Postupak : 2018/2975(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0583/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0583/2018

Rasprave :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0530

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 265kWORD 52k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.606v01-00
 
B8-0583/2018

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o sukobima interesa i zaštiti proračuna EU-a u Češkoj (2018/2975(RSP))


Bart Staes, Julia Reda, Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o sukobima interesa i zaštiti proračuna EU-a u Češkoj (2018/2975(RSP))  
B8-0583/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne odluke i rezolucije o razrješnici Komisiji(1) za godine 2014., 2015. i 2016.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije(2) (nova Financijska uredba), a posebno njezin članak 61. o sukobima interesa,

–  uzimajući u obzir pitanja koja je Komisiji poslala češka Piratska stranka 2. kolovoza 2018.,

–  uzimajući u obzir službenu pritužbu koju je 19. rujna 2018. Komisiji podnio češki ogranak organizacije Transparency International,

–  uzimajući u obzir mišljenje pravne službe Komisije od 19. studenog 2018. naslovljeno „Utjecaj članka 61. nove Financijske uredbe (sukob interesa) na plaćanja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova”,

–  uzimajući u obzir izlaganje Glavne uprave Komisije za proračun održano 20. studenog 2018. na sjednici Odbora Parlamenta za proračunski nadzor po nazivom „Pravila o sukobu interesa u Financijskoj uredbi iz 2018.”,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se odredba o sukobu interesa iz Financijske uredbe iz 2012. ne primjenjuje izričito na zajedničko upravljanje, već su države članice bile obvezne osigurati učinkovitu unutarnju kontrolu, uključujući izbjegavanje sukoba interesa;

B.  budući da se pravilima o javnoj nabavi države članice obvezuju na izbjegavanje sukoba interesa (članak 24. Direktive 2014/24/EU(3)), uključujući izravne ili neizravne osobne interese, a pravila već postoje za situacije koje se smatraju sukobom interesa ili posebnim obvezama u okviru zajedničkog upravljanja (npr. Uredba (EU) br. 1303/2013(4));

C.  budući da je Vijeće 18. srpnja 2018. usvojilo novu Financijsku uredbu; budući da je članak 61. Financijske uredbe, kojim se zabranjuju sukobi interesa, stupio na snagu 2. kolovoza 2018.;

D.  budući da se stavkom 1. članka 61. Financijske uredbe (u vezi sa stavkom 3. članka 61.) utvrđuje:

(i) negativna obveza financijskih izvršitelja da spriječe situacije sukoba interesa u odnosu na proračun EU-a;

(ii) pozitivna obveza financijskih izvršitelja da poduzmu odgovarajuće mjere kojima će spriječiti da sukobi interesa proisteknu iz funkcija u njihovoj odgovornosti i rješavati situacije koje se objektivno mogu percipirati kao sukob interesa;

E.  budući da, u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije(5), „sukob interesa predstavlja, objektivno i sam po sebi, ozbiljnu nepravilnost, a da pri tome nema potrebe da se ona kvalificira namjerama zainteresiranih stranaka i time jesu li one postupale u dobroj ili lošoj vjeri”; budući da je Komisija obvezna obustaviti plaćanja u slučaju da se utvrdi da postoje ozbiljne manjkavosti u funkcioniranju sustava upravljanja i kontrole te da na vidjelo izađu ozbiljne nepravilnosti u vezi s nekim sukobom interesa koje dotad nisu bile otkrivene niti se o njima izvijestilo;

F.  budući da je 19. rujna 2018. češki ogranak organizacije Transparency International podnio službenu pritužbu Komisiji tvrdeći da je češki premijer Andrej Babiš sustavno kršio zakonodavstvo EU-a i češki zakon o sukobu interesa;

G.  budući da je otkriveno da je g. Babiš stvarni vlasnik tvrtke Agrofert, koja kontrolira grupaciju Agrofert, putem dva uzajamna fonda, AB I i AB II, koji se ne mogu smatrati „slijepim uzajamnim fondovima” (blind trusts), a čiji je on osnivač i istovremeno jedini korisnik;

H.  budući da poduzeća koja pripadaju grupaciji Agrofert sudjeluju u projektima koji se subvencioniraju iz programa za ruralni razvoj Češke Republike, koji se pak financira iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj;

I.  budući da su poduzeća koja pripadaju grupaciji Agrofert primile znatne iznose iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014. – 2020., u rasponu od 42 milijuna EUR 2013. do 82 milijuna EUR 2017.;

J.  budući da je prema izjavi o prihodima čeških dužnosnika g. Babiš od grupacije Agrofert preko svojih uzajamnih fondova primio dohodak od 3,5 milijuna EUR tijekom prvih šest mjeseci 2018.;

K.  budući da je Parlament u više navrata u svojim godišnjim izvješćima o razrješnici Komisiji za 2016., 2017. i 2018. pozvao Komisiju na ubrzanje postupka izdavanja potvrde o sukladnosti pokrenutog u siječnju 2016. s ciljem dobivanja detaljnih i preciznih informacija o riziku od sukoba interesa u pogledu Poljoprivrednog intervencijskog fonda u Češkoj te je naglasio da bi nepoduzimanje potrebnih mjera za sprečavanje sukoba interesa u konačnici moglo obvezivati češko nadležno tijelo da povuče akreditaciju agencije za plaćanja te da bi moglo doći i do primjene financijskih ispravaka Komisije;

L.  budući da je u rujnu 2018. Odbor Parlamenta za proračunski nadzor odlučio rješavati to pitanje u sklopu svojeg godišnjeg postupka davanja razrješnice, i to u okviru saslušanja s najrelevantnijim povjerenicima;

M.  budući da u okviru saslušanja s povjerenicima održanih na sjednici Odbora za proračunski nadzor u sklopu godišnjeg postupka davanja razrješnice zastupnici u Europskom parlamentu nisu dobili dostatne i jasne odgovore o trenutačnom stanju mogućeg sukoba interesa češkog premijera;

N.  budući da su 1. prosinca 2018. europski mediji poput dnevnika The Guardian, Le Monde, De Standaard i Süddeutsche Zeitung objavili informacije o pravnom mišljenju koje je izradila pravna službe Komisije u kojem se potvrđuje postojanje sukoba interesa g. Babiša;

1.  napominje da se u izvješću o razrješnici za 2018. (usvojeno u travnju 2018.) „pozdravlja činjenica da je Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) završio administrativnu istragu o češkom projektu „rodino gnijezdo“, da se „prima na znanje da su češki mediji objavili spis predmeta OLAF-a“ i da Parlament „izražava žaljenje što je OLAF ustanovio ozbiljne nepravilnosti“;

2.  duboko je zabrinut zbog toga što se Češka u pogledu sukoba interesa svojeg premijera i njegove veze s grupacijom Agrofert ne pridržava članka 61. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2018/1046;

3.  izražava žaljenje zbog svakog sukoba interesa koji bi mogao ugroziti implementaciju proračuna EU-a i ugroziti povjerenje građana EU-a u ispravno upravljanje novcem Unijinih poreznih obveznika; poziva Komisiju da se u pogledu sukoba interesa svih političara EU-a pobrine za primjenu politike nulte tolerancije i nekorištenje dvostrukih standarda te da ne traži nikakve izlike za kašnjenje u zaštiti financijskih interesa Unije;

4.  poziva Komisiju da aktivno sprečavanje sukoba interesa postavi kao jedan od svojih prioriteta te da kao čuvarica Ugovora poduzme učinkovite i brze mjere u takvim slučajevima, posebno kada nacionalna nadležna tijela ne poduzmu mjere za sprečavanje sukoba interesa svojih najviših predstavnika;

5.  poziva Komisiju da bez odgađanja poduzme daljnje mjere u vezi s tim pitanjem na temelju mišljenja svoje pravne službe koja proizlazi iz pritužbe organizacije Transparency International, te da provede potrebne korektivne mjere i postupke za izmjenu bilo kakvog nezakonitog stanja, uključujući mjeru obustave svih sredstava EU-a za grupaciju Agrofert dok se sukob interesa u potpunosti ne istraži i riješi;

6.  poziva sve čelnike i dužnosnike vlada u državama članicama EU-a da na proaktivan način primjenjuju novu Financijsku uredbu, naročito dio o sukobima interesa, kako bi se spriječile situacije koje mogu naškoditi ugledu EU-a ili pojedinih država članica, demokraciji i financijskim interesima EU-a te da vlastitim primjerom pokažu da rade za javno dobro a ne za vlastiti probitak;

7.  poziva nacionalne parlamente država članica da se pobrinu za to da nijedan nacionalni zakon o sprječavanju sukoba interesa ne bude protivan duhu nove Financijske uredbe;

8.  poziva Komisiju da osigura pripremu i provedbu akcijskih planova za sprečavanje sukoba interesa u svakoj državi članici te da izvijesti Parlament o ostvarenom napretku;

9.  prima na znanje mišljenje koje je sastavila pravna služba Komisije o mogućem sukobu interesa aktualnog češkog premijera g. Babiša tijekom njegova obnašanja funkcije ministra financija 2014.; zahtijeva od Komisije da u potpunosti istraži zakonitost svih subvencija EU-a isplaćenih grupaciji Agrofert od razdoblja kada se g. Babiš pridružio češkoj vladi, uzimajući u obzir prethodnu Financijsku uredbu koja se primjenjivala prije 2. kolovoza 2018. i njegov dio o sukobu interesa;

10.  poziva Komisiju da Odboru za proračunski nadzor stavi na raspolaganje sve dokumente povezane s predmetima o mogućim sukobima interesa češkog premijera i ministra poljoprivrede;

11.  poziva Vijeće i njegove pregovarače za višegodišnji financijski okvir (VFO) da ustraju na potpunoj transparentnosti svih veza g. Babiša s grupacijom Agrofert i na tome da te veze ne utječu na njegovu ulogu premijera Češke Republike te da poduzmu sve potrebne i odgovarajuće mjere kako bi se spriječili sukobi interesa u pregovorima o budućim proračunima EU-a i VFO-u, u skladu s člankom 61. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2018/1046;

12.  poziva Odbor za proračunski nadzor da u godišnje izvješće o razrješnici Komisiji uvrsti sprečavanje sukoba interesa i izvješćivanje o mjerama poduzetima u tom pogledu;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću te vladi i parlamentu Češke Republike.

(1)

SL L 246, 14.9.2016., str. 1., SL L 252, 29.9.2017., str. 1. i SL L 248, 3.10.2018., str. 1.

(2)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(3)

SL L 94, 28.3.2014., str. 65.

(4)

SL L 347, 20.12.2013., str. 320.

(5)

Ismeri Europa Srl protiv Revizorskog suda, presuda od 15.6.1999., predmet T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

Posljednje ažuriranje: 12. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti