Διαδικασία : 2018/2975(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0583/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0583/2018

Συζήτηση :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0530

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 510kWORD 56k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.606v01-00
 
B8-0583/2018

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (2018/2975(RSP))


Bart Staes, Julia Reda, Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (2018/2975(RSP))  
B8‑0583/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις προηγούμενες αποφάσεις και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή(1) για τα έτη 2014, 2015 και 2016,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης(2) (νέος δημοσιονομικός κανονισμός), και ιδίως το άρθρο 61 αυτού περί συγκρούσεων συμφερόντων,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις τις οποίες απηύθυνε το τσεχικό Κόμμα Πειρατών προς την Επιτροπή, στις 2 Αυγούστου 2018,

–  έχοντας υπόψη την επίσημη καταγγελία που υπέβαλε στην Επιτροπή η οργάνωση Transparency International, τμήμα Τσεχικής Δημοκρατίας, στις 19 Σεπτεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Αντίκτυπος του άρθρο 61 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού (σύγκρουση συμφερόντων) στις πληρωμές από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)»,

–  έχοντας υπόψη την παρουσίαση με τίτλο Conflict of Interests Rules in the Financial Regulation 2018 [Η σύγκρουση συμφερόντων στον δημοσιονομικό κανονισμό του 2018] που οργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού της Επιτροπής στις 20 Νοεμβρίου 2018 για την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ναι μεν η περί σύγκρουσης συμφερόντων διάταξη του δημοσιονομικού κανονισμού του 2012 δεν ίσχυε ρητώς για την επιμερισμένη διαχείριση, όμως τα κράτη μέλη όφειλαν να εξασφαλίζουν έναν αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο που να καλύπτει και την αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 24 οδηγίας 2014/24(3)) υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων ή έμμεσων προσωπικών συμφερόντων, και ότι ήδη υπήρχαν κανόνες (π.χ. ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013(4)) για καταστάσεις εκλαμβανόμενες ως σύγκρουση συμφερόντων και ως ειδική υποχρέωση στο πλαίσιο μιας επιμερισμένης διαχείρισης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό στις 18 Ιουλίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 61 του δημοσιονομικού κανονισμού, το οποίο απαγορεύει τις συγκρούσεις συμφερόντων, τέθηκε σε ισχύ στις 2 Αυγούστου 2018·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 61 παράγραφος 1 (σε συνδυασμό με το άρθρο 61 παράγραφος 3) του δημοσιονομικού κανονισμού ορίζει:

(i) αρνητική υποχρέωση των δημοσιονομικών φορέων να αποτρέπουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

(ii) αρνητική υποχρέωση των δημοσιονομικών φορέων να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων στα καθήκοντα που τελούν υπό την ευθύνη τους και για την αντιμετώπιση καταστάσεων που μπορεί αντικειμενικά να εκληφθούν ως σύγκρουση συμφερόντων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5), η σύγκρουση συμφερόντων «συνιστά καθεαυτή και αντικειμενικώς σοβαρή δυσλειτουργία, χωρίς να είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη, για τον χαρακτηρισμό της, οι προθέσεις των ενδιαφερομένων και η καλή ή κακή πίστη τους»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αναστέλλει τις πληρωμές από τα ταμεία της ΕΕ σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν έρθει στο φως μη ανακαλυφθείσες, μη αναφερθείσες και μη διορθωθείσες σοβαρές παρατυπίες που σχετίζονται με σύγκρουση συμφερόντων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, η οργάνωση Transparency International, τμήμα Τσεχικής Δημοκρατίας, υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην Επιτροπή υποστηρίζοντας ότι ο Τσέχος πρωθυπουργός, Andrej Babiš, έχει παραβιάσει συστηματικά τη νομοθεσία της ΕΕ και της Τσεχικής Δημοκρατίας περί συγκρούσεων συμφερόντων·

Ζ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη την αποκάλυψη πως ο κ. Babiš είναι ο πραγματικός δικαιούχος της Agrofert, δηλ. της εταιρείας που διαχειρίζεται τον όμιλο Agrofert Group, μέσω δυο καταπιστευματικών ταμείων, των ΑΒ Ι και ΑΒ ΙΙ, που δεν μπορούν να θεωρηθούν ως τυφλά καταπιστεύματα, και των οποίων είναι ταυτόχρονα ιδρυτής και μοναδικός δικαιούχος·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο Agrofert Group συμμετέχουν σε έργα που επιδοτούνται από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Τσεχικής Δημοκρατίας, το οποίο με τη σειρά του χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο Agrofert Group έλαβαν σημαντικά ποσά από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) κατά την περίοδο 2014-2020, τα οποία κυμάνθηκαν από 42 εκατ. EUR το 2013 έως 82 εκατ. EUR το 2017·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη δήλωση εισοδήματος των τσέχων δημόσιων λειτουργών, ο κ. Babiš είχε εισοδήματα ύψους 3,5 εκατ. EUR κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 από τον όμιλο Agrofert Group μέσω των καταπιστευματικών ταμείων του·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Επιτροπή, στις εκθέσεις του του 2016, του 2017 και του 2018 σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής, να επιταχύνει αυτή η τελευταία τη διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2016 με σκοπό τη συλλογή λεπτομερών και ακριβών πληροφοριών σχετικά με τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά το κρατικό ταμείο γεωργικής παρέμβασης στην Τσεχική Δημοκρατία, και έχει τονίσει ότι η μη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων θα μπορούσε τελικά να υποχρεώσει την αρμόδια τσεχική αρχή να ανακαλέσει τη διαπίστευση του οργανισμού πληρωμών και θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στην εφαρμογή δημοσιονομικής διόρθωσης από την Επιτροπή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου αποφάσισε τον Σεπτέμβριο του 2018 να ασχοληθεί με το θέμα αυτό στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής, ιδίως κατά τις ακροάσεις με τους πλέον αρμόδιους για το πρόβλημα Επιτρόπους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακροάσεις με τους Επιτρόπους που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής δεν παρείχαν στους βουλευτές επαρκείς και σαφείς απαντήσεις σχετικά με την κατάσταση ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων που αφορά τον τσέχο Πρωθυπουργό·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Δεκεμβρίου 2018, άρθρα σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των The Guardian, Le Monde, De Standaard και Süddeutsche Zeitung, έφεραν στο φως πληροφορίες σχετικά με τη νομική γνωμοδότηση την οποία εξέδωσε η Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής επιβεβαιώνοντας τη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά τον κ. Babiš·

1.  επισημαίνει ότι στην (εγκριθείσα τον Απρίλιο 2018) απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή για το 2016 «εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η OLAF ολοκλήρωσε τη διοικητική έρευνα σχετικά με το έργο "φωλιά πελαργών" στην Τσεχία», «λαμβάνει υπόψη ότι ο φάκελος της OLAF για την υπόθεση έχει δημοσιοποιηθεί από τα τσεχικά μέσα ενημέρωσης», και «εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι η OLAF εντόπισε σοβαρές παρατυπίες»·

2.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη μη συμμόρφωση της Τσεχικής Δημοκρατίας με το άρθρο 61 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1046 όσον αφορά τη σύγκρουση συμφερόντων του τσέχου Πρωθυπουργού και τις σχέσεις του με τον όμιλο Agrofert Group·

3.  θεωρεί λυπηρή οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά την ορθή διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα εφαρμόζεται πολιτική μηδενικής ανοχής και ότι δεν θα εφαρμόζονται διπλά πρότυπα όσον αφορά τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων οποιουδήποτε πολιτικού στην ΕΕ, και να μην δικαιολογεί καμία καθυστέρηση όταν πρόκειται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

4.  καλεί την Επιτροπή να ορίσει την ενεργό αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων ως μία από τις προτεραιότητές της και, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, να αναλαμβάνει αποτελεσματική και ταχεία δράση σε τέτοιες περιπτώσεις, ιδίως όταν οι εθνικές αρχές δεν λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων που αφορούν ανώτατους εκπροσώπους τους·

5.  καλεί την Επιτροπή να δώσει χωρίς καθυστέρηση συνέχεια στο θέμα, βάσει της γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας της μετά την καταγγελία της Transparency International, τμήμα Τσεχικής Δημοκρατίας, και να εφαρμόσει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα και διαδικασίες για την διόρθωση κάθε πιθανής παράνομης κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής όλων των πληρωμών ΕΕ προς τον όμιλο Agrofert Group, μέχρις ότου διερευνηθεί και διευθετηθεί πλήρως η σύγκρουση συμφερόντων·

6.  καλεί επίσης όλους τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και κυβερνητικούς αξιωματούχους της ΕΕ να προβούν σε προορατική εφαρμογή του νέου δημοσιονομικού κανονισμού, και ιδίως του άρθρου 61 περί συγκρούσεων συμφερόντων, προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις επιζήμιες για το κύρος της ΕΕ, των κρατών μελών της, της δημοκρατίας, ή των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, και να λειτουργήσουν ως υπόδειγμα προσπάθειας για το δημόσιο καλό και όχι για το προσωπικό όφελος·

7.  καλεί τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών να διασφαλίσουν ότι καμία εθνική νομοθεσία περί πρόληψης των συγκρούσεων συμφερόντων δεν θα αντιβαίνει στο πνεύμα του νέου δημοσιονομικού κανονισμού·

8.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να ετοιμαστούν και να τεθούν σε εφαρμογή σχέδια δράσης για τη σύγκρουση συμφερόντων σε κάθε κράτος μέλος, και να υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο για την συντελούμενη πρόοδο·

9.  λαμβάνει υπό σημείωση τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής σχετικά με πιθανή σύγκρουση συμφερόντων του σημερινού πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας, κ. Babiš, υπό την ιδιότητά του ως υπουργού οικονομικών το 2014· ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει πλήρως τη νομιμότητα όλων των επιδοτήσεων της ΕΕ που έχουν καταβληθεί στον όμιλο Agrofert Group από τότε που ο κ. Babiš εισήλθε στην κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τον προηγούμενο δημοσιονομικό κανονισμό που ίσχυε πριν από την 2 Αυγούστου 2018 και το τμήμα που αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων·

10.  καλεί την Επιτροπή να θέσει στη διάθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού όλα τα έγγραφα που συνδέονται με περιπτώσεις πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας και επίσης του Υπουργού Γεωργίας·

11.  καλεί το Συμβούλιο και τους δικούς του διαπραγματευτές που ασχολούνται με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) να επιμείνουν για την πλήρη διαφάνεια τυχόν συνδέσεων του κ. Babiš με τον όμιλο Agrofert Group και να διασφαλίσουν ότι οι συνδέσεις αυτές δεν επηρεάζουν το ρόλο του ως πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας, και να λάβουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων κατά τις διαπραγματεύσεις των μελλοντικών προϋπολογισμών της ΕΕ και του ΠΔΠ, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1046·

12.  καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να συμπεριλάβει στις ετήσιες εκθέσεις χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπής την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων και την υποβολή εκθέσεων για τις σχετικές ενέργειες·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τσεχικής Δημοκρατίας.

 

(1)

ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 1· ΕΕ L 252 της 29.9.2017, σ. 1· και ΕΕ L 248 της 3.10.2018, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.

(4)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(5)

Ismeri Europa Srl κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου, απόφαση της 15.6.1999, υπόθεση T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου