Menettely : 2018/2975(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0584/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0584/2018

Keskustelut :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Äänestykset :

PV 13/12/2018 - 9.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 253kWORD 46k
11.12.2018
PE631.607v01-00
 
B8-0584/2018

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


eturistiriidoista ja EU:n talousarvion suojaamisesta Tšekin tasavallassa (2018/2975(RSP))


Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma eturistiriidoista ja EU:n talousarvion suojaamisesta Tšekin tasavallassa (2018/2975(RSP))  
B8‑0584/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 1046 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/2012(1), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, ja erityisesti sen 61 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013(2),

–  ottaa huomioon Tšekin Transparency Internationalin syyskuussa 2018 tekemän valituksen eturistiriidasta syytetyn Tšekin pääministerin Andrej Babišin mahdollisesta uuden varainhoitoasetuksen rikkomisesta,

–  ottaa huomioon komission oikeudellisen yksikön 19. marraskuuta 2018 antaman lausunnon Babišin eturistiriidasta Agrofert-konsernin suhteen,

–  ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2006 annetun Tšekin lain nro 159/2006 eturistiriidoista, ja sen 4 artiklan c kohdan, joka tuli voimaan syyskuussa 2017,

–  ottaa huomioon CONT-valiokunnan koordinaattoreiden päätöksen ottaa Andrej Babišin mahdollinen eturistiriita esille vastuuvapausmenettelyn yhteydessä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että vuoden 2018 varainhoitoasetus ja sen uusi 61 artikla tulivat voimaan 2. elokuuta 2018;

B.  ottaa huomioon, että 61 artikla sisältää eturistiriidan määritelmän ”muut suorat ja välilliset henkilökohtaiset edut” ja kattaa kaikki taloushallinnon toimijat ja muut henkilöt, kansalliset viranomaiset mukaan luettuina, jotka osallistuvat talousarvion toteuttamiseen suoran, välillisen ja jaetun hallinnoinnin mukaisesti;

C.  ottaa huomioon, että komissiolla on velvollisuus valvoa, että kansalliset järjestelmät ovat EU:n vaatimusten mukaisia, ja soveltaa asianmukaisia toimenpiteitä unionin talousarvion suojaamiseksi, mukaan lukien maksujen keskeyttäminen ja rahoitusoikaisut, jos sovellettavaa lainsäädäntöä on havaittu rikotun;

D.  ottaa huomioon, että varainhoitoasetuksen 63 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön hallinnointi- ja valvontajärjestelmät, joiden avulla eturistiriidat voidaan välttää, kuten 36 artiklan 3 kohdassa edellytetään;

E.  ottaa huomioon, että vuonna 2017 Babiš siirsi osuutensa Agrofert-yhtiön ja Agrofert-konsernin osakkeista kahteen uuteen yksityiseen rahastoon, vaikka hän vaikuttaakin olevan rahaston ainoa perustaja ja ainoa edunsaaja;

F.  ottaa huomioon, että Agrofert-konsernilla on osuuksia noin 200–300 muussa yrityksessä, jotka saivat vuonna 2017 jopa 82 miljoonaa euroa rahoitusta Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot);

G.  katsoo, että kansallisten viranomaisten vastuulla on ensinnäkin toteuttaa tarvittavat toimet, jolloin kansalliset viranomaiset velvoitetaan ryhtymään asiaankuuluviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi;

H.  ottaa huomioon, että komission oikeudellisen yksikön näkemyksen mukaan Babišin tilanne on eturistiriita, koska virkamiehet ja poliitikot eivät saisi hyötyä EU:n varoista, joita he viime kädessä valvovat;

I.  ottaa huomioon, että oikeudellinen lausunto koskee vuoden 2018 varainhoitoasetuksen mahdollisia rikkomuksia ERI-rahastojen osalta; toteaa, että se jättää avoimeksi mahdollisuuden, että eturistiriita on peräisin vuodelta 2013 ja koskee myös muita EU:n rahastoja;

J.  ottaa huomioon, että eturistiriidoista annetun Tšekin lain 159/2006 4 artiklan c alakohdan mukaan on kiellettyä myöntää tukea ”yritykselle, jossa valtion virkamiehen tai hänen valvomansa oikeushenkilön hallussa on vähintään 25 %: n osuus”;

K.  ottaa huomioon, että edellä mainitun säädöksen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti valtion virkamiehen käsite kattaa myös hallituksen jäsenet;

1.  pyytää Tšekin hallitusta suorittamaan tarvittavat tutkimukset Tšekin tasavallan pääministerin ja Agrofertin tapausta koskevia eturistiriitoja käsittelevän Tšekin lain nro 159/2006 täytäntöönpanon arvioimiseksi;

2.  kehottaa Tšekin hallitusta toteuttamaan tutkinnan päätyttyä kaikki tarvittavat toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi;

3.  kehottaa komissiota toimittamaan viipymättä parlamentille vastauksensa Transparency International -järjestön valitukseen(3);

4.  pyytää erityisesti, että komissio julkaisisi oikeudellisen yksikkönsä 19. marraskuuta 2018 antaman lausunnon kyseisestä tapauksesta, joka koskee uuden varainhoitoasetuksen 61 artiklan (eturistiriidat) vaikutusta ERI-rahastojen maksuihin;

5.  pyytää komissiota toimittamaan Euroopan parlamentille kirjeen, joka parlamentin talousarvion valvontavaliokunnassa 3. joulukuuta 2018 puhuneen komission jäsen Oettingerin mukaan toimitettiin Tšekin hallitukselle;

6.  kehottaa komissiota pyytämään Euroopan petostentorjuntavirastoa (OLAF) tutkimaan asiaa ja käynnistämään omat tutkimuksensa asiasta;

7.  kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille yksityiskohtaisen kertomuksen tämän tapauksen tilanteesta ennen tammikuun 2019 loppua;

8.  pitää edelleen valitettavana siitä, että komissio ei jatkanut maakohtaista raporttia EU:n toisessa korruptiontorjuntakertomuksessa (ARES (2017) 455202); kehottaa komissiota aloittamaan uudelleen talouspolitiikan ohjausjaksosta erillisen jäsenvaltioiden korruptiotilannetta koskevan raportoinnin, johon sisältyy muun muassa unionin tukemien korruptiontorjuntatoimien vaikuttavuuden arviointi; toistaa vaatimuksensa, ettei komissio arvioisi korruptiontorjuntatoimia pelkästään taloudellisten menetysten perusteella;

9.  pyytää komissiota arvioimaan Tšekissä käyttöön otettuja valvontajärjestelmiä sen arvioimiseksi, ovatko järjestelmät varainhoitoasetuksen 36 ja 63 artiklan mukaisia;

10.  muistuttaa, että seurantaa on syytä toteuttaa tässä asiassa ja erityisesti komission vastuuvapautta koskevassa päätöslauselmassa;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Tšekin tasavallan presidentille.

 

(1)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320.

(3)

 https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_czech_republic_complaint_concerning_andrej_babis

Päivitetty viimeksi: 12. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö