Procedure : 2018/2975(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0582/2018

Indgivne tekster :

B8-0582/2018

Forhandlinger :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0530

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 206kWORD 53k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.605v01-00
 
B8-0582/2018

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (2018/2975(RSP))  
B8‑0582/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget(1) (den nye finansforordning), særlig artikel 61 om interessekonflikter,

–  der henviser til de forespørgsler til Kommissionen, som blev sendt af det tjekkiske piratparti den 2. august 2018,

–  der henviser til den officielle klage, som blev indgivet til Kommissionen af Transparency International Czech Republic den 19. september 2018,

–  der henviser til udtalelse af 19. november 2018 fra Kommissionens Juridiske Tjeneste om virkningen af artikel 61 i den nye finansforordning (interessekonflikter) på betalinger fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Rådet vedtog den nye finansforordning den 18. juli 2018; der henviser til, at artikel 61 i finansforordningen, som forbyder interessekonflikter, trådte i kraft den 2. august 2018;

B.  der henviser til, at artikel 61, stk. 1, i finansforordningen (sammenholdt med artikel 61, stk. 3) fastsætter:

i)  en negativ forpligtelse for finansielle aktører til at forebygge interessekonflikter i forhold til EU-budgettet

ii)  en positiv forpligtelse for finansielle aktører til at træffe passende foranstaltninger for at undgå, at der opstår interessekonflikt i de funktioner, der henhører under deres ansvar, og for at afhjælpe situationer, der objektivt set kan opfattes som en interessekonflikt;

C.  der henviser til, at det fremgår af EU-Domstolens retspraksis(2), at "sammenblandingen af interesser objektivt set i sig selv [nemlig udgør] en så alvorlig mangel, at det ikke er nødvendigt ved bedømmelsen heraf at tage hensyn til de impliceredes hensigter og til, om de var i god eller ond tro"; der henviser til, at Kommissionen er forpligtet til at indstille udbetalingen af EU-midler i tilfælde, hvor der er alvorlige mangler i forvaltnings- og kontrolsystemernes funktion, og hvor der er konstateret uopdagede, urapporterede og ukorrigerede alvorlige uregelmæssigheder med hensyn til en interessekonflikt;

D.  der henviser til, at Transparency International Czech Republic den 19. september 2018 indgav en formel klage til Kommissionen og hævdede, at den tjekkiske premierminister, Andrej Babiš, gentagne gange havde overtrådt EU's og Den Tjekkiske Republiks lovgivning om interessekonflikter;

E.  der henviser til, at det er blevet afsløret, at den tjekkiske premierminister også er den reelle ejer af Agrofert, dvs. det kontrollerende selskab i Agrofert-koncernen, via trustfonde, hvor han både er stifter og den eneste begunstigede;

F.  der henviser til, at virksomheder, som også er en del af Agrofert-koncernen, deltager i projekter, som modtager støtte fra Den Tjekkiske Republiks program for udvikling af landdistrikterne, som igen finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne;

G.  der henviser til, at virksomheder, som er en del af Agrofert-koncernen, i perioden 2014-2020 modtog betydelige beløb fra de europæiske struktur- og investeringsfonde på mellem 42 mio. EUR i 2013 og 82 mio. EUR i 2017;

H.  der henviser til, at det af indkomsterklæringen for tjekkiske indehavere af offentlige hverv fremgår, at Andrej Babiš i de første seks måneder af 2018 havde en indtægt på 3,5 mio. EUR fra Agrofert-koncernen via sine trustfonde;

I.  der henviser til, at Parlamentets Budgetkontroludvalg i september 2018 besluttede at behandle dette spørgsmål inden for rammerne af den årlige dechargeprocedure, navnlig i forbindelse med høringerne af de kommissærer, der var mest berørt;

J.  der henviser til, at disse høringer ikke gav medlemmerne af Parlamentet klare og fyldestgørende svar vedrørende situationen omkring den tjekkiske premierministers potentielle interessekonflikt;

K.  der henviser til, at europæiske medier, bl.a. The Guardian, Le Monde og Süddeutsche Zeitung, den 1. december 2018 offentliggjorde oplysninger om den juridiske udtalelse, som Kommissionens Juridiske Tjeneste havde afgivet, og som bekræftede den tjekkiske premierministers interessekonflikt;

1.  er dybt bekymret over Den Tjekkiske Republiks manglende overholdelse af artikel 61, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1046 for så vidt angår den tjekkiske premierministers interessekonflikt og hans forbindelser med Agrofert-koncernen;

2.  beklager enhver form for interessekonflikt, der kan bringe gennemførelsen af EU-budgettet i fare og undergrave EU-borgernes tillid til en korrekt forvaltning af EU-skatteydernes penge; opfordrer Kommissionen til at sikre, at der gælder nultolerancepolitik og ingen dobbeltstandarder med hensyn til interessekonflikter hos politikere i EU, og til ikke at finde undskyldninger for forsinkelser, når Unionens finansielle interesser beskyttes;

3.  minder om sin afgørelse af 27. april 2017 om decharge for regnskabsåret 2015(3), hvori Parlamentet "bemærker, at Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) indledte administrative undersøgelser [...] af projekter i Den Tjekkiske Republik kendt som "Storks Nest" på grundlag af påståede uregelmæssigheder" og "opfordrer Kommissionen til straks at underrette Parlamentets kompetente udvalg, når undersøgelserne er afsluttet"; minder om sin afgørelse af 18. april 2018 om decharge for regnskabsåret 2016(4), hvori Parlamentet "glæder sig over, at OLAF har afsluttet den administrative undersøgelse af det tjekkiske projekt "stork nest", "noterer sig, at OLAF's sagsakt er blevet offentliggjort af de tjekkiske medier" og "beklager, at OLAF konstaterede alvorlige uregelmæssigheder";

4.  opfordrer Kommissionen til at påtage sig ansvaret og løse denne interessekonflikt;

5.  opfordrer Kommissionen til at definere aktiv forebyggelse af interessekonflikter som en af sine prioriterede målsætninger ved at gå i spidsen med et godt eksempel og træffe effektive foranstaltninger, såfremt der optræder et sådant tilfælde inden for Kommissionens egne rækker, og i sin egenskab af traktaternes vogter;

6.  opfordrer Kommissionen til officielt og ufortøvet at træffe afgørelse om den klage, der er indgivet af Transparency International Czech Republic, på grundlag af den juridiske rådgivning fra Kommissionens Juridiske Tjeneste og til på grundlag af denne afgørelse at gennemføre de korrigerende foranstaltninger og procedurer, som er nødvendige for at rette op på eventuelle ulovligheder;

7.  opfordrer alle EU's regeringschefer og indehavere af offentlige hverv til proaktivt at anvende den nye finansforordning, særlig artikel 61 om interessekonflikter, med henblik på at forebygge situationer, der er skadelige for EU's omdømme eller individuelle medlemsstaters omdømme, demokratiet og EU's finansielle interesser, og til at tjene som et godt eksempel, der arbejder for almenvellet snarere end for egen vindings skyld;

8.  opfordrer medlemsstaternes nationale parlamenter til at sikre, at ingen national lovgivning om forebyggelse af interessekonflikter strider mod ånden i den nye finansforordning;

9.  anmoder om, at Kommissionen foretager en fuldstændig undersøgelse af lovligheden af samtlige EU-tilskud, der er udbetalt til Agrofert-koncernen, siden Andrej Babiš blev medlem af den tjekkiske regering, eftersom Kommissionens Juridiske Tjeneste i sin udtalelse også peger på en mulig interessekonflikt i forhold til den tjekkiske premierministers tidligere rolle som finansminister i 2014;

10.  anmoder om, at Kommissionen offentliggør samtlige dokumenter, der har relation til eventuelle interessekonflikter vedrørende den tjekkiske premierminister og den tjekkiske landbrugsminister, og forklarer, hvilke foranstaltninger den agter at træffe for at rette op på situationen;

11.  opfordrer Kommissionen til at suspendere al EU-finansiering til Agrofert-koncernen, indtil interessekonflikten er undersøgt og løst fuldt ud;

12.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilbagesøge alle midler, der er blevet udbetalt ulovligt eller uregelmæssigt;

13.  kræver fuld gennemsigtighed hvad angår alle forbindelser mellem Andrej Babiš og Agrofert-koncernen og kræver endvidere, at disse forbindelser ikke må gribe forstyrrende ind i hans rolle som Den Tjekkiske Republiks premierminister;

14.  opfordrer Rådet til at træffe alle nødvendige og passende foranstaltninger til at forebygge interessekonflikter i forbindelse med forhandlingerne om det kommende EU-budget og den næste flerårige finansielle ramme i overensstemmelse med finansforordningens artikel 61, stk. 1;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet samt til Den Tjekkiske Republiks regering og parlament.

 

(1)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(2)

Ismeri Europa Srl mod Revisionsretten, dom af 15.6.1999, sag T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0143.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0121.

Seneste opdatering: 12. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik