Procedură : 2018/2975(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0583/2018

Texte depuse :

B8-0583/2018

Dezbateri :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0530

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 412kWORD 55k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.606v01-00
 
B8-0583/2018

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la conflictele de interese și la protejarea bugetului UE în Republica Cehă (2018/2975(RSP))


Bart Staes, Julia Reda, Philippe Lamberts în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la conflictele de interese și la protejarea bugetului UE în Republica Cehă (2018/2975(RSP))  
B8‑0583/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere deciziile și rezoluțiile sale anterioare privind descărcarea de gestiune a Comisiei(1) pentru exercițiile financiare 2014, 2015 și 2016,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii(2) (noul Regulament financiar), în special articolul 61 referitor la conflictele de interese,

–  având în vedere întrebările adresate Comisiei de către Partidul pirat din Cehia la 2 august 2018,

–  având în vedere plângerea oficială depusă de Transparency International din Republica Cehă la 19 septembrie 2018,

–  având în vedere avizul Serviciului juridic al Comisiei din 19 noiembrie 2018 intitulat „Impactul articolul 61 din noul Regulament financiar (conflict de interese) asupra plăților din fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI)”,

–  având în vedere prezentarea făcută la 20 noiembrie 2018 de către Direcția Generală Buget a Comisiei pentru Comisia pentru control bugetar a Parlamentului, intitulată „Normele privind conflictele de interese din Regulamentul financiar 2018”,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât dispozițiile din Regulamentul financiar din 2012 privind conflictele de interese nu s-au aplicat în mod explicit gestiunii partajate, dar statele membre au fost obligate să asigure un control intern eficace, inclusiv privind evitarea conflictelor de interese;

B.  întrucât normele privind achizițiile publice obligă statele membre să evite conflictele de interese (articolul 24 din Directiva 2014/24/UE(3)), inclusiv interesele personale directe sau indirecte, iar pentru situațiile percepute ca conflicte de interese sau obligații specifice în cadrul gestiunii partajate, există deja norme în vigoare [de exemplu, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013(4)];

C.  întrucât Consiliul a adoptat noul Regulament financiar la 18 iulie 2018; întrucât articolul 61 din Regulamentul financiar, care interzice conflictele de interese, a intrat în vigoare la 2 august 2018;

D.  întrucât articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul financiar [coroborat cu articolul 61 alineatul (3)] prevede:

(i) o obligație negativă a actorilor financiari de a preveni situațiile de conflict de interese în ceea ce privește bugetul UE;

(ii) o obligație pozitivă a actorilor financiari de a lua măsuri adecvate pentru a preveni apariția conflictelor de interese în ceea ce privește funcțiile aflate în responsabilitatea lor și pentru a aborda situațiile care pot fi, în mod obiectiv, percepute ca un conflict de interese;

E.  întrucât, în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene(5), „un conflict de interese constituie, în sine și în mod obiectiv, o disfuncție gravă sau o anormalitate serioasă, fără a fi necesar să se țină seama, pentru calificarea sa, de intențiile persoanelor interesate și de buna sau de reaua lor credință”; întrucât Comisia are obligația de a suspenda plățile din fondurile UE dacă există o deficiență gravă în funcționarea sistemelor de gestionare și control și dacă au fost aduse la lumină nereguli grave nedescoperite, neraportate și necorectate, legate de conflictul de interese;

F.  întrucât, la 19 septembrie 2018, Transparency International din Republica Cehă a depus o plângere oficială la Comisie, în care se susține că prim-ministrul ceh, Andrej Babiš, a încălcat în mod repetat legislația UE și cea cehă privind conflictele de interese;

G.  întrucât s-a revelat și faptul că dl Babiš este beneficiarul real al Agrofert, care este societatea de gestionare a Grupului Agrofert prin intermediul a două fonduri fiduciare, AB I și AB II, care nu pot fi considerate a fi fonduri fiduciare „oarbe” și al căror fondator și unic beneficiar este dl Babiš;

H.  întrucât societățile care aparțin Grupului Agrofert participă la proiecte subvenționate prin Programul de dezvoltare rurală al Republicii Cehe, care, la rândul său, este finanțat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală;

I.  întrucât societățile care aparțin Grupului Agrofert au primit sume semnificative din fondurile ESI în perioada 2014-2020, cuprinse între 42 milioane EUR în 2013 și 82 milioane EUR în 2017;

J.  întrucât, conform declarației de venit a funcționarilor publici cehi, dl Babiš a încasat un venit de 3,5 milioane EUR în primele șase luni ale anului 2018 din partea Grupului Agrofert prin intermediul fondurilor sale fiduciare;

K.  întrucât Parlamentul a solicitat în repetate rânduri Comisiei, în rapoartele sale anuale din 2016, 2017 și 2018 privind descărcarea de gestiune a Comisiei, să accelereze procedura de verificare a conformității începută în ianuarie 2016 cu scopul de a obține informații detaliate și exacte cu privire la riscul unui conflict de interese în ceea ce privește Fondul de stat pentru intervenții în agricultură din Republica Cehă și a subliniat că neadoptarea măsurilor necesare pentru a preveni un conflict de interese ar putea, în ultimă instanță, să oblige autoritatea cehă competentă să retragă acreditarea agenției de plăți și ar putea conduce, de asemenea, la aplicarea de către Comisie a unei corecții financiare;

L.  întrucât, în septembrie 2018, Comisia pentru control bugetar a Parlamentului a decis să abordeze această chestiune în cadrul procedurii anuale de descărcare de gestiune, în special în cadrul audierilor cu comisarii care dețin cele mai multe competențe în acest domeniu;

M.  întrucât audierile comisarilor în cadrul Comisiei pentru control bugetar în contextul procedurii anuale de descărcare de gestiune nu au oferit deputaților răspunsuri clare și suficiente cu privire la situația actuală a potențialului conflict de interese al prim-ministrului ceh;

N.  întrucât, la 1 decembrie 2018, unele relatări din mass-media europeană, de exemplu din The Guardian, Le Monde și Süddeutsche Zeitung, au adus la lumină informații cu privire la avizul juridic redactat de Serviciul Juridic al Comisiei, care a confirmat conflictul de interese al dlui Babiš,

1.  ia act de faptul că raportul de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2016 (adoptat în aprilie 2018) «salută faptul că OLAF și-a finalizat ancheta administrativă privind proiectul ceh „cuibul de berze”», „ ia act de faptul că dosarul OLAF a fost făcut public de către mass-media cehă” și „regretă faptul că OLAF a constatat nereguli grave”;

2.  este profund îngrijorat de nerespectarea de către Republica Cehă a articolului 61 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 2018/1046 în ceea ce privește conflictul de interese al prim-ministrului ceh și legăturile sale cu Grupul Agrofert;

3.  regretă orice tip de conflict de interese care ar putea compromite execuția bugetului UE și submina încrederea cetățenilor UE în gestionarea corectă a banilor contribuabililor UE; invită Comisia să se asigure că se aplică o politică de toleranță zero și fără standarde duble în ceea ce privește conflictele de interese ale tuturor politicienilor din UE și că nu se invocă nicio scuză pentru întârzieri în protejarea intereselor financiare ale Uniunii;

4.  invită Comisia să considere evitarea activă a conflictelor de interese drept una dintre prioritățile sale și, în calitate de gardian al tratatelor, să ia măsuri rapide și eficiente în astfel de cazuri, în special atunci când autoritățile naționale nu acționează pentru a preveni conflictele de interese ale celor mai înalți reprezentanți ai lor;

5.  invită Comisia să monitorizeze această chestiune fără întârziere, pe baza avizului Serviciului său Juridic ca urmare a plângerii adresate de Transparency International din Republica Cehă, și să pună în aplicare măsurile și procedurile corective necesare pentru modificarea oricărei situații ilegale, inclusiv printr-o măsură de suspendare a întregii finanțări acordate de UE Grupului Agrofert până la investigarea și soluționarea deplină a conflictului de interese;

6.  îi invită, de asemenea, pe toți șefii de stat și de guvern și funcționarii guvernamentali din UE să aplice în mod proactiv noul Regulament financiar, în special secțiunea privind conflictele de interese, pentru a preveni situațiile care aduc atingere reputației UE sau a statelor sale membre, democrației sau intereselor financiare ale UE, precum și să servească drept exemplu de muncă în interesul public și nu pentru câștigul personal;

7.  invită parlamentele naționale ale statelor membre să se asigure că nicio legislație națională privind prevenirea conflictelor de interese nu contravine spiritului noului Regulament financiar;

8.  invită Comisia să se asigure că, în fiecare stat membru, sunt elaborate și puse în aplicare planuri de acțiune privind conflictele de interese și să informeze Parlamentul cu privire la progresele înregistrate;

9.  ia act de avizul elaborat de Serviciul Juridic al Comisiei cu privire la posibilul conflict de interese al actualului prim-ministru ceh, dl Babiš, în rolul său de ministru de finanțe în 2014; solicită Comisiei să investigheze în detaliu legalitatea tuturor subvențiilor UE acordate Grupului Agrofert din momentul în care dl Babiš a intrat în guvernul ceh, ținând seama de Regulamentul financiar anterior, aplicabil înainte de 2 august 2018, și de secțiunea din acesta referitoare la conflictele de interese;

10.  invită Comisia să pună la dispoziția Comisiei pentru control bugetar toate documentele legate de posibilele conflicte de interese ale prim-ministrului ceh, precum și ale ministrului agriculturii;

11.  solicită Consiliului și propriilor negociatori privind cadrul financiar multianual (CFM) să insiste asupra deplinei transparențe a tuturor legăturilor dintre dl Babiš și Grupul Agrofert și să se asigure că acestea nu interferează cu rolul său de prim-ministru al Republicii Cehe, precum și să ia toate măsurile necesare și adecvate pentru a preveni orice conflicte de interese în negocierea viitoarelor bugete ale UE și CFM, în conformitate cu articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 2018/1046;

12.  solicită Comisiei sale pentru control bugetar să includă prevenirea conflictelor de interese și raportarea cu privire la acțiunile întreprinse în acest sens în raportul anual de descărcare de gestiune a Comisiei;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și Guvernului și Parlamentului Republicii Cehe.

 

(1)

JO L 246, 14.9.2016, p. 1, JO L 252, 29.9.2017, p. 1, și JO L 248, 3.10.2018, p. 1.

(2)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(3)

JO L 94, 28.3.2014, p. 65.

(4)

JO L 347, 20.12.2013, p. 320.

(5)

Ismeri Europa Srl/Curtea de Conturi, hotărârea din 15.6.1999, cauza T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

Ultima actualizare: 12 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate