Postup : 2018/2975(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0583/2018

Predkladané texty :

B8-0583/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0530

NÁVRH UZNESENIA
PDF 272kWORD 55k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0582/2018
11.12.2018
PE631.606v01-00
 
B8-0583/2018

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu EÚ v Českej republike (2018/2975(RSP))


Bart Staes, Julia Reda, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o konflikte záujmov a ochrane rozpočtu EÚ v Českej republike (2018/2975(RSP))  
B8‑0583/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce rozhodnutia a uznesenia o udelení absolutória Komisii(1) za roky 2014, 2015 a 2016,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie(2) (nové nariadenie o rozpočtových pravidlách), a najmä na jeho článok 61 o konflikte záujmov,

–  so zreteľom na otázky pre Komisiu, ktoré 2. augusta 2018 zaslala česká Pirátska strana,

–  so zreteľom na oficiálnu sťažnosť, ktorú Komisii 19. septembra 2018 predložila organizácia Transparency International Česká republika,

–  so zreteľom na stanovisko právnej služby Komisie z 19. novembra 2018 s názvom Vplyv článku 61 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách (konflikt záujmov) na platby z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF),

–  so zreteľom na prezentáciu z 20. novembra 2018 s názvom Pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov v nariadení o rozpočtových pravidlách z roku 2018, ktorú Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre rozpočet adresovalo Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže ustanovenie nariadenia o rozpočtových pravidlách z roku 2012 o konflikte záujmov sa výslovne nevzťahovalo na zdieľané riadenie, členské štáty však boli povinné zabezpečiť účinnú vnútornú kontrolu vrátane predchádzania konfliktom záujmov;

B.  keďže pravidlá verejného obstarávania ukladajú členským štátom povinnosť predchádzať konfliktom záujmov (článok 24 smernice 2014/24/EÚ(3)) vrátane priamych alebo nepriamych osobných záujmov a pre situácie, ktoré sú vnímané ako konflikty záujmov alebo pre osobitné povinnosti v rámci zdieľaného riadenia už boli zavedené pravidlá (napr. nariadenie (EÚ) č. 1303/2013(4));

C.  keďže Rada 18. júla 2018 prijala nové nariadenie o rozpočtových pravidlách; keďže článok 61 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorý zakazuje konflikt záujmov, nadobudol účinnosť 2. augusta 2018;

D.  keďže článok 61 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách (v spojení s článkom 61 ods. 3) stanovuje:

i) negatívnu povinnosť účastníkov finančných operácií predchádzať situáciám, v ktorých dochádza ku konfliktu záujmov, vo vzťahu k rozpočtu EÚ;

ii) pozitívnu povinnosť účastníkov finančných operácií prijímať vhodné opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov pri činnostiach, ktoré patria do ich zodpovednosti, a riešiť situácie, ktoré môžu byť objektívne vnímané ako konflikt záujmov;

E.  keďže podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie(5) konflikt záujmov objektívne a sám osebe predstavuje vážnu nezrovnalosť, takže na to, aby bolo možné ho kvalifikovať, nie je potrebné prihliadať na úmysly dotknutých osôb a ich konanie či nekonanie v dobrej viere; keďže Komisia je povinná pozastaviť platby z fondov EÚ v prípadoch, keď existujú vážne nedostatky vo fungovaní systémov riadenia a kontroly a keď boli zistené neodhalené, neohlásené a nenapravené vážne nezrovnalosti týkajúce sa konfliktu záujmov;

F.  keďže 19. septembra 2018 adresovala organizácia Transparency International Česká republika formálnu sťažnosť Komisii, v ktorej tvrdila, že český premiér Andrej Babiš sústavne porušuje právne predpisy EÚ a Českej republiky o konflikte záujmov;

G.  keďže sa tiež ukázalo, že pán Babiš je skutočným vlastníkom spoločnosti Agrofert, teda riadiacej spoločnosti skupiny Agrofert, prostredníctvom dvoch trustových fondov, AB I a AB II, ktoré sám založil a zároveň je ich jedinou oprávnenou osobou a ktoré sa nemôžu považovať za slepé trusty;

H.  keďže spoločnosti skupiny Agrofert sa zúčastňujú na projektoch dotovaných Programom rozvoja vidieka Českej republiky, ktorý je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka;

I.  keďže spoločnosti patriace do skupiny Agrofert získali v období 2014 – 2020 značné sumy z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktoré sa pohybovali v rozmedzí od 42 miliónov EUR v roku 2013 po 82 miliónov EUR v roku 2017;

J.  keďže podľa vyhlásenia o príjmoch českých verejných činiteľov mal pán Babiš počas prvého polroka 2018 zo skupiny Agrofert prostredníctvom jeho trustových fondov príjem vo výške 3,5 milióna EUR;

K.  keďže Parlament vo svojich výročných správach o udelení absolutória Komisii za roky 2016, 2017 a 2018 opakovane vyzýval Komisiu, aby urýchlila postup overenia súladu, ktorý začal v januári 2016, s cieľom získať podrobné a presné informácie o riziku konfliktu záujmov v Štátnom poľnohospodárskom intervenčnom fonde v Českej republike, pričom zdôraznil, že neschopnosť prijať potrebné opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov by v konečnom dôsledku mohla viesť k tomu, že príslušný český orgán odoberie platobnej agentúre akreditáciu a k tomu, že Komisia uplatní finančnú opravu;

L.  keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu sa v septembri 2018 rozhodol zaoberať sa touto otázkou v rámci ročného postupu udelenia absolutória, najmä v rámci vypočutí komisárov, ktorých sa tento problém najviac dotýka;

M.  keďže vypočutia komisárov, ktoré usporadúva Výbor pre kontrolu rozpočtu v rámci každoročného postupu udeľovania absolutória, nepriniesli poslancom EP v súvislosti s aktuálnym stavom prípadného konfliktu záujmov českého premiéra dostatočné a jasné odpovede;

N.  keďže 1. decembra 2018 priniesli európske médiá, vrátane denníkov The Guardian, Le Monde, De Standaard a Süddeutsche Zeitung, informáciu o právnom stanovisku, ktoré vypracovala právna služba Komisie, kde sa potvrdil konflikt záujmov pána Babiša;

1.  konštatuje, že v správe o udelení absolutória za rok 2016 (prijatej v apríli 2018) sa „víta skutočnosť, že OLAF ukončil svoje administratívne vyšetrovanie českého projektu Bocianie hniezdo“, „berie na vedomie, že spis úradu OLAF bol uverejnený v českých médiách“ a „vyjadruje poľutovanie nad tým, že OLAF zistil vážne nezrovnalosti“;

2.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že Česká republika nedodržiava článok 61 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1046, pokiaľ ide o konflikt záujmov českého premiéra a jeho prepojenie so skupinou Agrofert;

3.  vyjadruje poľutovanie nad akýmkoľvek konfliktom záujmov, ktorý by mohol ohroziť plnenie rozpočtu EÚ a oslabiť dôveru občanov EÚ v správu finančných prostriedkov daňových poplatníkov EÚ; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa v prípade konfliktu záujmov akéhokoľvek politika EÚ uplatňovala politika nulovej tolerancie bez dvojakých noriem a aby neboli ospravedlňované omeškania pri ochrane finančných záujmov Únie;

4.  vyzýva Komisiu, aby zaradila aktívne predchádzanie konfliktom záujmov medzi svoje priority a aby ako strážkyňa zmlúv v takýchto prípadoch podnikla účinné a rýchle opatrenia, najmä ak vnútroštátne orgány neprijmú opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov svojich najvyšších predstaviteľov;

5.  vyzýva Komisiu, aby sa touto otázkou bezodkladne zaoberala na základe stanoviska svojej právnej služby vypracovaného v nadväznosti na sťažnosť organizácie Transparency International Česká republika a aby uplatnila potrebné nápravné opatrenia a postupy s cieľom napraviť každý prípadný protiprávny stav vrátane opatrenia na pozastavenie vyplácania všetkých finančných prostriedkov EÚ pre skupinu Agrofert až do úplného preskúmania a vyriešenia konfliktu záujmov;

6.  takisto vyzýva hlavy štátov a predsedov vlád a vládnych úradníkov všetkých členských štátov EÚ, aby aktívne uplatňovali nové nariadenie o rozpočtových pravidlách, najmä oddiel o konflikte záujmov, s cieľom zabrániť situáciám, ktoré by mohli poškodiť povesť, demokraciu alebo finančné záujmy EÚ alebo jednotlivých členských štátov EÚ, a slúžiť ako príklad fungovania verejného blaha, a nie osobného zisku;

7.  vyzýva národné parlamenty členských štátov, aby zabezpečili, že žiadny z vnútroštátnych právnych predpisov o predchádzaní konfliktom záujmov nebude v rozpore s duchom nového nariadenia o rozpočtových pravidlách;

8.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila vypracovanie a vykonávanie akčných plánov v oblasti konfliktov záujmov v každom členskom štáte a aby o pokroku v tejto oblasti informovala Parlament;

9.  berie na vedomie stanovisko, ktoré vypracovala právna služba Komisie o možnom konflikte záujmov súčasného českého premiéra Babiša, keď v roku 2014 zastával funkciu ministra financií; žiada Komisiu, aby v plnej miere preskúmala zákonnosť všetkých dotácií EÚ vyplatených skupine Agrofert od vstupu pána Babiša do českej vlády, s ohľadom na predchádzajúce nariadenie o rozpočtových pravidlách platné pred 2. augustom 2018 a na oddiel o konflikte záujmov;

10.  vyzýva Komisiu, aby Výboru pre kontrolu rozpočtu sprístupnila všetky dokumenty týkajúce sa prípadu možného konfliktu záujmov českého premiéra a tiež ministra poľnohospodárstva;

11.  vyzýva Radu a vlastných vyjednávačov viacročného finančného rámca (VFR), aby trvali na úplnej transparentnosti, pokiaľ ide o všetky väzby pána Babiša so skupinou Agrofert a aby zabezpečili, že tieto väzby nebudú mať vplyv na výkon jeho funkcie premiéra Českej republiky, a aby prijali všetky potrebné a vhodné opatrenia na predchádzanie všetkým konfliktom záujmov pri rokovaniach o budúcich rozpočtoch EÚ a VFR v súlade s článkom 61 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 2018/1046;

12.  vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby zahrnul predchádzanie konfliktom záujmov a podávanie správ o opatreniach prijatých v tejto súvislosti do svojej výročnej správy o udelení absolutória Komisii;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vláde a parlamentu Českej republiky.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 246, 14.9.2016, s. 1, Ú. v. EÚ L 252, 29.9.2017, s. 1, Ú. v. EÚ L 248, 3.10.2018, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.

(4)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.

(5)

Ismeri Europa Srl/Dvor audítorov, rozsudok z 15.6.1999, vec T-277/97, ECLI:EU:T:1999:124.

Posledná úprava: 12. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia