Postup : 2018/2975(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0582/2018

Předložené texty :

B8-0582/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0530

NÁVRH USNESENÍ
PDF 368kWORD 51k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.605v01-00
 
B8-0582/2018

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o střetu zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o střetu zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice (2018/2975(RSP))  
B8-0582/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie(1) (nové finanční nařízení), a zejména na článek 61 tohoto nařízení, který upravuje střet zájmů,

–  s ohledem na otázky, které dne 2. srpna 2018 zaslala Komisi Česká pirátská strana,

–  s ohledem na oficiální podnět, s nímž se dne 19. září 2018 obrátila na Komisi organizace Transparency International Česká republika,

–  s ohledem na stanovisko právní služby Komise ze dne 19. listopadu 2018 nazvané „Dopad článku 61 nového finančního nařízení (střet zájmů) na platby z evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů“,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Rada dne 18. července 2018 přijala nové finanční nařízení; vzhledem k tomu, že článek 61 finančního nařízení, který zakazuje střet zájmů, vstoupil v platnost dne 2. srpna 2018;

B.  vzhledem k tomu, že čl. 61 odst. 1 ve spojení s čl. 61 odst. 3 finančního nařízení stanoví:

i)  negativní povinnost účastníků finančních operací zamezit vzniku střetu zájmů ve vztahu k rozpočtu EU;

ii)  pozitivní povinnost účastníků finančních operací přijímat vhodná opatření, která u funkcí v rámci jejich odpovědnosti zamezí vzniku střetu zájmů a která řeší situace, jež lze objektivně vnímat jako střet zájmů;

C.  vzhledem k tomu, že podle judikatury Soudního dvora Evropské unie(2) „střet zájmů představuje objektivně sám o sobě vážné narušení, aniž by bylo k jeho kvalifikaci třeba zohledňovat úmysly zúčastněných a jejich dobrou víru“; vzhledem k tomu, že Komise je povinna pozastavit platby z fondů EU v případech, kdy existují závažné nedostatky ve fungování systémů řízení a kontroly, a v případech, kdy byly zjištěny neodhalené, neoznámené a neopravené závažné nesrovnalosti týkající se střetu zájmů;

D.  vzhledem k tomu, že organizace Transparency International Česká republika se dne 19. září 2018 obrátila na Komisi dopisem, v němž tvrdí, že český premiér Andrej Babiš soustavně porušuje právní předpisy EU a České republiky týkající se střetu zájmů;

E.  vzhledem k tomu, že bylo rovněž odhaleno, že Andrej Babiš je skutečným majitelem Agrofertu, společnosti ovládající koncern Agrofert, a to prostřednictvím svěřenských fondů, jichž je zakladatelem a současně obmyšleným;

F.  vzhledem k tomu, že společnosti koncernu Agrofert se podílejí na projektech podporovaných z Programu rozvoje venkova České republiky, který je financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova;

G.  vzhledem k tomu, že společnosti koncernu Agrofert získaly v období 2014–2020 z evropských strukturálních a investičních fondů značné částky, které se pohybovaly v rozmezí od 42 milionů EUR v roce 2013 až po 82 milionů EUR v roce 2017;

H.  vzhledem k tomu, že podle prohlášení o příjmech, která podávají čeští veřejní činitelé, získal Andrej Babiš během prvního pololetí roku 2018 z koncernu Agrofert prostřednictvím svěřenských fondů příjem ve výši 3,5 milionu EUR;

I.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu se v září 2018 rozhodl tuto záležitost řešit v rámci každoročního postupu udělování absolutoria, zejména při slyšení komisařů, kterých se tento problém nejvíce dotýká;

J.  vzhledem k tomu, že tato slyšení nepřinesla poslancům EP dostatečně jasné odpovědi ohledně současného stavu možného střetu zájmů českého premiéra;

K.  vzhledem k tomu, že dne 1. prosince 2018 evropské sdělovací prostředky, mezi nimiž byly i deníky The Guardian, Le Monde a Süddeutsche Zeitung, uveřejnily informace o stanovisku právní služby Komise, které potvrzovalo střet zájmů Andreje Babiše;

1.  je hluboce znepokojen tím, že Česká republika nedodržuje čl. 61 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1046, pokud jde o střet zájmů českého premiéra a jeho vazby na koncern Agrofert;

2.  vyjadřuje politování nad každým střetem zájmů, který by mohl ohrozit plnění rozpočtu EU a oslabit důvěru evropských občanů v řádnou správu peněz daňových poplatníků EU; vyzývá Komisi, aby zajistila, že se v případě střetu zájmů politiků EU bude uplatňovat politika nulové tolerance a nebudou pro ně platit jiná pravidla než pro kohokoli jiného a že nebudou žádným způsobem omlouvána zpoždění při ochraně finančních zájmů Unie;

3.  připomíná své rozhodnutí ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2015(3), v němž vzal na vědomí, že „Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) zahájil na základě údajných nesrovnalostí správní vyšetřování [...] projektu realizovaného v České republice pod názvem ,Čapí hnízdo‘“, a vyzval Komisi, „aby ihned po dokončení vyšetřování informovala příslušný výbor“; připomíná své rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2016(4), v němž uvítal, že „OLAF dokončil správní vyšetřování českého projektu ,Čapí hnízdo‘“, vzal na vědomí, že „dokumentace tohoto případu byla uveřejněna v českých sdělovacích prostředcích“, a vyjádřil politování nad tím, že „OLAF odhalil závažné nesrovnalosti“;

4.  vyzývá Komisi, aby se zhostila své odpovědnosti a tento střet zájmů vyřešila;

5.  vyzývá Komisi, aby aktivní předcházení střetům zájmů zařadila mezi své priority a aby šla příkladem a činila rozhodné kroky, kdykoli se podobný případ objeví v jejích vlastních řadách nebo kdy je to její povinností jako strážkyně Smluv;

6.  vyzývá Komisi, aby na základě podnětu Transparency International Česká republika, který vychází z právního stanoviska její vlastní právní služby, bez dalšího odkladu přijala formální rozhodnutí a na jeho základě uplatnila nápravná opatření a postupy k odstranění případného protiprávního stavu;

7.  vyzývá předsedy vlád a státní úředníky všech členských států EU, aby iniciativně uplatňovali nové finanční nařízení, zejména jeho článek 61 o střetu zájmů, a předcházeli tak vzniku situací poškozujících jak dobrou pověst Evropské unie a členských států, tak i demokracii a finanční zájmy EU, a aby šli příkladem, pokud jde práci ve veřejném zájmu namísto osobního prospěchu;

8.  vyzývá vnitrostátní parlamenty členských států, aby zajistily, že žádný z vnitrostátních předpisů o předcházení střetům zájmů nebude v rozporu s duchem nového finančního nařízení;

9.  žádá Komisi, aby plně prošetřila legalitu všech dotací EU vyplacených koncernu Agrofert od okamžiku, kdy se Andrej Babiš stal členem české vlády, neboť stanovisko právní služby Komise rovněž poukazuje na možný střet zájmů plynoucí z působení současného českého premiéra ve funkci ministra financí, kterou zastával od roku 2014;

10.  žádá Komisi, aby zveřejnila všechny dokumenty týkající se možného střetu zájmů českého premiéra a ministra zemědělství a vysvětlila, jaké kroky hodlá podniknout k nápravě situace;

11.  vyzývá Komisi, aby pozastavila veškeré financování EU určené Agrofertu, dokud nebude konflikt zájmů plně prošetřen a vyřešen;

12.  žádá Komisi, aby získala zpět všechny prostředky, které byly vyplaceny protiprávně nebo nesprávně;

13.  trvá na tom, že veškeré vazby Andreje Babiše na koncern Agrofert musí být plně transparentní a nesmí mít vliv na výkon jeho funkce premiéra České republiky;

14.  vyzývá Radu, aby v rámci jednání o budoucím rozpočtu EU a o příštím víceletém finančním rámci učinila veškeré nezbytné a vhodné kroky k zamezení střetům zájmů v souladu s čl. 61 odst. 1 finančního nařízení;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládě a parlamentu České republiky.

(1)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(2)

Ismeri Europa Srl v. Účetní dvůr, rozsudek ze dne 15. června 1999, T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0143.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0121.

Poslední aktualizace: 12. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí