Procedure : 2018/2975(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0584/2018

Indgivne tekster :

B8-0584/2018

Forhandlinger :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Afstemninger :

PV 13/12/2018 - 9.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 167kWORD 45k
11.12.2018
PE631.607v01-00
 
B8-0584/2018

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (2018/2975(RSP))


Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om interessekonflikter og beskyttelse af EU's budget i Den Tjekkiske Republik (2018/2975(RSP))  
B8-0584/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(1) af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (i det følgende benævnt "finansforordningen"), særlig artikel 61,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006(2),

–  der henviser til den klage, som organisationen Transparency International Czech Republic indgav i september 2018 om, at den tjekkiske premierminister, Andrej Babiš, der anklages for at befinde sig i en interessekonflikt, muligvis har overtrådt den nye finansforordning,

–  der henviser til udtalelse af 19. november 2018 fra Kommissionens Juridiske Tjeneste om Babiš' interessekonflikt i forhold til konglomeratet Agrofert,

–  der henviser til artikel 4, litra c), i den tjekkiske lov nr. 159/2006 af 16. marts 2006 om interessekonflikter, der trådte i kraft i september 2017,

–  der henviser til CONT-koordinatorernes afgørelse om at rejse spørgsmålet om Babiš' mulige interessekonflikt inden for rammerne af dechargeproceduren,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at finansforordningen fra 2018 og dens nye artikel 61 trådte i kraft den 2. august 2018;

B.  der henviser til, at definitionen af interessekonflikter i artikel 61 omfatter "enhver anden direkte eller indirekte personlig interesse" og medtager alle finansielle aktører og andre personer, herunder nationale myndigheder på ethvert niveau, der er involveret i budgetgennemførelse ved direkte, indirekte og delt forvaltning;

C.  der henviser til, at Kommissionen har pligt til at overvåge, om de nationale systemer er i overensstemmelse med EU's krav, og anvende passende foranstaltninger til at beskytte Unionens budget, herunder suspendering af betalinger og finansielle korrektioner, hvis der konstateres overtrædelser af gældende ret;

D.  der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til artikel 63 i finansforordningen skal indføre forvaltnings- og kontrolsystemer, som i henhold til artikel 36, stk. 3, skal være i stand til at undgå interessekonflikter;

E.  der henviser til, at Babiš i 2017 overførte sine aktier i Agrofert-virksomheden og Agrofert-koncernen til to nyoprettede private trustfonde, og at han så ud til at være den eneste stifter og den eneste begunstigede af begge truster;

F.  der henviser til, at Agrofert-koncernen har aktier i omkring 200-300 andre virksomheder, der i 2017 modtog op til 82 mio. EUR i støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde);

G.  der henviser til, at det i første omgang er de nationale myndigheders ansvar at træffe de nødvendige foranstaltninger, hvorfor de nationale myndigheder er forpligtede til at træffe passende foranstaltninger til at rette op på situationen;

H.  der henviser til, at Babiš' situation betegnes som en interessekonflikt i udtalelsen fra Kommissionens Juridiske Tjeneste, eftersom indehavere af offentlige hverv og politikere ikke bør drage fordel af EU-midler, som de i sidste ende kontrollerer;

I.  der henviser til, at der i den juridiske udtalelse fokuseres på mulige overtrædelser af finansforordningen fra 2018 i forbindelse med ESI-fondene i 2018; der henviser til, at det i udtalelsen ikke udelukkes, at interessekonflikten går helt tilbage til 2013 og også omfatter andre EU-fonde;

J.  der henviser til, at artikel 4, litra c), i den tjekkiske lov nr. 159/2006 om interessekonflikter forbyder tildeling af et tilskud "til et selskab, som en indehaver af offentlige hverv eller en enhed, som denne kontrollerer, ejer mindst 25 % af";

K.  der henviser til, at begrebet indehaver af offentlige hverv i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i ovennævnte lov omfatter regeringsmedlemmer;

1.  anmoder om, at den tjekkiske regering gennemfører de nødvendige undersøgelser for at vurdere gennemførelsen af den tjekkiske lov nr. 159/2006 om interessekonflikter i forbindelse med den konkrete sag om den tjekkiske premierminister og Agrofert;

2.  anmoder om, at den tjekkiske regering efter afslutningen af undersøgelsen træffer alle nødvendige foranstaltninger for at rette op på situationen;

3.  anmoder Kommissionen om omgående at forelægge Parlamentet sit svar på klagen fra Transparency International(3);

4.  anmoder navnlig Kommissionen om at frigive udtalelsen fra sin Juridiske Tjeneste af 19. november 2018 om denne sag om virkningen af artikel 61 i den nye finansforordning (interessekonflikter) på betalinger fra ESI-fondene;

5.  anmoder Kommissionen om at forelægge Parlamentet den skrivelse, som ifølge kommissær Oettinger, da han henvendte sig til Parlamentets Budgetkontroludvalg den 3. december 2018, var blevet sendt til den tjekkiske regering;

6.  anmoder Kommissionen om at opfordre Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) til at se nærmere på denne sag og indlede sine egne undersøgelser af den;

7.  anmoder Kommissionen om at forelægge Parlamentet en detaljeret rapport om status for denne sag inden udgangen af januar 2019;

8.  gentager sin beklagelse over, at land for land-rapporten ikke indgik i Kommissionens anden rapport om bekæmpelse af korruption i EU (ARES (2017)455202); opfordrer endnu en gang Kommissionen til adskilt fra det økonomiske semester at genoptage rapporteringen om status for korruption i medlemsstaterne, herunder en evaluering af effektiviteten af den EU-støttede indsats for at bekæmpe korruption; gentager sin opfordring til Kommissionen om ikke kun at evaluere indsatsen for at bekæmpe korruption ud fra økonomiske tab;

9.  anmoder Kommissionen om at evaluere de kontrolsystemer, der er indført i Den Tjekkiske Republik, med henblik på at vurdere, om de er i overensstemmelse med artikel 36 og 63 i finansforordningen;

10.  minder om, at det er nødvendigt at følge op på denne sag, navnlig i sin beslutning om decharge til Kommissionen;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og præsidenten for Den Tjekkiske Republik.

 

(1)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320.

(3)

 https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_czech_republic_complaint_concerning_andrej_babis

Seneste opdatering: 12. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik