Процедура : 2018/2975(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0583/2018

Внесени текстове :

B8-0583/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0530

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 509kWORD 56k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.606v01-00
 
B8-0583/2018

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP))


Барт Стас, Юлия Реда, Филип Ламбертс от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP))  
B8‑0583/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни решения и резолюции относно освобождаването от отговорност на Комисията(1) за 2014, 2015 и 2016 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза(2) (новия Финансов регламент), и по-специално член 61 от него относно конфликтите на интереси,

–  като взе предвид въпросите към Комисията, изпратени от Чешката партия на пиратите на 2 август 2018 г.,

–  като взе предвид официалната жалба, подадена до Комисията от „Трансперънси интернешънъл – Чешка република“ на 19 септември 2018 г.,

–  като взе предвид становището на правната служба на Комисията от 19 ноември 2018 г., озаглавено „Въздействието на член 61 от новия Финансов регламент (конфликт на интереси) върху плащанията от европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове“,

–  като взе предвид представянето, направено на 20 ноември 2018 г. от генерална дирекция „Бюджет“ на Комисията пред комисията по бюджетен контрол на Парламента, озаглавено „Правила за конфликтите на интереси във Финансовия регламент от 2018 г.“,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че разпоредбата във Финансовия регламент от 2012 г. относно конфликтите на интереси не се прилагаха изрично за споделеното управление, а от държавите членки се изискваше да гарантират ефективен вътрешен контрол, включително избягване на конфликти на интереси;

Б.  като има предвид, че правилата за обществените поръчки задължават държавите членки да избягват конфликти на интереси (член 24 от Директива 2014/24/ЕС(3)), включително преки или косвени лични интереси, а за ситуации, които се възприемат като конфликти на интереси или специфични задължения при споделено управление, вече са въведени правила (напр. Регламент (ЕС) № 1303/2013)(4);

В.  като има предвид, че Съветът прие новия Финансов регламент на 18 юли 2018 г.; като има предвид, че член 61 от Финансовия регламент, който забранява конфликтите на интереси, влезе в сила на 2 август 2018 г.;

Г.  като има предвид, че член 61, параграф 1 от Финансовия регламент (във връзка с член 61, параграф 3) определя:

i) негативно задължение за финансовите участници, така че да се предотвратяват ситуации на конфликт на интереси по отношение на бюджета на ЕС;

ii) положително задължение за финансовите участници да предприемат подходящи мерки за предотвратяване на конфликт на интереси във функциите, за които носят отговорност, и за справяне със ситуации, които обективно могат да бъдат възприети като конфликт на интереси;

Д.  като има предвид, че според практиката на Съда на Европейския съюз(5) „конфликтът на интереси представлява, обективно и сам по себе си, сериозна нередност, без да е необходимо той да бъде квалифициран, като се вземат предвид намеренията на съответните страни и дали са действали добросъвестно или недобросъвестно“; като има предвид, че Комисията е длъжна да спре плащанията на средства от фондовете на ЕС в случаите, когато съществува сериозен недостатък във функционирането на системите за управление и контрол и когато получи информация за неоткрити, недокладвани и некоригирани сериозни нередности, свързани с конфликта на интереси;

Е.  като има предвид, че на 19 септември 2018 г. „Трансперънси интернешънъл – Чешка република“ подаде официална жалба до Комисията, в която се твърди, че чешкият министър-председател Андрей Бабиш системно е нарушавал законодателството на ЕС и на Чешката република относно конфликтите на интереси;

Ж.  като има предвид, че беше разкрито, че г-н Бабиш е действителният собственик на Agrofert, управляващото дружество на групата Agrofert, чрез два доверителни фонда, AB I и AB II, които не могат да се считат за затворени (слепи) тръстове и на които той е основател и в същото време единствен бенефициент;

З.  като има предвид, че дружествата, принадлежащи към групата Agrofert, участват в проекти, субсидирани от Програмата за развитие на селските райони на Чешката република, която от своя страна се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

И.  като има предвид, че през периода 2014 – 2020 г. дружествата, принадлежащи към групата Agrofert, са получили значителни суми от европейските структурни и инвестиционни фондове, в размер от 42 милиона евро през 2013 г. до 82 милиона евро през 2017 г.;

Й.  като има предвид, че според декларацията за доходите на чешките държавни служители г-н Бабиш е получил доходи в размер на 3,5 милиона евро през първите 6 месеца на 2018 г. от групата Agrofert чрез своите доверителни фондове;

К.  като има предвид, че в годишните си доклади за 2016, 2017 и 2018 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията Парламентът многократно призова Комисията да ускори процедурата за уравняване по съответствие, започната през януари 2016 г. с цел получаване на подробна и точна информация относно риска от конфликт на интереси по отношение на Националния фонд за земеделско подпомагане в Чешката република, и подчерта, че непредприемането на необходимите мерки за предотвратяване на конфликт на интереси в крайна сметка би могло да задължи чешкия компетентен орган да оттегли акредитацията на разплащателната агенция и също така би могло да доведе до прилагане на финансова корекция от страна на Комисията;

Л.  като има предвид, че комисията по бюджетен контрол на Парламента реши през септември 2018 г. да разгледа този въпрос в рамките на годишната процедура по освобождаване от отговорност, а именно по време на изслушванията с членовете на Комисията, които са най-засегнати от проблема;

М.  като има предвид, че изслушванията на членовете на Комисията, проведени от комисията по бюджетен контрол като част от годишната процедура по освобождаване от отговорност, не предоставиха на членовете на ЕП достатъчни и ясни отговори относно състоянието на потенциалния конфликт на интереси на чешкия министър-председател;

Н.  като има предвид, че на 1 декември 2018 г. в европейски медии, включително The Guardian, Le Monde, De Standaard и Süddeutsche Zeitung, беше съобщено за правното становище, изготвено от правната служба на Комисията, което потвърждава конфликта на интереси на г-н Бабиш;

1.  отбелязва, че докладът относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г. (приет през април 2018 г.) „приветства факта, че Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е приключила своето административно разследване на проекта „Щъркелово гнездо“ (Stork Nest) в Чешката република“, „отбелязва, че досието на OLAF е било публикувано от чешките медии“ и „изразява съжаление, че OLAF е открила сериозни нередности“;

2.  изразява дълбока загриженост във връзка с неспазването от страна на Чешката република на член 61, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1046 по отношение на конфликта на интереси на чешкия министър-председател и неговите връзки с групата Agrofert;

3.  изразява съжаление за всички видове конфликти на интереси, които биха могли да застрашат изпълнението на бюджета на ЕС и да подкопаят доверието на гражданите на ЕС в правилното управление на парите на данъкоплатците от ЕС; призовава Комисията да гарантира, че по отношение на конфликтите на интереси на всички политици от ЕС ще се прилага политика на нулева толерантност без двойни стандарти, и да не намира извинение за забавянията при защитата на финансовите интереси на Съюза;

4.  призовава Комисията да посочи активното избягване на конфликти на интереси за един от своите приоритети и като пазител на Договорите да предприема ефективни и бързи действия в такива случаи, особено когато националните органи не предприемат действия за предотвратяване на конфликтите на интереси на своите най-висши представители;

5.  призовава Комисията незабавно да предприеме последващи действия по този въпрос въз основа на становището на своята правна служба вследствие на жалбата на „Трансперънси интернешънъл – Чешка република“ и да приложи необходимите корективни мерки и процедури за изменение на всяко евентуално незаконно положение, включително мярка за преустановяване на цялото финансиране от ЕС за групата Agrofert до пълното разследване и разрешаване на конфликта на интереси;

6.  призовава също така всички държавни и правителствени ръководители и държавни служители на ЕС да прилагат проактивно новия Финансов регламент, особено раздела относно конфликтите на интереси, за да предотвратяват ситуации, които вредят на репутацията на ЕС или на отделни държави членки, на демокрацията или на финансовите интереси на ЕС, и да служат като пример за работа за общественото благо, а не за лична изгода;

7.  призовава националните парламенти на държавите членки да гарантират, че нито едно от националните законодателства относно предотвратяването на конфликти на интереси не противоречи на духа на новия Финансов регламент;

8.  призовава Комисията да гарантира, че във всяка държава членка се изготвят и прилагат планове за действие относно конфликтите на интереси, и да докладва пред Парламента относно напредъка в това отношение;

9.  отбелязва становището, изготвено от правната служба на Комисията относно възможния конфликт на интереси на настоящия чешки министър-председател г-н Бабиш в качеството му на министър на финансите през 2014 г.; изисква от Комисията да разследва изцяло законосъобразността на всички субсидии от ЕС, изплатени на групата Agrofert, откакто г-н Бабиш е член на чешкото правителство, като вземе предвид предишния Финансов регламент, приложим преди 2 август 2018 г., и раздела в него относно конфликтите на интереси;

10.  призовава Комисията да предостави на комисията по бюджетен контрол всички документи, свързани с евентуални конфликти на интереси на чешкия министър-председател и на министъра на земеделието;

11.  призовава Съвета и неговите преговарящи по многогодишната финансова рамка (МФР) да настояват за пълна прозрачност на всички връзки г-н Бабиш с групата Agrofert и да гарантират, че те не засягат ролята му на министър-председател на Чешката република, както и да предприемат всички необходими и подходящи мерки за предотвратяване на всякакви конфликти на интереси при преговорите за бъдещите бюджети на ЕС и на МФР, в съответствие с член 61, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1046;

12.  призовава комисията по бюджетен контрол да включи предотвратяването на конфликти на интереси и докладването относно предприетите в това отношение действия в годишния доклад относно освобождаването от отговорност на Комисията;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителството и парламента на Чешката република.

(1)

ОВ L 246, 14.9.2016 г., стр. 1, ОВ L 252, 29.9.2017 г., стр. 1 и ОВ L 248, 3.10.2018 г., стр. 1.

(2)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(3)

ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.

(4)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(5)

Ismeri Europa Srl / Сметна палата, решение от 15.6.1999 г., дело T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

Последно осъвременяване: 12 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност