu hospodárstvu;

9.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným politickým vedením v súvislosti so stratégiou jednotného digitálneho trhu a nad nedostatočnou súdržnosťou mnohých iniciatív stratégie; ďalej vyjadruje poľutovanie nad tým, že spoluzákonodarcovia často pracujú v „izolovanom prostredí“ a prijímajú právne predpisy, ktoré sú v rozpore alebo sa prekrývajú s inými právnymi predpismi; pochybuje o tom, že už prijaté právne predpisy zabezpečia, že jednotný trh bude zodpovedať potrebám digitálneho veku a vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa premeškajú príležitosti na modernizáciu práva Únie, ako napríklad zavedenie elektronického označovania;

10.  domnieva sa, že budúca Komisia by mala preskúmať výsledky stratégie pre jednotný digitálny trh a prehodnotiť zastarané oddelenie jednotného digitálneho trhu od „offline“ jednotného trhu, keďže digitálne riešenia sú neoddeliteľnou súčasťou moderného hospodárstva;

11.  poukazuje na to, že jednotný trh sa stále výraznejšie ocitá pod tlakom vnútroštátnych predpisov, ktoré sú v rozpore s právom Únie a cieľmi jednotného trhu, najmä pravidiel na vnútroštátnej úrovni, ktoré majú vplyv na voľný pohyb tovaru a služieb (napríklad tzv. gold-plating);

12.  nalieha na Komisiu, aby lepšie využívala existujúce nástroje na prijímanie opatrení proti vnútroštátnym pravidlám, ktoré oslabujú jednotný trh; v tejto súvislosti sa domnieva, že Komisia by mala počas prvých dvoch rokov svojho nasledujúceho mandátu predložiť komplexný režim konaní o nesplnení povinnosti, pričom by vychádzala z informácií získaných z posúdení proporcionality a iných analýz, ktoré vykonala;

13.  domnieva sa, že ukončením legislatívnych prác na návrhu oznámení o balíku predpisov o službách z roku 2017 by sa zároveň podporila aj snaha Komisie o zlepšenie presadzovania;

14.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby právne predpisy slúžili svojmu účelu: občania a podniky môžu využívať výhody jednotného trhu len vtedy, ak budú pravidlá, ktoré boli spoločne odsúhlasené, praktické a vymožiteľné;

15.  dôrazne podporuje výzvu Komisie, aby Rada uskutočnila dôkladnú diskusiu na úrovni hláv štátov alebo predsedov vlád s cieľom identifikovať spoločné priority a konkrétne opatrenia; domnieva sa, že ak sa má zabezpečiť podpora verejnosti pre navrhované politiky Únie, je potrebné zapojiť členské štáty už od začiatku;

16.  naliehavo vyzýva budúcu Komisiu, aby vypracovala ambiciózne opatrenia v oblasti jednotného trhu a včas predložila legislatívne návrhy s cieľom poskytnúť tak spoluzákonodarcom, ako aj národným parlamentom dostatočný čas na kontrolu, revíziu a prijatie;

17.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 98.

(2)

Ú. v. EÚ C 58, 15.2.2018, s. 48.

(3)

Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 112.

(4)

Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 105.

Posledná úprava: 10. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia