Förfarande : 2018/2903(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0560/2018

Ingivna texter :

B8-0560/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 252kWORD 52k
5.12.2018
PE631.571v01-00
 
B8-0560/2018

till följd av ett uttalande av kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om den inre marknaden i en värld som förändras  (2018/2903(RSP))


Anneleen Van Bossuyt, Daniel Dalton för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om den inre marknaden i en värld som förändras  (2018/2903(RSP))  
B8‑0560/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 november 2018 Den inre marknaden i en värld som förändras – En unik tillgång som kräver ett nytt politiskt åtagande (COM(2018)0772),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 oktober 2015 Att förbättra den inre marknaden – bättre möjligheter för individer och företag (COM(2015)0550),

–  med beaktande av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 28 oktober 2015 Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States (SWD(2015)0203),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 maj 2015 En strategi för en inre digital marknad i Europa (COM(2015)0192),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2011 Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden: Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt (COM(2011)0206),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 oktober 2012 Inremarknadsakt II Tillsammans för ny tillväxt (COM(2012)0573),

–  med beaktande av dess studie från september 2014, som beställdes av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, The cost of non-Europe in the single market,

–  med beaktande av dess studie från januari 2016, som beställdes av utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, A strategy for completing the single market: the trillion euro bonus,

–  med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2015 om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2015(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 12 april 2016 om Mot en bättre reglering av den inre marknaden(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 26 maj 2016 om strategin för den inre marknaden(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 26 maj 2016 om icke-tariffära hinder på den inre marknaden(4),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den inre marknaden har lämnat ett betydande, positivt bidrag till ekonomierna i EU:s medlemsstater, och fungerar som en motor för tillväxt och arbetstillfällen samt stöder investeringar i inhemska ekonomier.

B.  Den inre marknaden utnyttjar inte all sin potential till fullo, eftersom det fortfarande finns hinder för investeringar och gränsöverskridande handel. Dessa icke-tariffära hinder motiveras ofta av protektionism och kan vara väldigt oproportionerliga gentemot sina angivna syften.

C.  Enligt parlamentets egen forskning skulle den förväntade ekonomiska vinningen från fullbordandet av den inre marknaden kunna överstiga en biljon euro i ökad BNP sammanlagt i hela EU, inklusive betydande vinningar i tjänstesektorn.

D.  Det behövs ett strategiskt förhållningssätt, och svarsåtgärderna på utmaningarna bör vara såväl politiska som tekniska.

E.  I hela EU erbjuder enbart 18 % av de europeiska företagen varor och tjänster online och enbart 33 % av kunderna shoppar online.

1.  Europaparlamentet välkomnar det starka politiska budskapet och de övergripande målen i kommissionens meddelande Den inre marknaden i en värld som förändras.

2.  Europaparlamentet beklagar det faktum att ”fullbordandet av den inre marknaden” för många enbart är en paroll och inte någon seriös politisk prioritet.

3.  Europaparlamentet understryker gruppen ECR:s åtagande när det gäller projektet för den inre marknaden och stöder kommissionens uppriktiga försök att föra diskussionen framåt på detta område. Parlamentet beklagar de protektionistiska strategierna på andra håll inom EU:s institutioner, som enbart är till men för deras valkretsar.

4.  Europaparlamentet anser i synnerhet att misslyckandet med att vidta meningsfulla reformer för att fullborda den inre marknaden för tjänster speglar oviljan hos vissa parlamentariker och medlemsstater att på ett uppriktigt sätt samarbeta för att förverkliga friheten att tillhandahålla tjänster.

5.  Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att undanröja kvarstående hinder för den inre marknaden för att uppnå påtagliga och snabba resultat i fråga om tillväxt, innovation, jobbskapande, utbud för konsumenterna och nya företagsmodeller.

6.  Europaparlamentet betonar att befintlig och ny lagstiftning måste vara ändamålsenlig, proportionerlig och vara en anpassningsbar och flexibel ram för att ta sig an utmaningarna inom en global, dynamisk ekonomi som kan stödja tillväxt och innovation i företagen, bidra till att stärka konkurrenskraften och produktiviteten samt säkerställa skydd för arbetstagarna.

7.  Europaparlamentet är bekymrat över praxis i vissa medlemsstater som strävar efter att ”exportera” sina egna inhemska regleringar och påföra andra medlemsstater dessa via EU-lagstiftningen. Parlamentet anser att denna praxis inte är ”proeuropeisk” utan är protektionism under ett annat namn, och anser att den inte tillfredsställer behovet av en anpassningsbar och flexibel ram som lämpar sig för den europeiska inre marknaden.

8.  Europaparlamentet anser att strategin för den digitala inre marknaden inte ännu har gjort de krafttag som behövs för att skräddarsy den europeiska regleringen till de möjligheter som en gynnsam strategi för innovation och entreprenörskap skulle kunna medföra för den digitala ekonomin.

9.  Europaparlamentet beklagar avsaknaden av politiskt ledarskap för strategin för den digitala inre marknaden och bristen på övergripande samstämmighet i strategins många initiativ. Parlamentet beklagar vidare att medlagstiftarna ofta har arbetat i ”silor” och har antagit lagstiftning som står i konflikt med eller överlappar annan lagstiftning. Parlamentet betvivlar att den antagna lagstiftningen kommer att göra den inre marknaden lämpad för den digitala tidsåldern och beklagar att möjligheterna att modernisera EU-lagstiftningen, t.ex. införandet av e-märkning, inte tas tillvara på.

10.  Europaparlamentet anser att nästa kommission bör se över resultaten av strategin för den digitala inre marknaden och se över den gammalmodiga åtskillnaden mellan den ”digitala” inre marknaden och den inre marknaden ”offline”, eftersom digitala lösningar är en nödvändig del av den moderna ekonomin.

11.  Europaparlamentet påpekar att den inre marknaden hamnar under allt större press på grund av nationella regler som går emot EU-rätten och målen för den inre marknaden, i synnerhet regler på nationell nivå som påverkar den fria rörligheten för varor och tjänster (till exempel genom överreglering).

12.  Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att bättre utnyttja befintliga instrument för att vidta åtgärder mot nationella regler som går emot den inre marknaden. Parlamentet anser i detta avseende att kommissionen bör presentera ett omfattande system med överträdelseförfaranden inom de två första åren av nästa kommissions mandatperiod, som bygger på den information som erhållits ur de proportionalitetsbedömningar och andra analyser som genomförts.

13.  Europaparlamentet anser att slutförandet av lagstiftningsarbetet med förslaget om anmälningar från 2017 års tjänstepaket också skulle stödja kommissionens insatser för att förbättra verkställigheten.

14.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt att säkerställa att regler åstadkommer något i praktiken: medborgare och företag kan bara åtnjuta den inre marknadens många fördelar om de regler som överenskommits gemensamt faktiskt fungerar i praktiken.

15.  Europaparlamentet stöder eftertryckligen kommissionens uppmaning till rådet att ägna en djupgående diskussion på nivån för stats- eller regeringschefer åt att fastställa gemensamma prioriteringar och specifika åtgärder. Parlamentet anser att medlemsstaternas deltagande från start är avgörande i syfte att säkerställa folkligt stöd för föreslagen EU-politik.

16.  Europaparlamentet uppmanar med kraft nästa kommission att ambitiöst planera åtgärder för den inre marknaden och lägga fram lagstiftningsförslag i god tid så att både medlagstiftare och nationella parlament får tillräckligt med tid till detaljgranskning, översyn och antagande.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT C 316, 30.8.2016, s. 98.

(2)

EUT C 58, 15.2.2018, s. 48.

(3)

EUT C 76, 28.2.2018, s. 112.

(4)

EUT C 76, 28.2.2018, s. 105.

Senaste uppdatering: 10 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy