Процедура : 2018/2975(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0584/2018

Внесени текстове :

B8-0584/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.13
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 559kWORD 46k
11.12.2018
PE631.607v01-00
 
B8-0584/2018

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP))


Денис де Йонг от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно конфликтите на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република (2018/2975(RSP))  
B8‑0584/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046(1) на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (наричан по-нататък „Финансовият регламент“), и по-специално член 61 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета(2),

–  като взе предвид жалбата, подадена през септември 2018 г. от „Прозрачност без граници“ от Чешката република относно възможно нарушение на новия финансов регламент от чешкия министър-председател Андрей Бабиш, който се обвинява в конфликт на интереси,

–  като взе предвид становището на Правната служба на Комисията относно конфликта на интереси на г-н Бабиш във връзка с конгломерата „Agrofert“ от 19 ноември 2018 г.,

–  като взе предвид чешкия Закон № 159/2006 от 16 март 2006 г. за конфликтите на интереси, член 4, буква в) от който влезе в сила през септември 2017 г.,

–  като взе предвид решението на координаторите на комисията по бюджетен контрол (CONT) да повдигнат въпроса за възможен конфликт на интереси на г-н Бабиш в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност за изпълнението на бюджета;

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Финансовият регламент от 2018 г. и новият член 61 от него влязоха в сила на 2 август 2018 г.;

Б.  като има предвид, че член 61 включва в определението за конфликт на интереси „всеки друг пряк и косвен личен интерес“ и обхваща всички финансови участници и други лица, включително националните органи на всички равнища, участващи в изпълнението на бюджета в рамките на пряко, непряко и споделено управление;

В.  като има предвид, че Комисията е задължена да следи за съответствието на националните системи с изискванията на ЕС и да прилага подходящи мерки за защита на бюджета на Съюза, включително спиране на плащанията и финансови корекции, ако бъдат установени нарушения на приложимото право;

Г.  като има предвид, че член 63 от Финансовия регламент изисква от държавите членки да въведат системи за управление и контрол, които съгласно член 36, параграф 3 следва да са от естество да могат да препятстват конфликти на интереси;

Д.  като има предвид, че през 2017 г. г-н Бабиш прехвърля своите акции в дружеството Agrofert и в групата Agrofert на два новосъздадени частни фонда за доверително управление, като в същото време се явява единственият учредител и единствен бенефициер на двете дружества за доверително управление;

Е.  като има предвид, че групата Agrofert притежава дялове в около 200 до 300 други дружества, които през 2017 г. са получили 82 милиона евро финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове;

Ж.  като има предвид, че националните органи са тези, които са отговорни на първо място за предприемането на необходимите действия, като по този начин обвързват националните органи да предприемат подходящи мерки за справяне със ситуацията;

З.  като има предвид, че становището на Правната служба на Комисията определя положението на г-н Бабиш като конфликт на интереси, тъй като длъжностните лица и политиците не следва да се възползват от средствата на ЕС, които те в крайна сметка контролират;

И.  като има предвид, че правното становище акцентира върху възможни нарушения на Финансовия регламент от 2018 г. във връзка с европейските структурни и инвестиционни фондове през 2018 г.; като има предвид, че то не изключва възможността конфликтът на интереси да датира от 2013 г. и да обхваща и други фондове на ЕС;

Й.  като има предвид, че член 4, буква в) от чешкия Закон № 159/2006 за конфликтите на интереси забранява отпускането на безвъзмездни средства „за дружество, в което държавен служител или организация, който/която контролира или притежава най-малко 25% от дяловете“;

К.  като има предвид, че в съответствие с член 2, параграф 1, буква в) от горепосочения акт понятието „държавен служител“ включва членове на правителството;

1.  изразява съжаление, че чешкото правителство приключи разследването, необходимо за оценка на прилагането на чешкия Закон № 159/2006 за конфликтите на интереси във връзка със специфичния случай на чешкия министър-председател и Agrofert;

2.  изисква от чешкото правителство да предприеме след приключване на разследването всички необходими мерки за справяне със ситуацията;

3.  изисква от Комисията да представи незабавно на Парламента своя отговор на жалбата на „Прозрачност без граници“(3);

4.  изисква по-специално Комисията да освободи становището на своята правна служба по този случай от 19 ноември 2018 г. относно въздействието на член 61 от новия Финансов регламент (конфликт на интереси) върху плащанията от европейските структурни и инвестиционни фондове;

5.  изисква от Комисията да представи на Парламента писмото, за което членът на Комисията Йотингер посочи пред комисията по бюджетен контрол на Парламента на 3 декември 2018 г., че е изпратено до чешкото правителство;

6.  изисква от Комисията да покани Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да разгледа този случай и да започне свое разследване по въпроса;

7.  изисква от Комисията да представи на Парламента подробен доклад за актуалното състояние на този случай преди края на януари 2019 г.;

8.  отново изразява съжаление, че докладът по държави е прекратен във втори доклад на ЕС за борбата с корупцията от страна на Комисията (ARES (2017) 455202); призовава Комисията отново да започне да докладва отделно от Икономическия семестър за състоянието на корупцията в държавите членки, включително като прави оценка на ефективността на подкрепяните от ЕС усилия за борба с корупцията; отново призовава Комисията да не оценява усилията в борбата с корупцията само от гледна точка на икономическите загуби;

9.  изисква от Комисията да направи оценка на системите за контрол, въведени в Чешката република, за да прецени дали те са в съответствие с членове 36 и 63 от Финансовия регламент;

10.  припомня, че е необходимо да се предприемат последващи действия по този въпрос, по-специално в своята резолюция за освобождаване от отговорност на Комисията;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, Съвета, на правителствата и на парламентите на държавите членки и на президента на Чешката република.

 

(1)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(3)

 https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_czech_republic_complaint_concerning_andrej_babis

Последно осъвременяване: 12 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност