Procedūra : 2018/2975(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0582/2018

Pateikti tekstai :

B8-0582/2018

Debatai :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0530

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 511kWORD 54k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.605v01-00
 
B8-0582/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl interesų konfliktų ir ES biudžeto apsaugos Čekijos Respublikoje (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl interesų konfliktų ir ES biudžeto apsaugos Čekijos Respublikoje (2018/2975(RSP))  
B8-0582/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių(1) (toliau – Finansinis reglamentas), ypač į jo 61 straipsnį dėl interesų konfliktų,

–  atsižvelgdamas į klausimus Komisijai, kuriuos 2018 m. rugpjūčio 2 d. išsiuntė Čekijos piratų partija,

–  atsižvelgdamas į organizacijos „Transparency International“ Čekijos Respublikoje 2018 m. rugsėjo 19 d. pateiktą skundą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos teisės tarnybos 2018 m. lapkričio 19 d. nuomonę dėl naujojo Finansinio reglamento 61 straipsnio (interesų konfliktai) poveikio mokėjimams iš Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Taryba 2018 m. liepos 18 d. priėmė naują Finansinį reglamentą; kadangi 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsigaliojo Finansinio reglamento 61 straipsnis, kuriuo draudžiami interesų konfliktai;

B.  kadangi Finansinio reglamento 61 straipsnio 1 dalyje (taip pat 61 straipsnio 3 dalyje) nustatyta, kad:

i)  finansiniai pareigūnai turi nesiimti jokių veiksmų, dėl kurių jiems gali kilti su Sąjungos biudžetu susijusių interesų konfliktų;

ii)  finansiniai pareigūnai turi imtis tinkamų priemonių, kad interesų konfliktų nekiltų vykdant jų atsakomybei tenkančias pareigas ir kad būtų reaguojama į situacijas, kurios gali būti objektyviai suprantamos kaip interesų konfliktas;

C.  kadangi, remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika(2), „interesų konfliktas pats savaime ir, objektyviai vertinant, yra didelis pažeidimas ir todėl nebūtina vertinti atitinkamų šalių ketinimų ir to, ar jos elgėsi sąžiningai ar nesąžiningai“; kadangi Komisija privalo sustabdyti mokėjimus iš ES fondo tais atvejais, kai yra didelių valdymo ir kontrolės sistemų veikimo trūkumų ir paaiškėja, kad esama nekonstatuotų, nedeklaruotų ir neištaisytų didelių pažeidimų, susijusių su interesų konfliktu;

D.  kadangi 2018 m. rugsėjo 19 d. organizacija „Transparency International“ Čekijos Respublikoje pateikė oficialų skundą Komisijai, kuriame pareiškė, kad Čekijos Ministras Pirmininkas Andrej Babiš nuolat pažeidinėjo ES ir Čekijos teisės aktus dėl interesų konfliktų;

E.  kadangi paaiškėjo, kad A. Babiš taip pat yra bendrovės „Agrofert“ tikrasis savininkas ir kad ši bendrovė kontroliuoja bendrovę „Agrofert Group“ per patikos fondus, taigi A. Babiš tuo pačiu metu yra ir steigėjas, ir savininkas;

F.  kadangi bendrovės, priklausančios bendrovei „Agrofert Group“, dalyvauja vykdant pagal Čekijos Respublikos kaimo plėtros programą subsidijuojamus projektus, kuriuos savo ruožtu finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai;

G.  kadangi bendrovei „Agrofert Group“ priklausančios bendrovės 2014–2020 m. laikotarpiu iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų gavo dideles sumas, siekiančias nuo 42 mln. EUR 2013 m. iki 82 mln. EUR 2017 m.;

H.  kadangi, remiantis Čekijos valstybės tarnautojų pajamų deklaracija, A. Babiš per pirmuosius šešis 2018 m. mėnesius gavo 3,5 mln. EUR pajamų iš bendrovės „Agrofert Group“ per patikos fondus;

I.  kadangi 2018 m. rugsėjo mėn. Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas nusprendė spręsti šį klausimą vykdant metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, visų pirma, rengiant klausymus, kuriuose dalyvautų susiję Komisijos nariai;

J.  kadangi per šiuos klausymus Parlamento nariai negavo aiškių ir pakankamų atsakymų dėl su galimu Čekijos ministro pirmininko interesų konfliktu susijusios padėties;

K.  kadangi 2018 m. gruodžio 1 d. Europos žiniasklaidos priemonės, kaip antai, „The Guardian“ , „Le Monde„ ir „Süddeutsche Zeitung“, paskelbė informaciją apie Komisijos teisės tarnybos pateiktą teisinę nuomonę, kuria patvirtinamas A. Babišo interesų konfliktas;

1.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad Čekijos Respublika nesilaiko Reglamento (ES) 2018/1046 61 straipsnio 1 dalies nuostatų, atsižvelgiant į Čekijos ministro pirmininko interesų konfliktą ir jo ryšius su bendrove „Agrofert Group“;

2.  apgailestauja dėl bet kokio interesų konflikto, kuris galėtų pakenkti ES biudžeto įgyvendinimui ir sumažinti ES piliečių pasitikėjimą tuo, kad ES mokesčių mokėtojų pinigai yra tinkamai valdomi; ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų taikoma visiško netoleravimo politika ir kad nebūtų taikomi dvigubi standartai bet kokio ES politiko interesų konfliktų atveju, ir kad nebūtų ieškoma dingsčių delsti, kai reikia ginti Sąjungos finansinius interesus;

3.  primena savo 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą dėl 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo(3), kuriame atkreipia dėmesį į tai, kad „Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – OLAF) remdamasi įtarimais dėl pažeidimų pradėjo administracinius tyrimus, tokius kaip antai [...] Čekijos Respublikoje vykdomo projekto, žinomo kaip „Stork Nest“, tyrimas“, ir kuriame „ragina Komisiją, kai tik tyrimai bus užbaigti, apie tai pranešti EP atsakingam komitetui;“; primena savo 2018 m. balandžio 18 d. sprendimą dėl 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo(4), kuriame „palankiai vertina tai, kad OLAF užbaigė administracinį tyrimą dėl Čekijos „gandro lizdo“ projekto“, „pažymi, kad OLAF bylos medžiaga buvo paskelbta Čekijos žiniasklaidoje“, „apgailestauja dėl to, kad OLAF rado sunkių pažeidimų“;

4.  ragina Komisiją prisiimti atsakomybę ir išspręsti šį interesų konfliktą;

5.  ragina Komisiją nustatyti, kad aktyvi interesų konfliktų prevencija yra vienas iš jos prioritetų, rodyti pavyzdį ir imtis ryžtingų veiksmų, jei toks atvejis pasitaikytų Komisijos tarnybose arba vykdant pareigas kaip Sutarčių sergėtojai;

6.  ragina Komisiją ilgiau nedelsiant priimti oficialų sprendimą dėl organizacijos „Transparency International“ Čekijos Respublikoje pateikto skundo, remiantis savo teisės tarnybos teisiniu patarimu, ir, vadovaujantis šiuo sprendimu, įgyvendinti taisomąsias priemones ir procedūras, būtinas bet kokiai neteisėtai padėčiai ištaisyti;

7.  ragina visus ES vyriausybių vadovus ir vyriausybių pareigūnus aktyviai vadovautis naujuoju Finansiniu reglamentu, visų pirma jo 61 straipsniu dėl interesų konfliktų, siekiant užkirsti kelią situacijoms, kai padaroma žala ES ir jos valstybių narių reputacijai, pakenkiama demokratijai ir ES finansinių interesams, ir būti darbo, kuriuo siekiama visuomenės gerovės, o ne asmeninės naudos, pavyzdžiu;

8.  ragina valstybių narių nacionalinius parlamentus užtikrinti, kad joks nacionalinis teisės aktas dėl interesų konfliktų prevencijos neprieštarautų naujojo Finansinio reglamento nuostatoms;

9.  prašo Komisijos išsamiai ištirti visų ES subsidijų, išmokėtų bendrovei „Agrofert Group“, teisėtumą nuo to laiko, kai A. Babiš pradėjo dirbti Čekijos vyriausybėje, atsižvelgiant į tai, kad Komisijos teisės tarnybos nuomonėje taip pat atkreipiamas dėmesys į galimą Čekijos ministro pirmininko interesų konfliktą 2014 m., kai jis ėjo finansų ministro pareigas;

10.  prašo Komisijos paskelbti visus dokumentus, susijusius su galimu Čekijos ministro pirmininko ir žemės ūkio ministro interesų konfliktu, ir paaiškinti, kokių veiksmų ji ketina imtis padėčiai ištaisyti;

11.  ragina Komisiją sustabdyti bet kokį bendrovei „Agrofert“ skiriamą ES finansavimą, kol nebus visiškai ištirtas ir išspręstas interesų konfliktas;

12.  primygtinai ragina Komisiją susigrąžinti visas neteisėtai arba netinkamai išmokėtas lėšas;

13.  primygtinai ragina užtikrinti visišką bet kokių A. Babišo ryšių su bendrove „Agrofert Group“ grupe skaidrumą ir primygtinai pabrėžia, kad jie neturi daryti įtakos jo, kaip Čekijos ministro pirmininko, pareigoms;

14.  ragina Tarybą imtis visų būtinų ir tinkamų priemonių, siekiant užkirsti kelią interesų konfliktams derybose dėl būsimo ES biudžeto ir kitos daugiametės finansinės programos, laikantis Finansinio reglamento 61 straipsnio 1 dalies nuostatų;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir Čekijos Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

 

(1)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(2)

Ismeri Europa Srl / Audito Rūmai,1999 m. birželio 15 d. sprendimas, byla T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0143.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0121.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika