Eljárás : 2018/2975(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0583/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0583/2018

Viták :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0530

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 350kWORD 52k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.606v01-00
 
B8-0583/2018

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az összeférhetetlenségről és az uniós költségvetés védelméről a Cseh Köztársaságban (2018/2975(RSP))


Bart Staes, Julia Reda, Philippe Lamberts a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az összeférhetetlenségről és az uniós költségvetés védelméről a Cseh Köztársaságban (2018/2975(RSP))  
B8-0583/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel korábbi határozataira és állásfoglalásaira a Bizottság 2014-es, 2015-ös és 2016-os évre vonatkozó mentesítéséről(1),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2) (az új költségvetési rendelet) és különösen annak az összeférhetetlenségről szóló 61. cikkére,

–  tekintettel a cseh Kalóz Párt Bizottsághoz intézett, 2018. augusztus 2-i kérdéseire,

–  tekintettel a Transparency International Cseh Köztársaság által a Bizottsághoz 2018. szeptember 19-én benyújtott hivatalos panaszra,

–  tekintettel a Bizottság Jogi Szolgálatának „A költségvetési rendelet (összeférhetetlenségről szóló) 61. cikkének hatása az európai strukturális és beruházási alapokból (esb-alapok) származó kifizetésekre” című, 2018. november 19-i véleményére,

–  tekintettel a Bizottság Költségvetési Főigazgatósága által 2018. november 20-án „Összeférhetetlenség a 2018. évi költségvetési rendeletben” címmel a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának tartott előadására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a 2012. évi költségvetési rendelet összeférhetetlenségről szóló rendelkezése nem vonatkozott kifejezetten a megosztott irányításra, így a tagállamoknak kellett biztosítaniuk az eredményes belső ellenőrzést, többek között az összeférhetetlenség elkerülését is;

B.  mivel a közbeszerzési szabályok az összeférhetetlenség – többek között a közvetlen vagy közvetett személyes érdekek – elkerülésére kötelezik a tagállamokat (a 2014/24/EU irányelv 24. cikke(3)), és az összeférhetetlenségnek vagy a megosztott irányítás alá tartozó speciális kötelezettségeknek tekintett helyzetekre már léteznek szabályok (például az (EU)1303/2013 rendelet(4));

C.  mivel a Tanács 2018. július 18-án elfogadta az új költségvetési rendeletet; mivel a költségvetési rendelet összeférhetetlenséget kizáró 61. cikke 2018. augusztus 2-án lépett hatályba;

D.  mivel a költségvetési rendelet 61. cikkének (1) bekezdése (a 61. cikk (3) bekezdésével együtt) a következőket rögzíti:

i. negatív kötelezettséget ró a pénzügyi szereplőkre az uniós költségvetéssel kapcsolatos összeférhetetlenség megelőzése érdekében;

ii. pozitív kötelezettséget ró a pénzügyi szereplőkre, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak annak érdekében, hogy a felelősségi körükbe tartozó feladatok ellátása során megakadályozzák összeférhetetlenség felmerülését, és kezeljék az objektíven összeférhetetlenségnek tekinthető helyzeteket;

E.  mivel az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata(5) szerint „az összeférhetetlenség önmagában és objektív módon súlyos zavarnak, illetve komoly rendellenességnek minősül, anélkül hogy e minősítéshez figyelembe kellene venni az érintettek szándékait és jó- vagy rosszhiszeműségét”; mivel a Bizottság kénytelen felfüggeszteni az uniós támogatások kifizetését olyan esetekben, amikor az irányítási és ellenőrzési rendszerek működésében súlyos hiányosság tapasztalható, és ha az összeférhetetlenséggel kapcsolatban jelentős feltáratlan, be nem jelentett és korrigálatlan szabálytalanságok kerültek napvilágra;

F.  mivel 2018. szeptember 19-én a Transparency International Cseh Köztársaság hivatalos panaszt nyújtott be a Bizottsághoz, azt állítva, hogy Andrej Babiš cseh miniszterelnök folyamatosan megsértette az összeférhetetlenségre vonatkozó uniós és cseh jogszabályokat;

G.  mivel kiderült, hogy Andrej Babiš az Agrofert – az Agrofert-csoportot kezelő vállalat – tényleges tulajdonosa két vagyonkezelői alapon (AB I és AB II) keresztül, amelyek nem tekinthetőek ismeretlen alapoknak, amelyeknek ő az alapítója és egyben az egyedüli tulajdonosa;

H.  mivel az Agrofert csoporthoz tartozó vállalatok részt vesznek a Cseh Köztársaság vidékfejlesztési programja által támogatott projektekben, amelyeket viszont az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap finanszíroz;

I.  mivel az Agrofert csoporthoz tartozó vállalatok a 2014–2020 közötti időszakban jelentős összegeket kaptak az esb-alapokból, kezdve a 2013-as 42 millió eurós összegtől egészen a 2017-ben kapott 82 millió euróig;

J.  mivel a cseh köztisztviselők jövedelemnyilatkozata szerint Andrej Babišnak 2018 első félévében az Agrofert-csoportból 3,5 millió eurós jövedelme keletkezett vagyonkezelői alapokon keresztül;

K.  mivel a Parlament a Bizottság 2016-os, 2017-es és 2018-as évre vonatkozó mentesítéséről szóló jelentéseiben ismételten felszólította a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a 2016. januárban annak érdekében indított szabályszerűségi záróelszámolási eljárást, hogy részletes és pontos információkat szerezzen a Cseh Köztársaság állami mezőgazdasági intervenciós alapját érintő összeférhetetlenségi kockázatokról, és hangsúlyozta, hogy az összeférhetetlenség megelőzéséhez szükséges intézkedések meghozatalának elmaradása végül azt eredményezheti, hogy az illetékes cseh hatóság visszavonja a kifizető ügynökség akkreditációját, illetve a Bizottság pénzügyi korrekciókhoz folyamodik;

L.  mivel 2018. szeptemberben a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága úgy határozott, hogy ezzel a kérdéssel az éves mentesítési eljárás keretében foglalkozik, különösen a kérdéssel leginkább szembesülő biztosokkal tartott meghallgatások során;

M.  mivel a Költségvetési Bizottság által az éves mentesítési eljárás részeként tartott meghallgatások nem adtak egyértelmű és elégséges választ az EP-képviselőknek a cseh miniszterelnök lehetséges összeférhetetlensége tekintetében;

N.  mivel 2018. december 1-én az európai médiában – többek között a The Guardianben, a Le Monde-ban, a De Standaardban és a Süddeutsche Zeitungban – megjelent riportok fényt derítettek a Bizottság Jogi Szolgálata által megfogalmazott jogi véleménnyel kapcsolatos információkra, amelyek megerősítették Andrej Babiš összeférhetetlenségét;

1.  megjegyzi, hogy a (2018. áprilisban elfogadott) 2016. évi mentesítési jelentés „ üdvözli, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) befejezte a cseh „gólyafészek” projekttel kapcsolatban indított igazgatási vizsgálatot”, „megjegyzi, hogy az OLAF aktáját a cseh média nyilvánosságra hozta”, és „sajnálattal veszi tudomásul, hogy az OLAF súlyos szabálytalanságokat tárt fel”;

2.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Cseh Köztársaság a cseh miniszterelnök összeférhetetlensége és az Agrofert-csoporttal való kapcsolata tekintetében nem felel meg az (EU) 2018/1046 rendelet 61. cikke (1) bekezdésének;

3.  elítél minden olyan összeférhetetlenséget, amely veszélyeztetheti az uniós költségvetés végrehajtását és alááshatja az uniós polgárok abba vetett bizalmát, hogy az uniós adófizetők pénze jó kezekben van; felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy kettős mérce nélküli zéró tolerancia politikát alkalmazzanak minden uniós politikus összeférhetetlensége tekintetében, és hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelme során ne találjanak mentséget a késedelmekre;

4.  felszólítja a Bizottságot, hogy egyik prioritásaként az összeférhetetlenség aktív elkerülését határozza meg, és az ilyen esetekben a Szerződések őreként hatékonyan és gyorsan lépjen fel, különösen akkor, ha a nemzeti hatóságok nem lépnek fel a legmagasabb szintű képviselőik összeférhetetlenségének megelőzése érdekében;

5.  felszólítja a Bizottságot, hogy a Transparency International Cseh Köztársaság által benyújtott panaszt követően Jogi Szolgálata által megfogalmazott véleménye alapján haladéktalanul kövesse nyomon ezt a kérdést, és hajtsa végre az esetleges jogellenes ügyek módosítására irányuló szükséges korrekciós intézkedéseket és eljárásokat, többek között egy olyan intézkedést, amely az Agrofert-csoport számára mindaddig felfüggeszti az uniós finanszírozást, amíg nem kerül sor az összeférhetetlenség teljes körű kivizsgálására és megoldására;

6.  felhívja továbbá az EU valamennyi állam- és kormányfőjét és kormánytisztviselőjét, hogy proaktív módon alkalmazzák az új költségvetési rendeletet, különösen az összeférhetetlenségről szóló 61. cikket annak érdekében, hogy megelőzzék az Unió vagy az egyes tagállamok jó hírnevét, a demokráciát és az Unió pénzügyi érdekeit sértő helyzeteket, és a személyes haszon helyett a közjó érdekében végzett munkának állítsanak példát;

7.  felszólítja a tagállamok nemzeti parlamentjeit, hogy gondoskodjanak arról, hogy az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozó egyetlen nemzeti jogszabály se legyen ellentétes az új költségvetési rendelet szellemével;

8.  felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy összeférhetetlenségre vonatkozó cselekvési terveket készítsenek és hajtsanak végre minden tagállamban, és annak előrehaladásáról tegyenek jelentést a Parlamentnek;

9.  tudomásul veszi a Bizottság Jogi Szolgálatának azzal kapcsolatos véleményét, hogy esetleg összeférhetetlenség állt fenn Andrej Babiš jelenlegi cseh miniszterelnök esetében, amikor 2014-ben pénzügyminiszter volt; kéri, hogy a Bizottság teljes körűen vizsgálja meg, hogy mióta Andrej Babiš a cseh kormányhoz csatlakozott, jogszerű volt-e az Agrofert-csoport számára kifizetett valamennyi uniós támogatás, figyelembe véve az előző, 2018. augusztus 2. előtt alkalmazott költségvetési rendeletet és annak az összeférhetetlenségre vonatkozó szakaszát;

10.  felszólítja a Bizottságot, hogy a cseh miniszterelnök és a mezőgazdasági miniszter esetleges összeférhetetlenségével kapcsolatos összes dokumentumot bocsássa a Költségvetési Ellenőrző Bizottság rendelkezésére;

11.  felhívja a Tanácsot és a többéves pénzügyi keretről tárgyaló saját feleit, hogy ragaszkodjanak Andrej Babiš és az Agrofert-csoport közötti összes kapcsolat teljes átláthatóságához, és gondoskodjanak arról, hogy e kapcsolatok ne akadályozzák a Cseh Köztársaság miniszterelnökeként betöltött szerepében, és tegyenek meg minden szükséges és megfelelő intézkedést a jövőbeli uniós költségvetéssel és a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások során felmerülő bármely összeférhetetlenség megelőzése érdekében, összhangban az (EU)2018/1046 rendelet 61. cikkének (1) bekezdésével;

12.  felszólítja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, hogy a Bizottsághoz benyújtott éves mentesítési jelentésben szerepeltesse az összeférhetetlenség megelőzését és az e tekintetben tett intézkedésekről szóló jelentéstételt;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, valamint a Cseh Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1)

HL L 246., 2016.9.14., 1. o., HL L 252., 2017.9.29., 1. o. és HL L 248., 2018.10.3., 1. o.

(2)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(3)

HL L 94., 2014.3.28., 65. o.

(4)

HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

(5)

Az Ismeri Europa Srl kontra Számvevőszék T-277/97. sz. ügyben 1999. június 15-én hozott ítélet, ECLI:EU:T:1999:124.

Utolsó frissítés: 2018. december 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat