Procedūra : 2018/2975(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0583/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0583/2018

Debates :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0530

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 414kWORD 52k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.606v01-00
 
B8-0583/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par interešu konfliktu un ES budžeta aizsardzību Čehijā (2018/2975(RSP))


Bart Staes, Julia Reda, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par interešu konfliktu un ES budžeta aizsardzību Čehijā (2018/2975(RSP))  
B8-0583/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējos lēmumus un rezolūcijas par 2014., 2015. un 2016. gada budžeta izpildes apstiprinājumu Komisijai(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam(2) (jaunā Finanšu regula), un jo īpaši tās 61. pantu par interešu konfliktu,

–  ņemot vērā jautājumus, ko Komisijai 2018. gada 2. augustā nosūtīja Čehijas Pirātu partija,

–  ņemot vērā oficiālo sūdzību, ko organizācijas “Transparency International” Čehijas nodaļa 2018. gada 19. septembrī iesniedza Komisijai,

–  ņemot vērā Komisijas Juridiskā dienesta 2018. gada 19. novembra atzinumu par jaunās Finanšu regulas 61. panta (interešu konflikts) ietekmi uz maksājumiem no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESI fondiem),

–  ņemot vērā Komisijas Budžeta ģenerāldirektorāta 2018. gada 20. novembrī sniegto izklāstu Parlamenta Budžeta kontroles komitejai „Noteikumi par interešu konfliktu 2018. gada Finanšu regulā”,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2012. gada Finanšu regulā iekļautie noteikumi par interešu konfliktiem skaidri neattiecās uz dalītu pārvaldību, bet dalībvalstīm bija jānodrošina efektīva iekšējā kontrole, tostarp izvairīšanās no interešu konfliktiem;

B.  tā kā publiskā iepirkuma noteikumi uzliek dalībvalstīm pienākumu izvairīties no interešu konfliktiem (Direktīvas 2014/24/ES(3) 24. pants ), tostarp tiešām vai netiešām personīgajām interesēm, un attiecībā uz situācijām, kas tiek uzskatītas par interešu konfliktiem, vai īpašām saistībām, īstenojot dalītu pārvaldību, patlaban jau ir spēkā noteikumi (piemēram, Regula (ES) Nr. 1303/2013(4));

C.  tā kā Padome 2018. gada 18. jūlijā pieņēma jauno Finanšu regulu; tā kā Finanšu regulas 61. pants, kas aizliedz interešu konfliktu, stājās spēkā 2018. gada 2. augustā;

D.  tā kā Finanšu regulas 61. panta 1. punkts (kopā ar 61. panta 3. punktu) nosaka:

i) finanšu dalībnieku pienākumu atturēties no rīcības, lai nepieļautu interešu konflikta situācijas saistībā ar ES budžetu;

ii) finanšu dalībnieku pienākumu veikt atbilstīgus pasākumus, lai nepieļautu interešu konflikta rašanos attiecībā uz viņu atbildībā esošajām funkcijām un rastu risinājumu situācijās, kuras objektīvi var tikt uztvertas kā interešu konflikts;

E.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru(5) interešu konflikts objektīvi un pats par sevi ir nopietns pārkāpums, kuru kvalificējot nav vajadzības ņemt vērā iesaistīto personu nodomus un to, vai tās rīkojušās labā ticībā vai negodprātīgi; tā kā Komisijai ir pienākums apturēt ES fondu maksājumus gadījumos, kad pastāv būtiski trūkumi pārvaldības un kontroles sistēmu darbībā un ja ir konstatēti iepriekš neatklāti, nepaziņoti un nekoriģēti nopietni pārkāpumi saistībā ar interešu konfliktu;

F.  tā kā 2018. gada 19. septembrī “Transparency International” Čehijas nodaļa iesniedza oficiālu sūdzību Komisijai, kurā apgalvoja, ka Čehijas premjerministrs Andrejs Babišs ir pastāvīgi pārkāpis ES un Čehijas tiesību aktus par interešu konfliktiem;

G.  tā kā ir arī konstatēts, ka A. Babišs, izmantojot savus dibinātos divus trasta fondus AB I un AB II, kurus nevar uzskatīt par “blind trusts”, ir “Agrofert Group” kontrolējošā uzņēmuma “Agrofert” faktiskais īpašnieks un vienlaikus atbalsta saņēmējs;

H.  tā kā „Agrofert Group” piederošie uzņēmumi piedalās projektos, ko subsidē Čehijas Lauku attīstības programma, kas savukārt tiek finansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļiem;

I.  tā kā „Agrofert Group” piederošie uzņēmumi laikposmā no 2014. gada līdz 2020. gadam ir saņēmuši ievērojamas summas no ESI fondiem, proti, no 42 miljoniem EUR 2013. gadā līdz 82 miljoniem EUR 2017. gadā;

J.  tā kā saskaņā ar Čehijas valsts amatpersonu ienākumu deklarāciju A. Babišs 2018. gada pirmajos 6 mēnešos no “Agrofert Group” ar savu trasta fondu starpniecību ir guvis ienākumus 3,5 miljonu EUR apmērā;

K.  tā kā Parlaments savos 2016., 2017. un 2018. gada ziņojumos par Komisijas budžeta izpildes apstiprināšanu atkārtoti aicināja Komisiju paātrināt atbilstīguma noskaidrošanas procedūru, kas tika uzsākta 2016. gada janvārī ar mērķi iegūt detalizētu un precīzu informāciju par interešu konflikta risku attiecībā uz Valsts lauksaimniecības intervences fondu Čehijā, un uzsvēra, ka nespēja veikt nepieciešamos pasākumus, lai novērstu interešu konfliktu, galu galā varētu likt Čehijas kompetentajai iestādei atsaukt maksājumu aģentūras akreditāciju un varētu arī novest pie tā, ka Komisija veic finanšu korekcijas;

L.  tā kā 2018. gada septembrī Parlamenta Budžeta kontroles komiteja nolēma pievērsties šim jautājumam ikgadējās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras laikā, uzklausot komisārus, kuru atbildības joma attiecas uz šo problēmu;

M.  tā kā Budžeta kontroles komitejas rīkotās komisāru uzklausīšanas ikgadējās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras laikā nesniedza deputātiem pietiekamas un skaidras atbildes par pašreizējo situāciju saistībā ar iespējamo Čehijas premjerministra interešu konfliktu;

N.  tā kā 2018. gada 1. decembrī Eiropas plašsaziņas līdzekļi, piemēram, laikraksti “the Guardian”, “Le Monde” un “Süddeutsche Zeitung”, publiskoja informāciju par Komisijas Juridiskā dienesta sniegto juridisko atzinumu, kurā apstiprināts A. Babiša interešu konflikts,

1.  atgādina, ka lēmumā par 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (pieņemts 2018. gada aprīlī) tas „atzinīgi vērtē to, ka OLAF ir pabeidzis administratīvo izmeklēšanu par Čehijas t. s. „stārķa ligzdas” projektu”, „ņem vērā, ka par OLAF lietas materiāliem ziņojuši Čehijas plašsaziņas līdzekļi” un „pauž nožēlu, ka OLAF konstatēja nopietnus pārkāpumus”;

2.  pauž nopietnas bažas par to, ka Čehija nav nodrošinājusi Regulas (ES) 2018/1046 61. panta 1. punkta normu ievērošanu attiecībā uz Čehijas premjerministra interešu konfliktu un viņa saistību ar “Agrofert Group”;

3.  pauž nožēlu par jebkāda veida interešu konfliktu, kas varētu apdraudēt ES budžeta izpildi un ES iedzīvotāju uzticēšanos ES nodokļu maksātāju naudas pareizai pārvaldībai; aicina Komisiju nodrošināt, ka attiecībā uz visu ES politiķu interešu konfliktiem tiek piemērota pilnīgas neiecietības politika un netiek piemēroti dubultstandarti, un neattaisnot nekādus kavējumus Savienības finanšu interešu aizsardzībā;

4.  aicina Komisiju par vienu no savām prioritātēm izvirzīt interešu konfliktu aktīvu novēršanu un šādos gadījumos kā Līgumu izpildes uzraudzītājai efektīvi un ātri rīkoties, jo īpaši tad, ja valstu iestādes nerīkojas, lai novērstu savu augstāko pārstāvju interešu konfliktus;

5.  aicina Komisiju nekavējoties veikt turpmākus pasākumus saistībā ar šo jautājumu, pamatojoties uz tās Juridiskā dienesta atzinumu, kas sniegts “Transparency International” Čehijas nodaļas iesniegtās sūdzības sakarā, un īstenot nepieciešamos korektīvos pasākumus un procedūras jebkādas nelikumīgas situācijas labošanai, tostarp rīkoties, lai apturētu visus ES maksājumus “Agrofert Group”, kamēr nav pilnībā izmeklēts un novērsts attiecīgais interešu konflikts;

6.  turklāt aicina visus ES valstu un valdību vadītājus un valdības amatpersonas proaktīvi piemērot jauno Finanšu regulu, jo īpaši tās sadaļu par interešu konfliktiem, lai nepieļautu situācijas, kas kaitē ES vai atsevišķu dalībvalstu reputācijai, demokrātijai un ES finanšu interesēm, un kalpot par paraugu darbam sabiedriskā labuma, nevis personiskā labuma gūšanai;

7.  aicina dalībvalstu parlamentus pārliecināties, ka neviens no valsts tiesību aktiem par interešu konfliktu novēršanu nav pretrunā jaunās Finanšu regulas būtībai;

8.  aicina Komisiju nodrošināt, ka katrā dalībvalstī tiek sagatavoti un īstenoti rīcības plāni interešu konfliktu jomā, un ziņot Parlamentam par šajā sakarībā paveikto;

9.  ņem vērā Komisijas Juridiskā dienesta sagatavoto atzinumu par pašreizējā Čehijas premjerministra A. Babiša iespējamo interešu konfliktu, pildot finanšu ministra pienākumus 2014. gadā; prasa, lai Komisija, ņemot vērā iepriekšējo finanšu regulu, kas piemērojama pirms 2018. gada 2. augusta, un tās sadaļu par interešu konfliktiem, pilnībā izmeklētu visu to ES subsīdiju likumību, kas izmaksātas “Agrofert Group”, kopš A. Babišs sāka darbu Čehijas valdībā;

10.  aicina Komisiju darīt Parlamenta Budžeta kontroles komitejai pieejamus visus dokumentus, kas saistīti ar Čehijas premjerministra un arī lauksaimniecības ministra iespējamo interešu konfliktu;

11.  aicina Padomi un savus sarunu par daudzgadu finanšu shēmu (DFS) pārstāvjus pieprasīt pilnīgu pārredzamību attiecībā uz A. Babiša jebkāda veida saikni ar „Agrofert Group” un nodrošināt, ka tā nav pretrunā ar viņa kā Čehijas premjerministra lomu, kā arī veikt visus nepieciešamos un atbilstīgos pasākumus, lai nepieļautu jebkādus interešu konfliktus sarunās par turpmāko ES budžetu un DFS, saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1046 61. panta 1. punktu;

12.  aicina Budžeta kontroles komiteju ikgadējā ziņojumā par Komisijas budžeta izpildes apstiprināšanu iekļaut jautājumus par interešu konfliktu novēršanu un ziņošanu par šajā sakarībā veiktajiem pasākumiem;

13.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei un Čehijas valdībai un parlamentam.

(1)

OV L 246, 14.9.2016., 1. lpp., OV L 252, 29.9.2017., 1. lpp., un OV L 248, 3.10.2018., 1. lpp.

(2)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(3)

OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.

(4)

OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.

(5)

Tiesas 1999. gada 15. jūnija spriedums Ismeri Europa Srl pret Revīzijas palātu, T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika