Návrh usnesení - B8-0584/2018Návrh usnesení
B8-0584/2018

  NÁVRH USNESENÍ o střetu zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice

  11.12.2018 - (2018/2975(RSP))

  předložený na základě prohlášení Rady a Komise
  v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

  Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL

  Postup : 2018/2975(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0584/2018
  Předložené texty :
  B8-0584/2018
  Přijaté texty :

  B8-0584/2018

  Usnesení Evropského parlamentu o střetu zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice

  (2018/2975(RSP))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046[1] ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie („finanční nařízení“), a zejména na článek 61 tohoto nařízení,

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006[2],

  –  s ohledem na podnět, jenž v září 2018 podala organizace Transparency International Česká republika, týkající se podezření na porušení nového finančního nařízení českým premiérem Andrejem Babišem, který je obviňován ze střetu zájmů,

  –  s ohledem na stanovisko právní služby Komise ze dne 19. listopadu 2018 týkající se střetu zájmů pana Babiše v souvislosti s koncernem Agrofert,

  –  s ohledem na zákon České republiky č. 159/2006 Sb. ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů, jehož § 4c vstoupil v platnost v září 2017,

  –  s ohledem na rozhodnutí koordinátorů výboru CONT upozornit na možný střet zájmů pana Babiše v rámci udělování absolutoria za plnění rozpočtu,

  –  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že dne 2. srpna 2018 vstoupilo v platnost nové finanční nařízení a jeho nový článek 61;

  B.  vzhledem k tomu, že definice střetu zájmů v článku 61 výslovně zmiňuje „jiný přímý či nepřímý osobní zájem“ a zahrnuje veškeré účastníky finančních operací a jiné osoby, včetně vnitrostátních orgánů na všech úrovních, podílejících se na plnění rozpočtu v přímém, nepřímém a sdíleném řízení;

  C.  vzhledem k tomu, že Komise má povinnost sledovat soulad vnitrostátních systémů s požadavky EU a uplatňovat náležitá opatření na ochranu rozpočtu Unie, včetně pozastavení plateb a finančních oprav, je-li zjištěno porušení platných právních předpisů;

  D.  vzhledem k tomu, že článek 63 finančního nařízení stanoví povinnost členských států zavést systémy řízení a kontroly, které by podle čl. 36 odst. 3 uvedeného nařízení měly zajistit, aby ke střetu zájmů nedocházelo;

  E.  vzhledem k tomu, že pan Babiš v roce 2017 převedl své podíly ve společnosti a v koncernu Agrofert do dvou nově vytvořených soukromých svěřenských fondů, přičemž ve vztahu k oběma těmto fondům je patrně jediným zakladatelem a jediným obmyšleným;

  F.  vzhledem k tomu, že koncern Agrofert má podíly přibližně ve 200 až 300 společnostech, které v roce 2017 obdržely až 82 milionů EUR z evropských strukturálních a investičních fondů („ESI fondy“);

  G.  vzhledem k tomu, že k přijetí nezbytných opatření jsou kompetentní v první řadě vnitrostátní orgány, které jsou tedy povinny v této věci konat;

  H.  vzhledem k tomu, že právní služba Komise ve svém stanovisku dospěla k závěru, že situace pana Babiše zakládá střet zájmů, neboť veřejní činitelé a politici by neměli využívat finanční prostředky EU, na něž mají v konečném důsledku vliv;

  I.  vzhledem k tomu, že právní stanovisko se zaměřuje na možné porušení nového finančního nařízení v souvislosti s ESI fondy v roce 2018; vzhledem k tomu, že ponechává otevřenou možnost, že střet zájmů vznikl již v roce 2013 a týká se i jiných fondů EU;

  J.  vzhledem k tomu, že § 4c zákona České republiky č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů zakazuje poskytnutí dotace „obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti“;

  K.  vzhledem k tomu, že podle § 2 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona se veřejným funkcionářem rozumí i člen vlády;

  1.  požaduje, aby vláda České republiky dokončila nezbytná šetření s cílem posoudit provádění zákona České republiky č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů ve vztahu k případu českého premiéra a koncernu Agrofert;

  2.  požaduje, aby po dokončení šetření provedla vláda České republiky veškeré nezbytné kroky k vyřešení vzniklé situace;

  3.  žádá Komisi, aby neprodleně předložila Parlamentu svou odpověď na podnět organizace Transparency International[3];

  4.  požaduje zejména, aby Komise zveřejnila stanovisko své právní služby v této věci ze dne 19. listopadu 2018 týkající se dopadu článku 61 nového finančního nařízení (střet zájmů) na platby z ESI fondů;

  5.  žádá Komisi, aby Parlamentu poskytla dopis, který – jak uvedl komisař Oettinger při svém setkání s Výborem EP pro rozpočtovou kontrolu dne 3. prosince 2018 – byl zaslán vládě České republiky;

  6.  požaduje, aby Komise do řešení tohoto případu zapojila Evropský úřad pro boj proti podvodům a aby rovněž zahájila vlastní šetření;

  7.  žádá Komisi, aby Parlamentu do konce ledna 2019 předložila podrobnou zprávu o aktuálním vývoji případu;

  8.  znovu vyjadřuje politování nad tím, že Komise v druhé zprávě o boji proti korupci v EU (ARES (2017)455202) upustila od podávání zpráv podle jednotlivých zemí; opětovně vyzývá Komisi, aby obnovila podávání zpráv o stavu korupce v členských státech, včetně hodnocení účinnosti protikorupčního úsilí podporovaného EU, odděleně od zpráv hospodářského semestru; znovu Komisi vyzývá, aby nehodnotila úsilí v oblasti boje proti korupci pouze z hlediska hospodářských ztrát;

  9.  žádá Komisi, aby provedla posouzení souladu kontrolních systémů uplatňovaných v České republice s články 36 a 63 finančního nařízení;

  10.  znovu upozorňuje, že je nutné se touto záležitostí dále zabývat, především v usnesení Parlamentu o udělení absolutoria Komisi;

  11.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám a parlamentům členských států a prezidentovi České republiky.

   

  Poslední aktualizace: 12. prosince 2018
  Právní upozornění - Ochrana soukromí