Процедура : 2018/2975(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0582/2018

Внесени текстове :

B8-0582/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0530

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 531kWORD 55k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.605v01-00
 
B8-0582/2018

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP))


Ингеборг Гресле, Петри Сарвама от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP))  
B8‑0582/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза(1) (новия Финансов регламент), и по-специално член 61 от него относно конфликтите на интереси,

–  като взе предвид въпросите към Комисията, изпратени от Чешката партия на пиратите на 2 август 2018 г.,

–  като взе предвид официалната жалба, подадена до Комисията от „Трансперънси интернешънъл – Чешка република“ на 19 септември 2018 г.,

–  като взе предвид становището на правната служба на Комисията от 19 ноември 2018 г., озаглавено „Въздействието на член 61 от новия Финансов регламент (конфликт на интереси) върху плащанията от европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове“,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Съветът прие новия Финансов регламент на 18 юли 2018 г.; като има предвид, че член 61 от Финансовия регламент, който забранява конфликтите на интереси, влезе в сила на 2 август 2018 г.;

Б.  като има предвид, че член 61, параграф 1 от Финансовия регламент (във връзка с член 61, параграф 3) определя:

i)  негативно задължение за финансовите участници, така че да се предотвратяват ситуации на конфликт на интереси по отношение на бюджета на ЕС;

ii)  положително задължение за финансовите участници да предприемат подходящи мерки за предотвратяване на конфликти на интереси във функциите, за които носят отговорност, и за справяне със ситуации, които обективно могат да бъдат възприети като конфликт на интереси;

В.  като има предвид, че според практиката на Съда на Европейския съюз(2) „конфликтът на интереси представлява, обективно и сам по себе си, сериозна нередност, без да е необходимо той да бъде квалифициран, като се вземат предвид намеренията на съответните страни и дали са действали добросъвестно или недобросъвестно“; като има предвид, че Комисията е длъжна да спре плащанията на средства от фондовете на ЕС в случаите, когато съществува сериозен недостатък във функционирането на системите за управление и контрол и когато получи информация за неоткрити, недокладвани и некоригирани сериозни нередности, свързани с конфликт на интереси;

Г.  като има предвид, че на 19 септември 2018 г. „Трансперънси интернешънъл – Чешка република“ подаде официална жалба до Комисията, в която се твърди, че чешкият министър-председател Андрей Бабиш системно е нарушавал правото на ЕС и на Чешката република относно конфликтите на интереси;

Д.  като има предвид, че беше разкрито, че г-н Бабиш е действителният собственик на Agrofert, управляващото дружество на групата Agrofert, чрез доверителни фондове, на които той е основател и в същото време бенефициент;

Е.  като има предвид, че дружества, принадлежащи към групата Agrofert, участват в проекти, субсидирани от Програмата за развитие на селските райони на Чешката република, която от своя страна се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

Ж.  като има предвид, че през периода 2014 – 2020 г. дружества, принадлежащи към групата Agrofert, са получили значителни суми от европейските структурни и инвестиционни фондове, в размер от 42 милиона евро през 2013 г. до 82 милиона евро през 2017 г.;

З.  като има предвид, че според декларацията за доходите на чешките държавни служители г-н Бабиш е получил доходи в размер на 3,5 милиона евро през първите шест месеца на 2018 г. от групата Agrofert чрез своите доверителни фондове;

И.  като има предвид, че през септември 2018 г. комисията по бюджетен контрол на Парламента реши да разгледа този въпрос в рамките на годишната процедура по освобождаване от отговорност, а именно по време на изслушванията с членовете на Комисията, които са най-засегнати;

Й.  като има предвид, че тези изслушвания не предоставиха на членовете на ЕП ясни и достатъчни отговори относно състоянието на потенциалния конфликт на интереси на чешкия министър-председател;

К.  като има предвид, че на 1 декември 2018 г. в европейски медии, например The Guardian, Le Monde и Süddeutsche Zeitung, беше публикувана информация за правното становище, изготвено от правната служба на Комисията, което потвърждава конфликта на интереси на г-н Бабиш;

1.  изразява дълбока загриженост във връзка с неспазването от страна на Чешката република на член 61, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1046 по отношение на конфликта на интереси на чешкия министър-председател и неговите връзки с групата Agrofert;

2.  изразява съжаление за всички видове конфликти на интереси, които биха могли да застрашат изпълнението на бюджета на ЕС и да подкопаят доверието на гражданите на ЕС в правилното управление на парите на данъкоплатците от ЕС; призовава Комисията да гарантира, че по отношение на конфликтите на интереси на всички политици от ЕС ще се прилага политика на нулева толерантност без двойни стандарти, и да не намира извинение за забавянията при защитата на финансовите интереси на Съюза;

3.  припомня своето решение от 27 април 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година(3), в което „отбелязва, че Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е започнала административни разследвания [...] в Чешката република, във връзка с проект, известен като „Щъркелово гнездо“ (Stork Nest), поради предполагаеми нередности“ и „призовава Комисията да уведоми компетентната парламентарна комисия веднага след приключване на разследванията“; припомня своето решение от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година(4), в което „приветства факта, че OLAF е приключила административното разследване във връзка с проекта „Щъркелово гнездо“ (Stork Nest) в Чешката република“, „отбелязва, че преписката на OLAF е отразена в чешките медии“ и „изразява съжаление, че OLAF е установила сериозни нередности“;

4.  призовава Комисията да поеме отговорност и да разреши този конфликт на интереси;

5.  призовава Комисията да определи активната превенция на конфликтите на интереси като един от своите приоритети чрез даване на пример и предприемане на решителни стъпки, ако се сблъска с такъв случай в собствените си редици или в качеството си на пазител на Договорите;

6.  призовава Комисията да вземе без по-нататъшно забавяне официално решение относно жалбата, подадена от „Трансперънси интернешънъл – Чешка република“, въз основа на правното становище на своята собствена правна служба, и въз основа на това решение да приложи корективните мерки и процедури, необходими за коригиране на всяко незаконно положение;

7.  призовава всички правителствени ръководители и държавни служители на ЕС да прилагат проактивно новия Финансов регламент, особено член 61 относно конфликтите на интереси, за да предотвратяват ситуации, които вредят на репутацията на ЕС или на неговите държави членки, на демокрацията и на финансовите интереси на ЕС, и да служат като пример за работа за общественото благо, а не за лична изгода;

8.  призовава националните парламенти на държавите членки да гарантират, че нито едно от националните законодателства относно предотвратяването на конфликти на интереси не противоречи на духа на новия Финансов регламент;

9.  изисква Комисията да разследва напълно законността на всички субсидии от ЕС, изплатени на групата Agrofert, откакто г-н Бабиш се присъедини към чешкото правителство, като се има предвид, че становището на правната служба на Комисията сочи също така възможен конфликт на интереси с бившата роля на чешкия министър-председател като министър на финансите през 2014 г.,

10.  изисква от Комисията да публикува всички документи, свързани с възможния конфликт на интереси на чешкия министър-председател и министър на земеделието, и да обясни какви стъпки възнамерява да предприеме, за да коригира това положение;

11.  призовава Комисията да спре цялото финансиране от ЕС за Agrofert, докато конфликтът на интереси бъде напълно разследван и разрешен;

12.  настоятелно призовава Комисията да събере всички средства, които са били изплатени незаконно или нередовно;

13.  настоява за пълна прозрачност на всички връзки, които може да има г-н Бабиш с групата Agrofert, и че те не трябва да засягат ролята му на министър-председател на Чешката република;

14.  призовава Съвета да предприеме всички необходими и целесъобразни мерки за предотвратяване на конфликти на интереси в контекста на преговорите за бъдещия бюджет на ЕС и на следващата многогодишна финансова рамка, в съответствие с член 61, параграф 1 от Финансовия регламент;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и на правителството и парламента на Чешката република.

(1)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(2)

Ismeri Europa Srl / Сметна палата, решение от 15.6.1999 г., дело T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2017)0143.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2018)0121.

Последно осъвременяване: 12 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност