Postopek : 2018/2975(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0582/2018

Predložena besedila :

B8-0582/2018

Razprave :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Glasovanja :

Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0530

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 429kWORD 51k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.605v01-00
 
B8-0582/2018

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki (2018/2975(RSP))


Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o nasprotju interesov in zaščiti proračuna EU v Češki republiki (2018/2975(RSP))  
B8-0582/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije(1) (v nadaljnjem besedilu: nova finančna uredba), zlasti člena 61 o nasprotju interesov,

–  ob upoštevanju vprašanj, ki jih je na Komisijo naslovila češka Piratska stranka 2. avgusta 2018,

–  ob upoštevanju uradne pritožbe, ki jo je 19. septembra 2018 pri Komisiji vložila organizacija Transparency International Češka republika,

–  ob upoštevanju mnenja pravne službe Komisije z dne 19. novembra 2018 o vplivu člena 61 nove finančne uredbe (nasprotje interesov) na plačila iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESI),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Svet 18. julija 2018 sprejel novo finančno uredbo; ker je člen 61 finančne uredbe, ki prepoveduje nasprotje interesov, začel veljati 2. avgusta 2018;

B.  ker člen 61(1) finančne uredbe (v povezavi s členom 61(3)) določa:

(i)  negativno obveznost finančnih udeležencev, da preprečijo nasprotje interesov v zvezi s proračunom EU;

(ii)  pozitivno obveznost finančnih akterjev, da sprejmejo ustrezne ukrepe, da preprečijo pojav nasprotja interesov pri nalogah v njihovi odgovornosti in odpravijo situacije, ki bi se lahko objektivno dojemale kot nasprotje interesov;

C.  ker v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije(2) nasprotje interesov objektivno in samo po sebi pomeni hudo nepravilnost, ne da bi bilo treba za njeno opredelitev upoštevati namere zadevnih oseb in njihovo dobro ali slabo vero; ker mora Komisija začasno prekiniti plačila sredstev EU v primerih, ko obstaja resna pomanjkljivost v delovanju sistemov upravljanja in nadzora ter kjer je prišlo do neodkritih, neprijavljenih in nepopravljenih resnih nepravilnosti, povezanih z nasprotjem interesov;

D.  ker je 19. septembra 2018 organizacija Transparency International Češka republika vložila uradno pritožbo pri Komisiji, v kateri češkemu predsedniku vlade Andreju Babišu očita, da vztrajno krši zakonodajo EU in češko zakonodajo o nasprotju interesov;

E.  ker je bilo razkrito tudi, da je Andrej Babiš dejanski lastnik družbe Agrofert, ki prek skrbniških skladov, katerih ustanovitelj in hkrati upravičenec je Babiš, obvladuje skupino Agrofert;

F.  ker podjetja, ki pripadajo skupini Agrofert, sodelujejo v projektih, ki se subvencionirajo iz programa Češke republike za razvoj podeželja, ta pa se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja;

G.  ker so podjetja, ki pripadajo skupini Agrofert, v obdobju 2014–2020 prejela znatna sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, in sicer od 42 milijonov EUR leta 2013 do 82 milijonov EUR leta 2017;

H.  ker je gospod Babiš v skladu z izjavo o dohodkih čeških javnih uslužbencev v prvih šestih mesecih leta 2018 od skupine Agrofert prek svojih skrbniških skladov prejel dohodke v višini 3,5 milijona EUR;

I.  ker je septembra 2018 Odbor Parlamenta za proračunski nadzor sklenil, da bo to vprašanje obravnaval v okviru letnega postopka podelitve razrešnice, zlasti na predstavitvah komisarjev, ki jih to najbolj zadeva;

J.  ker poslanci Evropskega parlamenta na teh predstavitvah niso dobili jasnih in zadostnih odgovorov o morebitnem nasprotju interesov češkega predsednika vlade;

K.  ker so 1. decembra 2018 evropske medijske hiše, kot so Guardian, Le Monde in Süddeutsche Zeitung, objavile informacije o pravnem mnenju, ki ga je izdala pravna služba Komisije in ki potrjuje nasprotje interesov Andreja Babiša;

1.  je globoko zaskrbljen, ker Češka republika ne izpolnjuje obveznosti iz člena 61(1) Uredbe (EU) 2018/1046 glede nasprotja interesov češkega predsednika vlade in njegovih povezav s skupino Agrofert;

2.  obžaluje vsakršno nasprotje interesov, ki bi lahko ogrozilo izvrševanje proračuna EU in spodkopalo zaupanje državljanov EU v dobro upravljanje denarja davkoplačevalcev EU; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo pri nasprotju interesov politikov EU uporabljala politiko ničelne tolerance, da ne bodo veljala dvojna merila in ne bo iskala izgovorov za zamude pri zaščiti finančnih interesov Unije;

3.  opozarja na svojo odločitev z dne 27. aprila 2017 o razrešnici za proračunsko leto 2015(3), v kateri ugotavlja, da je Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) začel upravne preiskave projekta v Češki republiki, imenovanega Štorkljino gnezdo, na podlagi domnevnih nepravilnosti, in poziva Komisijo, naj takoj po koncu preiskav obvesti pristojni odbor; opozarja na svojo odločitev z dne 18. aprila 2018 o razrešnici za proračunsko leto 2016(4), v kateri pozdravlja dejstvo, da je urad OLAF končal upravno preiskavo češkega projekta Štorkljino gnezdo, je seznanjen, da so o tej zadevi poročali češki mediji, in obžaluje, da je urad OLAF odkril resne nepravilnosti;

4.  poziva Komisijo, naj prevzame odgovornost in reši to nasprotje interesov;

5.  poziva Komisijo, naj dejavno preprečevanje navzkrižja interesov določi kot eno od svojih prednostnih nalog, tako da bo dajala zgled in odločno ukrepala, če se bo s takim primerom srečala v lastnih vrstah ali kot varuhinja Pogodb;

6.  poziva Komisijo, naj brez nadaljnjega odlašanja na podlagi pravnega nasveta lastne pravne službe sprejme uradno odločitev o pritožbi, ki jo je vložila organizacija Transparency International Češka republika, ter na podlagi te odločitve izvede popravne ukrepe in postopke, potrebne za odpravo nezakonitega stanja;

7.  poziva vse voditelje vlad EU in državne uradnike, naj proaktivno uporabljajo novo finančno uredbo, zlasti člen 61 o nasprotju interesov, da bi preprečili situacije, ki škodujejo ugledu EU, njenim državam članicam, demokraciji in finančnim interesom EU, ter naj služijo kot primer delovanja za javno dobro, ne pa za osebno korist;

8.  poziva nacionalne parlamente držav članic, naj zagotovijo, da nobena nacionalna zakonodaja o preprečevanju nasprotja interesov ne bo v nasprotju z duhom nove finančne uredbe;

9.  poziva Komisijo, naj v celoti preiščejo zakonitost vseh subvencij EU, izplačanih skupini Agrofert, odkar je Andrej Babiš vstopil v češko vlado, ker mnenje pravne službe Komisije opozarja tudi na morebitno nasprotje interesov z njegovo prejšnjo funkcijo ministra za finance v letu 2014;

10.  poziva Komisijo, naj objavi vse dokumente, povezane z morebitnim nasprotjem interesov češkega predsednika vlade in ministra za kmetijstvo, ter pojasni, katere ukrepe namerava sprejeti za odpravo tega stanja;

11.  poziva Komisijo, naj začasno ustavi izplačevanje vseh sredstev EU družbi Agrofert, dokler nasprotje interesov ne bo v celoti preiskano in rešeno;

12.  poziva Komisijo, naj izterja vsa nezakonito ali nepravilno izplačana sredstva;

13.  vztraja, da morajo biti morebitne povezave, ki bi jih Andrej Babiš utegnil imeti s skupino Agrofert, popolnoma pregledne, ter ne smejo vplivati na njegovo funkcijo predsednika vlade Češke republike;

14.  poziva Svet, naj v skladu s členom 61(1) finančne uredbe sprejme vse potrebne in ustrezne ukrepe za preprečevanje nasprotja interesov pri pogajanjih o prihodnjem proračunu EU in naslednjem večletnem finančnem okviru;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladi in parlamentu Češke republike.

(1)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(2)

Ismeri Europa Srl proti Računskemu sodišču, sodba z dne 15.6.1999, zadeva T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0143.

(4)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0121.

Zadnja posodobitev: 12. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov