Menetlus : 2018/2975(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0582/2018

Esitatud tekstid :

B8-0582/2018

Arutelud :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0530

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 291kWORD 53k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.605v01-00
 
B8-0582/2018

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


huvide konflikti ja ELi eelarve kaitsmise kohta Tšehhi Vabariigis (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon huvide konflikti ja ELi eelarve kaitsmise kohta Tšehhi Vabariigis (2018/2975(RSP))  
B8-0582/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046(1), mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid (edaspidi „uus finantsmäärus“), eriti selle artiklit 61 huvide konfliktide kohta,

–  võttes arvesse Tšehhi Piraadipartei 2. augustil 2018 komisjonile esitatud küsimusi,

–  võttes arvesse organisatsiooni Transparency International Tšehhi allorganisatsiooni 19. septembril 2018 komisjonile esitatud ametlikku kaebust,

–  võttes arvesse komisjoni õigustalituse 19. novembri 2018. aasta arvamust „Uue finantsmääruse huvide konflikte käsitleva artikli 61 mõju Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest tehtavatele maksetele“,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et nõukogu võttis uue finantsmääruse vastu 18. juulil 2018; arvestades, et finantsmääruse artikkel 61, millega keelatakse huvide konfliktid, jõustus 2. augustil 2018;

B.  arvestades, et finantsmääruse artikli 61 lõikes 1 (koostoimes artikli 61 lõikega 3) sätestatakse:

i)  finantsjuhtimises osalejate negatiivne kohustus ennetada ELi eelarvega seotud huvide konflikte;

ii)  finantsjuhtimises osalejate positiivne kohustus võtta sobivaid meetmeid, et vältida huvide konflikti tekkimist oma ametikohast tulenevate ülesannete täitmisel ja lahendada olukorrad, mida võib objektiivselt pidada huvide konfliktiks.

C.  arvestades, et Euroopa Liidu Kohtu praktika(2) kohaselt tähendab huvide konflikt objektiivselt ja iseenesest tõsist eeskirjade eiramist, ilma et oleks vaja seda kvalifitseerida, võttes arvesse poolte kavatsusi ja seda, kas nad tegutsevad heauskselt või pahatahtlikult; arvestades, et komisjon on kohustatud peatama väljamaksed ELi fondidest juhtimis- ja kontrollisüsteemide toimimise tõsiste häirete korral ja juhul, kui ilmnevad varem avastamata, teatamata ja parandamata jäänud tõsised rikkumised, mis on seotud huvide konfliktiga;

D.  arvestades, et 19. septembril 2018 esitas organisatsiooni Transparency International Tšehhi allorganisatsioon komisjonile ametliku kaebuse, väites, et Tšehhi peaminister Andrej Babiš on järjepidevalt rikkunud huvide konflikte käsitlevate ELi ja Tšehhi õigusaktide nõudeid;

E.  arvestades, et nagu on selgunud, on Babiš kontserni Agrofert Group emafirma Agrofert tegelik tulusaaja usaldusfondide kaudu, mille asutaja ja samas ainus tulusaaja ta on;

F.  arvestades, et Agroferti kontserni ettevõtted osalevad Tšehhi Vabariigi maaelu arengu programmi subsideeritud projektides, ning seda programmi omakorda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist;

G.  arvestades, et Agroferti kontserni kuuluvad äriühingud on ajavahemikul 2014–2020 saanud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest märkimisväärseid summasid, mis ulatuvad 42 miljonist eurost 2013. aastal kuni 82 miljoni euroni 2017. aastal;

H.  arvestades, et Tšehhi riigiametnike tuludeklaratsiooni kohaselt sai Babiš 2018. aasta esimese kuue kuu jooksul oma usaldusfondide kaudu Agroferti kontsernist 3,5 miljoni euro suuruse tulu;

I.  arvestades, et septembris 2018 otsustas Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjon käsitleda seda küsimust iga-aastase eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames, eelkõige nende volinike kuulamisel, keda see kõige rohkem puudutab;

J.  arvestades, et parlamendiliikmed ei saanud neil kuulamistel Tšehhi peaministri võimaliku huvide konflikti kohta selgeid ja piisavaid vastuseid;

K.  arvestades, et 1. detsembril 2018 avaldasid Euroopa meediaväljaanded, nagu the Guardian, Le Monde ja Süddeutsche Zeitung, teavet komisjoni õigustalituse esitatud õigusliku arvamuse kohta, milles kinnitati Babiši huvide konflikti;

1.  tunneb tõsist muret selle pärast, et Tšehhi Vabariik ei täida määruse (EL) nr 2018/1046 artikli 61 lõiget 1 seoses Tšehhi peaministri huvide konflikti ja tema sidemetega kontserniga Agrofert;

2.  mõistab hukka mis tahes huvide konflikti, mis võib ohustada ELi eelarve täitmist ja kahjustada liidu kodanike usaldust maksumaksja raha nõuetekohase haldamise vastu; palub komisjonil tagada, et ELi poliitikute huvide konfliktide korral kohaldataks täisleppimatuse poliitikat ega lubataks topeltstandardeid ning et liidu finantshuvide kaitsmisel ei lubataks mingeid viivitusi;

3.  tuletab meelde oma 27. aprilli 2017. aasta otsust 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta(3), milles märgiti, et Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) algatas haldusjuurdluse seoses projektiga Tšehhi Vabariigis, mida tuntakse nime all „Stork Nest” (Kurepesa), ning kutsuti komisjoni üles teavitama pädevat parlamendikomisjoni kohe, kui juurdlused on lõpetatud; märgib, et 18. aprillil 2018 vastu võetud raportis 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta(4) väljendati heameelt selle üle, et Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) oli viinud lõpule Tšehhi nn kurepesa projekti haldusuurimise, võeti teadmiseks OLAFi uurimistulemuste avaldamine Tšehhi meedias ning väljendati kahetsust OLAFi avastatud tõsiste rikkumiste pärast;

4.  palub komisjonil võtta vastutus ja lahendada see huvide konflikt;

5.  kutsub komisjoni üles seadma aktiivse huvide konfliktide ennetamise üheks oma prioriteediks, andes eeskuju ja astudes otsustavaid samme, kui ta kohtab selliseid juhtumeid oma liikmete seas või seoses oma volitustega aluslepingute täitmise järelevalvajana;

6.  kutsub komisjoni üles tegema oma õigustalituse õigusliku seisukoha põhjal viivitamata ametliku otsuse kaebuse kohta, mille on esitanud Transparency International Tšehhi, ning rakendama selle otsuse alusel parandusmeetmeid ja menetlusi, mis on seadusvastase olukorra kõrvaldamiseks vajalikud;

7.  kutsub kõiki ELi valitsusjuhte ja valitsusametnikke üles ennetavalt kasutama uut finantsmäärust, eelkõige selle artiklit 61 huvide konfliktide kohta, et vältida ELi, tema liikmesriikide, demokraatia ja liidu finantshuvide mainet kahjustavat olukorda ning olla eeskujuks pigem avaliku hüve heaks töötamise kui isikliku kasu taotlemisega;

8.  kutsub liikmesriikide parlamente üles tagama, et ükski huvide konflikti ennetamist käsitlev riiklik seadus ei läheks vastuollu uue finantsmääruse mõttega;

9.  nõuab, et komisjon uuriks põhjalikult kõigi Agroferti kontsernile makstud ELi toetuste õiguspärasust alates sellest, kui Babiš Tšehhi valitsuses ametisse asus, arvestades, et komisjoni õigustalituse arvamuses viidatakse ka Babiši võimalikule huvide konfliktile 2014. aastal, mil ta oli rahandusminister;

10.  nõuab, et komisjon avaldaks kõik Tšehhi peaministri ja põllumajandusministri võimaliku huvide konfliktiga seotud dokumendid ning selgitaks, milliseid meetmeid ta kavatseb võtta olukorra parandamiseks;

11.  kutsub komisjoni üles peatama kogu ELi rahastamise Agrofertile seni, kuni huvide konflikti on täielikult uuritud ja see on lahendatud;

12.  nõuab tungivalt, et komisjon nõuaks sisse kõik ebaseaduslikult välja makstud summad;

13.  nõuab, et kõik hr Babiši sidemed Agroferti kontserniga oleksid täiesti läbipaistvad, ja rõhutab, et need ei tohi mõjutada tema tegevust Tšehhi Vabariigi peaministrina;

14.  palub nõukogul võtta ELi tulevase eelarve ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavatel läbirääkimistel kõik vajalikud ja asjakohased meetmed huvide konflikti vältimiseks kooskõlas finantsmääruse artikli 61 lõikega 1;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule ning Tšehhi Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

 

(1)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(2)

Ismeri Europa Srl vs. kontrollikoda. 15. juuni 1999. aasta kohtuotsus, kohtuasi T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0143.

(4)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0121.

Viimane päevakajastamine: 12. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika