Postup : 2018/2975(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0582/2018

Predkladané texty :

B8-0582/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0530

NÁVRH UZNESENIA
PDF 301kWORD 53k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.605v01-00
 
B8-0582/2018

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu EÚ v Českej republike (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu EÚ v Českej republike (2018/2975(RSP))  
B8‑0582/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie(1) (nové nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä na jeho článok 61 o konflikte záujmov,

–  so zreteľom na otázky pre Komisiu, ktoré 2. augusta 2018 zaslala česká Pirátska strana,

–  so zreteľom na oficiálnu sťažnosť, ktorú Komisii 19. septembra 2018 predložila Transparency International Česká republika,

–  so zreteľom na stanovisko právnej služby Komisie z 19. novembra 2018 s názvom Vplyv článku 61 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách (konflikt záujmov) na platby z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Rada 18. júla 2018 prijala nové nariadenie o rozpočtových pravidlách; keďže článok 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorý zakazuje konflikt záujmov, nadobudol účinnosť 2. augusta 2018;

B.  keďže článok 61 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách (v spojení s článkom 61 ods. 3) stanovuje:

i)  negatívnu povinnosť účastníkov finančných operácií predchádzať situáciám, v ktorých dochádza ku konfliktu záujmov vo vzťahu k rozpočtu EÚ;

ii)  pozitívnu povinnosť účastníkov finančných operácií prijímať vhodné opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov pri činnostiach, ktoré patria do ich zodpovednosti, a riešiť situácie, ktoré môžu byť objektívne vnímané ako konflikt záujmov;

C.  keďže podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie(2) konflikt záujmov objektívne a sám osebe predstavuje vážnu nezrovnalosť, takže na to, aby bolo možné ho kvalifikovať, nie je potrebné prihliadať na úmysly dotknutých osôb a ich konanie či nekonanie v dobrej viere; keďže Komisia je povinná pozastaviť platby z fondov EÚ v prípadoch, keď existujú vážne nedostatky vo fungovaní systémov riadenia a kontroly a keď boli zistené neodhalené, neohlásené a nenapravené vážne nezrovnalosti týkajúce sa konfliktu záujmov;

D.  keďže 19. septembra 2018 adresovala organizácia Transparency International Česká republika formálnu sťažnosť Komisii, v ktorej tvrdila, že český premiér Andrej Babiš sústavne porušuje právne predpisy EÚ a Českej republiky o konflikte záujmov;

E.  keďže sa tiež ukázalo, že pán Babiš je konečný užívateľ výhod spoločnosti Agrofert, teda riadiacej spoločnosti skupiny Agrofert, prostredníctvom trustových fondov, ktoré sám založil a zároveň je ich oprávnenou osobou;

F.  keďže spoločnosti skupiny Agrofert sa zúčastňujú na projektoch dotovaných Programom rozvoja vidieka Českej republiky, ktorý je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka;

G.  keďže spoločnosti patriace do skupiny Agrofert získali v období 2014 – 2020 značné sumy z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sa pohybovali v rozmedzí od 42 miliónov EUR v roku 2013 po 82 miliónov EUR v roku 2017;

H.  keďže podľa vyhlásenia o príjmoch českých verejných činiteľov mal pán Babiš počas prvého polroka 2018 zo skupiny Agrofert prostredníctvom svojich trustových fondov príjem vo výške 3,5 milióna EUR;

I.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu sa v septembri 2018 rozhodol zaoberať sa touto otázkou v rámci ročného postupu udelenia absolutória, najmä v rámci vypočutí komisárov, ktorých sa to najviac dotýka;

J.  keďže tieto vypočutia nepriniesli poslancom EP v súvislosti s aktuálnym stavom prípadného konfliktu záujmov českého premiéra dostatočné a jasné odpovede;

K.  keďže 1. decembra 2018 priniesli európske médiá vrátane denníkov The Guardian, Le Monde a Süddeutsche Zeitung informáciu o právnom stanovisku, ktoré vypracovala právna služba Komisie a v ktorom sa potvrdil konflikt záujmov pána Babiša;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že Česká republika nedodržiava článok 61 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1046, pokiaľ ide o konflikt záujmov českého premiéra a jeho prepojenie so skupinou Agrofert;

2.  vyjadruje poľutovanie nad akýmkoľvek konfliktom záujmov, ktorý by mohol ohroziť plnenie rozpočtu EÚ a oslabiť dôveru občanov EÚ v riadne hospodárenie s finančnými prostriedkami daňových poplatníkov EÚ; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa v prípade konfliktu záujmov akéhokoľvek politika v EÚ uplatňovala politika nulovej tolerancie bez dvojakých noriem a aby neboli ospravedlňované omeškania pri ochrane finančných záujmov Únie;

3.  pripomína svoje rozhodnutie z 27. apríla 2017 o absolutóriu za rozpočtový rok 2015(3), v ktorom „konštatuje, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) na základe údajných nezrovnalostí začal administratívne vyšetrovania [...] v prípade projektu v Českej republike známeho ako Bocianie hniezdo“ a „žiada Komisiu, aby informovala jeho príslušný výbor okamžite po ukončení vyšetrovaní“; pripomína svoje rozhodnutie z 18. apríla 2018 o absolutóriu za rozpočtový rok 2016(4), v ktorom „víta skutočnosť, že OLAF ukončil svoje administratívne vyšetrovanie českého projektu Bocianie hniezdo“, „berie na vedomie, že spis úradu OLAF bol uverejnený v českých médiách“ a „vyjadruje poľutovanie nad tým, že OLAF zistil vážne nezrovnalosti“;

4.  vyzýva Komisiu, aby prevzala zodpovednosť a vyriešila tento konflikt záujmov;

5.  vyzýva Komisiu, aby stanovila aktívne predchádzanie konfliktom ako jednu zo svojich priorít a aby išla príkladom a podnikla rozhodné kroky, ak sa takýto prípad vyskytne v jej vlastných radoch, alebo ako strážkyňa zmlúv;

6.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne prijala oficiálne rozhodnutie o sťažnosti podanej organizáciou Transparency International Česká republika na základe stanoviska svojej právnej služby a aby na základe tohto rozhodnutia vykonala potrebné nápravné opatrenia a postupy s cieľom napraviť každý prípadný protiprávny stav;

7.  vyzýva všetkých predsedov vlád a vládnych úradníkov v EÚ, aby aktívne uplatňovali nové nariadenie o rozpočtových pravidlách, najmä článok 61 o konflikte záujmov, s cieľom zabrániť situáciám, ktoré poškodzujú povesť EÚ alebo jej členských štátov, demokraciu a finančné záujmy EÚ, a slúžili ako príklad práce v záujme verejného blaha, a nie osobného zisku;

8.  vyzýva národné parlamenty členských štátov, aby zabezpečili, že žiadny vnútroštátny právny predpis o predchádzaní konfliktom záujmov nebude v rozpore s duchom nového nariadenia o rozpočtových pravidlách;

9.  žiada, aby Komisia v plnej miere prešetrila zákonnosť všetkej finančnej podpory EÚ vyplatenej skupine Agrofert od vstupu pána Babiša do českej vlády, keďže stanovisko právnej služby Komisie poukazuje aj na možný konflikt záujmov v predchádzajúcej funkcii českého premiéra ako ministra financií v roku 2014;

10.  žiada, aby Komisia zverejnila všetky dokumenty týkajúce sa možného konfliktu záujmov českého premiéra a ministra poľnohospodárstva a vysvetlila, aké kroky plánuje prijať na nápravu situácie;

11.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila vyplácanie všetkých finančných prostriedkov EÚ skupine Agrofert až do úplného vyšetrenia a vyriešenia konfliktu záujmov;

12.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby vymohla všetky nezákonne alebo neoprávnene vyplatené finančné prostriedky;

13.  trvá na úplnej transparentnosti všetkých spojení pána Babiša so skupinou Agrofert a na tom, že tieto spojenia nesmú zasahovať do jeho funkcie predsedu vlády Českej republiky;

14.  vyzýva Radu, aby prijala všetky potrebné a vhodné opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov v súvislosti s rokovaniami o budúcom rozpočte EÚ a budúcom viacročnom finančnom rámci v súlade s článkom 61 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vláde a parlamentu Českej republiky.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(2)

Ismeri Europa Srl/Dvor audítorov, rozsudok z 15.6.1999, vec T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0143.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0121.

Posledná úprava: 12. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia