Διαδικασία : 2018/2975(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0582/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0582/2018

Συζήτηση :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0530

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 525kWORD 49k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.605v01-00
 
B8-0582/2018

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (2018/2975(RSP))  
B8‑0582/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης(1) (τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό), και ιδίως το άρθρο 61 αυτού περί σύγκρουσης συμφερόντων,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις τις οποίες απηύθυνε το τσεχικό Κόμμα Πειρατών στην Επιτροπή, στις 2 Αυγούστου 2018,

–  έχοντας υπόψη την επίσημη καταγγελία που υπέβαλε στην Επιτροπή το τσεχικό τμήμα της οργάνωσης Transparency International, στις 19 Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Αντίκτυπος του άρθρου 61 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού (σύγκρουση συμφερόντων) στις πληρωμές από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό στις 18 Ιουλίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 61 του δημοσιονομικού κανονισμού, το οποίο απαγορεύει τη σύγκρουση συμφερόντων, τέθηκε σε ισχύ στις 2 Αυγούστου 2018·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 61 παράγραφος 1 (σε συνδυασμό με το άρθρο 61 παράγραφος 3) του δημοσιονομικού κανονισμού προβλέπει:

(i)  αρνητική υποχρέωση των δημοσιονομικών παραγόντων να αποτρέπουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

(ii)  θετική υποχρέωση των δημοσιονομικών παραγόντων να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων στα καθήκοντα που τελούν υπό την ευθύνη τους και για την αντιμετώπιση καταστάσεων που μπορεί αντικειμενικά να εκληφθούν ως σύγκρουση συμφερόντων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2) η σύγκρουση συμφερόντων «συνιστά καθεαυτή και αντικειμενικώς σοβαρή δυσλειτουργία, χωρίς να είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη, για τον χαρακτηρισμό της, οι προθέσεις των ενδιαφερομένων και η καλή ή κακή πίστη τους»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αναστέλλει τις πληρωμές από τα ταμεία της ΕΕ σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν έρθει στο φως μη ανακαλυφθείσες, μη αναφερθείσες και μη διορθωθείσες σοβαρές παρατυπίες που σχετίζονται με σύγκρουση συμφερόντων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, το τσεχικό τμήμα της οργάνωσης Transparency International υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην Επιτροπή υποστηρίζοντας ότι ο τσέχος πρωθυπουργός, Andrej Babiš, είχε παραβιάσει συστηματικά τη νομοθεσία της ΕΕ και της Τσεχικής Δημοκρατίας περί συγκρούσεων συμφερόντων·

Ε.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη την αποκάλυψη πως ο κ. Babiš είναι ο πραγματικός δικαιούχος της Agrofert, της εταιρείας που ελέγχει τον όμιλο Agrofert, μέσω καταπιστευματικών ταμείων των οποίων είναι ταυτόχρονα ιδρυτής και δικαιούχος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο Agrofert συμμετέχουν σε έργα που επιδοτούνται από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Τσεχικής Δημοκρατίας, το οποίο με τη σειρά του χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την περίοδο 2014-2020, διάφορες εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο Agrofert έλαβαν σημαντικά ποσά από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, τα οποία κυμάνθηκαν από 42 εκατ. EUR το 2013 σε 82 εκατ. EUR το 2017·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη δήλωση εισοδήματος των τσέχων δημόσιων λειτουργών, ο κ. Babiš είχε εισοδήματα ύψους 3,5 εκατ. EUR κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 από τον όμιλο Agrofert μέσω των καταπιστευματικών ταμείων του·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2018, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα αυτό στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής, ιδίως κατά τις ακροάσεις με τους πλέον αρμόδιους για το πρόβλημα Επιτρόπους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω ακροάσεις δεν παρείχαν στους βουλευτές σαφείς και επαρκείς απαντήσεις σχετικά με την κατάσταση της ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τον τσέχο πρωθυπουργό·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Δεκεμβρίου 2018, τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, όπως οι εφημερίδες The Guardian, Le Monde και Süddeutsche Zeitung, δημοσίευσαν πληροφορίες σχετικά με τη νομική γνωμοδότηση την οποία εξέδωσε η Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής επιβεβαιώνοντας τη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά τον κ. Babiš·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη μη συμμόρφωση της Τσεχικής Δημοκρατίας με το άρθρο 61 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1046 περί σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τον τσέχο Πρωθυπουργό και τις σχέσεις του με τον όμιλο Agrofert·

2.  θεωρεί λυπηρή κάθε σύγκρουση συμφερόντων που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά την ορθή διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα εφαρμόζεται πολιτική μηδενικής ανοχής και ότι δεν θα εφαρμόζονται διπλά μέτρα και σταθμά σχετικά με τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων που αφορούν οποιονδήποτε πολιτικό της ΕΕ, καθώς και να μην δικαιολογεί καμία καθυστέρηση όταν πρόκειται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

3.  υπενθυμίζει την απόφασή του, της 27ης Απριλίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2015(3), στην οποία «σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ξεκίνησε διοικητικές έρευνες [...] στην Τσεχική Δημοκρατία για ένα έργο που είναι γνωστό ως "Φωλιά Πελαργών", στη βάση εικαζόμενων παρατυπιών» και «καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή του μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες»· υπενθυμίζει την απόφασή του, της 18ης Απριλίου 2018, σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2016(4), στην οποία «εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η OLAF ολοκλήρωσε τη διοικητική έρευνα σχετικά με το έργο "φωλιά πελαργών" στην Τσεχία», «λαμβάνει υπόψη ότι ο φάκελος της OLAF για την υπόθεση έχει δημοσιοποιηθεί από τα τσεχικά μέσα ενημέρωσης» και «εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι η OLAF εντόπισε σοβαρές παρατυπίες»·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την ευθύνη και να επιλύσει αυτήν τη σύγκρουση συμφερόντων·

5.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την ενεργή πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων στις προτεραιότητές της, δίνοντας το παράδειγμα και λαμβάνοντας αποφασιστικά μέτρα σε περίπτωση που αντιμετωπίζει τέτοιες υποθέσεις στο εσωτερικό της ή υπό την ιδιότητά της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών·

6.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση επίσημη απόφαση σχετικά με την καταγγελία που υπέβαλε το τσεχικό τμήμα της οργάνωσης Transparency International με βάση τις νομικές συμβουλές της Νομικής Υπηρεσίας της και, βάσει της απόφασης αυτής, να εφαρμόσει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα και τις διαδικασίες για την επανόρθωση τυχόν παράνομης κατάστασης·

7.  καλεί όλους τους αρχηγούς κυβερνήσεων και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους της ΕΕ να προβούν σε προορατική χρήση του νέου δημοσιονομικού κανονισμού, και ιδίως του άρθρου 61 περί σύγκρουσης συμφερόντων, προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις που είναι επιζήμιες για το κύρος της ΕΕ, των κρατών μελών της, της δημοκρατίας και των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, καθώς και να λειτουργήσουν ως υποδείγματα εργασίας για το δημόσιο καλό αντί για προσωπικό όφελος·

8.  καλεί τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών να διασφαλίσουν ότι καμία εθνική νομοθεσία περί αποτροπής των συγκρούσεων συμφερόντων δεν θα αντιβαίνει στο πνεύμα του νέου δημοσιονομικού κανονισμού·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει πλήρως τη νομιμότητα όλων των επιδοτήσεων της ΕΕ οι οποίες καταβλήθηκαν στον όμιλο Agrofert από τη στιγμή που ο κ. Babiš προσχώρησε στην τσεχική κυβέρνηση, δεδομένου ότι η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής επισημαίνει επίσης πιθανή σύγκρουση συμφερόντων με τον πρώην ρόλο του πρωθυπουργού της Τσεχίας ως υπουργού Οικονομικών το 2014,

10.  ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την πιθανή σύγκρουση συμφερόντων του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας και του τσέχου υπουργού Γεωργίας, και να εξηγήσει ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση της κατάστασης·

11.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει κάθε χρηματοδότηση της ΕΕ προς τον όμιλο Agrofert μέχρις ότου διερευνηθεί και επιλυθεί πλήρως η σύγκρουση συμφερόντων·

12.  παροτρύνει την Επιτροπή να ανακτήσει όλα τα κονδύλια που έχουν καταβληθεί παράνομα ή παράτυπα·

13.  εμμένει στην ύπαρξη πλήρους διαφάνειας όσον αφορά οποιαδήποτε σύνδεση του κ. Babiš με τον όμιλο Agrofert, καθώς και στο γεγονός ότι η σύνδεση αυτή δεν πρέπει να παρεμβαίνει στον ρόλο του ως πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας·

14.  καλεί το Συμβούλιο να λάβει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ και το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τσεχικής Δημοκρατίας.

 

(1)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(2)

Ismeri Europa Srl κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου, απόφαση της 15.6.1999, υπόθεση T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0143.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0121.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου