Menetlus : 2018/2975(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0584/2018

Esitatud tekstid :

B8-0584/2018

Arutelud :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Hääletused :

PV 13/12/2018 - 9.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 255kWORD 46k
11.12.2018
PE631.607v01-00
 
B8-0584/2018

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


huvide konfliktide ja ELi eelarve kaitsmise kohta Tšehhi Vabariigis (2018/2975(RSP))


Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon huvide konfliktide ja ELi eelarve kaitsmise kohta Tšehhi Vabariigis (2018/2975(RSP))  
B8-0584/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046(1), mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid (edaspidi „finantsmäärus“), eriti selle artiklit 61,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006(2),

–  võttes arvesse kaebust, mille 2018. aasta septembris esitas organisatsiooni Transparency International Tšehhi haru uue finantsmääruse võimaliku rikkumise kohta Tšehhi peaministri Andrej Babiši poolt, keda süüdistatakse huvide konfliktis,

–  võttes arvesse komisjoni õigustalituse 19. novembri 2018. aasta arvamust hr Babiši huvide konflikti kohta seoses konglomeraadiga Agrofert,

–  võttes arvesse huvide konflikte käsitlevat Tšehhi seadust nr 159/2006 16. märtsist 2006, mille artikli 4 punkt c jõustus 2017. aasta septembris,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni koordinaatorite otsust tõstatada eelarve täitmisele heakskiidu andmise käigus küsimus hr Babiši võimalikust huvide konfliktist,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 2018. aasta finantsmäärus ja selle uus artikkel 61 jõustusid 2. augustil 2018;

B.  arvestades, et artiklis 61 toodud huvide konflikti mõistes nimetatakse mis tahes muid põhjuseid, mis tulenevad otsestest või kaudsetest isiklikest huvidest, ning see hõlmab kõiki finantsjuhtimises osalejaid ja teisi isikuid, sealhulgas kõigi tasandite riiklikke ametiasutusi, kes on seotud otsese, kaudse või jagatud eelarve täitmisega;

C.  arvestades, et komisjoni ülesanne on jälgida riiklike süsteemide vastavust ELi nõuetele ning kohaldatava õiguse rikkumiste avastamise korral võtta liidu eelarve kaitseks vajalikke abinõusid, sealhulgas maksete peatamist ja finantskorrektsioone;

D.  arvestades, et finantsmääruse artiklis 63 nõutakse liikmesriikidelt selliste juhtimis- ja kontrollisüsteemide loomist, mille abil oleks võimalik, vastavalt artikli 36 lõike 3 nõuetele, huvide konflikte ära hoida;

E.  arvestades, et 2017. aastal andis hr Babiš talle kuuluvad Agroferti firma ja kontserni aktsiad üle kahele vastloodud ja eraomandis olevale usaldusfondile, kusjuures ta näib olevat nende mõlema ainuke asutaja ja kasusaaja;

F.  arvestades, et kontsern Agrofert omab aktsiaid 200–300 muus ettevõttes, kes said 2017. aastal Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest kuni 82 miljonit eurot;

G.  arvestades, et esmajoones peavad siin vajalikke meetmeid võtma riiklikud asutused, kes on seega kohustatud olukorra lahendamiseks midagi tegema;

H.  arvestades, et komisjoni õigustalituse arvamuse kohaselt on hr Babiši juhtumi puhul tegemist huvide konfliktiga, kuna ametiisikud ja poliitikud ei tohiks saada kasu ELi fondidest, mida nemad lõppkokkuvõttes kontrollivad;

I.  arvestades, et õigustalituse arvamuses käsitletakse peamiselt 2018. aasta finantsmääruse nõuete võimalikku rikkumist 2018. aastal seoses Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega; arvestades, et selles ei välistata võimalust, et huvide konflikt sai alguse juba 2013. aastal ja puudutab ka teisi ELi fonde;

J.  arvestades, et huvide konflikte käsitleva Tšehhi seaduse nr 159/2006 artikli 4 punktis c keelatakse anda toetust ettevõttele, milles ametiisikul või avaliku sektori üksusel on vähemalt 25 % suurune osalus;

K.  arvestades, et nimetatud seaduse artikli 2 lõike 1 punkti c kohaselt hõlmab ametiisiku mõiste ka valitsuse liikmeid;

1.  nõuab, et Tšehhi valitsus viiks lõpule uurimised, et hinnata, kuidas on Tšehhi peaministri ja Agroferti konkreetse juhtumi puhul täidetud huvide konflikte käsitlevat Tšehhi seadust nr 159/2006;

2.  nõuab, et Tšehhi valitsus võtaks pärast uurimise lõpuleviimist kõik vajalikud meetmed olukorra lahendamiseks;

3.  nõuab, et komisjon esitaks viivitamatult Euroopa Parlamendile oma vastuse organisatsiooni Transparency International kaebusele(3);

4.  taotleb eelkõige, et komisjon avaldaks oma õigustalituse 19. novembri 2018. aasta arvamuse antud juhtumi kohta, milles käsitletakse uue finantsmääruse artikli 61 (huvide konfliktide kohta) mõju Euroopa struktuuri- ja investeermisfondidest tehtavatele maksetele;

5.  nõuab, et komisjon edastaks Euroopa Parlamendile kirja, mis volinik Oettingeri väitel adresseeriti 3. detsembril 2018 parlamendi eelarvekontrollikomisjonile, kuid saadeti hoopis Tšehhi valitsusele;

6.  nõuab, et komisjon paluks Euroopa Pettustevastasel Ametil (OLAF) antud juhtumiga tegeleda ja käivitada selle kohta omaenda uurimine;

7.  nõuab, et komisjon esitaks enne 2019. aasta jaanuari lõppu Euroopa Parlamendile põhjaliku aruande antud juhtumi uurimise seisu kohta;

8.  rõhutab oma kahetsust selle pärast, et komisjoni teises ELi korruptsioonivastase võitluse aruandes (ARES (2017)455202) ei käsitletud enam iga riiki eraldi; palub, et komisjon, Euroopa poolaastast eraldi, taastaks aruandluse korruptsiooni taseme kohta liikmesriikides ning muu hulgas hindaks ELi toetatud korruptsioonivastaste meetmete tulemuslikkust; kordab oma üleskutset komisjonile hinnata korruptsioonivastaseid meetmeid ka muude näitajate kui majanduslike kahjude seisukohast;

9.  taotleb, et komisjon hindaks, kas Tšehhi Vabariigis kehtestatud kontrollisüsteemid vastavad finantsmääruse artiklite 36 ja 63 nõuetele;

10.  tuletab meelde vajadust seda küsimust jätkuvalt käsitleda, eriti Euroopa Parlamendi resolutsioonis komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Tšehhi Vabariigi presidendile.

 

(1)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 320.

(3)

 https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_czech_republic_complaint_concerning_andrej_babis

Viimane päevakajastamine: 12. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika