Eljárás : 2018/2975(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0584/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0584/2018

Viták :

PV 12/12/2018 - 23
CRE 12/12/2018 - 23

Szavazatok :

PV 13/12/2018 - 9.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 263kWORD 50k
11.12.2018
PE631.607v01-00
 
B8-0584/2018

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


az összeférhetetlenségről és az uniós költségvetés védelméről a Cseh Köztársaságban (2018/2975(RSP))


Dennis de Jong a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása az összeférhetetlenségről és az uniós költségvetés védelméről a Cseh Köztársaságban  (2018/2975(RSP))  
B8-0584/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2018. július 18-i 2018/1046/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (a továbbiakban: költségvetési rendelet) és különösen annak 61. cikkére,

–  tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2),

–  tekintettel a Transparency International Cseh Köztársaság által 2018 szeptemberében benyújtott panaszra, amely szerint Andrej Babiš cseh miniszterelnök, akit összeférhetetlenséggel vádolnak, esetlegesen megsértette az új pénzügyi rendeletet,

–  tekintettel a Bizottság Jogi Szolgálatának Babiš úr Agrofert konglomerátumot érintő összeférhetetlenségi ügyéről szóló 2018. november 19-i véleményére,

–  tekintettel az összeférhetetlenségről szóló, 2006. március 16-i 159/2006 sz. cseh törvényre, amely törvény 4. cikkének c) pontja 2017 szeptemberében lépett hatályba,

–  tekintettel a CONT bizottság koordinátorainak azon határozatára, hogy Babiš úr esetleges összeférhetetlenségének ügyével a mentesítés keretében foglalkozzanak,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a 2018. évi költségvetési rendelet 61. cikke 2018. augusztus 2-án lépett hatályba;

B.  mivel a 61. cikk szerint az összeférhetetlenség fogalma „bármely más közvetlen vagy közvetett személyes érdeket” is magában foglal, továbbá „a közvetlen, közvetett és megosztott irányításban és az ezt előkészítő tevékenységekben, valamint az ellenőrzésben vagy kontrollban érintett pénzügyi szereplőkre és egyéb személyekre” is kiterjed;

C.  mivel a Bizottság kötelessége nyomon követni, hogy a nemzeti rendszerek megfelelnek-e az uniós követelményeknek, és megfelelő intézkedéseket kell alkalmaznia az uniós költségvetés védelme érdekében, ideértve a kifizetések felfüggesztését és a pénzügyi korrekciókat, amennyiben megállapítást nyer az alkalmazandó jogszabályok megsértése;

D.  mivel a költségvetési rendelet 63. cikke előírja a tagállamok számára olyan irányítási és ellenőrzési rendszerek bevezetését, amelyek – a 36. cikk (3) bekezdésében előírtak szerint – biztosítják az összeférhetetlenség elkerülését;

E.  mivel 2017-ben Babiš úr az Agrofert vállalatnál és az Agrofert csoportban lévő részvényeit két újonnan létrehozott magánvagyon-kezelői alapba helyezte át, miközben úgy tűnik, ő a két tröszt kizárólagos vagyonrendelője és kedvezményezettje is;

F.  mivel az Agrofert csoport mintegy 200–300 másik társaságban is rendelkezik részvényekkel, amelyek 2017-ben az európai strukturális és beruházási alapokból (esb-alapok) mintegy 82 millió EUR pénzügyi támogatásban részesültek;

G.  mivel elsősorban a nemzeti hatóságok feladata, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, vagyis kötelesek megtenni a helyzet kezeléséhez szükséges intézkedéseket;

H.  mivel a Bizottság Jogi Szolgálatának véleménye szerint Babiš úr helyzete összeférhetetlenségnek minősül, mivel a köztisztviselők és a politikusok nem részesülhetnek azokból az uniós alapokból, amelyeket végső soron ők ellenőriznek;

I.  mivel a jogi vélemény a 2018. évi európai strukturális és beruházási alapok vonatkozásában a 2018. évi költségvetési rendelet esetleges megsértésére összpontosít; mivel nyitva hagyja annak lehetőségét, hogy az összeférhetetlenség már 2013-tól fennáll, és más uniós alapokra is kiterjed;

J.  mivel az összeférhetetlenségről szóló 159/2006 sz. cseh törvény 4. cikkének c) pontja megtiltja a támogatás odaítélését „olyan vállalkozásnak, amelyben egy köztisztviselő vagy egy olyan jogalany, amely felett a köztisztviselő ellenőrzést gyakorol, legalább 25%-os részesedéssel rendelkezik”;

K.  mivel a fent említett törvény 2. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint a köztisztviselő fogalma magában foglalja a kormánytagokat is;

1.  kéri, hogy a cseh kormány végezze el az összeférhetetlenségről szóló 159/2006 sz. cseh törvény végrehajtásának értékeléséhez szükséges vizsgálatokat a cseh miniszterelnök és az Agrofert ügyével kapcsolatban;

2.  kéri, hogy a cseh kormány a vizsgálat befejezését követően tegyen meg a helyzet kezeléséhez szükséges minden intézkedést;

3.  kéri, hogy a Bizottság késedelem nélkül terjessze a Parlament elé a Transparency International panaszára adott válaszát(3);

4.  kéri különösen, hogy a Bizottság adja ki a Jogi Szolgálata által megfogalmazott, az új költségvetési rendelet 61. cikkének (összeférhetetlenség) az európai strukturális és beruházási alapokból történő kifizetésekre gyakorolt hatásáról szóló 2018. november 19-i véleményét;

5.  kéri, hogy a Bizottság nyújtsa be a Parlamentnek azt a levelet, amelyet – Oettinger biztos Költségvetési Ellenőrző Bizottságban tett 2018. december 3-i felszólalása szerint – elküldtek a cseh kormánynak;

6.  kéri, hogy a Bizottság kérje fel az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF), hogy vizsgálja meg a kérdést és indítson saját vizsgálatot az ügyben;

7.  kéri, hogy a Bizottság 2019. január végéig nyújtson be részletes jelentést a Parlamentnek az ügy jelenlegi állásáról;

8.  újfent sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság második uniós antikorrupciós jelentésében (ARES (2017)455202) már nem szerepelnek országonkénti jelentések; felhívja a Bizottságot, hogy az európai szemesztertől elkülönítve ismét készítsen tagállamonként jelentéseket a korrupció helyzetéről, belefoglalva az EU által támogatott korrupcióellenes erőfeszítések hatékonyságának értékelését is; ismét felhívja a Bizottságot, hogy a korrupció elleni erőfeszítéseket ne csak gazdasági szempontból értékelje;

9.  kéri, hogy a Bizottság vizsgálja meg a Cseh Köztársaságban bevezetett ellenőrzési rendszereket annak megállapítása érdekében, hogy azok megfelelnek-e a költségvetési rendelet 36. és 63. cikkének;

10.  emlékeztet arra, hogy nyomon kell követni ezt az ügyet, különösképpen a Bizottság mentesítéséről szóló állásfoglalásában;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Cseh Köztársaság elnökének.

 

 

(1)

HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 320. o.

(3)

 https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_czech_republic_complaint_concerning_andrej_babis

Utolsó frissítés: 2018. december 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat