Διαδικασία : 2018/2975(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0584/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0584/2018

Συζήτηση :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 13/12/2018 - 9.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 481kWORD 47k
11.12.2018
PE631.607v01-00
 
B8-0584/2018

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (2018/2975(RSP))


Dennis de Jong εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων και την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ στην Τσεχική Δημοκρατία (2018/2975(RSP))  
B8-0584/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046(1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (στο εξής «δημοσιονομικός κανονισμός»), και ιδίως τo άρθρo 61,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(2),

–  έχοντας υπόψη την καταγγελία που υπέβαλε η Transparency International της Τσεχικής Δημοκρατίας τον Σεπτέμβριο του 2018 σχετικά με πιθανή παραβίαση του νέου δημοσιονομικού κανονισμού από τον πρωθυπουργό της Τσεχικής Δημοκρατίας, κ. Andrej Babiš, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή σε σύγκρουση συμφερόντων,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων του κ. Babiš σε σχέση με τον όμιλο Agrofert, με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τον τσεχικό νόμο αριθ. 159/2006, της 16ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, του οποίου το άρθρο 4 στοιχείο γ) τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2017,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση των συντονιστών της επιτροπής CONT να θέσουν το ζήτημα της ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων του κ. Babiš στο πλαίσιο της απαλλαγής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιονομικός κανονισμός του 2018 και το νέο του άρθρο 61 τέθηκαν σε ισχύ την 2α Αυγούστου 2018·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 61 περιλαμβάνει στον ορισμό της σύγκρουσης συμφερόντων «οποιοδήποτε άλλο άμεσο και έμμεσο προσωπικό συμφέρον» και καλύπτει όλους τους δημοσιονομικούς παράγοντες και άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρχών, σε οποιοδήποτε επίπεδο που συμμετέχουν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο άμεσης, έμμεσης και επιμερισμένης διαχείρισης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει καθήκον να παρακολουθεί τη συμμόρφωση των εθνικών συστημάτων με τις απαιτήσεις της ΕΕ και να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής των πληρωμών και των δημοσιονομικών διορθώσεων σε περίπτωση εντοπισμού παραβιάσεων του εφαρμοστέου δικαίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 63 του δημοσιονομικού κανονισμού απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συστήματα διαχείρισης και ελέγχου τα οποία, όπως απαιτείται από το άρθρο 36 παράγραφος 3, θα πρέπει να είναι ικανά να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, ο κ. Babiš μεταβίβασε τις μετοχές του στην εταιρεία Agrofert και στην ομάδα Agrofert σε δύο νεοσυσταθέντα ιδιωτικά καταπιστευματικά ταμεία, ενώ εμφανίζεται ως ο μοναδικός ιδρυτής και μοναδικός δικαιούχος αμφοτέρων των καταπιστευμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όμιλος Agrofert έχει μετοχές σε περίπου 200 έως 300 άλλες εταιρείες που έλαβαν το 2017 έως και 82 εκατομμύρια ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πρώτο βαθμό, είναι ευθύνη των εθνικών αρχών να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, συνεπώς οι εθνικές αρχές υποχρεούνται να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής χαρακτηρίζει την κατάσταση του κ. Babiš ως σύγκρουση συμφερόντων, δεδομένου ότι δημόσιοι λειτουργοί και πολιτικοί δεν θα πρέπει να επωφελούνται από ταμεία της ΕΕ τα οποία ελέγχουν τελικά·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη η νομική γνώμη επικεντρώνεται στις πιθανές παραβιάσεις του δημοσιονομικού κανονισμού του 2018 σε σχέση με τα ΕΔΕΤ του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο η σύγκρουση συμφερόντων να χρονολογείται από το 2013 και να σχετίζεται και με άλλα ταμεία της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 4 στοιχείο γ) του τσεχικού νόμου αριθ. 159/2006 σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων απαγορεύει τη χορήγηση επιδότησης «σε εταιρεία στην οποία ένας δημόσιος λειτουργός ή μια οντότητα που αυτός ελέγχει κατέχει μερίδιο τουλάχιστον 25 %»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του προαναφερθέντος νόμου, η έννοια του δημόσιου λειτουργού περιλαμβάνει τα μέλη της κυβέρνησης·

1.  ζητεί από την τσεχική κυβέρνηση να ολοκληρώσει τις απαραίτητες έρευνες για να αξιολογήσει την εφαρμογή του τσεχικού νόμου αριθ. 159/2006 σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση του τσέχου πρωθυπουργού και του Agrofert·

2.  ζητεί από την τσεχική κυβέρνηση, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση στο Κοινοβούλιο την απάντησή της στην καταγγελία της Transparency International(3)·

4.  ζητεί, ειδικότερα, να κοινοποιήσει η Επιτροπή τη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας της για την εν λόγω υπόθεση, με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον αντίκτυπο του άρθρου 61 του νέου δημοσιονομικού κανονισμού (συγκρούσεις συμφερόντων) στις πληρωμές από τα ΕΔΕΤ·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο την επιστολή που, σύμφωνα με όσα είπε ο Επίτροπος Oettinger στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 Δεκεμβρίου 2018, εστάλη στην κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να εξετάσει την παρούσα υπόθεση και να κινήσει τις δικές της έρευνες επί του θέματος·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή έκθεση σχετικά με την πορεία της υπόθεσης αυτής πριν από τα τέλη Ιανουαρίου 2019·

8.  επαναλαμβάνει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα διεκόπη σε μια δεύτερη έκθεση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ (ARES (2017) 455202)· καλεί την Επιτροπή να επαναλάβει την υποβολή εκθέσεων, χωριστά από το οικονομικό εξάμηνο, σχετικά με την κατάσταση της διαφθοράς στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβάνοντας αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υποστηριζόμενων από την ΕΕ προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να μην αξιολογεί τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς μόνο από άποψη οικονομικής ζημίας·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα συστήματα ελέγχου που έχουν τεθεί σε εφαρμογή στην Τσεχική Δημοκρατία προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσον συμμορφώνονται με τα άρθρα 36 και 63 του δημοσιονομικού κανονισμού·

10.  υπενθυμίζει την ανάγκη να δοθεί συνέχεια στο ζήτημα αυτό, ιδίως στο ψήφισμά του για τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Πρόεδρο της Τσεχικής Δημοκρατίας.

(1)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(3)

 https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_czech_republic_complaint_concerning_andrej_babis

Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου