Procedūra : 2018/2975(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0582/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0582/2018

Debates :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0530

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 438kWORD 51k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.605v01-00
 
B8-0582/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par interešu konfliktu un ES budžeta aizsardzību Čehijā (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par interešu konfliktu un ES budžeta aizsardzību Čehijā (2018/2975(RSP))  
B8-0582/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam(1) (jaunā Finanšu regula), un jo īpaši tās 61. pantu par interešu konfliktu,

–  ņemot vērā jautājumus, ko Komisijai 2018. gada 2. augustā nosūtīja Čehijas Pirātu partija,

–  ņemot vērā oficiālo sūdzību, ko organizācijas “Transparency International” Čehijas nodaļa 2018. gada 19. septembrī iesniedza Komisijai,

–  ņemot vērā Komisijas Juridiskā dienesta 2018. gada 19. novembra atzinumu par jaunās Finanšu regulas 61. panta (interešu konflikts) ietekmi uz maksājumiem no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Padome 2018. gada 18. jūlijā pieņēma jauno Finanšu regulu; tā kā Finanšu regulas 61. pants, kas aizliedz interešu konfliktu, stājās spēkā 2018. gada 2. augustā;

B.  tā kā Finanšu regulas 61. panta 1. punkts (kopā ar 61. panta 3. punktu) nosaka:

i)  finanšu dalībnieku pienākumu atturēties no rīcības, lai nepieļautu interešu konflikta situācijas saistībā ar ES budžetu;

ii)  finanšu dalībnieku pienākumu veikt atbilstīgus pasākumus, lai nepieļautu interešu konflikta rašanos attiecībā uz viņu atbildībā esošajām funkcijām un rastu risinājumu situācijās, kuras objektīvi var tikt uztvertas kā interešu konflikts;

C.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru(2) interešu konflikts objektīvi un pats par sevi ir nopietns pārkāpums, kuru kvalificējot nav vajadzības ņemt vērā iesaistīto personu nodomus un to, vai tās rīkojušās labā ticībā vai negodprātīgi; tā kā Komisijai ir pienākums apturēt ES fondu maksājumus gadījumos, kad pastāv būtiski trūkumi pārvaldības un kontroles sistēmu darbībā un ja ir konstatēti iepriekš neatklāti, nepaziņoti un nekoriģēti nopietni pārkāpumi saistībā ar interešu konfliktu;

D.  tā kā 2018. gada 19. septembrī “Transparency International” Čehijas nodaļa iesniedza oficiālu sūdzību Komisijai, kurā apgalvoja, ka Čehijas premjerministrs Andrejs Babišs ir pastāvīgi pārkāpis ES un Čehijas tiesību aktus par interešu konfliktiem;

E.  tā kā ir arī konstatēts, ka A. Babišs ar viņa dibināto trasta fondu starpniecību ir “Agrofert Group” kontrolējošā uzņēmuma “Agrofert” faktiskais īpašnieks un vienlaikus atbalsta saņēmējs;

F.  tā kā „Agrofert Group” piederošie uzņēmumi piedalās projektos, ko subsidē Čehijas Lauku attīstības programma, kas savukārt tiek finansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļiem;

G.  tā kā „Agrofert Group” piederošie uzņēmumi laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ir saņēmuši ievērojamas summas no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, proti, no 42 miljoniem EUR 2013. gadā līdz 82 miljoniem EUR 2017. gadā;

H.  tā kā saskaņā ar Čehijas valsts amatpersonu ienākumu deklarāciju A. Babišs 2018. gada pirmajos sešos mēnešos no “Agrofert Group” ar savu trasta fondu starpniecību ir guvis ienākumus 3,5 miljonu EUR apmērā;

I.  tā kā 2018. gada septembrī Parlamenta Budžeta kontroles komiteja nolēma pievērsties šim jautājumam ikgadējās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras laikā, uzklausot attiecīgos komisārus;

J.  tā kā šīs uzklausīšanas nesniedza EP deputātiem skaidras un pietiekamas atbildes par pašreizējo situāciju saistībā ar iespējamo Čehijas premjerministra interešu konfliktu;

K.  tā kā 2018. gada 1. decembrī Eiropas plašsaziņas līdzekļi, piemēram, laikraksti “the Guardian”, “Le Monde” un “Süddeutsche Zeitung”, publicēja informāciju par Komisijas Juridiskā dienesta sniegto juridisko atzinumu, kurā apstiprināts A. Babiša interešu konflikts,

1.  pauž nopietnas bažas par to, ka Čehija nav nodrošinājusi Regulas (ES) 2018/1046 61. panta 1. punkta normu ievērošanu attiecībā uz Čehijas premjerministra interešu konfliktu un viņa saistību ar “Agrofert Group”;

2.  pauž nožēlu par jebkāda veida interešu konfliktu, kas varētu apdraudēt ES budžeta izpildi un ES iedzīvotāju uzticēšanos ES nodokļu maksātāju naudas pareizai pārvaldībai; aicina Komisiju nodrošināt, ka attiecībā uz visu ES politiķu interešu konfliktiem tiek piemērota pilnīgas neiecietības politika un netiek piemēroti dubultstandarti, un neattaisnot nekādus kavējumus Savienības finanšu interešu aizsardzībā;

3.  atgādina par savu 2017. gada 27. aprīļa lēmumu par 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu(3), kurā tas “atzīmē, ka Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) iespējamu pārkāpumu dēļ uzsāka administratīvas izmeklēšanas, proti, [...] Čehijā — attiecībā uz t. s. „Stārķa ligzdas” projektu”, un “aicina Komisiju pēc izmeklēšanas pabeigšanas nekavējoties informēt Parlamenta kompetento komiteju”; atgādina par savu 2018. gada 18. aprīļa lēmumu par 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu(4), kurā tas „atzinīgi vērtē to, ka OLAF ir pabeidzis administratīvo izmeklēšanu par Čehijas t. s. „stārķa ligzdas” projektu”, „ņem vērā, ka par OLAF lietas materiāliem ziņojuši Čehijas plašsaziņas līdzekļi” un „pauž nožēlu, ka OLAF konstatēja nopietnus pārkāpumus”;

4.  aicina Komisiju uzņemties atbildību un atrisināt šo interešu konfliktu;

5.  aicina Komisiju par vienu no tās prioritātēm noteikt interešu konfliktu aktīvu novēršanu, rādot piemēru un veicot izlēmīgus pasākumus, ja šādi gadījumi tiek konstatēti attiecībā uz tās darbiniekiem vai tās kā Līgumu izpildes uzraudzītājas funkciju pildīšanā;

6.  aicina Komisiju, pamatojoties uz tās Juridiskā dienesta sniegto atzinumu, bez turpmākas kavēšanās pieņemt oficiālu lēmumu par “Transparency International” Čehijas nodaļas iesniegto sūdzību, un uz tā pamata īstenot korektīvos pasākumus un procedūras, kas vajadzīgas, lai novērstu jebkādu nelikumīgu situāciju;

7.  aicina visus ES valdību vadītājus un valdības amatpersonas proaktīvi izmantot jauno Finanšu regulu, jo īpaši tās 61. pantu par interešu konfliktiem, lai nepieļautu situācijas, kas kaitē ES un tās dalībvalstu reputācijai, demokrātijai un ES finanšu interesēm, un kalpot par paraugu darbam sabiedriskā labuma, nevis personiskā labuma gūšanai;

8.  aicina dalībvalstu parlamentus pārliecināties, ka valsts tiesību akti par interešu konfliktu novēršanu nav pretrunā jaunās Finanšu regulas būtībai;

9.  prasa Komisijai pilnībā izmeklēt visu to ES subsīdiju likumību, kas maksātas “Agrofert Group”, kopš A. Babišs sāka darbu Čehijas valdībā, ņemot vērā to, ka Komisijas Juridiskā dienesta atzinumā norādīts arī uz iespējamu interešu konfliktu ar Čehijas premjerministra iepriekšējo lomu finanšu ministra amatā 2014. gadā;

10.  aicina Komisiju publicēt visus dokumentus, kas saistīti ar iespējamo Čehijas premjerministra un lauksaimniecības ministra interešu konfliktu, un paskaidrot, kādus pasākumus tā plāno veikt, lai labotu situāciju;

11.  aicina Komisiju apturēt visus ES maksājumus uzņēmumam “Agrofert”, kamēr interešu konflikts netiek pilnībā izmeklēts un atrisināts;

12.  mudina Komisiju atgūt visus nelikumīgi vai nepareizi izmaksātos līdzekļus;

13.  uzstāj, ka ir jānodrošina pilnīga pārredzamība attiecībā uz A. Babiša jebkāda veida saikni ar “Agrofert Group” un ka tā nedrīkst ietekmēt viņa kā Čehijas premjerministra lomu;

14.  aicina Padomi veikt visus nepieciešamos un atbilstīgos pasākumus, lai saistībā ar sarunām par nākamo ES budžetu un nākamo daudzgadu finanšu shēmu novērstu interešu konfliktus saskaņā ar Finanšu regulas 61. panta 1. punktu;

15.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei un Čehijas valdībai un parlamentam.

 

 

(1)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(2)

Tiesas 1999. gada 15. jūnija spriedums Ismeri Europa Srl pret Revīzijas palātu, T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0143.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0121.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika