Postupak : 2018/2975(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0584/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0584/2018

Rasprave :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Glasovanja :

PV 13/12/2018 - 9.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 257kWORD 50k
11.12.2018
PE631.607v01-00
 
B8-0584/2018

podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o sukobima interesa i zaštiti proračuna EU-a u Češkoj (2018/2975(RSP))


Dennis de Jong u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o sukobima interesa i zaštiti proračuna EU-a u Češkoj (2018/2975(RSP))  
B8-0584/2018

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 2018/1046(1) Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije (u daljnjem tekstu „Financijska uredba”), a posebno njezin članak 61.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006(2),

–  uzimajući u obzir pritužbu koju je u rujnu 2018. podnio češki ogranak organizacije Transparency International u vezi s mogućom povredom nove Financijske uredbe od strane češkog premijera Andreja Babiša, koji je optužen za sukob interesa,

–  uzimajući u obzir mišljenje pravne službe Komisije od 19. studenog 2018. o sukobu interesa g. Babiša u vezi s konglomeratom Agrofert,

–  uzimajući u obzir češki Zakon br. 159/2006 od 16. ožujka 2006. o sukobima interesa, čiji je članak 4. točka (c) stupio na snagu u rujnu 2017.,

–  uzimajući u obzir odluku koordinatora odbora CONT-a o otvaranju pitanja mogućeg sukoba interesa g. Babiša u okviru postupka davanja razrješnice,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da su Financijska uredba i njezin novi članak 61. stupili na snagu 2. kolovoza 2018.;

B.  budući da članak 61. uključuje u definiciji sukoba interesa „druge izravne i neizravne osobne interese” i obuhvaća sve financijske aktere i druge osobe, uključujući nacionalna tijela, na svim razinama izvršenja proračuna u okviru izravnog, neizravnog i podijeljenog upravljanja;

C.  budući da je dužnost Komisije nadzirati usklađenost nacionalnih sustava sa zahtjevima EU-a i primijeniti odgovarajuće mjere za zaštitu proračuna Unije, uključujući obustavu plaćanja i financijske ispravke ako se utvrde povrede mjerodavnog prava;

D.  budući da se člankom 63. Financijske uredbe od država članica zahtijeva da uspostave sustave upravljanja i kontrole kojima bi se, u skladu s člankom 36. stavak 3., trebalo omogućiti izbjegavanje sukoba interesa;

E.  budući da je g. Babiš 2017. prenio svoje dionice u poduzeću Agrofert i grupaciji Agrofert na dva nova privatna uzajamna fonda, a istovremeno je prijavljen kao jedini osnivač i jedini korisnik oba fonda;

F.  budući da grupacija Agrofert ima dionice u otprilike 200 do 300 drugih poduzeća koja su 2017. primila sredstva u iznosu do 82 milijuna EUR iz europskih strukturnih i investicijskih fondova;

G.  budući da su nacionalna nadležna tijela u prvom redu odgovorna za poduzimanje potrebnih mjera te stoga imaju obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera za rješavanje situacije;

H.  budući da se u mišljenju pravne službe Komisije navodi da se u slučaju g. Babiša radi o sukobu interesa jer dužnosnici i političari ne bi trebali imati koristi od sredstava EU-a kojima, u konačnici, sami upravljaju;

I.  budući da se pravno mišljenje usredotočuje na moguće povrede Financijske uredbe iz 2018. u pogledu europskih strukturnih i investicijskih fondova iz 2018.; budući da zbog toga postoji mogućnost da je do sukoba interesa došlo još 2013. godine te da obuhvaća i druge fondove EU-a;

J.  budući da se člankom 4. točkom (c) češkog Zakona br. 159/2006 o sukobu interesa zabranjuje dodjela bespovratnih sredstava „poduzeću u kojem dužnosnik ili subjekt nad kojim taj dužnosnik ima kontrolu ima udio od najmanje 25 %”;

K.  budući da pojam dužnosnika uključuje članove vlade, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c) navedenog akta;

1.  zahtijeva da češka vlada dovrši istragu potrebnu za procjenu provedbe češkog Zakona br. 159/2006 o sukobu interesa u pogledu posebnog slučaja češkog premijera i Agroferta;

2.  zahtijeva da češka vlada po završetku istrage poduzme sve potrebne mjere za rješavanje tog pitanja;

3.  zahtjeva da Komisija bez odgađanja Parlamentu podnese svoj odgovor na pritužbu organizacije Transparency International(3);

4.  posebno zahtijeva od Komisije da objavi mišljenje svoje pravne službe o ovom predmetu od 19. studenog 2018. o utjecaju članka 61. nove Financijske uredbe (sukob interesa) na plaćanja iz europskih strukturnih i investicijskih fondova;

5.  zahtijeva od Komisije da Parlamentu dostavi pismo koje je, prema riječima povjerenika Oettingera na sjednici Odbora Parlamenta za proračunski nadzor održanoj 3. prosinca 2018., poslano češkoj vladi;

6.  zahtjeva od Komisije da pozove Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) na razmatranje tog predmeta i pokretanje vlastite istrage o tom pitanju;

7.  zahtijeva od Komisije da do kraja siječnja 2019. Parlamentu dostavi detaljno izvješće o trenutačnom stanju tog predmeta;

8.  ponavlja svoje žaljenje zbog toga što je Komisija u drugom izvješću EU-a o borbi protiv korupcije (ARES (2017) 455202) obustavila izvješćivanje raščlanjeno po zemljama; još jednom poziva Komisiju da neovisno o ekonomskom semestru nastavi izvještavati o statusu korupcije u državama članicama, uključujući evaluaciju učinkovitosti napora za borbu protiv korupcije koje podupire EU; ponovno poziva Komisiju da napore za borbu protiv korupcije ne ocjenjuje samo u smislu gospodarskih gubitaka;

9.  zahtijeva od Komisije da ocijeni sustave kontrole u Češkoj Republici kako bi se ocijenila njihova usklađenost s člancima 36. i 63. Financijske uredbe;

10.  podsjeća da je potrebno poduzeti daljnje mjere u vezi s tim pitanjem, posebno u okviru rezolucije o davanju razrješnice Komisiji;

11.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, vladama i parlamentima država članica te predsjedniku Češke Republike.

(1)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(2)

SL L 347, 20.12. 2013., str. 320.

(3)

 https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_czech_republic_complaint_concerning_andrej_babis

Posljednje ažuriranje: 12. prosinca 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti